Page 1

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas kustamās mantas – transportlīdzekļu Mercedes Benz ar reģistrācijas numuru EB 6993; Škoda Fabia ar reģistrācijas numuru ER 5417; GAZ 2752 ar reģistrācijas numuru DV 902; ZIL ar reģistrācijas numuru CZ 4785; pircēja noteikšanas rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli NOLIKUMS Izdots pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" 9. panta trešo daļu 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas (turpmāk arī Kapitālsabiedrība) kustamās mantas – transportlīdzekļu: 1. Mercedes Benz VIN Nr.WDB1231031A275194, 1985.izl. g. v/n EB 6993; 2. Škoda Fabia VIN Nr.TMBPH16Y633725518, 2004.izl. g. v/n ER 5417; 3. GAZ 2752 VIN Nr.XTH275200X0010641, 1999.izl. g. v/n DV 902; 4. ZIL 495850 šas.Nr.26742808, 1987.izl. g. v/n CZ 4785; (turpmāk visi kopā - Transportlīdzekļi) atsavināšanas nolikums paredz kārtību, kādā atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, veicama Kapitālsabiedrības īpašumā esošo Transportlīdzekļu atsavināšana pārdodot tos rakstiskā izsolē. Nr. p.k

Transportlīdzekļa marka, modelis, ražošanas gads

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un VIN

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība

Nenomaksātie ekspluatācijas nodokļi

Transportlīdzekļa norakstīšanai nepieciešamais maksājums

Izsoles sākum cena Variants Nr.1

Izsoles sākum cena Variants Nr.2

1.

Mercedes Benz 240 1985.izl. g. Škoda Fabia 2004.izl. g.

VIN Nr.WDB1231031A275 194, v/n EB 6993; VIN Nr.TMBPH16Y633725 518, v/n ER 5417;

120,- EUR

162,21

1,74*

282,21

121,74

1850,-EUR

150,82

1,74*

2000,82

1851,74

350,- EUR

551,96

1,74*

901,96

351,74

v/n 550,-EUR

591,39

1,74*

1141,39

551,74

2.

3.

GAZ 2752 VIN 1999.izl. g. Nr.XTH275200X0010 641, v/n DV 902;

4.

ZIL 495850 šas.Nr.26742808, 1987.izl. g. CZ 4785;

*saskaņā ar informāciju http://www.csdd.lv/lat/registracija/transportlidzeklu_registracija/cenas/? doc=810


