Page 1

SZEMELVÉNYEK PÁPAI PÁRIZ FERENC MUNKÁSSÁGÁBÓL ÉS A PÁPAI PÁRIZ FERENC ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉBŐL Dr. med. BALLA ÁRPÁD Dr. Sc. (2000-2011) a Kuratórium elnöke

Tizenötödik Erdélyi Orvosnapok Csíkszereda 2011. XII. 8 – 10.


PÁPAI PÁRIZ FERENC 1649 - 1716 „ Opere et Veritate ….” „ Cselekedettel és valósággal… „

„Bibliai eredetű jelmondata „ Maszelka János - 2002


Pรกpai Pรกriz Ferenc Cserna Kรกroly rajza eredeti metszet utรกn


PÁPAI PÁRIZ FERENC KORA

a XVII-XVIII. sz. a felvilágosodás századai Magyarhonban: - háború, éhség, járványok, pestis - nincsen egyetem – peregrináció - demográfiai következmények

PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETÚTJA Dés 1649.V.10 – Nagyenyed 1716. IX.10, élt 67 évet

Gyermekkora, középiskolai tanulmányai - Korai árvaság : anyja 14 éves korában, apja 17 éves - Tanulmányai: Dés – Gyfv.- Kv. –Dés – Beszterce - Mvh.majd a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban diákja (16641672) (a kiválló tanulót - diákvezetőnek – „contrascribának” választja a kollégium önkormányzata)


# 1672 tavaszán „bujdosásra” indul (peregrinació) Peregrinació 1672-1675 - gyalog indul, útja 3 hónap, előzetes felkészültsége ! -Drezda – Lipcse – Marburg – Heidelberg – Basel - Heidelberg: 1673 II. - IV. 25, bölcsész dr. (?), tanszék ajánlat (filozófiai professzori hivatalt)

- Basel: 1674 IX. 6 avatási szertartás: orvos dr, orvosi kar ülnöke - (doktori értekezését Apáczai Csere Jánosnak ajánlja, „ki a tudásnak büszke forradalmát alvó szívekbe tűzzel vitte át „)

- előadások, könyvtárak, múzeumok, egyéb látnivalók


# 1675.áprilisában elindul hazafelé Erdélybe : - 1676 feleségül veszi Zöld Katát († 1685), - 1676 – 1690 udvari orvos, ( Bornemisza Anna † 1686, Apafi Mihály † 1690) -1678 IX. tanszék Enyeden: görög, erkölcstan; támadások -1680 I. 4. hivatalos beiktatás: görög, fizika, természettudományok,- orvosi ismeretek, gyógyszertár a kollégiumban - 1686 újra nősül: Székhalmi Anna ( † 1691) - harmadszor nősül: Nyirő Judit, túlélte férjét


II. Rákóczi Ferenc szabadságharca 1703-1711 -1704 -feldúlják Enyedet,Tiege,Karaffa,Rabutin,- menekülés -1707 másodszor is feldúlják Enyedet: menekülés: Nagybánya -1709 hazatér Enyedre: pénzgyűjtés, újraépítés, ösztöndíjak (alumniákat), - diákok feljelentik ( a rektort !!) - 1716. szeptember 10-én hunyt el Nagyenyeden - sírját a Haláláról megható egyszerűséggel írta Bod Péter: Kollégium diákjai gondozzák ! „ Vége lett szolgálatjának és életének” Pályája méltó összefoglalása lehetne vallomása: „ Jogaimról sokszor lemondtam, s a béke tiszteleténél semmit előbbvalónak nem tartottam, mégsem élvezhettem itt állandóan a békét „


PÁPAI PÁRIZ FERENC orvosprofesszor 1649 - 1716 „MINT

BÉKÉT SZERETŐ EMBER HIRDETTEM A BÉKÉT MUNKÁMMAL”

EMLÉKÉT KEGYELETTEL ŐRIZZÜK

1979

síremléke a nagyenyedi temetőben

(Foto:2009)


PÁPAI PÁRIZ FERENC TEVÉKENYSÉGE Az orvoslás, a tanítás mellett a literatúrához is hű marad. Görögül, latinul és magyarul ír alkalmi versezeteket.

