Page 1

e 3000

FÖRETAGSEKONOMI JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM ROLF JANSSON

ÖVNINGSBOK

2


e 3000 FÖRETAGSEKONOMI 2 ÖVNINGSBOK

LIBER

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM ROLF JANSSON


INNEHÅLL E3000 FÖRETAGSEKONOMI 2 ÖVNINGSBOK – FÖRORD 5 KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN 6 UPPGIFTSÖVERSIKT 7 PROJEKT 17

1 • FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR

1 2 3

SVERIGES INTERNATIONELLA AFFÄRER 22 INKÖP OCH HÅLLBAR UTVECKLING 28 LAGAR OCH AVTAL 38

2 • FÖRETAGETS GRUNDBULTAR

4 5 6 7

AFFÄRSIDÉN OCH DEN STRATEGISKA PLATTFORMEN 50 AFFÄRSPLANEN 66 PRODUKTER OCH PRODUKTUTVECKLING 74 VARUMÄRKET 84

3 • FÖRETAGETS INTERNA STYRNING

8 9 10 11

n]

titio

[repe

BUDGETERING OCH KALKYLERING 102 BIDRAGSREDOVISNING 116 BIDRAGSKALKYLERING 126 INVESTERINGSKALKYLERING 132

4 • ORGANISATION OCH LEDARSKAP

12 13 14

ORGANISATION 142 LEDARSKAP 154 ATT ATTRAHERA RÄTT KOMPETENS 164

3


5 • MARKNADSFÖRING

15 16 17

MARKNADSPLANERING OCH OMVÄRLDSANALYS 174 MARKNADSUNDERSÖKNINGAR 182 NYA MARKNADSFÖRINGSMETODER 192

6 • BOKFÖRING n]

titio

[repe

18 19 20

BOKFÖRING OCH BOKSLUT 210 MER OM BOKFÖRING 224 BOKFÖRING PÅ DJUPET 246

7 • BOKSLUT

21 22 23

BOKSLUT MED PERIODISERINGAR 268 EKONOMISKA RAPPORTER 296 UPPFÖLJNING OCH NYCKELTAL 304 FÖRDJUPNING OCH INTEGRATION – FÖRETAGSEKONOMI 1 OCH 2 320 KORTFACIT 324 FORMELSAMLING 328 MODELLSAMLING 332 RÄNTETABELLER 340 ÅRSREDOVISNINGSLAGEN (UTDRAG) 341 KONTERINGSRUTOR 343 BAS-KONTOPLANEN (BAKRE PÄRMENS INSIDA)

4


FÖRORD bygger på ett verklighetsnära arbetssätt. Övningarna speglar sådana situationer som du kan möta som företagare och du får ett rikt utbud av varierande övningar att välja bland. Ett stort antal av övningarna bygger på verkliga företag och deras utmaningar. Genom en tydlig indelning av övningarna är det enkelt att se vilka förmågor du tränar, och på vilka betygsnivåer vi bedömer att uppgifterna kan lösas. Till många av övningarna finns det mer än ett riktigt svar. Det är inte detsamma som att alla svar är lika korrekta. Du kan till exempel redogöra för innebörden av företagsekonomiska begrepp översiktligt, utförligt eller utförligt och nyanserat. Det är alltid din lärare som bedömer hur väl dina lösningar svarar mot kunskapskraven för kursen.

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 2 ÖVNINGSBOK

Övningsboken är upplagd så här ✪✪ Alla kapitel inleds med ett antal repetitionsuppgifter som du kan använda för snabb kontroll av dina kunskaper. Därefter följer ett antal uppgifter i olika svårighetsgrad.

✪✪ Projektuppgifter som är lämpliga att lösa i grupp presenteras i slutet av varje block.

✪✪ ”Utveckla en hållbar affärsidé” är en omfattande uppgift och kan användas som ett övergripande projekt under större delen av kursen.

✪✪ Sist i övningsboken finns två större fördjupningsuppgifter. Dessa uppgifter berör många delar inom ämnet företagsekonomi och integrerar olika kunskapsområden i E Företagsekonomi  och .

✪✪ Alla uppgifter är märkta med TG, BR eller NR beroende på vilken förmåga som tränas i uppgiften. TG tränar tillämpande och genomförande. BR tränar förmågan att beskriva och redogöra för någonting. NR, slutligen, tränar förmågan att nyansera resonemang och att reflektera över resultaten. TG Tillämpa och genomför BR Beskriv och redogör NR Nyansera och reflektera

● ● ●

✪✪ I slutet av boken finner du kortfacit till räkneuppgifterna, räntetabeller, formelsamling, modellsamling, BAS-kontoplanen och konteringsrutor.

✪✪ Kompletta lösningar till samtliga uppgifter finns i E Företagsekonomi  Kommentarer och lösningar.

ram ] prog l y k [Kal

✪✪ Uppgifter som kan göras med hjälp av kalkylprogram. Instruktioner till

Excel, Excelmallar och lösningar till uppgifterna finns på Libers hemsida, sökord E.

✪✪ Bokföringsuppgifter som är planerade att göras i bokföringsprogram. ram ] g o r Instruktioner till Visma Administration och Visma eEkonomi finns på gsp örin f k o Libers hemsida, sökord E, extramaterial. Din utbildningskod är hcq. [b g ] ✪✪ Uppgifter som även kan lösas med hjälp av de interaktiva övningar som hör till boken, exempelvis repetitionsuppgifter och övningar i kontering och bokslut. De interaktiva övningarna laddar du enkelt ner från Libers hemsida, sökord E. Gå därefter in på gratis webbappar.

[int

nin iv öv t k a er

5


FÖRETAGSEKONOMI 2

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN För att underlätta arbetet med kursen Företagsekonomi  och ditt lärande har vi brutit ner Skolverkets kunskapskrav och översatt betygsstegen enligt tabellen nedan. Som en vägledning när du arbetar med uppgifterna har varje uppgift i boken en märkning som visar på vilket högsta betygssteg den kan bedömas: för E, för C och för A.



)

 C(

)

A(

)

KUNSKAPSKRAV

E(

Eleven beskriver företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.

översiktligt

utförligt

utförligt och nyanserat

Eleven diskuterar sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.

översiktligt

utförligt

utförligt och nyanserat

Med hjälp av några exempel beskriver eleven företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.

översiktligt

utförligt

utförligt och nyanserat

Eleven redogör för innebörden av företagsekonomiska begrepp.

översiktligt

utförligt

utförligt och nyanserat

Vidare använder eleven företagsekonomiska metoder.

med viss säkerhet enkla

med viss säkerhet

väljer och använder med säkerhet

Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.

enkla

Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven formulerar företagsekonomiska frågeställningar,

med viss säkerhet enkla

med viss säkerhet

med säkerhet komplexa

samlar in information från olika källor

i samråd med handledare

efter samråd med handledare

efter samråd med handledare

samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.

även mer avancerade källor och gör en bedömning av informationens trovärdighet.

enkel

välgrundad

Eleven sammanställer informationen,

på ett strukturerat sätt,

för resonemang

enkla

välgrundade

välgrundade och nyanserade

och drar slutsatser.

enkla

välgrundade

välgrundade och nyanserade

Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar

6

välgrundad och nyanserad

diskuterar dem ur olika perspektiv

och ger argument för sina ståndpunkter.

enkla

välgrundade

välgrundade och nyanserade

Eleven använder relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation

i samråd med handledare

efter samråd med handledare

efter samråd med handledare

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav.

med viss säkerhet

med viss säkerhet

med säkerhet


FÖRETAGSEKONOMI 2

UPPGIFTSÖVERSIKT Alla uppgifterna i boken är märkta beroende på vilken förmåga som tränas. BR tränar förmågan att beskriva och redogöra för något. TG tränar förmågan att tillämpa och genomföra något. NR, slutligen, tränar förmågan att nyansera resonemang och reflektera över resultaten. Som en vägledning har varje uppgift i boken dessutom en märkning som visar på vilket högsta betygssteg uppgiften kan bedömas: för E, för C och för A.





Block 1: Företagens roll och villkor KAPITEL 1: SVERIGES INTERNATIONELLA AFFÄRER UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

Repetera

X

1

Vikingarna som handelsmän

X

 

2

Hansan viktig för Sveriges handel med andra länder

X



3

Merkantilism och liberalism

X

4

Sverige som exportland

X

5

Sandvik – ett exportföretag

6

Dagens utrikeshandel

7

Från Göteborg till Amerika

8

Affärsmöte i Köln och Lyon

9

Pengar mot miljö

      

10

Swedish Hasbeens – en internationell succé

X X X X X



X

KAPITEL 2: INKÖP OCH HÅLLBAR UTVECKLING UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

Repetera

X

1

Kappahls värdekedja

X

2

Resurser till en juicebar

X

3

Vilka krav ska man ställa?

