Page 1

Lärarhandledning

Ulla Björk Kerstin Eskilsson

Best.nr 47-90517-1 Tryck.nr 47-90517-1

Omslag.indd 1

SVENSKA FÖR LIVET

SVENSKA FÖR LIVET

I Svenska för livet, lärarhandledning finns praktiska, konkreta förslag på olika sätt att arbeta med Svenska för livet, basbok och Svenska för livet, antologi. Lärarhandledningen ger dig också extra material. Här finns dessutom facit till basbokens uppgifter samt tips på litteratur och länkar. Varje kapitel avslutas med en utvärdering, baserad på styrdokumenten. Sist i lärarhandledningen finns ett filmkapitel. Ett antal filmer presenteras med ”innehållsdeklaration” och uppgifter. Filmkapitlet innehåller också förslag på hur man kan arbeta med filmen som medium. Förutom basbok, antologi och lärarhandledning finns en ljud-cd i läromedelspaketet Svenska för livet.

Ulla Björk Kerstin Eskilss o

n

Lärarhandledning

2011-08-16 15.29


SVENSKA FÖR LIVET Lärarhandledning Ulla Björk Kerstin Eskilsson

Liber


Innehåll FÖRORD OCH ”VARUDEKLARATION”

5

ÄMNESPLAN OCH KURSPLAN

7

Utdrag ur Ämnesplan för ämnet svenska Centralt innehåll i Svenska 1

7 8

KAPITEL 1: SVENSKA I KLASSEN

1. Att börja på gymnasiet 2. Hur lär man sig bäst? 3. Lär känna dig själv och dina kamrater 4. Svenskarna och Internet 2008 5. Att skriva till olika mottagare 6. Ditt förhållande till nätet Centralt innehåll i Svenska 1 Förslag till UTVÄRDERING efter kapitlet Svenska i klassen

9

9 10 11 12 13 14 15 16

KAPITEL 2: LIVSKUNSKAP

18

1. Tiden 2. Vänskap 3. Närmiljön 4. Spänning i tillvaron Centralt innehåll i Svenska 1 Förslag till UTVÄRDERING efter kapitlet Livskunskap

18 19 22 23 26 28

KAPITEL 3: SVENSKA I VÄRLDEN

32

1. Världsviktigt för framtiden 2. Kommunikation 3. Svenska i Sverige Centralt innehåll i Svenska 1 Förslag till UTVÄRDERING efter kapitlet Svenska i världen

32 37 42 50 52

3


4

KAPITEL 4: ARBETSLIVET

56

1. Att intervjua 2. Fackord eller termer 3. Yrkeshistoria 4. Förväntningar Centralt innehåll i Svenska 1 Förslag till UTVÄRDERING efter kapitlet Arbetslivet

57 58 58 59 63 64

KAPITEL 5: SVENSKA FÖR LIVET

68

1. Fördjupningsarbete med rapportskrivning 2. Varför läser du? (en orientering om litteratur) 3. Övning inför det nationella provet för Svenska 1 4. Framtiden Centralt innehåll i Svenska 1 Förslag till UTVÄRDERING efter kapitlet Svenska för livet

68 70 74 77 79 80

ANTOLOGINS TEXTER I TEMAN

84

Arbete Relationer – kärlek Barndom – tonår Kulturmöten – språk Klassiker Könsroller Miljö Spänning Media – tv

84 84 85 85 85 86 86 86 86

FILM FÖR LIVET

87

Att arbeta praktiskt med film och Internet Filmlista till Svenska för livet Film till kapitlen i Svenska för livet

88 91 94


Förord och ”varudeklaration” Det här är en lärarhandledning till det nya svenskläromedlet Svenska för livet. Behövs det verkligen en sådan? Behövs det egentligen ett nytt läromedelspaket i ämnet svenska? Ja, vi tror det. Här är våra argument för vårt läromedel: • Vi har fått en ny ämnesplan i svenska. Den påminner om den gamla för Svenska A men innehåller en del nyheter för kursen Svenska 1. De flesta elever på yrkesprogrammen kommer heller inte med automatik att läsa fler kurser i svenska under sin gymnasietid. • De flesta elever på yrkesprogrammen kommer att läsa kursen Svenska 1 i årskurs 1. • Lärarkadern genomgår ett paradigmskifte – många äldre svensklärare kommer snart att gå i pension och nya svensklärare kan dra nytta av tidigare erfarenheter via till exempel ett läromedel skrivet av två lärare med lång erfarenhet. • Fokus på läraryrket kommer att fortsätta med legitimering och (som vi hoppas!) statushöjning. Svensklärarna har här en viktig roll. Vi tror inte att vi sitter inne med några hemligheter och ”simsalabimlösningar”. Vi har dock arbetat ganska länge i den svenska gymnasieskolan och har samlat på oss idéer, material och kunskaper om tonåringar och lärande. Det vill vi gärna dela med oss av. Vi har valt att lägga upp kursen i Svenska 1 tematiskt. Våra temaval innebär viss progression med start i Svenska i klassen och avslutning i Svenska för livet. I varje kapitel får eleverna lära sig mera om och öva på basfärdigheter – att skriva, tala, läsa etc. – men det finns också mera avancerade uppgifter och texter. Det är du (och dina elever) som väljer vilka uppgifter som ska göras och kanske också arbetssättet. I lärarhandledningen finns förslag på olika sätt att uppnå kursmålen i Svenska 1. Därför inleds handledningen med ämnesplanen för svenska och det centrala innehållet för kursen Svenska 1. Lärarhandledningen ger dig dessutom extra material till kapitlen och övningarna. Här finns också facit till uppgifterna samt tips på litteratur och länkar, som du kan ha nytta av. Till varje kapitel finns en utvärdering, baserad på styrdokumenten, som eleven fyller i. Den är tänkt som en hjälp till både dig och dina elever och den kan sedan ligga till grund för betyget i Svenska 1. I utvärderingarna, som följer efter varje avslutat kapitel, knyter vi an till