Írásban megjelent művei :

Pax Animae, Kv. 1680, A lélek békességéről és az elme gyönyörűségéről való trakta, (franciából lefordítja Molinaeus Péter művét)

Pax Corporis, Kv. 1690, azaz Az emberi test

nyavalyáinak okairól,fészkeiről, s azoknak orvoslásának módjáról való trakta. (Elöljáró beszédének zárómondata: ”Írtam Nagyenyeden, Sz.Jakab havának 24. napján, 1687, síralmas esztendőben „)

Pax Aulae, Kv. 1696, azaz Bölcs Salamon egynéhány

válogatott reguláinak röviden való előadása (az udvar békéje)


Pax Sepulcri, Kv. 1698, azaz Idvességes és igen

szükséges elmélkedés arról, miképpen kellessék embernek mind keresztényül élni, mind pedig idvességesen meghalni. (A sír békéje, németből)

Pax Crucis, Kv. 1710, azaz Szt. Dávid királynak és

profétának százötven zsoltári c.műve (A kereszt békéje)

Dictionarium latino-hungaricum et hungarico-latinum, Lőcse, 1708. II. felét Szenci Molnár Alberttől vette át, bővítette 15 évig dolgozott(II-ik kiadás 1767)

Ars Heraldica, Kv. 1695, Címertan

Rudus redivivum, Szeben, 1684, Bethlen Gábor és Pareus levelezése

Versek, levelezése, egyéb írásai


PAX CORPORIS 1690 első kiadás Kv. Az első magyar nyelven írt orvosi könyv, amely sajnos nemcsak hiányt, hanem orvost is pótolt az akkori ezer sebből vérző országnak !!

Az elöljáró beszédből :

A Pax corporis szerzője „célközésségnek” , rétegnek írt :

„ A SOK ÜGYEFOGYOTT SZEGÉNYEKNEK HASZNOKRA” „ Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házicselédes gazdáknak s gazdaasszonyoknak és az igyefogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor kezek ügyében értelmes orvos, kiváltképpen falukon, ahol hamarébb talál


A Pax corporis :- nyolc könyvből, -hatvavnnyolc

fejezetből álló s mintegy száz betegségről szóló mű világos tagolódása, szerkezete, nyelve, stílusa bizonyítja nagy népszerűségét !

A Pax corporis ma már nem orvosi tanácsadó, hanem

tudománytörténeti érték, irodalmi különlegesség, de üzenete is van mert már akkor megfogalmazódtak benne az egészséges életmód aranyszabályai. De példának megmaradt az író humanista szándéka, bizakodó útkeresése a test és a lélek békességéhez.


Bod Péter: Magyar Athenas (1766):

„ Volt…. Jó Deák, Görög, Német, Frantzia, híres poéta; jó Philosophus, Historikus, Theológus, az Orvoslás mesterségében merő Esculapius, igen hasznos Ember, kinek szép híre-neve mindenkor fenn lészen…” Egyik XX.sz. méltatója pedig „magyar Hippokratész”-nak nevezte: - a régiek tudós tapasztalatait vegyítette a népi orvoslással, és egyeztette mindavval, amit „maga sok betegek körül való tapasztalásaiból summásan öszveszedett.”


A PAX CORPORIS összesen kilenc – tizenegy vagy több KIADÁSBAN, jelet meg ?? (1) Vita Zsigmond ►az ismert kilenc kiadásának évei : 1690 – 1692 – 1695 – 1701 – 1747 – 1755 – 1759 – 1764 - 1774 Szállási Árpád (1975)- megtalálta (a Weszprémi által említett) 1756-os kiadást és talált egy 1752es kiadást is, így a az ismert kiadások száma 11. Három a XVII., nyolc pedig a XVIII. Században jelent meg !!