4

I vilken ordning tar man stegen?

X

5

Beställa diesel

X

6

Beställningspunkt för akvariefiskar

X

7

Genomsnittslager av klockor

X

8

Genomsnittslager av lampor

X

9

Hög omsättningshastighet

X

10

Snabbt sportlager i Laggatorp

X

11

Vad kostar lagret?

X

12

Lager hos Falkbygdens Bilvaruhus

X

13

Omsättningshastighet

X

14

Ordna dokumenten

X

15

Anbud på färgburkar

X

16

Vad är rätt?

X

17

New Wave Group – CSR

X

18

Clas Ohlsons uppförandekod

X

19

Livscykelanalys av en tidning

X

20

Import från Kina – Marias bästa tips

X

X

                    

7


FÖRETAGSEKONOMI 2

KAPITEL 3: LAGAR OCH AVTAL UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

Repetera

X

1

Avtal eller inte

X

2

Köp mellan privatpersoner

X

3

Tung besittningsövergång

X

4

Krångel med symaskiner

X

5

Slö klocka

X

6

Extra service

X

7

Dåligt lim

X

8

Lösa tvisten

X

9

ARN-fall �

X

10

ARN-fall �

X

11

Vilken anställningsform gäller det?

X

12

Vilka får gå?

X

            

13

Saklig grund för uppsägning eller avsked – Fall i Arbetsdomstolen

X



14

Behövs skyddsombud?

X

15

Val av skyddsombud

X

16

Risk för olycksfall

X

17

Semester med problem

X

18

Övervakningskameror

X

19

Diskriminering av arbetssökande

X

     

Block 2: Företagets grundbultar KAPITEL 4: AFFÄRSIDÉN OCH DEN STRATEGISKA PLATTFORMEN UPPGIFT

Att beskriva och redogöra

8

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Repetera

X

1

Vilket är kundbehovet?

X

2

Bedöma olika affärsidéer

X

3

Affärsgrunden för Gekås i Ullared

X

4

Odeurs Studios affärsidé

5

Bilverkstad med skjuts

6

Nyttan av en stark vision

7

TUI satsar på hållbarhet

8

Annorlunda affärsmodell för dataspel

9

Annorlunda sätt att ta betalt

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

X X X X



X



X

10

Body Shop – ett värderingsstyrt företag

11

Cirkulära affärsmodeller

12

Värderingar i skolans värld

13

Fair Action

X

14

Clean Clothes Campaign

X

15

Rättvis handel och rättvisemärkt

X

16

Märkning – Hållbart fiske

17

FN ställer krav på företagens uppförande

18

Vitt eller svart – vem tjänar på att skatteregler följs?

19

Etiska dilemman och ställningstaganden

20

Värderingar och policyer möter verkligheten

21

Etik och värderingar

X

22

Kvalitetspolicy

X

       

X



X

X

     

X



X

X

 

X X

  


FÖRETAGSEKONOMI 2

KAPITEL 5: AFFÄRSPLANEN UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

Repetera

X

1

Planering på olika nivåer

X

2

Affärsplanens syfte

X

  

3

Affärsplanen för vindkraftbolaget Arise

X



4

Affärsplan för Pop Fruits

5

TUI – Affärsplan för Robinsonresor

6

Affärsplan för ett nytt cafékoncept

7

Affärsplan för sneakers

8

Ifrågasatt affärsidé

X X

 

X



X

 

X

KAPITEL 6: PRODUKTER OCH PRODUKTUTVECKLING UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

1

Kök med många mervärden

X

 

2

Ett nytt cafékoncept – beskriv produkten

X

3

Hur kan produkten förbättras?

4

Utveckla en ny produkt

X

5

Envisa entreprenörer

X

  

6

Misslyckade och lyckade produktlanseringar

X



7

Exklusiva fikon

X

8

Fokus på miljön

X

9

Repetera

X

X

TUI satsar på konceptresor

X

10

Internet of Things

X

11

En sked för de allra minsta

X

12

Misslyckad produkt får en ny chans

13

Skydda din produkt

X

14

Vad är tillåtet?

X

       

X

KAPITEL 7: VARUMÄRKET UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

1

Vad betalar vi för – egentligen?

2

No Logo – dina personliga åsikter

3

Globala varumärken

X

4

Att konkurrera med sig själv

X

5

Inditex varumärkesstrategi

X

6

TUI:s varumärkesstrategi

X

7

Vad står varumärket för?

8

Siba blev Netonnet

9

Statoil blev Circle K

X

10

Volvos kärnvärden

X

          

11

Varumärkesplattformen för din hemkommun

X



12

”Det är viktigare att vara bra än att säga att man är bra”

13

Autoindex – nöjd-kund-mätning i bilbranschen

14

Kontaktpunktsanalys för en hamburgerrestaurang

Repetera

X X X

X X



X X X

 

9


FÖRETAGSEKONOMI 2

15

Ett nytt cafékoncept – utveckla varumärket

16

Lantmännens varumärkesplattform

17

Varumärket – en tillgång med evigt liv?

X

18

Alex och Ginas gym

X

19

Level behöver lyfta sitt varumärket

X

 

20

Varumärkesutvidgningar – på gott och ont

X



21

Skydd – med vissa brister

X





X

Block 3: Företagets interna styrning KAPITEL 8: BUDGETERING OCH KALKYLERING UPPGIFT



X

n]

titio

[repe

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra Repetera

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

X

1

Resultat för webbutik

X

2

Vinst eller förlust?

X

3

Värdeminskning för skylift

X

4

Värdeminskning för borrutrustning

X

5

Varukostnad för surfprodukter

X

6

Varukostnad för växter

X

7

Resultat för Lazlos Snickeri

X

8

Resultat för Pockethörnan

X

9

Håller affärsidén?

X

10

Budget för klädbutik

X

11

Budgetuppföljning för profilkläder

X

12

Budgetuppföljning för Elfart

X

13

Likviditetsbudget för Memorix

X

14

Likviditetsbudget för kökstillbehör

X

15

Likviditetsbudget för Detox

X

16

Reportage om att få lån

17

Restaurangen på landet

X X

                 

KAPITEL 9: BIDRAGSREDOVISNING UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och Att tillämpa och Att nyansera redogöra genomföra och reflektera

10

Repetera

X

1

Ekonomistyrning – på olika håll

X

2

Täckningsbidrag från avdelning

X

3

Bidrag från sommarmöbler

X

4

Resultatet för Lookie

X

5

Green Family

X

6

Täckningsbidrag för Carolini

X

7

Bättre försäljning ger bättre bidrag

X

8

Bidrag till varuhuset

X

        

9

Bidragsredovisning för Akutprodukter AB

X



10

Vilken avdelning är lönsammast?

X

11

Vilken butik är lönsammast?

X

12

Hur går det för Digital Center?

X

  


FÖRETAGSEKONOMI 2

KAPITEL 10: BIDRAGSKALKYLERING UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och Att nyansera genomföra och reflektera

1

Bra med lägre pris?

2

Gör färdigt bidragskalkylen

X

  

3

Bidragskalkyl för personliga mobilskal

X

4

Reklam för brevlåda

X

5

Reklam för tröjtryck

X

6

Lönsam säljare?

X

7

Bidrag i olika lägen

X

8

Lediga platser till lägre pris?

X

9

Loidas Café

X

10

Lönsam import?

X

11

Bidrag till cirkus

X

       

Repetera

X X

KAPITEL 11: INVERSTERINGSKALKYLERING UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och Att nyansera genomföra och reflektera

Repetera

X

1

Nordic Passion utökar

X

2

Skoga Mekaniska köper nytt

X

3

Tabellträning

X

4

Avloppsakuten

X

5

Båtplatser

X

6

Är investeringen lönsam?

7

Vad kostar traktorn per år?

X

8

Leasing av skrittmaskin

X

9

Leasing eller köp?

X

10

Köpa eller leasa?

11

Investering i hönor

12

Digital Centers investering

X

X X X

            

Block 4: Organisation och ledarskap KAPITEL 12: ORGANISATION UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och Att nyansera genomföra och reflektera

Repetera

X

1

Studera organisation �

X

2

Studera organisation �

X

3

Studera organisation �

X

4

Hur är företagen organiserade?

X

5

Trimmad organisation

X

6

Bostäder på löpande band

X

7

Vems organisationsteori?

