Page 1

opr. WERONIKA MLICZEWSKA

MAKE: – a journey – Progress/headway – speech – a mistake – trouble – an effort – phone call – a mess – an excuse – a wish – a difference – fun of someone – complaint – arrangements – a bargain – the beds – a fuss – nuisance of oneself

Kiedy czego u˝yç?

DO – one’s best – harm – the garden – a good job – the shopping – a favour – the washing-up – repairs – one’s duty – an exercise – one’s hair – homework – an examination – an experiment – a course

– an impression – a profit Jakie jest zaprzeczenie od will not? Will not = won’t Nie zapominaj, ˝e w czasie przysz∏ym te˝ u˝ywa si´ pozosta∏ych czasów jak present perfect czy strony biernej: Np. I will have done my essays by the next Friday. I will be gone on holidays in one week time. She will be swimming for the next two years with her boyfriend. Jaka jest ró˝nica mi´dzy: I have been to Canada. i… I have gone to Canada…? – w pierwszym zdaniu mówi´, ˝e tylko zwiedzi∏am Kanad´. W drugim natomiast przekazuj´, ˝e wyemigrowa∏am do Kanady i zapewne tam teraz jestem.

Gramatyka praktyczna

Oto lista przymiotników i przys∏ówków, które wzbogacà Twojà wypowiedê: * Extremely, deeply, fairly, hugely, immensely, pretty, rather, really, reasonably, utterly, completely, entirely, totally

Co zamiast „very”?

Freak out – panikowaç Eat up /drink up – zjeÊç/wypiç do koƒca Naked – wykoƒczony albo potocznie: naked! Oznacza: Êwietnie, super!, cool! Let’s call it a day – na dzisiaj wystarczy, skoƒczmy ju˝ (jakàÊ prac´, spotkanie majàce na celu jakieÊ ustalenia, wyk∏ad) Jot down – zanotowaç Day in, day out – dzieƒ w dzieƒ Time flies – czas szybko ucieka Your are smart, you are – powtórzenie na koƒcu pot´guje efekt i daje do zrozumienia, ˝e ktoÊ jest szczery i naprawd´ ma to na myÊli. I do want to talk with you – w tym zdaniu wystarczy∏oby powiedzieç: I want to talk with you, ale dodanie czasownika posi∏kowego „do” pot´guje to, co chcemy powiedziec i daje do zrozumienia, ˝e jest to dla nas naprawd´ wa˝ne i bardzo nam na tym zale˝y. Taki zabieg s∏u˝y do podkreÊlenia swojej opinii, cz´sto jà forsujàc. Inny przyk∏ad: I do think that we should change our policy.

Zwroty nieformalne codziennego u˝ytku:

SO THAT THEY CAN’T GET YOU… Get up – wake up – organize a public event (demonstration, march, meeting) get yourself up as sth – to dress yourself as sb/sth else – wear unusual fancy clothes to get sth across – to make sb understand, to communicate the meaning (joke, idea, message) to get around to doing sth – find time for doing sth to get around a problem – deal with or avoid a problem sth gets around – sth spreads (news, gossip, rumours) get round sb – to persuade sb to agree or to do what you want, usually by doing nice things for them get into sth – to become involved in sth – to develop a particular habit

Phrasal verbs awaryjnie wa˝ne i cz´sto mylone:

12:14 PM

MAKE vs. DO?!