PAX CORPORIS Példányok a székelyudvarhelyi DOKUMENTÁCIÓS KÖNYVTÁRBAN HÁROM KIADÁS 1 – 1 PÉLDÁNYA TALÁLHATÓ A KÖNYVTÁRBAN : 1695 – 1747 - 1759 1.-Izsák Sámuel- A múlt ősvényein Orvosművelődési írások .Polis Kiadó, Kolozsvár 1999. 25.oldal


1 6 9 5 D o k u m e n t a c i o s


1 7 0 8

Udvarhelyi Kรถnyvtรกr tulajdona


PÁPAI PÁRIZ FERENC EMLÉKEZETE # az enyedi kollégium udvarán: szobor, emléktábla, a kollégium emlékplakettet is hozott létre # szakirodalom: # Dézsi Lajos: Pápai Páriz Ferenc, Magy.Tört. Társ.,Bp.1899, # Nagy Géza: Békességet magamnak,másokn. Krit.,Buk.1977. # Pax Corporis, szövegkiadás, Magvető Kiadó, Bp. 1984. #Pax Corporis, szövegkiadás, Debrecen, Alföldi ny. 2005 # Kótay Pál: Comm. Hist. Med. 1956, 1958, 1965 # Spielmann József: A közjó szolgálatában, Krit., Buk. 1976 # Hampel Polyxenia: A Nagyenyedi”Főnix”Kálvin Ki. Bp.1997

# elektronikus irodalom 40.200 említés


PÁPAI PÁRIZ FERENC EMLÉKEZETE # Több PPF Alapítványt hoztak létre: 1992. Magyarország, Bp.– menekültek, áttelepültek segítségére 2000. Székelyudvarhely, dr. BALLA ÁRPÁD kezdeményezésére: ösztöndíjak, szakmai továbbképzés, tudományos tevékenység, emlékérem, diploma

# Több PPF Egyesület működik: eü. Tevékenységért emlékérmet adományoz

# Pályázati lehetőség: dr. Szőcs Gyula (Bp.) 2006 – iskolásoknak díj Ft-ban

# postabélyeg: Magyarország 1999, 50 Ft-os


Új felfedezés – 2009 Prof. Dániel Bereczki a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika vezetője a Pax corporis első könyvének III-ik fejezetében felfedezte a Parkinson kór leírását , amit PPF. 120 évvel Parkinson (1817) előtt már ismert.

Megtekinthető: Googlen ezen a címen: www.viatris.net/parkinsons.disease/news/091203.htm


NAGYENYED – 2009

A vár és vártemplom


Alapította 1622. Bethlen G. erdélyi fejedelem-1658-ban a tatárok feldúlták, - 1662-ben Apafi fejedelem Nagyenyedre telepítette


1704-1707-ben a labancok,-1849-ben a románok égették fel. 1862–ben újjáépült !!


BELSŐ UDVAR RÉSZLET A CSENGÖKKEL


A Kollégium csengői - Áprili Lajos és Br.Kemény Zsigmond emléktáblája


A Bethlen Kollégium nagy tanárai és diákjainak emlékére akik életüket egész munkásságukat népüknek hazájuknak és az egész emberiségnek szentelték.


A HIRES DIÁKOK EMLÉKTÁBLÁI


A KOLLÉGIUM ALAPITÁSÁNAK 300-IK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁVAL BETHLEN GÁBOR FEJEDELEM EMLÉKÉRE KÉSZÜLT DOMBORMŰ


A

magyar

államiság 1100-ik

évfordulója alkalmából, saját kezdeményezésemre 2000 februárjában létrehoztam a Pápai Páriz Ferenc Alapítványt, Erdély hírneves orvostudósa emlékének megörökítésére. Az Alapítvány céljai között szerepel az a szándék, hogy segítséget nyújtsunk az orvosok, gyógyszerészek folyamatos szakmai továbbképzéséhez, továbbá, hogy évente díjazzuk az elismerés jeléül azokat az orvosokat, gyógyszerészeket akik kiváló szakmai és tudományos tevékenységet fejtettek ki. Ennek érdekében Pápai Páriz Ferenc Emlékérmet és kísérő oklevelet létesítettünk, melynek kiosztására (évente 1-3 díj) az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály éves tudományos ülésszakán kerül sor.