X

8

Vem är det som bestämmer?

9

Arbetsgruppens betydelse

10

I vilken fas befinner sig gruppen?

X

11

Projektarbetet i Företagsekonomi �

X

12

Hur jobbar man på McDonald’s?

13

Chef på avstånd

X

            

14

Organisationskonsulten jobbar på uppdrag

X



X X

X

11


FÖRETAGSEKONOMI 2

KAPITEL 13: LEDARSKAP UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och Att nyansera genomföra och reflektera

1

Vem blir ledare?

2

Att känna igen en ledare

3

X- eller Y-ledare?

X

4

Olika chefer – olika stilar

X

5

Reportage om framtidens ledare

X

6

Vilken ledartyp?

X

7

Le menu Français

X

8

Samtal med chefen

X

9

Läraren som ledare

X

10

Konstruktiv kritik?

X

          

11

Det sjunkande skeppet – hur skapa motivation?

X



12

En påträngande kollega

X

13

Lönsam företagskultur

X

14

Reportage om storytelling

X

  

15

Reportage om manligt och kvinnligt ledarskap

X

Repetera

X X X

KAPITEL 14: ATT ATTRAHERA RÄTT KOMPETENS UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra Repetera

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

X

1

Hur hittar man en inköpsansvarig?

X

2

Bli en attraktiv arbetsgivare

X

3

Rekrytera genom sociala medier

4

Arbetsmarknadsdagar

5

Medarbetare på sociala medier

6

Reportage om mångfald

X

7

Reportage om Santa Maria

X

8

Reportage om Scandic Hotels

X

X X X

        

Block 5: Marknadsföring KAPITEL 15: MARKNADSPLANERING OCH OMVÄRLDSANALYS UPPGIFT

Att beskriva och redogöra Repetera

12

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

X

1

Nulägesanalys för en ny Body Shop-butik

2

Omvärlds- och konkurrensanalys för TUI

3

Substitutkonkurrens

4

Konkurrenter inom bankväsendet

X

5

Arlakossor i vårsolen

X

6

SWOT-analys för en dagligvarubutik

7

Billigare eller bättre?

8

Marknadsplan för Alices Brödprenumeration

X



9

Nulägesanalys för ”Aktiva mormödrar”

X



10

Marknadsplan för ett nytt cafékoncept

X



11

Marknadsplan för Försvarsmakten

X

12

Bettinas barngymnastik

X

X

 

X X

  

X

 

X

 


FÖRETAGSEKONOMI 2

KAPITEL 16: MARKNADSUNDERSÖKNINGAR UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

Repetera

X

1

Marknadsundersökningar – två huvudkategorier

X

2

Källkritik på nätet – för och emot djurförsök

3

Åsikter om undersökningsföretag?

4

Lämpliga frågor?

5

Fråga på rätt sätt

6

Vad tycker ungdomar om Pop Fruits?

7

Undersök varumärkets image �

X

8

Undersök varumärkets image �

X

9

Intresset för ett nytt resekoncept

X

  

10

Ungdomars attityder till Försvarsmakten

X



11

Gruppdiskussion eller frågepanel?

X

12

Ny doft för Odeur Studios

X

 

13

Undersöka intresset för nytt cafékoncept

X



14

Charlotta undersöker marknaden

X

15

Var ska friskolan etablera sig?

X

16

Varför stämmer inte undersökningen?

17

Nyttigare lunch

X

18

Lottas babymassage

X

X



X X

  

X

X

  X

  

KAPITEL 17: NYA MARKNADSFÖRINGSMETODER UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

Repetera

X

1

Digitaliseringen förändrar samhället

X



2

Enklare vardag med leverans direkt till bilen

X



3

Dela prylar med andra

X

4

Dela tjänster med andra

X

5

Retargeting – på gott och ont

X

  

6

Träningsappar – inte bara för träning

X



7

Alexander Bard om ”den intelligenta kommunikationen”

X



8

Adblockers förändrar spelreglerna online

X



9

Content marketing för småbarnsföräldrar

X



10

Möbelvaruhuset Mio

X

11

Swedish Content Awards

X

12

Smaklöken – en prisad podd

X

  

13

Jämför filmer för försäkringsbolaget If

X



14

Ikea och Pinterest

15

Rätt plattform?

X

16

Augmented Reality

X

17

Betala för digitala mervärden?

X

18

Spionsändare i butik

X

19

Butikernas roll förändras

X

X

     

13


FÖRETAGSEKONOMI 2

Block 6: Bokföring KAPITEL 18: BOKFÖRING OCH BOKSLUT UPPGIFT

n]

titio [repe

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

1

Bokföring av tillgångar och skulder

X

2

Bokföring med alla kontoklasser

X

  

3

Kontering av affärshändelser med moms �

X

4

Kontering av affärshändelser med moms �

X

5

Att läsa bokföringen

6

Kontering för Hamed

X

7

Elin bokför

X

8

Bokslut för friskvårdskonsult

X

9

Danas bokslut

X

10

Bokslut med saldobalans �

X

11

Bokslut med saldobalans �

X

Repetera

X

X

      

KAPITEL 19: MER OM BOKFÖRING UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa Att nyansera och genomföra och reflektera

 

Repetera

X

1

Vad gör en redovisningskonsult?

X

2

Ventilationsteknik bokför – repetition �

X

3

Kontering för Kryddan AB – repetition �

X

4

Bokföring för färg- och tapetbutik – repetition �

X



5

Löneutbetalning hos Gasellen

X

6

Löner hos Café Signalen

X

7

Kontering för Salong Chic

X

  

8

Storköksprodukter skickar kreditfaktura

X

9

Klädrummet får kreditfaktura

X

10

Bokföring för Läckö Spa

X

11

Kontering för Blomgrossisten

X

12

Kontera Vikströms Rör

X

13

Bokför Vikströms Rör

X

14

Direktleverans konterar

X

     

15

Direktleverans bokför och redovisar

X



KAPITEL 20: BOKFÖRING PÅ DJUPET UPPGIFT

Att beskriva och redogöra Repetera

14

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att tillämpa och Att nyansera genomföra och reflektera

X

1

Sen betalning

X

2

Förklara verifikationen

X

3

Kund som inte betalar

X

4

Kontering i Ölands Eltjänst

X

5

Bokföring i Ölands Eltjänst

X

6

Kursvinst på saft

X

7

Röraktören gör kursförlust

X

8

Bokföring för arbetskläder

X

9

Kontering för Protect

X

         


FÖRETAGSEKONOMI 2

10

Bokför för Protect

X

11

T-konton för att visa �

X

12

T-konton för att visa �

X

13

T-konton för att visa �

X

14

Lönebokföring på T-konton

X

15

Momsredovisning på T-konton

X

16

T-konton för att visa �

X

17

T-konton för att visa �

X

       

Block 7: Bokslut KAPITEL 21: BOKSLUT MED PERIODISERINGAR UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

1

Hugo gör bokslut – repetition �

X

 

2

Bokslut med röda siffror – repetition �

X



3

Avsluta inventariekonton för städbolag

X

4

Avsluta konton för inventarier och avskrivningar

X

5

Bokslut med inventarier

X

6

Beräkna varulager med FIFO

X

7

Beräkna varulager med LVP

X

8

Bokför lagerökning

X

9

Bokför lagerminskning

X

10

Bokslut med möbelvarulager

X

     

11

Bokslut med varulager och inventarier

X



12

Periodisering av inventarier och varuinköp

X



13

Bokför för mattbutik

X



14

Bokför för Maskin- och Verktygsspecialisten

X



15

Bokföring och bokslut för Färgman

X



16

Bokföring och bokslut för DiveCenter

X



17

Bokför interimsfordran – förskottsbetald hyra

X

18

Bokför interimsfordran – ofakturerad försäljning

X

19

Bokslut med hyresfordran för Felix Alpina

X



20

Bokför interimsskuld – ofakturerad kostnad

X

21

Bokför interimsskuld – semesterlöneskuld

X

22

Bokslut för Kakelgrossisten

X

23

Bokslut för Nicks Poolservice

X

 

24

Bokslut för Lövdahls Kontorsmaskiner

X



25

Integrera bokföring med bokslut

X



Repetera

X

15


FÖRETAGSEKONOMI 2

KAPITEL 22: EKONOMISKA RAPPORTER UPPGIFT

Att beskriva och redogöra Repetera

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

X

1

Hitta rätt i resultat- och balansräkningen �

X

2

Hitta rätt i resultat- och balansräkningen �

X

3

Resultat- och balansräkning för Felix Alpina

X



4

Resultat- och balansräkning för Nicks Poolservice

X



5

Revisionsberättelse med tveksamheter

X



6

Schenker minskar utsläppen

X



KAPITEL 23: UPPFÖLJNING OCH NYCKELTAL UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Repetera

X

1

Tolka nyckeltal

X

2

Beräkna nyckeltal

X

3

Nyckeltal för ett tjänsteföretag

X

4

Analys av ekonomin

X

5

Analys av Tivoli

6

Nyckeltal och branschtal

7

Analys av Ergo Aktiv

X

8

Bokslutsanalys i fjällvärlden

X

9

Från verifikation till bokslutsanalys

X

Att nyansera och reflektera

         

X X

Projektarbeten UPPGIFT

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att beskriva och redogöra

Att tillämpa och genomföra

Projektuppgifter

X

Utveckla en hållbar affärsidé

X

Hur fungerar det i ett företag?