1.2. Transportlīdzekļu atsavinātājs –VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Vienības gatve 45, Rīga, LV – 1004 Vienotais reģ. Nr. 40003457128 Konts: LV48TREL9290450000000 Valsts kase Kods: TRELLV22. (kontaktpersona Edmunds Zemītis t.+371 29197057, e-pasts edmunds.zemitis@bkus.lv) Pārdodamos priekšmetus Izsoles dalībnieki un interesenti var apskatīt līdz 2017.gada 15.februārim Kapitālsabiedrībā darba dienās laikā no 09:00 līdz 15:00 iepriekš piesakoties: kontaktpersona Edmunds Zemītis t.+371 29197057, e-pasts edmunds.zemitis@bkus.lv 1.3. Izsoles mērķis – transportlīdzekļu pārdošana par iespējami augstāku maksu. 1.4. Transportlīdzekļu atsavināšanu, pamatojoties uz Kapitālsabiedrības 2016.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.61/10.1, organizē rīkojumā minētā izsoles komisija (turpmāk – izsoles rīkotājs). 1.5.Izsole notiks VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas administratīvajā ēkā, adrese: Vienības gatve 45, Rīga, 2017.gada 15.februārī plkst11:00. 1.6.Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli. 1.7.Atsavināmie (pārdodamie) transportlīdzekļi tiek izsolīti katrs atsevišķi. 1.8.Katra pārdodamā priekšmeta pircējs tiek noteikts rakstiskā izsolē, saskaņā ar šo Nolikumu. 1.9.Izsolē pārdodamo Transportlīdzekļu sākumcenu veido katra konkrētā Transportlīdzekļa vērtības noteikšanas aktā ( pielikums Nr.3; Nr.4; Nr.5; Nr.6) norādītās faktiskās vērtības un tā reģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk CSDD) veicamo maksājumu (nenomaksātie ekspluatācijas nodokļi par iepriekšējiem gadiem un noņemšana no uzskaites) summa. Transportlīdzekļu iegāde ar šādiem nosacījumiem turpmāk tiek saprasta kā Variants NR.1. 1.10.Gadījumā, ja pretendents iespējamo izsolē iegādāto transportlīdzekli pēc iegādes nav paredzējis izmantot lai piedalītos ceļu satiksmē, bet vēlas to norakstīt un pēc tam izjaukt rezerves daļās vai kā citādi izmantot pēc saviem ieskatiem, bez tā reģistrācijas CSDD, tad sākumcenu veido katra konkrētā Transportlīdzekļa vērtības noteikšanas aktā norādītās faktiskās vērtības (pielikums Nr.3; Nr.4; Nr.5; Nr.6) un izdevumu par maksājumiem CSDD konkrētā Transportlīdzekļa norakstīšanai, kopējā summa. Transportlīdzekļu iegāde ar šādiem nosacījumiem turpmāk tiek saprasta kā Variants NR.2. 1.11.Izsoles pretendentiem rakstiskajā piedāvājumā, to iesniedzot, 1.pielikumā ir jānorāda cena ailē „Piedāvātā cena variantam Nr. 1” (ja vēlas iegūt savā īpašumā kādu no izsolē piedāvātajiem Transportlīdzekļiem saskaņā ar nolikuma 1.9.punktā minētajiem cenas nosacījumiem) vai „Piedāvātā cena variantam Nr. 2” (ja vēlas iegūt savā īpašumā kādu no izsolē piedāvātajiem Transportlīdzekļiem saskaņā ar nolikuma 1.10.punktā minētajiem cenas nosacījumiem). 1.12. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējusies neviena persona. 1.13.Maksāšanas līdzeklis ir eiro (EUR).


1.14.Izsoles sākumcenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Visus papildus nodokļus, ja tādi ir jāmaksā, pircējs maksā papildus savai nosolītajai cenai. 1.15.Nodrošinājuma nauda – 10 % no konkrētā Transportlīdzekļa izsoles sākumcenas, kas jāieskaita VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas kontā atbilstoši šādiem rekvizītiem: VSIA ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457128 Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004 Konts: LV48TREL9290450000000 Valsts kase Kods: TRELLV22 Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 2.Informācijas publicēšanas kārtība. 2.1. Sludinājums par izsoli publicējams internetā VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca mājas lapā www.bkus.lv, kā arī var tikt publicēts citos plašsaziņas līdzekļos. 2.2. Sludinājumā par izsoli norāda: izsoles vietu, datumu un laiku, kā arī laiku un vietu, kur izsoles pretendenti var iepazīties ar šiem noteikumiem un reģistrēties izsolei, pieteikuma iesniegšanas termiņu un tālruņa numuru uzziņām. 2.3. Izsoles nolikumu papīra formātā pretendents var saņemt VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Vienības gatvē 45, Rīgā, Administrācijas ēkā Iepirkumu un līgumu daļā katru darba dienu no plkst.10:00 līdz plkst.15:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67064437. 2.4. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpauž līdz izsoles sākumam. 3. Izsoles pretendents, iesniedzamie dokumenti un to izskatīšana 3.1. Par pretendentu var būt tiesībspējīga un rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura līdz 2017.gada 15.februārim plkst.11:00 Kapitālsabiedrības Iepirkumu un līgumu daļā iesniedz šādus dokumentus: 3.1.1. Iesniegumu ar piedāvājumu, kurā norāda konkrēti kuru Transportlīdzekli vēlas iegūt savā īpašumā saskaņā ar Nolikumu, norādot summu, par kādu pretendents vēlas iegādāties pārdodamo transportlīdzekli. Katrs izsoles pretendents var iesniegt piedāvājumus saskaņā ar šī nolikuma 1.9.punktā un 1.10.punktā norādītajiem iegādes cenas nosacījumiem. Šādā gadījumā iesniegumi ar piedāvājumu ievietojami atsevišķos konvertos ar attiecīgu norādi NR.1 vai NR.2. papildus pārējai informācijai uz konverta. 3.1.2. Ziņas par izsoles dalībnieka pilnvarnieku, ja tāds iecelts, un pilnvaru, kas apliecina pilnvarnieka tiesības pārstāvēt izsoles dalībnieku un piedalīties izsolē. 3.1.3. Rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar pārdodamajiem priekšmetiem. (Nolikuma pielikums Nr.1) 3.1.4. Fiziskai personai papildus jāiesniedz personu apliecinoša dokumenta kopija uzrādot oriģinālu.