ALAPรTVA 2000-BEN Sรกnta Csaba alkotรกsa (Szovรกta)


A díj azoknak a Romániában tevékenykedett

és tevékenykedő orvosoknak, gyógyszerészeknek, biológusoknak, preklinikai kutatóknak ítélhető oda, akik az alábbi feltételek egyikének felelnek meg : a.- életmű díjban részesülhetnek azok a 60 – 65 - 70 évesek és felettiek akik kiváló szakmai és tudományos tevékenységet fejtettek ki pályafutásuk alatt, b.- akik az alapkutatásban kimagasló eredményt értek el, c.- olyan klinikai epidemiológiai tanulmányokért, melyek az adott terület lakosságának reprezentatív hányadát foglalják magukba, d.- magyar nyelven megjelent szakkönyv szerzőjének, e.- 40 év alatti kollégáknak:- az alapkutatásban, klinikai epidemiológiai tanulmányokban elért eredményekért, valamint a meghirdetett pályázat nyertesének.


Az alapítvány további célja : - az orvosok folyamatos szakmai továbbképzése érdekében szimpozionokat, konferenciákat szervez, valamint a továbbképző tanfolyamok szervezését is felvállalja ( a Szakmai Társaságok felkérésére), - egyéni pályázat alapján anyagi támogatást biztosít a külföldi tudományos üléseken dolgozattal szereplő szakemberek számára, - a lehetőségekhez mérten ösztöndíjat biztosít azon orvosok számára, akik külföldi intézményekben új orvosi eljárások elsajátítására vállalkoznak, - az egészségügyi ellátást javító karitatív tevékenységet támogatja.


A PÁPAI PÁRIZ FERENC ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUM TAGJAI

Dr.Sc.Balla Árpád elnök

Dr. Simma Melinda titkár


Balla Tilda ügyvezető elnök

Dr. Arros Melinda alelnök


Balla Árpád tag

Dr.Oláh B.József tag

Dr.Szentannai Dénes tag

www.papaialapitavany.org


KONFERENCIÁK – SZIMPOZIONOK 2000-2005 # 2000-május 11-13-án az EME OGYSZ.X. Jubileumi Tudományos ülését szerveztük. A megnyitón a Tudományos ülést üdvözölte: Dr. Benkő Samu akadémikus,az EME elnöke Dr. Hajdú Gábor állam és egészségügyi miniszter Kolumbán Gábor HR. Megye Tanács elnöke Dr. Andrásofszky Barna a MET elnöke Első ízben került sor a Pápai Páriz Ferenc díjazásra > 20 szekcióban 174 dolgozat volt bemutatva a résztvevők első alkalommal kaptak 20 kredit pontot, az első szerzők plusz 10. a társ szerzők plusz 5 pontot ! > 359-en regisztráltak,-a külföldi résztvevők száma 57 > az alkalmi hallgatók száma mint egy 30 volt > 13


2000

2009 2008


KONFERENCIÁK SZIMPOZIONOK (1) 2000 – 2005 # 2003 szeptember 5 -6. a MET X. Jubileumi Kárpát-medencei Tudományos ülése:”Népességfogyás” A Kárpát-medencei magyarság népmozgalmi adatai > 14 előadás és a régiók beszámolója hangzott el > a résztvevők 15 kredit pontot kaptak > 231-en regisztráltak H.Erdély,Kárpát-alja,Dél-vidék, Felvidék, Szlovénia # 2005 október 8. Fogorvosi szimpozion (Továbbképző) Prof.Dr. Matekovits György és prof. Dr. Bocskay István előadásai alapján ! > a résztvevők 8 kredit pontot kaptak > 117-en regisztráltak,HR, MS, CV, BV, BH, Szatmár-németiből és Jászvárosból # A jelzett rendezvényeken összesen 707-en regisztráltak !


CSALÁDORVOSI TOVÁBBKÉPZŐK 2001 – 2011 # a jelzett időszakban 11

Családorvosi Továbbképző Konferenciát szerveztünk általában március utolsó vagy április első hetében !