X

Att nyansera och reflektera

  

Fördjupning och integration – Företagsekonomi 1 och 2 UPPGIFT

Att beskriva och redogöra

16

KOPPLING TILL KUNSKAPSKRAVEN

TRÄNAR

Att tillämpa och genomföra

Att nyansera och reflektera

Gourmetkökets försäljning

X



Bostadsrätt – företag eller boende?

X




FÖRETAGSEKONOMI 2

PROJEKT I denna övningsbok ger vi förslag på ett antal projektarbeten av olika karaktär och svårighetsgrad. Gemensamt för uppgifterna är att de handlar om olika delar inom ämnet företagsekonomi och att de lämpar sig att genomföra i grupp. Projekten har delats in enligt följande: . Projektarbeten, förslag ges sist i respektive block. . Utveckla en hållbar affärsidé, återkommande uppgift i varje kapitel i block –. . Hur fungerar det i ett företag? återkommande uppgift i block –.

1. Projektarbeten Sist i varje block finns förslag på projektarbeten inom ämnen med företagsekonomisk inriktning och vilka har tagits upp i blockets olika kapitel. Vissa av ämnena kräver förkunskaper från faktaboken för att kunna göra ett bra arbete. Andra är mer allmänna och kräver inte specifika kunskaper.

Förslag på projektarbeten BLOCK 1

BLOCK 4

FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR

ORGANISATION OCH LEDARSKAP

CSR i olika företag (kapitel 2)

Gör film om ledarskap (kapitel 13)

Hållbarhetspolicy i olika företag (kapitel 2)

Utbildning med praktik (kapitel 14)

Importera från Kina (kapitel 2)

BLOCK 2 FÖRETAGETS GRUNDBULTAR Digitala mervärden (kapitel 6)

BLOCK 5 MARKNADSFÖRING Marknads- och konkurrensanalys för cykelmarknaden (kapitel 15)

Internet of Things – utveckla framtidens cykel (kapitel 6)

Lisas och Ahmeds frisörsalong (kapitel 15)

Gör en kontaktpunktsanalys (kapitel 7)

Miljömedvetna konsumenter (kapitel 16)

BLOCK 3

BLOCK 7

FÖRETAGETS INTERNA STYRNING

BOKSLUT

Budgetering i praktiken (kapitel 8)

SSAB och hållbarhet (kapitel 22)

Resultatenheter i praktiken (kapitel 9)

Välj en årsredovisning att granska (kapitel 23)

Hur upplevdes fikastunden? (kapitel 16)

Vilka tar det ekonomiska ansvaret? (kapitel 9)

17


FÖRETAGSEKONOMI 2

2. Utveckla en hållbar affärsidé Utveckla en hållbar affärsidé är en återkommande projektuppgift som återfinns i slutet av varje kapitel i block –. Denna återkommande projektuppgift innebär att du ihop med några kamrater arbetar med en projektuppgift parallellt med övningarna i den vanliga undervisningen. Projektuppgiften handlar om att utveckla en affärsidé. Men det ska inte vara vilken affärsidé som helst, det ska handla om en vara eller tjänst som bygger på långsiktig hållbarhet i något avseende: miljömässigt, ekonomiskt, etiskt eller socialt. Eller, helst, i samtliga dessa avseenden. Uppgifterna är upplagda så att ni arbetar er framåt bit för bit för att slutligen få fram en helhet. Genom att arbeta med dessa projektuppgifter lär du dig hur företagande går till samtidigt som du får praktisk erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektuppgiften är uppdelad på följande fyra block med instruktioner i slutet av respektive kapitel.

BLOCK 2

BLOCK 4

FÖRETAGETS GRUNDBULTAR

ORGANISATION OCH LEDARSKAP

4

Affärsidén och den strategiska plattformen

12 Organisation

5

Affärsplanen

14 Att attrahera rätt kompetens

6

Produkter och produktutveckling

7

Varumärket

BLOCK 3

BLOCK 5 MARKNADSFÖRING 15 Marknadsplanering och omvärldsanalys

FÖRETAGETS INTERNA STYRNING

16 Marknadsundersökningar

8

Budgetering och kalkylering

17 Nya marknadsföringsmetoder

9

Bidragsredovisning

10 Bidragskalkylering 11 Investeringskalkylering

18

13 Ledarskap


FÖRETAGSEKONOMI 2

3. Hur fungerar det i ett företag? Hur fungerar det i ett företag? är en återkommande intervjuuppgift i slutet av block –. Uppgiften görs med fördel tillsammans med några kurskamrater. Ni ska ta kontakt med ett företag och be att få besöka dem för att göra en eller flera intervjuer under kursens gång. Tanken är att ni ska se hur de teoretiska kunskaper ni får i respektive block används i praktiken ute på ett företag. Ni kan välja att göra samtliga deluppgifter eller någon av dem.

BLOCK 2

BLOCK 5

FÖRETAGETS GRUNDBULTAR

MARKNADSFÖRING

4

Affärsidén och den strategiska plattformen

15 Marknadsplanering och omvärldsanalys

5

Affärsplanen

17 Nya marknadsföringsmetoder

6

Produkter och produktutveckling

7

Varumärket

16 Marknadsundersökningar

BLOCK 6 BOKFÖRING

BLOCK 3

18 Bokföring och bokslut

FÖRETAGETS INTERNA STYRNING

19 Mer om bokföring

8

Budgetering och kalkylering

20 Bokföring på djupet

9

Bidragsredovisning

10 Bidragskalkylering

BLOCK 7

11 Investeringskalkylering

BOKSLUT 21 Bokslut med periodiseringar

BLOCK 4

22 Ekonomiska rapporter

ORGANISATION OCH LEDARSKAP

23 Uppföljning och nyckeltal

12 Organisation 13 Ledarskap 14 Att attrahera rätt kompetens

19


FÖRETAGSEKONOMI 2

Arbetssätt vid projektarbete Projektuppgifterna är bäst att lösa i grupp. Ni har då möjlighet att fördela arbetsuppgifterna på fler personer. Dessutom bidrar gruppen tillsammans med fler uppslag och idéer än vad du själv klarar av. En lämplig gruppstorlek är – deltagare. Då blir gruppen hanterbar och ingen försvinner i mängden. Dessutom fungerar gruppen även om någon är sjuk. Ni kan arbeta med projektarbetet koncentrerat under några veckor eller parallellt med den vanliga undervisningen. Innan ni börjar arbetet bör ni göra följande:

✪✪ Ta fram en enkel projektplan som visar bakgrund, syfte, mål, metod och redovisningssätt.

✪✪ Göra en tydlig ansvarsfördelning. ✪✪ Göra en tydlig tidsplanering. ✪✪ Sätta upp gemensamma regler. ✪✪ Tänka ut hur ni ska redovisa projektuppgiften. ✪✪ Tänka ut hur er arbetsinsats ska dokumenteras och utvärderas.