3.1.5. Juridiskai personai papildus ir jāiesniedz reģistrācijas apliecības, statūtu un Uzņēmumu reģistra izziņas par pārvaldes institūciju pilnvaru apjomu apliecinātas kopijas; 3.2. Visi dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, jāiesniedz minētā dokumenta notariāli apliecināts tulkojums. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko dokumentu prasībām. 3.3. Izsoles rīkotājs pārbauda izsoles pretendentu sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles pretendents ir nokavējis 3.1.punktā norādīto iesniegšanas termiņu, nav iesniedzis visas pieprasītās ziņas vai arī sniedzis nepatiesas ziņas, tas zaudē tiesības piedalīties izsolē. 3.4. Izsoles dalībniekam, kas dalībai izsolē ir pilnvarojis trešo personu, ir saistošas pilnvarnieka darbības izsolē. Izsoles dalībnieka pilnvarnieka atsaukšana vai aizstāšana ar citu pilnvarnieku stājas spēkā brīdī, kad iesniegts attiecīgs dokuments. 4. Pretendenta piedāvājuma noformējums 4.1.Piedāvājumu ar Nolikuma 3.1.punktā noradīto informāciju Pretendents ievieto aizvērtā un aizzīmogotā slēgtā konvertā ar norādi: “Pieteikums VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" transportlīdzekļa pircēja noteikšanas izsolei. Neatvērt līdz 2017.gada 15.februārim plkst.11:00”, papildus norādot arī pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī iegādes cenas nosacījumu variantus atbilstoši šī nolikuma 1.9.punktam un 1.10.punktam. 5. Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas kārtība, Izsoles norises laiks un vieta 5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu pēc paziņojuma publicēšanas VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca mājas lapā www.bkus.lv, 5.2. Izsoles pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas Iepirkumu daļā Vienības gatvē 45, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00 vai nosūtot pa pastu uz sekojošu adresi: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004 ar norādi VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" transportlīdzekļa pircēja noteikšanas izsolei” izsoles komisijai”, noformējot piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma 4.1.punkta nosacījumiem. 5.3. Pretendenta piedāvājums tiek reģistrēts izsoles rīkotāja apstiprinātā pretendentu reģistrā, kurā norāda šādas ziņas: 5.3.1. Pretendenta pilnu nosaukumu, Pretendenta juridisko adresi un/vai kontaktadresi, pilnvarotās personas vai pārstāvja vārdu, uzvārdu un kontakttālruni; 5.3.2. Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas laiku un veidu, kā arī izvēlēto cenas nosacījuma variantu. 5.4. Pretendenta piedāvājumu pieņemšana, tai skaitā pasta sūtījumu, tiek pārtraukta vienu stundu pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2017.gada 15.februāra plkst.11:00. 5.5. Izsoles sākums noteikts 2017.gada 15.februāra plkst.11:00. Vienības gatve 45, Rīga, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Administrācijas ēka, Iepirkumu un līgumu daļa. 6. Pretendenta piedāvājumu atvēršana