On behalf of Mr X – za pe∏nomocnictwem Pana X It contains – coÊ zawiera… treÊç, dane sk∏adowe, etc. Regardless of sth. – bez wzgl´du na coÊ Needless to say,… – nie trzeba napomknàç, ˝e… In general – ogólnie rzecz bioràc To no avail – bez skutku

Zwroty formalne u˝yteczne:

8/26/08

Zwroty modne w latach 60., niestety ciàgle powtarzane przez naszych nauczycieli jako zwroty cool: Faddy-daddy clothes – nudne, klasyczne ubrania Busy bee – bardzo zaj´ty cz∏owiek Old flame – dawna mi∏oÊç Tie the knot – pobraç si´

Cool albo nie Cool

Czyli wszystko, co musisz wiedzieç na 5 minut przed maturà z angielskiego

Last LOOK Do matury jeszcze osiem miesi´cy, ale na nauk´ nigdy nie jest za wczeÊnie! W tym miesiàcu prezentujemy jedyny w swoim rodzaju przewodnik po ulubionych zwrotach egzaminatorów j´zyka angielskiego. Warto nauczyç si´ ich ju˝ dziÊ, a przed samà maturà powtórzyç przydatne s∏ówka.

036-37 matura z angielskiego Page 036

MATURA z angielskiego 2009


– w conditionalis nie mówimy will bezpoÊrednio po if – je˝eli list oficjalny zaczynamy: dear Sir/Madame, wtedy koƒczymy go: Yours faithfully – je˝eli list oficjalny zaczynamy: Dear Mr Brown, wtedy koƒczymy go: Yours sincerely – wbij sobie do g∏owy, ˝e trzecia osoba liczby pojedynczej: she, he, it generuje koƒcówk´ s lub es w czasowniku A je˝eli to nie wystarcza, to zanuç sobie: ,,O, O, there she goes…

Jaka jest ró˝nica mi´dzy zwrotem: to be ON time lub to be IN time? Otó˝, ON time to dok∏adna punktualnoÊç, pojawienie si´ co do minuty. IN time natomiast, sugeruje, aby pojawiç si´ troch´ wczeÊniej. Let’s meet at 21.00 pm SHARP! Zwrot SHARP oznacza w tym momencie: ani minuty wczeÊniej ani minuty póêniej Since times immemorial – od niepami´tnych czasów Time is money – nie trzeba t∏umaczyç niestety Time out – czas wolny, sp´dzony na wyjÊcia Quality time – czas wolny, pozbawiony wszelkich obowiàzków

Za miesiàc: Na 5 minut przed... J´zyk Polski

Jak mo˝na to samo zdanie zrozumieç na wiele sposobów, zale˝nie od kontekstu innych zdaƒ oraz sytuacji: I’m training yoga. Zdanie to oznacza, ˝e w ogóle trenuj´ yog´. Mo˝e te˝ oznaczaç, ˝e w chwili obecnej trenuj´ yog´. Je˝eli dodamy na koƒcu zdania tomorrow, zdanie to zdradza moje plany na jutro. Czym ró˝ni si´ od zdania: Tomorrow I will train yoga. Zdanie w czasie przysz∏ym z „will” oznacza spontanicznà decyzj´, najcz´Êciej podj´tà w tej chwili, natomiast zdanie z formà gerund (-ing) oznacza, ˝e akcj´ t´ zaplanowa∏am du˝o wczeÊniej.

Wszystko to kontekst

Wa˝ne zasady, o których zapominamy:

Czas, czas, czas:

Jaka jest ró˝nica mi´dzy: I am used to waking up early. I am used to wake up early. I used to wake up early. Pierwsze zdanie: jestem przyzwyczajony do rannego budzenia (nie wiadomo kto mnie budzi); zdanie drugie: jestem przyzwyczajony rano wstawaç; zdanie trzecie: KiedyÊ rano wstawa∏em.

He’s still smoking cigarettes in front of my children. He smokes cigarettes in front of my children. Zdanie pierwsze zdradza, ˝e autor zdania krytykuje to zachowanie. Zdanie drugie stwierdza fakt, na∏óg.

Czym ró˝nià si´ nast´pujàce zdania? I’m still loosing my keys. I loose my keys. Zdanie drugie jest niepoprawne. Przekazuje, ˝e gubi´ klucze regularnie. I mo˝e byç to prawdà, jednak zdanie pierwsze wyra˝a mój stosunek do tego. Jestem na to z∏a, zdaj´ sobie spraw´, ˝e jest to moja wada.

