Page 1

към Катедра “Международно право и Международни отношения” на СУ “Св. Кл. Охридски”


Сдружение за Международни Състезания по Право /СМСП/ е сдружение, учредено през лятото на 2009 г. Организацията обединява студенти от различни университети, академици и юристи от практиката, представили България в престижните международни състезания по право. Целта на Сдружението е да популяризира състезанията по право и да подпомогне придобиването на практически умения от студентите.


Подготовка на отбори за участие в CENTRAL and EAST EUROPEAN MOOT COMPETITION (CEEMC) състезание по право на ЕС, организирано от Британски правен център, под егидата на Съда на ЕС.


Първо място в състезанието CEEMC – 2008 г.

Най-добри писмени защити – 2009 г.

4 отличени оратори през годините на участие

Награден участник със стаж в Съда на ЕС


“от Студенти за Студенти”


“От Студенти за Студенти” е инициатива на СМСП, целяща предаването

на

натрупания

опит

от

студентите

-

участници в CEEMC и други международни състезания, на техните

колеги.


Подготовка и симулация на преюдициално запитване към Съда на ЕС, базирано на един или няколко въпроса от материалното право на ЕС.


Подготовката за симулацията на преюдициалното запитване:

в хода на семестъра, посредством онлайн комуникация (електронни лекции, видеа, социални мрежи)

Симулацията на преюдициалното запитване: последните 2

часа, отделени за практически семинари като част от обучението по ПЕС.


ЦЕЛИ на “от СТУДЕНТИ за СТУДЕНТИ”

Създаването

на

една

различна

среда

за

обучение на ПЕС; 

Засилване

интереса

на

студентите

към

предмета; 

Повишаване участието и инициативността на студентите към различни сходни инициативи;


IMCCA  

Mooting in the field of EU law