20


1

FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR

FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 1 Sveriges internationella affärer 2 Inköp och hållbar utveckling 3 Lagar och avtal

21


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 1 SVERIGES INTERNATIONELLA AFFÄRER

KAPITEL

1

SVERIGES INTERNATIONELLA AFFÄRER

UPPGIFTER 1 Vikingarna som handelsmän 2 Hansan viktig för Sveriges handel med andra länder 3 Merkantilism och liberalism 4 Sverige som exportland 5 Sandvik – ett exportföretag 6 Dagens utrikeshandel 7 Från Göteborg till Amerika 8 Affärsmöte i Köln och Lyon 9 Pengar mot miljö 10 Swedish Hasbeens – en internationell succé

g]

REPETERA

vnin tiv ö k a r nte

● [i BR

1. Till vilka områden gjorde vikingarna sina handelsresor? 2. Vad var Hansan?

  

3. Inom vilket område verkade Hansan? 4. Vilken åskådning stod merkantilismen för? 5. Under vilket århundrande vann den ekonomiska liberalismen mark? 6. Vilka tre svenska exportvaror var störst under 1800-talet? 7. Hur stor andel av Sveriges export svarar varor respektive tjänster för? 8. Vilken är den största gruppen av exportvaror idag? 9. Vilket land exporterar respektive importerar Sverige mest varor till? 10. Vad är ett investmentbolag respektive ett riskkapitalbolag? 11. Nämn några anledningar till varför svenska företag söker sig utomlands? 12. Nämn tre viktiga kompetenser vid utlandsaffärer. 13. Vad menas med kulturell kompetens vid utlandsaffärer? 14. Nämn tre organisationer som hjälper företag vid utlandsaffärer.

22


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 1 SVERIGES INTERNATIONELLA AFFÄRER

UPPGIFT 1:1

● BR

Vikingarna som handelsmän Vikingarna är kända som sjörövare och för sina krigståg. Men de har också betytt mycket för Sveriges utrikeshandel.

  

1

Redogör för på vilket sätt som vikingarna har haft betydelse för Sveriges utrikeshandel.

UPPGIFT 1:2

● BR

Hansan viktig för Sveriges handel med andra länder Hansan var ett handelsmonopolförbund av främst tyska städer under cirka  år. Hansan betydde också mycket för Sveriges utrikeshandel.

  

A. Redogör för hur Hansaförbundet fungerade. B. Förklara hur Hansaförbundet påverkade Sveriges utrikeshandel.

UPPGIFT 1:3

● BR

Merkantilism och liberalism Det finns två begrepp, merkantilism och liberalism, vars bakomliggande filosofier båda har påverkat den internationella handeln.

  

A. Redogör för åskådningen bakom merkantilismen. B. Redogör för åskådningen bakom liberalismen.

UPPGIFT 1:4

● BR

Sverige som exportland Man hör ofta att Sverige är ett stort exportland. Och så har det varit under många hundra år.

  

A. Redogör för Sveriges varuexport historiskt från -talet fram till idag. B. Förklara de bakomliggande faktorerna till varför Sverige har haft denna

utveckling av exporten.

23


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 1 SVERIGES INTERNATIONELLA AFFÄRER

UPPGIFT 1:5

● TG

Sandvik – ett exportföretag Sandvik AB är en svensk global industrikoncern med försäljning i mer än  länder och en världsledande position i utvalda nischer. Antalet anställda är cirka   och omsättning omkring  miljarder kronor. A. Gå in på Sandviks hemsida och

ange vilka produkter som tillverkas av företaget samt deras affärsområden.

B. Studera tabellen och svara på hur

stor del av deras varor som såldes i Sverige och hur stor del som såldes på export under ?

C. Vilka är de fem största ägarna i

Sandvik? Vilken typ av företag eller organisationer är dessa ägare?

D. Hur fördelar sig Sandviks aktie-

ägare på olika länder?

E. Sandvik har sitt säte i Sverige.

Vilka fördelar finns det med att vara ett svenskt företag? Kan det finnas några fördelar att flytta företaget till exempelvis USA? Motivera ditt svar.

  

EXTERNA INTÄKTER PER LAND, KONCERNEN LAND

USA

2014

2015

12 814

13 598

Tyskland

6 801

6 980

Kina

6 435

6 406

Storbritannien

3 060

3 799

Australien

4 379

3 625

Sverige

3 407

3 525

Italien

3 249

3 245

Sydafrika

2 954

2 979

Frankrike

3 145

2 834

Kanada

2 261

2 499

Ryssland

2 534

2 350

Indien

1 870

2 300

Mexico

1 774

2 197

Japan

1 797

2 079

Indonesien

1 299

1 542

Övriga länder

24 754

25 887

Totalt

82 533

85 845

Intäkterna har fördelats per land baserat på var kunderna finns. KÄLLA: SANDVIK ÅRSREDOVISNING 2015, SIDAN 94.

UPPGIFT 1:6

● TG

Dagens utrikeshandel Du ska söka nödvändig information på nätet om Sveriges utrikeshandel och svara på nedanstående frågor. A. Vilka är Sveriges tre största exportvaror (grupper)? B. Vilka är Sveriges tre största importvaror (grupper)? C. Vilka är Sveriges tre största exportländer för varor? D. Vilka är Sveriges tre största importländer för varor? E. Vilka är Sveriges största exportföretag? F.

Hur ser Sveriges handelsbalans ut enligt senaste statistiken?

G. Vilken betydelse har det om handelsbalansen är positiv eller negativ?

Motivera ditt svar.

H. Kan du lita på att de uppgifter som du har plockat fram är riktiga?

Vilka källor har du använt? Motivera ditt svar.

24

  


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 1 SVERIGES INTERNATIONELLA AFFÄRER

UPPGIFT 1:7

● BR

  Nedan finns ett reportage om hur Business Sweden hjälper Dr. Denim att  etablera sig på den amerikanska marknaden. Läs igenom artikeln och svara på Från Göteborg till Amerika

1

följande frågor:

A. Redogör för vad Business Sweden är för organisation och har till uppgift. B. Vilket var Dr. Denims problem? C. På vilket sätt hjälpte Business Sweden till med att lösa problemet? D. Vilka styrkor anser Business Sweden att Dr. Denim har för att lyckas på

den amerikanska markanden?

DR. DENIM FÖRBEREDDA FÖR AMERIKANSK TILLVÄXT

etablera ett dotterbolag, hitta relevanta säljpartner

gram med åtta av toppkandidaterna. Trots att mötena initialt verkade lovande bestämde Dr. Denim sig för att byta spår och är nu igång med arbetet för att etablera en lokal marknadsnärvaro.

samt kontinuerliga rådgivningstjänster.

ATT BIBEHÅLLA EN LÅNGSIKTIG RELATION

Livsstilsvarumärket Dr. Denim, med flaggskeppsbutiker i Sverige, säljer sina jeans världen över via såväl större detaljhandelskedjor som sin egen hemsida. När företaget ville närma sig den amerikanska marknaden samarbetade Dr. Denim med Business Sweden för att

Familjeföretaget Dr. Denim grundades i Göteborg  och erbjuder premiumjeans till lägre priser. Företaget har säljnätverk i Europa, Australien och Asien. De använder sig av såväl distributörer som agenter, beroende på vilken marknad det rör sig om. När Dr. Denim och Business Sweden initierade sitt samarbete var det huvudsakliga målet för företaget att etablera lokal närvaro på marknaden och öka sin säljkapacitet. Det fanns även ett behov av rådgivning från Dr. Denims håll med anledning av de geografiska såväl som kulturella skillnaderna mellan de två marknaderna. ”Vi har arbetat med Business Sweden i liknande projekt förr. Den huvudsakliga skillnaden denna gång var att vissa marknader skiljer sig märkbart och uppenbart från den svenska, medan den amerikanska marknaden kräver en förmåga att identifiera de kritiska skillnaderna som inte alltid kan ses med blotta ögat. Att ha Business Sweden i en stöttande roll ingav en känsla av trygghet då de kunde ge konkreta svar till våra frågor” säger Caroline Wetterling, Operations Manager, Dr. Denim Dr. Denim registrerade initialt ett dotterbolag och Business Sweden stöttade företaget i gallringen av den amerikanska marknaden för att kunna hitta relevanta och kompetenta säljagenter och således kunna träffa potentiella partner. Business Sweden påbörjade en partnersökning och satte därefter upp ett mötespro-

“Vårt samarbete med Business Sweden har varit professionellt och det har funnits en ömsesidig förståelse för den nivå vi vill hålla projekten på. Vi vill definitivt hålla kontakten med Business Sweden då det är en seriös organisation som har svenska intressen i åtanke” fortsätter Caroline. Med Business Sweden i en administrativ – såväl som mer konkret och rådgivande roll, har projektprocessen och resultaten mötts med positiv feedback från båda håll. ”Vårt samarbete med Dr. Denim har varit framgångsrikt och jag hoppas att det fortsätter framöver” säger Roman Reyes, Administrationsdirektör på Business Sweden i Chicago. “Vi ser fram emot att följa deras fortsatta tillväxtprocess.” Den noggranna förberedelsen och fortsatta öppna dialogen möjliggör för Dr. Denim att försäkra sig om att de lovande resultaten kommer att översättas i en mer långsiktig och hållbar framgång på den amerikanska detaljhandelsmarknaden. ”Dr. Denim har ett skarpt fokus på den amerikanska marknaden, ett fantastiskt varumärke och en produkt med manifesterat intresse här. Jag är inte förvånad över att de har lyckats hittills och jag tror att de kommer att fortsätta till nya höjder” säger Phil Thompson, Projektledare, Business Sweden KÄLLA: BUSINESS SWEDEN, 2016, WWW.BUSINESS-SWEDEN.SE/EXPORT/INSPIRATION/CASE/DR.-DENIMUSA/

25


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 1 SVERIGES INTERNATIONELLA AFFÄRER

UPPGIFT 1:8

● TG

Affärsmöte i Köln och Lyon Felix har jobbat som säljare på Industrioljor AB i sex månader. Han ska nu göra sina första säljbesök utomlands, i Köln och i Lyon. Felix kan företagets produkter väl, men är osäker på hur han ska uppträda och förhandla när han möter de utländska företagens representanter.