5


det centrala innehållet i kursen Svenska 1 – något omskrivet för att göra frågorna mer begripliga för eleven. Svenska för livet täcker väl upp kursens ämnesinnehåll samt ger eleven möjlighet att utveckla sitt lärande i ämnet svenska. Sist i lärarhandledningen finns ett Filmkapitel. Här har vi samlat ett antal bra filmer med ”innehållsdeklaration”. Där finns också förslag till uppgifter om hur man kan arbeta med filmen som medium. Vi brukar tala om det vidgade textbegreppet och att se en film i stället för att läsa en bok kan ibland vara en genväg för lässvaga elever. Det är ju bildålderns ungdomar vi träffar i skolan idag! Filmkapitlet är skrivet av Sanna Eskilsson och Nils Juhlin. Vi hoppas att du och dina elever ska tycka om vårt läromedel! Ulla Björk och Kerstin Eskilsson

6


16

_____________________________________________________________________________________________________________

Läsning: • Kände du igen dig i någon av Lindbäcks eller Gardells texter? Om ja – skriv ner en likhet, om nej – skriv ner en olikhet.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

• Du har också skrivit din första(?) uppsats på gymnasiet. Beskriv med tre ord vad du tycker om den och ge en motivering till ett av orden.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Skriftligt: • Titta på din studieprofil. Vad är du nöjd med? Vad skulle du vilja ändra på?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

• Ni har gjort en del ”lära-känna-varandra”-övningar i gruppen. Hur vill du beskriva din gymnasieklass? Jämför med hur du trodde det skulle bli och hur du tycker att det är just nu.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Muntligt: • Ni har diskuterat en del i gruppen. Tycker du att det är enkelt att föra fram sina åsikter i din klass? Ge gärna ett exempel!

FÖRSLAG TILL UTVÄRDERING EFTER KAPITLET SVENSKA I KLASSEN


KOPIERING TILLÅTEN

17

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

• Vilket delbetyg vill du ge dig själv?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Bedömning: • Hur tycker du själv att du har lyckats med det första kapitlet?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Om kapitlet: • Skriv ner något som du vill komma ihåg från innehållet i kapitlet Svenska i klassen.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

• Vad kan man göra för att motarbeta nätmobbning?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

• Varför hoppar elever av gymnasiet? Skriv två orsaker, som du tror, till varför en del väljer att sluta skolan.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

• Ni har studerat några diagram om Internetvanor. Vilken faktauppgift var mest intressant? Vad skulle du vilja veta mera?

_____________________________________________________________________________________________________________


FILM FÖR LIVET ”De säger att filmerna borde vara mer som livet. Jag tycker livet borde vara mer som filmerna.” (Lorenzo Zala) ”För mig är biografen inte en bit av livet utan en bit av en tårta.” (Alfred Hitchcock)

”Jag vill att en film skall börja med en jordbävning och sedan öka i tempo hela tiden fram mot sin klimax.” (Samuel Goldwyn)

Den här delen av lärarhandledningen är inte tänkt som ett försök att göra alla svensklärare till lärare i filmkunskap utan är snarare tänkt som en inspirationskälla till dig som pedagog. En inspirationskälla som förhoppningsvis ska leda till att du kommer att våga och vilja använda dig mer av film i din undervisning. Många gånger tenderar filmvisning i skolans värld att bli ett sätt att ”belöna” eleverna för att de arbetat bra med sina läroböcker snarare än att låta den utgöra en naturlig del av eller ett komplement till den övriga undervisningen. Detta gäller förstås inte alla pedagoger. Många lärare använder sig redan av film i undervisningen. Inte sällan används dock film de dagar man som pedagog är fysiskt frånvarande och en vikarie ska hålla i lektionen eller de sista dagarna före sommarlovet då planeringen är genomförd och betygen i princip redan satta. Man riskerar att se på film som enbart underhållning och förströelse istället för att se den som ett kraftfullt hjälpmedel i den planerade undervisningen. Man bör snarare se på film som ett instrument för att öka förståelse, bilda ett fördjupat underlag till diskussion kring olika ämnen samt som ett medel för att ge eleverna en inblick i andra världar. Att film sedan också är underhållande är ju bara ett plus precis som när en lärobok är det. Viktigt i det här sammanhanget är att man efter filmen bereder tid för både eftertanke hos den enskilda eleven och diskussion mellan de olika eleverna. Det sistnämnda sker med fördel tillsammans med den undervisande läraren. Svenska filminstitutet har många bra filmhandledningar som finns tillgängliga genom deras hemsida (www.sfi.se). I det här kapitlet har vi till största delen valt filmer där det finns en färdig filmhandledning på SFI:s hemsida.

87


Filmlistan i den här boken är, som redan nämnts, endast tänkt som inspiration och vi som sammanställt den gör oss med andra ord inga illusioner om att filmerna på listan är de enda som lämpar sig i undervisning på gymnasieskolan. Det finns givetvis hur många filmer som helst som man skulle kunna använda sig av. Filmerna i filmlistan är också uppdelade och fördelade över kapitlen i Basboken Svenska för livet. En del av filmerna återkommer under flera kapitel och några är inte placerade under något kapitel alls. Detta ska dock enbart ses som en hjälp och inte som något som är hugget i sten. Det är givetvis så att flera av filmerna lämpar sig väl att använda inom ramen för flera kapitel, eller för den delen i helt andra sammanhang än de rubriker som tas upp i Basboken. De flesta av filmerna som finns på denna lista är svenska, och flera av filmerna har även litterära förlagor som även de kan användas inom ramen för undervisningen. Utöver att visa och använda sig av film i skolan och undervisningen så finns det självfallet också en poäng med att som pedagog (oavsett vilket ämne man undervisar i) vara uppdaterad med det som eleverna ser på tv och eller på Internet. Man kan se en episod av till exempel Big Brother tillsammans och sedan diskutera vad det är man sett. Det är troligtvis så att eleverna på gymnasiet, precis som många vuxna, inte alltid reflekterar över vad de ser på tv. För att förstå dagens samhälle är det förmodligen så att man måste förstå media. Göteborg i april 2011 Sanna Eskilsson och Nils Juhlin

Att arbeta praktiskt med film och Internet Den här delen av lärarhandledningen beskriver några sätt att arbeta med och integrera elevernas eget skapande av film och media i klassrummet. Men först ett resonemang kring användandet av och möjligheterna med Internet och Public Service. Sannolikt är det så att det under en lång tid framöver kommer att finnas både ”infödingar” och ”invandrare” på Internet, det vill säga de som haft Internet och mobiltelefoni under hela livet och de som i ett senare skede av livet fått lära sig att behärska det. Troligtvis finns det också en skillnad i inställningen mellan en lärare som vet vad en VHS-kassett är och en elev

88


ISBN 978-91-47-90517–1 © 2011 Ulla Björk, Kerstin Eskilsson och Liber AB Redaktör Ann Ohlsson Ax Formgivare Eva Jerkeman Produktion Anna Törnqvist Göpel Omslagsillustration Lotta Sjöberg Första upplagan 1 Repro Repro 8 AB, Stockholm Tryck Esser Druck, Tyskland 2011

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Lärarhandledning

Ulla Björk Kerstin Eskilsson

Best.nr 47-90517-1 Tryck.nr 47-90517-1

Omslag.indd 1

SVENSKA FÖR LIVET

SVENSKA FÖR LIVET

I Svenska för livet, lärarhandledning finns praktiska, konkreta förslag på olika sätt att arbeta med Svenska för livet, basbok och Svenska för livet, antologi. Lärarhandledningen ger dig också extra material. Här finns dessutom facit till basbokens uppgifter samt tips på litteratur och länkar. Varje kapitel avslutas med en utvärdering, baserad på styrdokumenten. Sist i lärarhandledningen finns ett filmkapitel. Ett antal filmer presenteras med ”innehållsdeklaration” och uppgifter. Filmkapitlet innehåller också förslag på hur man kan arbeta med filmen som medium. Förutom basbok, antologi och lärarhandledning finns en ljud-cd i läromedelspaketet Svenska för livet.

Ulla Björk Kerstin Eskilss o

n

Lärarhandledning

2011-08-16 15.29

9789147905171  

Lärarhandledning Ulla Björk Kerstin Eskilsson Lärarhandledning Ulla Björk Kerstin Eskilsson Liber

9789147905171  

Lärarhandledning Ulla Björk Kerstin Eskilsson Lärarhandledning Ulla Björk Kerstin Eskilsson Liber