PÁPAI PÁRIZ FERENC DÍJAZOTTAK BEMUTATÁSA 2000 – 2011 közti időszakban 30-an részesültek Pápai Páriz Ferenc díjban A díjak átadása az EME OGYSZ évi TUDOMÁNYOS ÜLÉSEINEK megnyitóján történt


1904 – 2003

Prof. Dr. Csögör Lajos Fogorvos, a MOGYE első rektora Marosvásárhely-Budapest (2000)


1927 – 1999

Prof. Dr. Módy Jenő Biokémikus. Akadémikus Marosvásárhely (2000)


1920 – 2000

Dr. Csidey József főorvos Gyermekgyógyász Marosvásárhely (2000)


1912 – 2002

Prof. Dr. Horváth Endre Belgyógyász Marosvásárhely (2001)


(1916 -)

Prof. Obál Ferenc a Román Orvostudományi Akadémia tiszteletbeli tagja Marosvásárhely-Szeged (2001)


1929 -

Prof. Dr. Péter Mihály Heinrich, akadémikus Mikrobiológus Marosvásárhely (2002)


1925 -

Prof. Dr. Feszt Gyรถrgy Farmakolรณgus Marosvรกsรกrhely (2002)


1929 -

Prof.Dr.Bocskay Istvรกn Fogorvos Marosvรกsรกrhely (2003)


1927 -

Prof. Dr. Sándor István akadémikus. Embriológus kutató Temesvár (2003)


Dr. Balla Árpád Dr. Sc.

1932 -

Gyermekgyógyász Székelyudvarhely


1924 -

Prof. Dr. Bedő Károly akadémikus A táplálkozásegészségtan professzora (2004)


A Díj átadása Kolozsváron (2004)

1922Prof.Dr.Gyergyay Ferenc Patológus

Marosvásárhely-Bergisch Gladbach


1928 -

Prof. Dr. Rácz Gábor A Farmakognózia professzora, a Gyógyszerészeti Kar volt Dékánja Marosvásárhely-Pécs (2005)


Dr. Földes Béla főorvos Neurológus Nagyvárad (2005) 1950 -


1967 -

Dr. Szilágyi Tibor előadótanár,élettanász, fiatal kutató Marosvásárhely (2005)


1941 -

Prof.Dr.Gyéresi Árpád A Gyógyszerészeti Kémia professzora Marosvásárhely (2006)


1933 -

Prof. Dr. Ferencz László Belgyógyász Marosvásárhely (2007)


Dr. Pongrácz Antal Sándor Fogász főorvos Marosvásárhely (2007) 1948-2008


1966-

Dr. Sípos Emese főgyógyszerész előadótanár Marosvásárhely (2008)


1955 -

Dr. Borsa István, bőrgyógyász főorvos Csíkszereda (2008)


1928 -

Prof.Dr.Pap Zoltรกn Gyermekgyรณgyรกsz Marosvรกsรกrhely (2009)


1952-

Dr. Sc.Albert István belgyógyászkardiológus főorvos Sepsiszentgyörgy (2009)


1967 -

Dr. Nagy Előd Ernő laboratóriumi főorvos előadótanár Marosvásárhely (2009)


1936 -

Dr. Péter H. Mária gyógyszerész Marosvásárhely (2009)


1940-

Prof. Dr. Jung Jรกnos patolรณgus Marosvรกsรกrhely (2010)


(1931-)

Dr. Sc. Bauer Béla gyermekgyógyász főorvos Szatmárnémeti (2010)


1976 -

Dr. Sc. Gergely István ortopéd szakorvos Marosvásárhely (2010)


1951 -

Prof. Dr. Egyed Zsigmond Imre patolรณgus Marosvรกsรกrhely (2011)


1957 -

Prof. Dr. Szabó Béla szülész – nőgyógyász Marosvásárhely (2011)


1979-

Dr. Sc. Mezei Tibor patolรณgus Marosvรกsรกrhely (2011)


Dr. Péter H. Mária a X. jubileumi ünnepi ülés díjazottja 2009. május 10. Székelyudvarhely


# TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉG Jelentős anyagi támogatásban részesültünk több udvarhelyi cég részéről, akik nem óhajtják a nyilvánosságot. A támogatási összegeket,a sebészi lasser kés feljavítására, használtuk fel. Természetbeni támogatásban részesültünk Dr. Jakó Géza Julius Boston- i professzor részéről, aki egy nagy értékű sebészi lasser késsel ajándékozta meg alapítványunk révén a FOG osztályt. Ugyancsak a FOG osztály anyagi támogatásban részesült anyaországi kollégák, cégek, valamint németországi, ausztriai kollégák részéről, amit műszer vásárlásra használtak fel. (Dr. Szentannai Dénes érdeme) A videoprojektor megvásárlását a MET is támogatta. A támogatóknak ez alkalommal is köszönetünket fejezzük ki.


# TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉG (1) A fenti adatokkal szemben Alapítványunk csak szerény támogatásokat tudott biztosítani: Támogattuk Kraft Helmut asszisztens kecskeméti tanulmányi útját.

Magyari Attila,Vargyas Anna Mária,Biró Szilárd orvostanhallgatóknak több éven át ösztöndíj kiegészítést folyósítottunk,

# 2004-ben „Pályázati” felhívást hirdettünk meg : A gyermekkori obesitas epidemiológiája és klinikuma Első díj : 300 Euró és Pápapi Páriz Ferenc díj -

Sajnos a mai napig még senki sem pályázta meg !!


# TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉG (2) Alapítványunk 2008-tól anonim adományozó megbízásából felvállalta a Dr. Kopp Elemér pályadíj gondozását ! A pályadíj gyógyszerész, orvos, biológus, tanár, egyetemi hallgatók vagy már végzett, a 30. életévet még be nem töltött,gyógynövényekkel vagy dependenciát kiváltó gyógyszerekkel foglalkozó fiatal magyar szakemberek részére.( Lásd: www.papailapitvany.org ). # 2009-ben az I.fokozatú pályadíj nyertese

Drd. Nan Monica

egyetemi gyakornok,

a II. fokozatú pályadíj nyertese Filep Rita a Sapientia EMTE- Kertészeti szak szigorló hallgatója. A díjak átadása az EME OGYSZ XIX. Tudományos Ülésszak ünnepi megnyitóján történt.


# TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉG (3) # 2010-ben az I.fokozatú pályadíj nyertese

Boris Gyöngyvér,

a Pécsi Tudományegyetem biológiai Intézet, III.éves hallgatója („Ezerféle bajra jó”-Népgyógyászat Lövétén) a II. fokozatú pályadíj nyertese Virág Szeréna a MOGYE Gyógyszertudományi Kar V.évf. hallgatója. A díjak átadása az EME OGYSZ XIX. Tudományos Ülésszak ünnepi megnyitóján történt. # Rendkívül sajnálatraméltó eset, hogy már nem volt egyetlen pályázó sem !!

2011-ben


KÖSZÖNET NYILVÁNITÁS A CSALÁDORVOSI KONFERENCIÁK TÁMOGATÓINAK INFOPRESS GROUP Rt. Székelyudvarhely IKOS CONF Rt. Székelyudvarhely MET Budapest Frieske Pan Kft Székelyudvarhely Dr.Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Líceum GEOTOP KFT Székelyudvarhely TÜNDE Gyógyszertár Székelyudvarhely


KÖSZÖNET NYILVÁNITÁS A TÍZÉVES TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÓINAK !! # CSALÁDOMNAK # A KURATÓRIUM TAGJAINAK # MUNKATÁRSAIMNAK # KOLLÉGÁIMNAK, - BARÁTAIMNAK # Az EME OGYSZ Elnökségének az együttműködésért

KÉRDÉS : Hogyan tovább ??? Kérem: A JELENLEVŐK TOVÁBBI ERKÖLCSI TÁMOGATÁSÁT AZ ALAPITVÁNY FENNTARTÁSÁHOZ !!


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

PÁPAI PÁRIZ FERENC  

SZEMELVÉNYEK PÁPAI PÁRIZ FERENC MUNKÁSSÁGÁBÓL ÉS A PÁPAI PÁRIZ FERENC ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉBŐL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you