  

A. Genom att läsa om affärskulturen i Tyskland respektive Frankrike på

Business Swedens hemsida får man fram viktig information. Hjälp Felix med råd inom följande punkter vid respektive säljbesök: ✪ Tilltal ✪ Klädsel ✪ Förhandlingsteknik

B. En av de äldre säljarna på företaget har berättat för Felix att på kvällarna

när man umgås mer ”privat” med företagets representanter är det bra att kunna en del om hur länderna fungerar. ”Det ger ett gott intryck som du sedan kan ha nytta av vid affärssamtalen” berättar kollegan. Felix vill därför läsa in sig på Tyskland och Frankrike så att han vet lite mer om dessa länder.

Skriv en punktlista med den information som du anser är viktig att känna till för att kunna föra ett allmänt samtal.

UPPGIFT 1:9

● NR

Pengar mot miljö

  

Asset Owners Disclosure Project (AODP) är en organisation som arbetar för att förbättra hanteringen av klimatfrågan. Organisationen har gjort en undersökning som visar att nästan hälften av världens  största investerare inte gör någonting för att påverka klimatförändringarna med sina investeringar. Undersökningen inkluderar både investeringar i lågförorenande tillgångar och om investerarna uppmuntrar företag som de investerar i att arbeta grönare. Investerarna domineras av fonder som förvaltar pensioner ( stycken) och försäkringar ( stycken). Bara en femtedel av investerarna vidtog konkreta åtgärder för att dämpa den globala uppvärmningen, visar rapporten. De skandinaviska länderna var dock goda föregångare med Sverige i spetsen.

A. Vilket ansvar har investerare för miljön respektive sina kunders ekonomis-

ka avkastning?

B. Går det att ändra på hur investerarna tänker och få dem att investera mer

i miljövänliga företag?

C. Varför tror du att svenska investerare ligger i topp när det gäller miljövän-

lighet?

26


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 1 SVERIGES INTERNATIONELLA AFFÄRER

UPPGIFT 1:10

● BR

Swedish Hasbeens – en internationell succé Läs igenom reportaget på sidan  i faktaboken om Swedish Hasbeens och svara på nedanstående frågor:

  

1

A. Beskriv hur Swedish Hasbeens verksamhet

startade.

B. Hur kom det sig att företaget började sälja utan-

för Sveriges gränser?

C. Vad menas med organisk marknadsföring? D. Varför vill inte Swedish Hasbeens satsa på

Google som marknadsföringskanal?

nallirK 449

E. Varför har man i USA en egen webbplats och

nillestseb wen eht fo enO m dna nialp repus A .5102 wen ruo no elyts derevoc c 5,8 ,elos mroftalP eht fo mc 3 dna kcab eht ni hgih .tnorf eht ni hgih

ett eget varulager?

4

27


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 2 INKÖP OCH HÅLLBAR UTVECKLING

KAPITEL

2

INKÖP OCH HÅLLBAR UTVECKLING

UPPGIFTER 1 Kappahls värdekedja 2 Resurser till en juicebar 3 Vilka krav ska man ställa? 4 I vilken ordning tar man stegen? 5 Beställa diesel 6 Beställningspunkt för akvariefiskar 7 Genomsnittslager av klockor 8 Genomsnittslager av lampor 9 Hög omsättningshastighet

g]

10 Snabbt sportlager i Laggatorp 11 Vad kostar lagret?

REPETERA

nin iv öv t k a er

● [int BR

12 Lager hos Falkbygdens Bilvaruhus

1. Vad menas med en värdekedja?

13 Omsättningshastighet

2. Vad menas med ett företags kärnkompetens?

14 Ordna dokumenten

3. Vilka tre grupper av resurser köper ett företag?

15 Anbud på färgburkar 16 Vad är rätt? 17 New Wave Group – CSR 18 Clas Ohlsons uppförandekod 19 Livscykelanalys av en tidning 20 Import från Kina – Marias bästa tips

4. Ge exempel på investeringsvara. 5. Nämn tre viktiga faktorer för ett varuhandelsföretag när det köper en handelsvara. 6. Beskriv de olika stegen i köpprocessen för nya varor. 7. Varför skickar ett företag ut en anbudsbegäran? 8. Vad är det för skillnad på en följesedel och en faktura? 9. Vilka fördelar respektive nackdelar är det med ett stort lager? 10. Hur beräknas ett genomsnittslager? 11. Vad menas med omsättningshastighet? 12. Ge exempel på betalningsvillkor. 13. Ge exempel på leveransvillkor. 14. Vad menas med offentlig upphandling? 15. Vad innebär CSR? 16. Vilka fyra områden innefattas i CSR-ansvaret? 17. Vad innehåller en hållbarhetsrapport? 18. Vad menas med livscykeltänkande för en produkt?

28

  


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 2 INKÖP OCH HÅLLBAR UTVECKLING

UPPGIFT 2:1

● BR

Kappahls värdekedja Klädföretaget Kappahls beskriver sin värdekedja från design till konsumtion i fem steg: . . . . .

  

2

Design & inköp Produktion Logistik Försäljning & marknadsföring Konsumtion

A. Redogör för vad som sker i de olika stegen. B. Ge förslag på hur värdet av ett plagg kan öka i de olika stegen. C. Ge förslag på hur vart och ett av stegen kan utvecklas utifrån en hållbar

utveckling.

KAPPAHL Huvudkontor: Mölndal, Sverige

Antal anställda: cirka 4 000 personer

Bransch: mode, konfektion

Omsättning: cirka 4,6 miljarder kronor

Produkter: kläder för kvinnor, män

Webbplats: kappahl.se

och barn

UPPGIFT 2:2

● BR

Resurser till en juicebar Neo har startat en juicebar och hyrt en lokal på  kvadratmeter. Lokalen är i princip tom förutom att det finns vatten, avlopp och el. Din uppgift är att inreda lokalen så att det finns ett fungerande kök, toalett, nödvändigamaskiner, inredning, bord, stolar med mera.

  

Ge exempel på vilka resurser som krävs för inredning av lokalen i form av A. material B. tjänster C. investeringar.

UPPGIFT 2:3

● NR

  Asya är ansvarig för en dagligvarubutik som huvudsakligen säljer livsmedel  och hygienprodukter. Det finns givetvis även ett kringsortiment med allt från Vilka krav ska man ställa?

hushållsknivar till familjespel. Nu har en leverantör erbjudit sig att sätta upp en mindre monter för solglasögon om hon köper in minst  par glasögon.

A. Vilka krav tycker du är viktigast för Asya som butiksansvarig när hon ska

bestämma sig för inköpet av solglasögon?

B. Vilka krav ställer du som privatperson när du ska köpa ett par solglas-

ögon?

29


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 2 INKÖP OCH HÅLLBAR UTVECKLING

UPPGIFT 2:4

● TG

UPPGIFT 2:5

● TG

I vilken ordning tar man stegen? Köpprocessen brukar delas upp i fem steg. Placera nedanstående steg i rätt ordning. . Alternativen jämförs. . Företaget har ett behov. . Inköpet utvärderas. . Inköpet beslutas. . Inköparen tar fram olika inköpsalternativ.

  

  Oskar Johansson driver en Shell-mack. På macken säljer Oskar också  dieselolja. Han räknar med att han säljer cirka   liter dieselolja om dagen. Beställa diesel

Det tar tre dagar innan oljeföretaget kommer och fyller på diesel från det att Oskar har ringt. Dessutom vill Oskar ha en reservdag, det vill säga det måste alltid finnas ett buffertlager för en dag. Vid vilken lagernivå ska Oskar beställa ny diesel?

UPPGIFT 2:6

  Zoo Express är en grossist som importerar  akvariefiskar från olika delar av världen.