Oczywiste, a jednak zaskakuje

In conclusion All in all On balance All things considered Taking everything into account/consideration To conclude To sum up Summing up Finally/Lastly

Zwroty na zakoƒczenie:

Ten czas mówi o przesz∏oÊci, ale jedynie takiej, która ma bezpoÊrednie nast´pstwo w chwili obecnej. Czyli: I have been to the cinema, that is why I am late now. Bez tej drugiej cz´Êci spokojnie mo˝na by powiedzieç: I was in the cinema. Akcja jest skoƒczona i nale˝y jedynie do przesz∏oÊci. Zazwyczaj czas past simple dotyczy czynnoÊci dokonanych, czyli: I wrote a book – oznacza, ˝e t´ ksià˝k´ napisa∏am. Natomiast: I was writing a book – pisa∏am ksià˝k´, lecz efekt jest nieznany, podkreÊlam ciàg∏oÊç tej akcji. Natomiast: I have written a book – chc´ tutaj przekazaç, ˝e jest to wa˝ne w chwili obecnej, na przyk∏ad mówi´ o swoich osiàgni´ciach, które majà wp∏ynàç na mojà sytuacj´ w Êrodowisku lub pracy.

Mylàcy czas: present perfect

12:14 PM

To sweat like a paedophile on a playground – bardzo si´ pociç To have butterflies in your stomach – byç poddenerwowanym To drive someone round the bend – wkurzaç kogoÊ It’s been donkey’s years – to by∏y d∏ugie lata (np. niewidzenia si´) Blood is thicker than water – najsilniejsze sà wi´zy krwi Sky is the limit – nie ma ograniczeƒ To kill the time – zabijaç czas

Je˝eli powiesz tak na ulicy, to wyjdziesz na intelektualnego snoba, je˝eli napiszesz tak na maturze, to dostaniesz dodatkowe punkty Np. Beauty notwithstanding, she was a decent girl – niezale˝nie od jej urody, ona by∏a skromnà dziewczynkà Hardly could I hear what was going on – ledwo co s∏ysza∏am, co si´ dzia∏o

Zwroty za dodatkowe punkty:

The whiz – ekspert, specjalista The perfectionist – perfekcjonista The paper-shuffler – ktoÊ, kto udaje, ˝e pracuje The gossip – plotkarz The stirrer – intrygant The slave driver – poganiacz niewolników The yes-man – konformista

W klimacie „The Office”:

8/26/08

Âmieszne idiomy:

inwersja Na zaawansowanym poziomie j´zyka angielskiego inwersja wcale nie oznacza budowania konstrukcji pytania. Wprowadza troch´ innowacji do bardzo prostych zdaƒ. Np. Only did I realize how important she was, when she left me for ever. Dopiero kiedy opuÊci∏a mnie na zawsze, zrozumia∏em jak bardzo by∏a dla mnie wa˝na. Should you pass by, please pop in. Je˝eli b´dziesz przeje˝d˝aç, wpadnij do mnie. Never have I seen such a big accident. Nigdy nie widzia∏am takiego du˝ego wypadku. Had I known before, I would react better. Gdybym wczeÊniej wiedzia∏, lepiej bym zareagowa∏. Not only was she smart, but also she had overwhelming charm. Nie tylko by∏a b∏yskotliwa, ale te˝ mia∏a wszechogarniajàcy czar.

Gramatyka niebanalna:

036-37 matura z angielskiego Page 037

matura_z_angielskiego  

Co zamiast „very”? Do matury jeszcze osiem miesi´cy, ale na nauk´ nigdy nie jest za wczeÊnie! W tym miesiàcu prezentujemy jedyny w swoim rod...

matura_z_angielskiego  

Co zamiast „very”? Do matury jeszcze osiem miesi´cy, ale na nauk´ nigdy nie jest za wczeÊnie! W tym miesiàcu prezentujemy jedyny w swoim rod...

Advertisement