Page 1

Mosa Sayed Mosa Sayed

ARVSRÄTT enligt SHIAISLAM

NÄR PROFETEN MUHAMMED dog år 632 uppkom en oenighet om valet av hans ställföreträdare som så småningom delade islams anhängare i shia- och sunnimuslimer. Inom ramen för de shia- och sunnimuslimska inriktningarna etablerades mångskiftande teologiska föreställningar och rättstraditioner på livets samtliga områden, ofta med viktiga skillnader. Med shiaislam i förgrunden presenterar denna bok de shia- och sunnimuslimska arvssystemen. Boken behandlar såväl historiska händelser som dagens tolkningar och utmaningar, i syfte att identifiera och förklara de stora skillnader som finns. Arvssystemet är centralt för den shiamuslimska identiteten och särarten men har fått lite uppmärksamhet i västerländsk forskning. De islamiska arvssystemen anses enligt muslimsk trosuppfattning vila på sharian som i sin tur grundas på en uppenbarad och gudomligt inspirerad rättsordning. Finns det förutsättningar att anpassa de islamiska arvslagarna till dagens behov och i så fall hur?

ARVSRÄTT enligt

SHIAISLAM – med jämförelser av shiaoch sunnimuslimska arvssystem

ISBN 978-91-7678-953-7

9

Sayed_Arvsrätt_5.1.indd 1

789176

789537

2016-11-25 10:56


Arvsrätt enligt shiaislam – med jämförelser av shia- och sunnimuslimska arvssystem av mosa sayed


© Författaren och Iustus Förlag AB, Uppsala 2016 Upplaga 1:1 ISBN 978-91-7678-953-7 Produktion: eddy.se ab, Visby 2016 Omslag: John Persson Förlagets adress: Box 1994, 751 49 Uppsala Tfn: 018-65 03 30 Webbadress: www.iustus.se, e-post: kundtjanst@iustus.se Printed by Holmbergs i Malmö 2016


Innehåll Förord  5 1 Introduktion 13 1.1 Inledning 13 1.2 Bokens upplägg och avgränsningar  14 1.3 Ämnets relevans  18 1.3.1 En översikt av de frågor som aktualiserar en jämförande studie av shia- och sunniarvsrätt  18 1.3.2 Demografiska förhållanden  21 Shiaislam i Sverige och den svenska shiamuslimska befolkningen  22 1.3.3 Shia som en minoritetsberättelse  25 1.3.4 Arvsrättsliga utmaningar och reformer av de islamiska lagarna  28

2 Betydelsen av utlands­anknytning – inter­ nationell privaträtt  32 2.1 Inledning 32 2.2 Den svenska arvsordningen  35 2.2.1 Släktarvsrätten 35 2.2.2 Den efterlevande makens arvsrätt  36 2.2.3 Testamentsrätt 37 2.3 Internationell arvsrätt och sammanhängande spörsmål  38 2.3.1 Beskrivning av rättsområdet  38 2.3.2 Myndigheters internationella behörighet  39 2.3.3 Lagval 42 2.3.4 Lagvalets närmare innebörd  43 2.3.5 Makars förmögenhetsförhållanden  45 2.4 Gränserna för tillämpningen av utländsk rätt – grundläggande arvsrättsliga principer i Sverige  49


8

Arvsrätt enligt shiaislam

3 Shiaislam 53 3.1 Inledning 53 3.2 Shia och sunni  57 3.3 Imamat 62 3.3.1 Imamatets innebörd  62 3.3.2 Imamatet inom tolvimamshiitisk tradition  64 3.3.3 Hur artikuleras imamatet inom den tolvimamshiitiska traditionen?  67 3.4 De shiamuslimska imamernas ställning inom sunniislam  71 3.5 Profetens följeslagare inom shia och sunni – vattendelaren  75 3.6 Tolkningstraditionerna inom tolvimamshia  78

4 Den shiamuslimska rättstraditionen – en historisk utgångspunkt  80 4.1 Inledning 80 4.2 Den sunnimuslimska rättstraditionen  84 4.2.1 Rättsskolesystemet 84 4.2.2 Rättsmetoderna och framväxten av rättsvetenskapen  89 Särskilt om ijma som metod att skapa ortodoxi  89 4.3 De shiamuslimska rättstraditionerna mot bakgrund av sunniislam  92 4.3.1 Reaktionerna på hotet om uteslutning  92 4.3.2 Assimilering och anslutning  92 4.3.3 Acceptansen av sunnimuslimsk rättsmetodologi och framväxten av en tolvimamshiitisk rättsskola  95 4.3.4 De traditionella idétraditionerna inom tolvimamshia 97

5 Arvsrätt enligt islam  102 5.1 Inledning 102 5.2 Arv i det förislamiska samhället  105 5.3 Förislamiska traditioner och Koranens arvsregler  108 5.3.1 Korantolkningens betydelse för arvssystemen  108 5.3.2 Sunnimuslimska utgångspunkter vid tolkningen av Koranens arvsregler  109 5.3.3 Tolvimamshiitiska utgångspunkter vid tolkningen av Koranens arvsregler  110


Innehåll

9

6 Arvsrättsliga förutsättningar  112 6.1 Inledning 112 6.2 Förverkande (hinder för arv) och omständigheter som utesluter en arvinge från att ärva  113 6.2.1 Allmänt om förverkanderegler inom islamisk rätt  113 6.2.2 Skillnad i hemvist mellan arvlåtare och arvinge  114 6.2.3 Skillnad i religion mellan arvlåtare och arvinge  114 6.2.4 När en person avsäger sig sin muslimska tro  116 6.2.5 När arvingen förorsakat arvlåtarens död  118 6.3 Barn födda av en ogift mor  119 6.4 När kvarlåtenskapen understiger eller överstiger andelarna  120 6.4.1 När arvingarnas andelar understiger boets behållning – tillökning genom radd  120 6.4.2 När arvingarnas andelar överskrider boets behållning  126

7 Den sunnimuslimska arvsordningen  130 7.1 Inledning 130 7.2 En översikt över arvingarna  131 7.3 Den första arvsklassen – primära och sekundära arvingar  132 7.4 De primära arvingarna i det sunnimuslimska arvssystemet 134 7.4.1 Andelsberättigade arvingar och asaba  134 7.4.2 Den efterlevande makens arvsrätt  135 7.4.3 Barnens arvsrätt  136 7.4.4 Avkomlingarnas arvsrätt enligt det obligatoriska testamentet  137 7.4.4.1 Bakgrunden till det obligatoriska testamentet  137 7.4.4.2 Det obligatoriska testamentets grund – ijtihad utifrån moderna förutsättningar  140 7.4.5 Föräldrarnas arvsrätt  143 7.4.5.1 Fadern 143 7.4.5.2 Modern 145 7.5 De sekundära arvingarna  147 7.5.1 Allmänt om de sekundära arvingarna  147 7.5.2 Sondöttrarna 148


10

Arvsrätt enligt shiaislam 7.5.3 Arvsrätten för släktingarna i rakt uppstigande led  151 7.5.4 Syskonens arvsrätt  153 7.6 Agnaternas (asaba) arvsrätt  156 7.6.1 Asabas släktskapsgrund  156 7.6.2 Arvingarna i gruppen asaba  156

8 Den shiamuslimska arvsordningen  161 8.1 Inledning 161 8.2 Andels- och släktskapsrätt  162 8.3 Arvsklasserna 164 8.3.1 Översikt över arvingarna i respektive arvsklass  164 8.3.2 Arvsordningen inom arvsklasserna  167 8.4 Representation som grund för arvssystemet  169

9 Arvskifte enligt den shiamuslimska arvsordningen  173 9.1 Inledning 173 9.2 Den efterlevande makens arvsrätt  174 9.2.1 Arv enligt andelsrätt  174 9.2.2 Förutsättningarna för att minska den efterlevande makens arvslott  175 9.2.3 Änkans rätt till fast egendom  177 9.2.4 Hustruns underställda arvsrätt  179 9.3 Den första arvsklassen  180 9.3.1 Föräldrarnas arvsrätt  180 9.3.1.1 Allmänt 180 9.3.1.2 När föräldrarna ärver tillsammans med den efterlevande maken  182 9.3.1.3 Moderns arvslott när hon ärver tillsammans med syskon  184 9.3.2 Avkomlingarnas arvsrätt  185 9.3.2.1 Barnen 185 9.3.2.2 Representationsrätten för avkomlingar  187 9.3.2.3 Döttrars underställda arvsrätt  190 9.4 Den andra arvsklassen  197 9.4.1 Ascendenterna och syskonen ärver tillsammans  197 9.4.2 Mor- och farföräldrarna  197 9.4.3 Syskonen 199


Innehåll

11

9.4.4 När syskon ärver tillsammans med ascendenterna 200 9.4.5 Syskonens avkomlingar  203 9.5 Den tredje arvsklassen  204 9.5.1 Arvingarna i den tredje arvsklassen  204 9.5.2 Arvsordningen i den tredje arvsklassen  205 9.5.3 ”Avvikelsen” i den tredje arvsklassen  207

10 En sammanfattande jämförelse mellan shia- och sunni­ muslimska arvssystem  209 10.1 Inledning  209 10.2 Arv enligt sunniislam i sammanfattning  210 10.3 Arv enligt shiaislam i sammanfattning  212 10.4 Principiella skillnader mellan shia- och sunniarvsrätt i sammandrag  215 10.5 Några konkreta skillnader mellan shiaoch sunniarvsrätt  217 10.5.1 Prioriteringsgrunder för rätten till arv  217 10.5.2 Arv enligt stirpalgrundsatsen eller per capita?  218 10.5.3 När arvingarnas andelar underskrider eller överskrider boets behållning  219 10.5.4 Den efterlevande makens arvsrätt  221 10.6 Utmaningar vid tillämpningen av islamiska arvsregler i modern tid  222 10.6.1 Islamisk arvsrätt i ljuset av förändrade samhällsförhållanden 222 10.6.2 Genomförda arvsreformer i modern tid  224 10.6.3 Kvinnors underställda arvsrätt  227

Käll- och litteratur­förteckning  232 Rättspraxis  244 Sakregister  245


Mosa Sayed Mosa Sayed

ARVSRÄTT enligt SHIAISLAM

NÄR PROFETEN MUHAMMED dog år 632 uppkom en oenighet om valet av hans ställföreträdare som så småningom delade islams anhängare i shia- och sunnimuslimer. Inom ramen för de shia- och sunnimuslimska inriktningarna etablerades mångskiftande teologiska föreställningar och rättstraditioner på livets samtliga områden, ofta med viktiga skillnader. Med shiaislam i förgrunden presenterar denna bok de shia- och sunnimuslimska arvssystemen. Boken behandlar såväl historiska händelser som dagens tolkningar och utmaningar, i syfte att identifiera och förklara de stora skillnader som finns. Arvssystemet är centralt för den shiamuslimska identiteten och särarten men har fått lite uppmärksamhet i västerländsk forskning. De islamiska arvssystemen anses enligt muslimsk trosuppfattning vila på sharian som i sin tur grundas på en uppenbarad och gudomligt inspirerad rättsordning. Finns det förutsättningar att anpassa de islamiska arvslagarna till dagens behov och i så fall hur?

ARVSRÄTT enligt

SHIAISLAM – med jämförelser av shiaoch sunnimuslimska arvssystem

ISBN 978-91-7678-953-7

9

Sayed_Arvsrätt_5.1.indd 1

789176

789537

2016-11-25 10:56

9789176789537  
9789176789537