Beställningspunkt för akvariefiskar

TG

Bland annat säljer man  Scalari Red i veckan. Buffertlagret ska motsvara två veckors försäljning, eftersom leveranserna kan vara något osäkra. Ledtiden är  veckor. Beräkna beställningspunkten för Scalari Red.

UPPGIFT 2:7

● TG

Genomsnittslager av klockor Ohlins Ur är ett företag som säljer klockor. Företaget har inventerat sitt varulager fyra gånger under året enligt följande (belopp i kronor exklusive moms): 31 mars

180 000

30 september

240 000

30 juni

140 000

31 december

160 000

Hur stort var det genomsnittliga lagervärdet under året?

30

  


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 2 INKÖP OCH HÅLLBAR UTVECKLING

UPPGIFT 2:8

● TG

Genomsnittslager av lampor Stensviks Lampor har inventerat sitt varulager tre gånger under förra året (belopp i kronor exklusive moms): 30 april

530 000

31 augusti

410 000

31 december

480 000

  

2

Lagret vid årets början var värderat till   kronor. A. Hur stort var det genomsnittliga lagervärdet under året? B. Hur stor var räntekostnaden för det kapital som var bundet i varulager

under året? Företaget räknar med en kalkylränta på  procent.

UPPGIFT 2:9

● TG

Hög omsättningshastighet Grünewalds tv- och radioaffär har värderat sitt lager till inköpspris enligt följande (belopp i kronor exklusive moms): 1 januari 30 juni 31 december

  

800 000 1 100 000 800 000

Årets försäljning exklusive moms uppgick till    kronor. Företagets marginal beräknas till  procent. Företagets varukostnad beräknas till  procent av försäljningen. A. Beräkna lagrets omsättningshastighet. B. Beräkna den genomsnittliga lagringstiden.

UPPGIFT 2:10

● TG

Snabbt sportlager i Laggatorp Mila Lågprislager i Laggatorp har en avdelning för sportkläder och fritidsutrustning som bland annat har många lokala idrottsföreningar som kunder. Avdelningen omsatte förra året varor för    kronor exklusive moms. Varukostnaden var  procent av försäljningen. Varulagret hade i genomsnitt ett värde på   kronor.

  

A. Beräkna varukostnaden för de sålda varorna. B. Beräkna omsättningshastigheten för varulagret. C. Beräkna den genomsnittliga lagringstiden.

31


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 2 INKÖP OCH HÅLLBAR UTVECKLING

UPPGIFT 2:11

● TG

Vad kostar lagret? Happy Jippo är en butik som säljer festartiklar, bland annat maskeradkläder. Företaget har sålt varor för    kronor exklusive moms och varukostnaden var  procent av försäljningen. Varulagret har inventerats fyra gånger under året enligt följande (belopp i kronor exklusive moms): 15 januari

155 200

15 juli

142 600

15 april

176 100

15 oktober

189 300

  

A. Hur stort var det genomsnittliga lagervärdet under året? B. Hur stor var räntekostnaden för det kapital

som var bundet i varulager under året? Företaget räknar med en kalkylränta på  procent.

C. Beräkna omsättningshastigheten

för varulagret.

D. Hur lång tid ligger varorna i lager

i genomsnitt?

UPPGIFT 2:12

● TG

  Falkbygdens Bilvaruhus hade under föregående år en försäljning på  miljo ner kronor exklusive moms. Marginalen på bilarna är i genomsnitt  procent. Lager hos Falkbygdens Bilvaruhus

Under året inventerade man lagret fyra gånger. Lagrets värde, värderat till varukostnad exklusive moms var    kronor,    kronor,   kronor och    kronor. A. Beräkna lagrets omsättningshastighet. B. Beräkna genomsnittlig lagringstid. C. Beräkna räntekostnaden för en bil med ett inköpspris på   kronor.

Företagets kalkylränta är  procent.

D. Hur mycket ränta skulle företaget tjäna om man kan öka omsättnings-

hastigheten med  procent genom att sänka genomsnittslagret?

E. Vad kan företaget göra för att öka omsättningshastigheten?

32


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 2 INKÖP OCH HÅLLBAR UTVECKLING

ram ] rog p l y kalk

UPPGIFT 2:13

[

Omsättningshastighet

TG

TIPS!

På Libers hemsida, sökord E3000, extramaterial hittar du instruktioner och Excelmallar för att arbeta i Excel.

Bellas Garn & Tyg säljer bland annat ett exklusivt tygsortiment från en engelsk leverantör. Bella funderar på att upphöra med det. Hon tycker att dessa tyger säljer ganska dåligt. Vid de senaste inventeringar har lagret på denna varugrupp haft följande värden i kronor: 1 januari

35 480

1 oktober

46 310

1 april

24 930

31 december

32 160

1 juli

22 280

  

2

Varugruppen har under året haft en årsomsättning på   kronor. Den genomsnittliga marginalen är  procent. Bella använder kalkylprogram som hjälp för att hålla ordning i företagets ekonomi. Hon ställer upp en excelkalkyl enligt modellen för att kunna beräkna lageromsättningshastigheten. I de tomma rutorna ska formler anges. Exempel: I cell B beräknas genomsnittslager med formeln: = (B + C + D + E + F)/ eller = SUMMA(B..F)/5

A. Beräkna med hjälp av kalkylprogram den omsättningshastighet och

genomsnittliga lagringstid som gäller för lagret av denna varugrupp.

B. Hur påverkas omsättningshastighet och genomsnittlig lagringstid ifall

omsättningen ökar till   kronor?

C. Hur påverkas omsättningshastighet och genomsnittlig lagringstid ifall

omsättningen minskar till   kronor?

D. Inför jul tar Bella hem ett stort lager. Hur påverkas omsättningshastighet

och genomsnittlig lagringstid om hon genom bättre inköpsrutiner kan sänka den höga lagernivån den  oktober till cirka   kronor (omsättning enligt A)?

E. Bör Bella behålla dessa engelska tyger eller bör de utgå ur sortimentet?

Motivera.

F.

Kalkylen kan nu användas också för alla andra delar av sortimentet. Beräkna omsättningshastighet och genomsnittlig lagringstid för ett sidensortiment från Hong Kong, vars omsättning är   kronor och lagervärdet vid inventeringarna är   kronor,   kronor,   kronor,   kronor och   kronor. Marginalen är  procent.

33


FÖRETAGENS ROLL OCH VILLKOR 2 INKÖP OCH HÅLLBAR UTVECKLING

UPPGIFT 2:14

● TG

Ordna dokumenten Ställ upp dokumenten i den ordning de uppträder i en affär mellan köpare (kund) och säljare (leverantör) och ange vem som utfärdar respektive dokument. Inköpsanmodan

Följesedel

Beställning

Anbudsbegäran

Beställningserkännande

Kreditfaktura

Faktura

Mottagningsrapport

  

Anbud

UPPGIFT 2:15

  Färgmästarna AB i Skara har färgbutiker och måleriföretag som kunder.  Företaget behöver   stycken nya -liters färgburkar. Ägaren har begärt Anbud på färgburkar

TG

anbud från tre leverantörer och har gjort följande sammanställning av anbuden. LEVERANTÖR:

PLÅTBITEN AB

LIDKÖPINGS PLÅT AB

IMPORT FRÅN POLEN

Fakturapris:

2 kronor per styck

2,10 kronor per styck

1,50 kronor per styck

Rabatt:

5 % vid köp av minst 5 000

Leveransvillkor:

Fritt Skara

Fritt egen fabrik

Fritt Göteborg

Leveranstid:

14 dagar

21 dagar

4 veckor

Fraktkostnaden från Lidköpings Plåt till Skara är  kronor för hela partiet. Fraktkostnad från Göteborg till Skara är  kronor. A. Beräkna varukostnaden enligt de tre anbuden så att de går bra att jämföra. B. Vilket anbud bör Färgmästarna AB välja, om man bara ser till varu-

kostnaden?

C. Vilka andra faktorer kan Färgmästarna AB tänkas ta med i bedömningen?

UPPGIFT 2:16

● TG

  Dekorationsprodukter AB har fått en beställning från Wallanders Bygg på   pallar marksten. Beställningen utgår från ett förmånligt pris (till de kunder Vad är rätt?

som beställde före  juni). Betalningsvillkoret är  dagar netto. Wallanders Byggs beställning kom inte förrän den  juli, klart för sent. Dekorationsprodukter AB överväger tre alternativ: . Leverera stenen, men till ordinarie pris. . Strunta i att leverera och slänga beställningen. . Leverera stenen, men förkorta kredittiden med tio dagar. A. Vilket alternativ är bäst? Motivera. B. Finns det andra alternativ?