6.1. Visi pretendentu piedāvājumi tiek atvērti šajā Nolikumā noteiktajā laikā un vietā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumi tiek reģistrēti šī nolikuma Pielikuma Nr.2 sarakstā, atzīmējot piezīmēs piedāvāto cenas nosacījuma variantu. 6.2. Komisija piedāvājumu atvēršanas norisi, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas norisi, kā ar pieņemtos lēmumus protokolē. 6.3. Pretendentu piedāvājumus izsoles rīkotājs atver to iesniegšanas secībā. 6.4. Izsoles rīkotājs izskata pretendenta piedāvājuma atbilstību izsoles nolikuma prasībām. 6.5. Ja izsoles rīkotājs jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā secina, ka kāda pretendenta piedāvājums nav atbilstošs izsoles nolikuma prasībām, tas tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas. 6.6. Izsoles rīkotājs paziņo augstāko iesniegto priekšmeta pirkuma maksu un pretendentu, kurš ieguvis tiesības slēgt pirkuma līgumu. Ja izsolei iesniegti divi vai vairāki pretendentu piedāvājumi ar vienādu priekšmeta pirkuma maksu, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš pirmais iesniedzis piedāvājumu. Ja izsoles rīkotājam nepieciešams papildu izvērtējums, tas izsoles dalībniekiem paziņo citu izsoles rezultātu paziņošanas laiku un vietu. 6.7. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un izsoles rīkotājs piedāvājumā ietverto informāciju izmanto tikai konkursa rezultātu noteikšanai un līgumu slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja piekrišana. 7. Lēmums par izsoles uzvarētāju un pirkuma līguma slēgšanu 7.1. Izsoles rīkotāja lēmums tiek paziņots visiem pretendentiem, kas iesnieguši savus piedāvājumus konkursam, neatkarīgi no tā, vai viņi piedalījušies pieteikumu atvēršanā, un tiek publicēts VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca mājas lapā www.bkus.lv. 7.2. Pamatojoties uz izsoles rīkotāja lēmumu, VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 30 (trīsdesmit) dienu laikā vai pēc izsoles uzvarētāja iniciatīvas ātrāk, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas piedāvā izsoles uzvarētājam slēgt pirkuma līgumu vai saņemt preču pavadzīmi rēķinu, kuru izsoles uzvarētājam jāierodas parakstīt 5 (piecu) darba dienu laikā. 7.3. Ja izsoles uzvarētājs pēc 7.2.punktā noteiktā termiņa nokavējuma un atkārtota uzaicinājuma noslēgt līgumu 2 (divu) darba dienu laikā nav ieradies uz dokumentu parakstīšanu, tiek uzskatīts, ka pretendents ir atteicies slēgt līgumu. Šādā gadījumā komisija ir tiesīga par izsoles uzvarētāju atzīt nākamo pretendentu ar lielāko piedāvāto pirkuma maksu. 7.4. Ja izsolē uzvarējušais pretendents noslēdz pirkuma līgumu, tomēr līgumā vai preču pavadzīmē rēķinā noteiktajā termiņā neveic pirkuma maksu, tad par izsoles uzvarētāju atzīstams izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu. Darījums ar nākamo izsoles dalībnieku tiek slēgts par tā piedāvāto cenu, kāda reģistrēta protokolā. 7.5 Ja izsolei pieteicies tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu un slēdz pirkuma līgumu par pretendenta solīto cenu, saskaņā ar šo nolikumu, atstājot pretendenta ziņā izvēli par labu kādam no izsoles cenas un iegādes nosacījumu variantiem, kas minēti šā nolikuma 1.9.punktā un 1.10.punktā, attiecīgi norādot konkrēto variantu pirkuma līgumā. 8. Nenotikusi un spēkā neesoša izsole:


8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu vai nesekmīgu un tās rezultāti par spēkā neesošiem, ja: 8.1.1. noteiktajā laikā nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums; 8.1.2. pretendents, kurš piedāvājis augstāko cenu, un nākamais augstākās cenas piedāvātājs atsakās no pirkuma līguma noslēgšanas vai pirkuma maksas veikšanas. 9. Pārējie noteikumi 9.1. Ja netiek izsolīti visi izsoles priekšmeti, tad par tiem priekšmetiem, kuri nav izsoles rezultātā pārdoti, Kapitālsabiedrības valdei ir tiesības noteikt citu atsavināšanas veidu. 9.2. Pretenzijas par to, ka izsoles rīkotājs nepareizi noraidījis kādu pretendentu, var pieteikt tikai izsoles dalībnieki. Pretenzijas jāpiesaka rakstveidā, izsoles vietā un laikā izsoles vadītājam vai Kapitālsabiedrības valdes pārstāvim. Izsoles protokolā par to ir jāizdara atzīme. 9.3. Pretenziju par to, ka bijusi noruna atturēt izsoles dalībnieku no piedalīšanās izsolē, var pieteikt izsoles dalībnieki, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Pretenzijas jāpiesaka rakstveidā Kapitālsabiedrības valdei ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles. 9.4. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu un tās rezultātus par neesošiem vai par pretenziju noraidīšanu, pieņem Kapitālsabiedrības valde. 9.5. Pretenzijas pēc pirkuma līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, netiek pieņemtas. 9.6. Izsoles dalībnieks apzinās izsolē pārdodamā priekšmeta izskatu un tehnisko stāvokli, kāds tas ir uz izsoles dienu. 9.7. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" neuzņemas nekādas garantijas un saistības par pārdotā priekšmeta kvalitāti vai tehnisko stāvokli.

Komisijas priekšsēdētājs

M. Ignatovičs

Komisijas loceklis

E. Zemītis

Komisijas locekle

I. Meļehina


Pielikums Nr.1 APLIECINĀJUMS VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas kustamās mantas – transportlīdzekļu Mercedes Benz ar reģistrācijas numuru EB 6993; Škoda Fabia ar reģistrācijas numuru ER 5417; GAZ 2752 ar reģistrācijas numuru DV 902; ZIL ar reģistrācijas numuru CZ 4785; pircēja noteikšanas rakstiskai izsolei Rīgā, 2017.gada ____ ._____________ ____________________________________________________________________________ /Vārds, uzvārds, personas kods vai uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr./ Apliecinu, ka esmu iepazinies ar 2017. gada 15.februāra izsolē pārdodamo/ajiem transportlīdzekļiem. Apzinos tā/to izskatu un tehnisko stāvokli, kāds tas ir uz izsoles dienu, kā arī esmu informēts par visiem papildus maksājumiem un apņemos tos samaksāt, ja tādi ir jāmaksā papildus norādītajai cenai. Norādīto/os transportlīdzekli/us vēlos iegādāties saskaņā ar VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” izstrādāto nolikumu par transportlīdzekļu pircēju noteikšanu rakstiskā izsolē, par savu piedāvāto cenu. Ar šī nolikuma nosacījumiem esmu iepazinies. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Nr. p.k

Transportlīdzekļa marka, modelis, ražošanas gads

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un VIN

1. Mercedes Benz 240 1985.izl. g. VIN Nr.WDB1231031A275194, v/n EB 6993; 2. Škoda Fabia 2004.izl. g. VIN Nr.TMBPH16Y633725518, v/n ER 5417; 3. GAZ 2752 1999.izl. g. VIN Nr.XTH275200X0010641, v/n DV 902; 4. ZIL 495850 1987.izl. g. šas.Nr.26742808, v/n CZ 4785; * Atbilstoši Izsoles nolikuma 1.9.punktam. ** Atbilstoši Izsoles nolikuma 1.10.punktam. ___________________ ____________________________ /Parakts/ /Paraksta atšifrējums/ Adrese:_____________________________ Kontakttālrunis:______________________

Piedāvātā cena variantam Nr. 1*

Piedāvātā cena variantam Nr. 2**

EUR _______ EUR _______ EUR _______ EUR _______

EUR _______ EUR _______ EUR _______ EUR _______


Pielikums Nr.2 IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS UN PIEDĀVĀTĀS CENAS SARAKSTS Piedāvājuma Izsoles dalībnieka iesniegšanas/iesūtīšanas vārds, uzvārds vai laiks nosaukums un solītāja vārds, uzvārds

Izsoles dalībnieka piedāvātā cena

Piezīmes

Profile for smartbc

Atsavinasanas nolikums automasinas  

https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/atsavinasanas_nolikums_automasinas.doc

Atsavinasanas nolikums automasinas  

https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/atsavinasanas_nolikums_automasinas.doc

Profile for smartbc