Fokus Samhällssäkerhet 16-06-19

Page 2

ANNONS

H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A

2 Ledaren Ulf Dahlberg

ANNONS

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

Läs mer om... Läs ledaren i mobilen!

”Tydliga krav för ökad samhällssäkerhet”

FOKUSSAMHÄLLSSÄKERHET.SE

08

04 Fokus Krisberedskap 06 Fördjupning Samhällsberedskap

Samhällssäkerhet står, likt andra välfärdsområden, för stora utmaningar. Att vår vardag fungerar bygger i allt större omfattning på komplexa system och blir alltmer sårbart för störningar. Det var inte bättre förr men att till exempel hämta vatten ur egen brunn var ett betydligt robustare system än dagens vattenförsörjning. Det skriver Ulf Dahlberg, ordförande Swedish Association of Civil Security Likadant är det på många andra om­rå­den, teknik och rationalisering­ ar har gett oss ett effektivare men samtidigt mer sårbart samhälle. Globalisering, miljöeffekter och det världspolitiska säkerhetsläget medför dessutom att både de antagonistiska och ickeantagonistiska hoten mot samhället ökar och vi får kontinu­ erligt nya rapporter och reportage om bristerna i samhällets säkerhets­ system. Hackerattacker, bristande krisberedskap, fallerande styrsystem för samhällskritiska funktioner är återkommande rubriker. Bristerna inom samhällssäkerhet kan ju knap­ past utgöra någon överraskning för den som är insatt i området. Bara under de senaste åren har ansvariga myndigheter själva initierat och ge­ nomfört ett 20-tal utredningar som alla visar på stora förbättringsbehov inom krisberedskap, informationsoch cybersäkerhet, skydd mot terrorism och organiserad brottslig­ het samt behov att stärka det civila försvaret. Nu behöver man ju inte vara raketforskare för att inse att våra

(samhällets) gemensamma resurser inte kommer att räcka till för att lösa alla samlade samhällsutmaningar inom sjukvård, skola, integration, försvar, samhällssäkerhet med flera. Det är här våra folkvalda politi­ ker måste stå upp och, utifrån en uppställd målbild, göra de svåra men nödvändiga prioriteringarna. Inte minst på samhällssäkerhetsområdet saknas tydliga mål, något som också framförs i MSB´s egen rapport av skogsbrandsutredningarna. Den övergripande målsättningen med samhällssäkerhet (att värna män­ niskors liv och hälsa) är bra men fungerar inte som vägledning för att sätta tydliga kravnivåer och göra nödvändiga prioriteringar. Från SACS sida anser vi att mycket av dagens brister bottnar i avsaknaden av tydliga krav. När det dessutom inte finns några konsekvenser av att inte följa befintliga direktiv och anvisningar är det inte konstigt att man i kommuner, landsting och länsstyrelser nedprioriterar dessa

frågor. För att vara tydlig: vi behöver inte utreda mera, bristerna är kända, det är dags att bestämma oss för vilken nivå på samhällssäkerhet vi vill ha och sen börja agera. Hur skall vi då få en tillfredsställande samhällssäkerhet till rimlig kostnad? Mycket av hoten och den ökade sårbarheten kommer från de möj­ ligheter som teknikutveckling och digitalisering ger. Samhället drar stor nytta av denna utveckling men den medför också en förändrad hotbild och ökad sårbarhet. Samtidigt har vi stuprörsliknande ansvarsstruk­ turer som baseras på hundraåriga lagar och förordningar och skapar begränsningar i handlingsutrymme och passar dåligt för dagens kom­ plexa system. Det är i och för sig vällovligt med en viss kontinuitet på säkerhetsområdet (vi behöver inte en ny skolcirkus) men det är hög tid att ifrågasätta nuvarande strukturer och dra nytta av de möjligheter som ny teknik ger. Vi är dock tveksamma till att disruptiva lösningar kommer från

FOKUS SAMHÄLLSSÄKERHET Projektledare Ebba Knutsson ebba.knutsson@smartmediaagency.se Vd Fredrik Lagergren Redaktionschef Cindy Ahrnewald

Text Annemarie Palm, Håkan Söderberg, Waldemar Ingdahl Omslagsbild Montage/foto Johan Umenius, Shutterstock Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB

14

08 Utmaning Cyberattacker 10 Fördjupning IT-säkerhet 12 Profilen Anders Ygeman de som är satta att ratta det befintliga systemet. Inom näringslivet har nya aktörer visat att ny teknologi kan skapa helt nya affärslösningar. Vi är övertygade om att motsvarande nyskapande kan åstadkommas inom samhällssäkerhet genom att i högre grad än idag involvera näringslivet i utvecklandet av morgondagens samhällssäkerhet. n

14 Framtid Resiliens 16 Aktuellt Brandskydd 18 Krönikan Ann Enander

Trevlig läsning! Ebba Knutsson Projektledare

DETTA ÄR SMART MEDIA Layout och repro Johan Umenius Distribution Dagens Nyheter, juni 2016 Tryck Bold Printing Stockholm Webb www.fokussamhällssäkerhet.se

FRÅN SNABBA INSATSER TILL INDIVIDUELLA KONCEPT CSG är specialiserade på bevaknings- och säkerhetstjänster. Vi arbetar fram professionella koncept tillsammans med våra kunder, inom egendomsskydd, godssäkerhet och trygghet i omgivningar där många människor rör sig. Våra verksamhetsområden är bland annat transport och logistik, handel och publika miljöer. Mer information om hur vi skapar en tryggare vardag för våra kunder hittar du på commutersecurity.se

CSG - Commuter Security Group AB Tel: 08-410 147 00 www.commutersecurity.se info@commutersecurity.se

Smart Media är en ledande aktör inom content marketing och native advertising. Våra kampanjer distribueras både i ledande dagspress och digitalt. Starkt ämnesfokus är vår grundidé. Genom kreativa medialösningar hjälper vi dig att stärka ditt varumärke och skapa mervärde för din målgrupp – genom ett högkvalitativt och engagerande innehåll som manar läsarna, dina kunder, att agera.

Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-122 03 221 Email redaktion@smartmediaagency.se Webb www.smartmediapublishing.com