Page 1

I N V ESTER INGSST R AT EGIER FR ÅN ROM T I LL N E W YO R K I ett historiskt perspektiv JONAS JAKOBSON AN D R A U PP L AG A N


Investeringsstrategier fr책n Rom till New York


Jonas Jakobson

Investeringsstrategier fr책n Rom till New York I ett historiskt perspektiv

Andra upplagan

Liber


Investeringsstrategier från Rom till New York ISBN 978-91-47-11108-4 © 2013 Jonas Jakobson Förläggare: Anders Abrahamsson Redaktör: Åsa Sterner Omslag och grafisk formgivning: Fredrik Elvander Layout: Anders Bräck, www.absent.se Illustrationer: Foton av tavlor återgivna med tillstånd av Bukowskis, Stockholm Upplaga 2:1 Teckensnitt: Brödtext, Adobe Garamond. Rubriker: Panache ITC Tryck: Kina 2013

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post kundservice.liber@liber.se


Innehåll Förord

6

I. Från Rom till New York –Vad kan vi lära oss av historien? Kapitel 1. För länge sedan i Rom … Kapitel 2. Rialto Vecchio – Låt pengarna rulla! Kapitel 3. Hôtel des Bourses Kapitel 4. Europa växer Kapitel 5. Bubblor och krascher – Ekonomisk turbulens Kapitel 6. Om överdriven optimism och dess konsekvenser – Vad blir nästa krasch?

9 12 16 20 26 31 44

II. Hur formas investeringstrategier? – Från Ben till George och Warren Kapitel 7. Vikten av diversifiering – Fler ägg i fler korgar Kapitel 8. Internationella risker och möjligheter – Allt kan hända Kapitel 9. Strategipyramiden Kapitel 10. Top-down eller bottom-up? Kapitel 11. Tankar om några modeller Kapitel 12. Om ”värdemetoden”, tillväxtstrategier och nyckeltal Kapitel 13. Charles H. Dow och teknisk aktieanalys Kapitel 14. En nordisk strategi Kapitel 15. Ben, George, Peter och Warren III. Från obligationer till aktier, järnvägar och IT – Uppgång och fall Kapitel 16. Aktier, obligationer och järnvägar – Uppgång och fall Kapitel 17. Vad har fungerat tidigare? Kapitel 18. Sammanfattande tankar och idéer

49 50 54 58 71 74 81 88 93 98

113 114 121 123

Källförteckning och källor till inspiration

132

Om författaren

136


Förord Jag har länge velat skriva någonting om framväxten av dagens internationella aktieplaceringsstrategier, dels mot bakgrund av mina erfarenheter inom den nordiska aktiemarknaden och de kontakter jag under åren haft med internationella aktieplacerare, dels för att ge uttryck åt mitt intresse för investeringsstrategier i bl.a. ett ekonomiskhistoriskt perspektiv. I samband med att jag blev tillfrågad att hålla gästföreläsningar på Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen, blev det tillfälle att utveckla mina tankar i bokform, vilket jag gjorde 2004. Tanken är att denna bok, som är en vidareutveckling av den bok som jag gav ut då, ska ge den allmänintresserade en kortfattad översikt över aktieområdet. Läsaren kommer att få en inblick i investeringar och deras historia, en möjlighet att stifta bekantskap med några av dagens och gårdagens kända internationella investerare och kanske dessutom få lite idéer om hur man på egen hand kan gå till väga. I denna nya upplaga av boken har vissa avsnitt tagits bort och andra utvecklats och kompletterats. Jag har valt att disponera boken i tre delar. Den första delen innehåller en historisk tillbakablick (kapitel 1–6), där jag försöker beskriva olika historiska händelser och skeenden som har påverkat dagens internationella aktieplacerare. Bokens andra del (kapitel 7–15) behandlar dagens investeringsstrategier ur olika aspekter. I kapitel 7 och 8 tittar vi på risker och möjligheter förknippade med olika strategier, speciellt på internationell nivå. I kapitel 9–15 bekantar vi oss med ett antal internationella välkända investerare och vi går också igenom olika aktuella strategier och angreppssätt när det gäller aktieplaceringar. I sista delen (kapitel 16–18) försöker jag sammanfatta hur olika strategier har fungerat historiskt och vad som skulle kunna fungera i framtiden. Jag återkopplar på flera ställen i boken till hur vi människor fungerar i olika investeringssituationer, till ekonomisk psykologi, att vi människor är en produkt av hundratusentals år av 6


Förord

evolution och inte är de rationella varelser som ekonomisk teori talar om. Det är min förhoppning att boken ska kunna vara intressant både för den som vill få en praktisk översikt över olika investeringsstrategier i ett internationellt perspektiv och för den mer historiskt intresserade som ser paralleller och olikheter mellan dagens finansiella marknader och några av de finansiella uppgångar och fall som har inträffat i världshistorien. Våren 2013

Jonas Jakobson,

Grundare av Nordic Equities

7


I. Från Rom till New York – Vad kan vi lära oss av historien?

Varför börja utifrån ett historiskt perspektiv? Jag tror att det kan hjälpa oss att förstå och förklara senare tiders investeringsmönster och ekonomiska utveckling. Mitt grundantagande är inte att ”historien upprepar sig” – möjligen ”rimmar den” som Mark Twain uttryckt det. Individer och särskilt grupper av individer tenderar däremot att reagera på ett likartat sätt över tiden och att det mänskliga beteendet därmed i vissa givna situationer i någon mån kan sägas upprepa sig och leda till specifika skeenden som vi kan känna igen. Det framstår då som om historien upprepar sig. Det kan ske under olika förutsättningar, i olika miljöer och under olika tidsepoker, men det finns ofta ett underliggande mönster. Individernas beteendemönster är en funktion av egna och många tidigare generationers erfarenheter men också av människans nedärvda instinkter. Den moderna människans reaktioner i olika situationer är i många avseenden desamma som hos människor för tusen och kanske till och med hundratusen år sedan, men lagar, regler och sociala mönster påverkar och har påverkat män-

9


I . F r å n R o m t i l l N e w Yo r k – Va d k a n v i l ä r a a v h i s to r i e n ?

niskans agerande under olika tidsperioder och kan därigenom leda till delvis olika resultat även om grundinriktningen är densamma. Jag tänker ibland på hur mänskligheten och våra förfäder har utvecklats under 100 000 tals år. Först som apliknande människor för att sedan utvecklas under olika former av samlar och jaktkulturer. Vårt nuvarande leverne har pågått under en begränsad och kort period av mänsklighetens stund på jorden vilket innebär att vårt sätt att agera och reagera till många delar härör från vår tid som samlare och jägare och är likt andra till flockdjur. Har flocken blivit attackerad av ett rovdjur nyligen är flocken uppmärksam och nervös och ser faror i det mesta. Har flocken varit i fred under en tid är den lugn och kanske ibland för ouppmärksam för faror. Ett beteende som känns bekant för oss människor. I synnerhet när det gäller investeringar. En investeringsprocess eller en spekulationsbubbla följer kanske i princip samma mönster i dag som för 300 år sedan med alla dess steg. Den påverkas dock självklart i viss mån av tiden och samhällsstrukturen även vad gäller de efterverkningar som kommer i kölvattnet efter den. ”Att investera” betyder enligt Oxfords The advanced learner’s dictionary ”att insätta pengar i någonting”. Definitionen hos Rodale’s The synonym finder är ”Att använda pengar eller att erbjuda pengar eller kapital till någonting”. Definitionerna är naturligtvis riktiga men inte särskilt upplysande. Det är möjligt att investera i aktier, obligationer, guld, kaffe eller, mer indirekt, i en utbildning. Att investera uppfattas allmänt som ett beslut och en handling i dag som kommer att ge en, förhoppningsvis positiv, avkastning i framtiden. De överväganden som aktörer gör på dagens mer eller mindre sofistikerade marknader runtom i världen är ofta mycket lika de som gjordes av investerare för hundratals eller till och med tusentals år sedan, med den gemensamma målsättningen att få ett positivt framtida resultat på ett agerande i dag. Genom forntida byteshandel, t.ex. verktyg i utbyte mot utsäde, kunde den ena parten räkna med en framtida avkastning i form av 10


I . F r å n R o m t i l l N e w Yo r k – Va d k a n v i l ä r a a v h i s to r i e n ?

bättre skydd mot väder och vind och mer ved, medan motparten troligen fick en större skörd och mer mat till familjen. Byteshandeln har successivt utvecklats genom århundradena med hjälp av lokala marknader, pengar, kreditgivning, transporter, kommunikationer, organiserad handel, lagar och regleringar samt hela den infrastruktur som erbjuds i dagens moderna städer, men fortfarande med samma syfte: att få avkastning på sin insats.

11


Kapitel 1.

För länge sedan i Rom …

Jordbruk började bedrivas för cirka 12 000 år sedan och handel har förekommit i tusentals år. Det fanns handelsplatser i de blomstrande och rika områdena mellan Eufrat och Tigris redan 7 000 år f.Kr. Egyptierna handlade både i Nildeltat och med andra länder runt Medelhavet. I det romerska och förromerska riket, från år 700 f.Kr. till slutet på 400-talet e.Kr., bedrevs omfattande handel, först kring Medelhavet och sedan även längre norrut. Vägar och annan infrastruktur anlades, mynt tillverkades och spreds runt det väldiga riket. Med nya geografiska erövringar utökades också handeln. Ett tidigt exempel på handel över stora avstånd var de metaller från norra Europa som behövdes för att utrusta den växande romerska armén. Från de filosofer och författare som verkade utanför i det antika Grekland finns flera exempel på kommersiella uttryck och koncept. Platon (427–347 f.Kr.), Aristoteles (384–322 f.Kr.) och Xenofon (ca 428–354 f.Kr.) uttalar sig i sina verk om pengar, byten, värde och specialisering. Xenofon diskuterar betydelsen av marknadsstorlek för att möjliggöra specialisering. Aristoteles berör prismekanismer, värden och pengar. Cicero föddes år 106 f.Kr. i staden Arpinum, tio mil sydost om Rom. Under sitt på den tiden jämförelsevis långa liv (han dog 43 f.Kr.) blev han konsul och praetor, en mycket respekterad och omstridd romersk statsman. Han är mest känd som försvarare i domstolen av framstående romare och som författare och filosof. Han nedtecknade 12


1. För länge sedan i Rom…

flera av sina tal och efterlämnade ett betydande antal brev och skrifter som behandlar olika juridiska, etiska och filosofiska ämnen. En snabb titt på några av de ”praktikfall” av Cicero som finns bevarade avslöjar att mycket av det vi läser om i dagens tidningar har varit på agendan förut. Cicero skriver ungefär så här i sitt första praktikfall: ”Anta att det råder svält, att det inte finns tillräckligt med föda på Rhodos. Priset på majs är mycket högt. En hederlig handelsman har skeppat en mängd majs från Alexandria. Han vet att det finns fler skepp på väg från Alexandria med ännu större mängder majs. Bör han berätta detta för invånarna på Rhodos? Eller ska han vara tyst och sälja sitt parti majs till högstbjudande?” Cicero låter olika synpunkter komma till tals i en dialog mellan cynikern Diogenes från Babylon och sin lärde lärjunge Antipater. Antipater menar att alla fakta måste läggas fram för befolkningen på Rhodos; köparen måste vara lika välinformerad som säljaren. Diogenes å sin sida förfäktar att om säljaren deklarerar kvaliteten på sin brödsäd enligt lag och pekar ut eventuella skadade partier för köparen så har han uppfyllt sina skyldigheter och tagit sitt ansvar. Så länge skepparen inte far med osanning har han rätt att sälja sin vara så lönsamt som möjligt. Antipater menar att en handelsman bör handla för mänsklighetens och samhällets bästa. Diogenes svarar med att anföra: ”Men det finns nu privat egendom i detta land. Annars skulle ingenting bli sålt, utan allt skulle bli bortskänkt. Jag har fraktat min

13


I . F r å n R o m t i l l N e w Yo r k – Va d k a n v i l ä r a a v h i s to r i e n ?

last. Jag har salubjudit den till lika lågt pris som andra handelsmän, till och med lägre om jag har för stora lager. Vem bedrar jag?” Den här berättelsen tangerar vissa av dagens ekonomiska frågor om bl.a. exklusiv information, eventuell perfekt marknad där alla tillgängliga fakta avspeglas i priset, etik och moral. Som ett kuriosum ska vi ta upp en annan berättelse som tyvärr visar på att det redan då fanns skrupelfria affärsmän. Cicero skriver om ”en romersk gentleman vid namn Gaius Canius, en tämligen festlig och lärd person” enligt Cicero. Cicero berättar att denne romerske man reste till Syrakusa på Sicilien, inte i affärer utan på semester. Gaius Canius hade ofta talat om att köpa en mindre fastighet i Syrakusa där han ostört kunde bjuda in och underhålla sina vänner. När detta blev känt kontaktades Canius av en bankir, Pythius från Syrakusa, som berättade att han hade en egendom vid havet. Den var inte till salu men Canius fick lov att nyttja den som sin egen. Pythius bjöd också in Canius till middag påföljande dag. Bankiren Pythius kallade sedan på traktens fiskare och bad dem att fiska i vattnen framför huset. När Canius anlände punktligt till middagen kunde han från terrassen beskåda alla fiskebåtar som tog upp dagens fångst precis utanför Pythius hus. Canius kände sig tvungen att fråga vad detta handlade om – alla båtar och all denna fisk? Bankiren och husägaren Pythius förklarade då att all fisk i Syrakusa fångades där på hans egendom. Canius blev mycket intresserad och begärde av Pythius att få köpa huset. Denne var till en början motvillig, men, som Cicero skriver, låt oss göra en lång historia kort. Pythius sålde sin egendom och Canius betalade vad som krävdes eftersom han var en rik man. Dagen därpå hade Canius bjudit sina vänner till det nya huset, men de såg varken båtar eller fiskare. Canius blev mycket förvånad och frågade sin granne om det var något slags helgdag för just fiskare. Grannen svarade att han inte visste det, men att ingen ändå fiskade där i vanliga fall och att han inte kunde förstå vad som hänt dagen innan med alla båtar som var därnere. 14


1. För länge sedan i Rom…

Efter den här tvåtusenåriga tillbakablicken kan vi närma oss lite modernare tider och komma in på ekonomisk historia, som också kan beskrivas som marknadsekonomins utveckling från början till – förhoppningsvis inte – slutet.

15


INVESTERINGSSTR ATEGIER FRÅN ROM TILL NEW YORK Boken ger ett historiskt perspektiv på investeringar och olika internationella placerares strategier. Författaren drar paralleller mellan dagens aktiemarknader och tidigare finansiella uppgångar och krascher med start i Rom för 2 000 år sedan. Mot bakgrund av vilka strategier som historiskt har varit framgångsrika visar författaren på risker och möjligheter med olika handlingsalternativ.

Best.nr Best.nr47-11108-4 47-08981-9

Tryck.nr 47-08981-9-00 Tryck.nr47-11108-4

9789147111084