Page 15

att livbåtarna fylldes utan att de fick plats, liksom att det var svårt att fira

ner livbåtarna på grund av kryssningsfartygets ökande slagsida. Som helhet var räddningsutrustningen ombord på Costa Concordia uppenbarligen välfungerande och rätt dimensionerad. När väl evakueringen inleddes

cirka 70 minuter efter grundstötningen lyckades besättningen i varje fall rädda i stort sett samtliga passagerare.

Ironiskt nog kan passagerarna på Costa Concordia faktiskt tacka just den

Dokument

berömda fartygskatastrofen 100 år tidigare för detta. Några få dygn efter Titanics förlisning valde den brittiska rederibranschen att frivilligt införa nya regler beträffande antalet livbåtar, så att det därefter skulle finnas plats

i dem för alla ombordvarande – vilket inte hade varit ett krav tidigare! Två år efter förlisningen hölls en konferens i London, där representanter

Titanic och SOLAS

från 13 länder enades om ett antal initiativ som skulle förbättra säkerheten till sjöss. Bland annat skulle alla fartyg med mer än 50 personer ombord

utrustas med radiotelegraf, dessutom blev vattentäta och brandsäkra skott

Dokument

obligatoriska. De nya reglerna formulerades i SOLAS-konventionen (Safety

of Life at Sea), som trädde i kraft i juli 1915, något försenat på grund av första världskrigets utbrott året innan. Under de följande årtiondena följde dock nya konferenser och uppdaterade versioner av SOLAS, som fortfarande

utgör grundstommen i sjöfartens internationella säkerhetsbestämmelser

och som därför också ligger till grund för att det fanns tillräcklig och väl fungerande räddningsutrustning ombord på Costa Concordia.

Tekniskt har det också hänt mycket sedan Titanics förlisning 1912.

Då var utkikarna i korgen på den främre masten inte ens utrustade med

en kikare – idag sitter en roterande radar på styrhytten till och med på den minsta fiskebåt. Denna uppfinning (Radio Detection And Ranging) utvecklades under stort hemlighetsmakeri i olika delar av världen under första halvan av 1900-talet.

Att jämförelsen mellan Titanic och Costa Concordia ändå verkar så

lockande och på sätt och vis också rimlig, beror alltså inte på konkreta

omständig­heter kring de båda förlisningarna – som var väsentligt olika – utan istället på den bakomliggande mänskliga historien, som tycks upprepa

sig med nästan exakt 100 års mellanrum. Hur kan det komma sig att det

trots uppfinningen av radarn och all världens andra tekniska framsteg ändå inledning

15

SOLAS 1914

9789175450285  
9789175450285