34


Bildförteckning                                     

344

Sandvik Dr. Denim Swedish Hasbeens Henry Montgomery/TT blickwinkel/Alamy/IBL Bildbyrå Leif Johansson/Scandinav/TT Maskot/TT Roger C Åström/IBL Bildbyrå Christine Olsson/TT Thomas Johansson/AB/IBL Bildbyrå Rebius/Shutterstock TungCheung/Shutterstock Håkan Jansson/Maskot/TT Ria Novosti/SPL/IBL Bildbyrå ESB Professional/Shutterstock Sneakersnstuff Johan Bjurer/TT Håkan Röjder/Sydsv/TT Northfoto/Shutterstock Stefan Holm/Shutterstock jorisvo/Shutterstock () Tortoon Thodsapol/Shutterstock () Tony Baggett/Shutterstock Andrew Francis Wallace/Toronto Star/Getty Images OPV Online () Stefan Holm/Shutterstock () mimohe/Shutterstock () Sorbis/Shutterstock ricochet/Shutterstock Trioplast/Lantmännen Lantbruk Abaca/IBL Bildbyrå Stefan Reinerdahl/TT () Justem Johnsson/Scandinav/TT () Tor Lundberg Tuorda/Nf/IBL Bildbyrå Marie Linnér/Scandinav/TT Stock image/Shutterstock Oskar SCHULER/Shutterstock

                               

Sanna Dolck/KvP/TT Christian Lindh//TT Trons/TT Maskot/TT Frank May/TT Jessica Gow/TT CC BY-ND www.mynewsdesk.com/se/santa_maria/images/forskarteam-aeter-tex-mex-mat-vid-santa-marias-foodtruck- () Johanna Albin () Yann Hervy/Wipore Karl Henrik Edlund/GT/TT Jimmie Adamsson/Försvarsmakten Anders Andersson/Scandinav/TT Försvarsmakten Tomas Oneborg/SvD/TT Elisabeth Omsén/TT Maskot/TT Johan Ödmann/Johnér Magnus Sandberg/AB//IBL Bildbyrå Weibulls If John Locher/AP/TT Arnd Wiegmann/Reuters/TT () Maskot/TT Ingvar Karmhed/SvD/TT Stefan Holm/Shutterstock Lars Lindqvist/DN//TT Anders Bergstedt/Maskot/TT Hasse Holmberg/TT Tomas Oneborg/SvD/TT Maskot/Johnér Lena Koller/Johnér Fredrik Sandberg/TT

Övriga foton: Shutterstock


ANPASSAD VERSION AV BAS-KONTOPLANEN 1

TILLGÅNGAR

3

1110 1119 1220 1229 1240 1249 1460 1510 1519 1520 1630 1710 1720 1730 1790 1910 1920 1930 1940

Byggnader Ackumulerade avskrivningar på byggnader Maskiner och inventarier Ackumulerade avskrivningar på maskiner och inventarier Bilar Ackumulerade avskrivningar på bilar Varulager (lager av handelsvaror) Kundfordringar Nedskrivning av kundfordringar Växelfordringar Avräkning för skatter och avgifter Förutbetalda hyresutgifter Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa Plusgiro Checkkonto Övriga bankkonton

3010 3020 3030 3040 3731 3740 3910 3920 3960

Varuförsäljning (eventuellt uppdelat för olika momssatser) Utförda arbeten Varuförsäljning/export utanför EU Varuförsäljning till annat EU-land Lämnade kassarabatter Öresutjämning Hyres- och arrendeintäkter Provisionsintäkter Valutakursvinster (på fordringar och skulder av rörelsekaraktär)

RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER

4

UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA TJÄNSTER

4010 4020 4030 4731 4960

Varuinköp Materialinköp Inköp av varor från annat EU-land Erhållna kassarabatter Förändring av varulager (lager av handelsvaror)

2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

5–6 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/ KOSTNADER

5010 5090 5220 Eget kapital för enskild näringsidkare (handelsbolag: delägare 1) 5390 2010 Eget kapital (ingående balans) 5410 2012 Avräkning för skatter och avgifter 5460 2013 Egna uttag 5500 2018 Egna insättningar 5610 2019 Årets resultat 5710 Eget kapital för handelsbolag (delägare 2) 5800 2020 Eget kapital (ingående balans) 5900 2022 Avräkning för skatter och avgifter 6040 2023 Egna uttag 6071 2028 Egna insättningar 6072 2029 Årets resultat 6110 6200 Eget kapital för aktiebolag 6310 2081 Aktiekapital 6351 2085 Uppskrivningsfond 6352 2086 Reservfond 6500 2091 Balanserad vinst eller förlust 6800 2098 Vinst eller förlust från föregående år 6981 2099 Året resultat 6982 Obeskattade reserver 6990 2110 Periodiseringsfonder (aktiebolag)

Lokalhyra Övriga lokalkostnader Hyra av maskiner och inventarier Vatten- och energikostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Personbilskostnader Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution Resekostnader Reklam och PR Kontokortsavgifter Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmaterial Tele och post Företagsförsäkringar Konstaterade kundförluster Befarade kundförluster Övriga externa tjänster Inhyrd personal Föreningsavgifter, avdragsgilla Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Diverse kostnader (övriga externa kostnader)

Skulder 2330 Checkräkningskredit 2350 Banklån (andra skulder till kreditinstitut) 2440 Leverantörsskulder 2510 Skatteskulder (aktiebolag) 2610 Utgående moms (25%) 2615 Beräknad utgående moms vid förvärv från annat EU-land, oreducerad 2620 Utgående moms (12%) 2630 Utgående moms (6%) 2640 Ingående moms 2645 Beräknad ingående moms vid förvärv från annat EU-land 2650 Redovisningskonto för moms 2710 Personalskatt 2730 Skuld för sociala avgifter 2890 Övriga kortfristiga skulder 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Upplupna sociala avgifter (lagstadgade) 2960 Upplupna utgiftsräntor 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7

UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL, AVSKRIVNINGAR MED MERA

7010 7300 7321 7322 7331 7332 7410 7510 7570 7600 7820 7830 7960

Löner Kostnadsersättningar och förmåner Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Pensionsförsäkringspremier Lagstadgade sociala avgifter Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Personalomkostnader (övriga personalkostnader) Avskrivningar på byggnader Avskrivningar på maskiner och inventarier (eventuellt enligt plan) Valutakursförluster (på fordringar och skulder av rörelsekaraktär)

8

FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER

8310 8410 8422 8810 8910 8999

Ränteintäkter (från omsättningstillgångar) Räntekostnader (för långfristiga skulder) Dröjsmålsräntor (för leverantörsskulder) Förändring av periodiseringsfonder (aktiebolag) Skatt på årets resultat (aktiebolag) Årets resultat

KOPIERING TILLÅTEN


 ---- ©  Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson och Liber AB Marie Ardehed Eva Jerkeman BILDREDAKTION Marie Olsson PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER Johnny Dyrander REDAKTION

FORMGIVNING

Första upplagan 

Exakta AB, Malmö TRYCK People Printing, Kina  REPRO

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB,   Stockholm tfn -   www.liber.se kundservice tfn -  , fax -   kundservice.liber@liber.se


e 3000

FÖRETAGSEKONOMI 2

ÖVNINGSBOK

Håller affärsidén och affärsplanen? Hur kan företaget arbeta med hållbarhetsfrågor? Tas personalens kompetenser till vara på bästa sätt? Hur bör marknadsföringen och marknadsplanen utformas? Når företaget sina ekonomiska mål? Om inte, vilka åtgärder bör vidtas? Funderingarna är många och E3000 Företagsekonomi 2 beskriver på ett strukturerat och lättillgängligt sätt många av de utmaningar en företagare ställs inför. Läromedlet E3000 Företagsekonomi 2 består av följande delar:

• • • • •

Faktabok Övningsbok Kommentarer och lösningar Lärarhandledning med bedömningsunderlag Webbaserade interaktiva övningar

E3000 Företagsekonomi 2 Övningsbok har ett stort antal uppgifter i varierande svårighetsgrad uppdelade i 23 kapitel. Många av övningarna bygger på verkliga företag och de utmaningar som de ställs inför. Genom tydliga märkningar är det enkelt att se vilka förmågor de olika uppgifterna tränar och utvecklar samt på vilka betygsnivåer uppgifterna kan lösas.

Best.nr 47-11584-6 Tryck.nr 47-11584-6

Profile for Smakprov Media AB

9789147115846  

9789147115846  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded