Page 1

MATTE

MATTE MATTE

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

Olsson · Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår. ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av: Lärarbok 4 A

Facit 4 A

Grundbok 4 B

Lärarbok 4 B

Facit 4 B

Grundbok 4 B

Grundbok 4 A

Läs mer på www.nok.se/eldorado

ISBN 978-91-27-42022-9

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

4B

9 789127 420229

Omslag_Eldorado4B_hela.indd 1

2011-09-14 15.59


Eldorado4B.indb 2

2011-09-14 15.22


Innehåll Kapitel 5

Kapitel 7

multiplikation

8

Räknemetoder, multiplikation

division 16

multiplicera med 10, 100 och 1 000 31

Utvärdering Repetition

Räknemetoder, division

Problemlösningsstrategier

Utvärdering

36

Repetition 38

102

108 110

Kapitel 8

Längdmätning med omkrets

42

Bråk, tiondelar

114

Skala 55

decimaltal, tiondelar

Tabeller 65

Utvärdering

Repetition

97

107

Kul med matte

Kapitel 6

Utvärdering

86

dividera med 10, 100 och 1 000

35

Kul med matte

80

73

Repetition

74

Kul med matte

127

141 142

Kul med matte

144

76

Extrauppgifter kapitel 5–8 146 Viktigt att kunna Register

Eldorado4B.indb 3

154

160

2011-09-14 15.22


Välkommen till Eldorado 4 B! Nu fortsätter vi att undersöka den spännande matematiken. Här får du läsa lite om det som du möter i 4 B.

Språkets betydelse När du ska lära dig ett nytt område i matematik är det viktigt att arbeta konkret med det nya, t ex att göra buntar med stickor i 10-grupper och 100-grupper. Det är också viktigt att samtala om det konkreta arbetet som du gör och tillsammans med din lärare koppla detta till erfarenheter och kunskaper som du redan har. Då får du möjlighet att förstå och att kunna förklara din nya kunskap. Sedan arbetar du vidare med de matematiska symbolerna inom samma område.

Träna för att bli säker För att bli duktig i att t ex spela fotboll måste man träna mycket. Det räcker inte att veta hur man dribblar utan man måste träna och träna för att bli skicklig. På liknande sätt är det med matematik. När du förstått något nytt, t ex att multiplicera med 10 och 100, så måste du träna och träna för att bli riktigt säker. I boken finns uppgifter att träna på, men ofta finns det även ett spel eller en aktivitet med miniräknare, där du tillsammans med kamrater får öva på ett annat sätt. Kunskaper är ”färskvara”. Det betyder att du måste träna lite då och då för att inte glömma.

Talsystemet – en viktig grund för aritmetik och måttenheter I 4 A fick du arbeta mycket med det smarta talsystemet och hur det utvecklats historiskt. Vårt talsystem ger möjlighet att bilda hur stora tal som helst, men även hur små tal som helst. Tidigare har du arbetat med de naturliga talen, som t ex 1, 2, 3…, 467, 468… och 99 999… Nu möter du även rationella tal. Det är tal som kan skrivas som kvoten av två tal, t ex heltal 5 (5/1), tal i bråkform 2/3 och tal i decimalform 1,4 (14/10).

4 

   Välkommen till Eldorado 4 B!

Eldorado4B.indb 4

2011-09-14 15.22


Du får också använda talsystemet för att enkelt kunna multiplicera och dividera heltal med 10, 100 och 1 000. Dessutom får du upptäcka vilken god hjälp talsystemet är när du ska använda olika måttenheter som m, dm, l och dl. Det beror på att våra nuvarande måttenheter har konstruerats utifrån talsystemet för att just underlätta räknandet. Metersystemet blev inte obligatoriskt i Sverige förrän år 1889.

Tabellkunskaper och talkamrater I 4 A tränade du mycket på addition och subtraktion. Då hade du stor nytta av att kunna alla talkamrater. Vid t ex 343 + 434 så ser du svaret direkt om du kan använda talsystemet och vet att 3 + 4 är 7. I den här boken kommer du att arbeta mycket med multiplikation och division, så tabellerna blir viktiga här. Träna på dem!

Räknelagar och regler När du kan reglerna för vad du får göra med tal i olika uttryck, så kan du använda strategier i huvudräkning för att enkelt se att t ex 5 ∙ 884 är 4 420.

Förstora och förminska I din kartbok har du mött begreppet skala, som där visar hur många gånger mindre bilden är än verkligheten. I geometriavsnittet får du rita i skala och både förminska och förstora.

Problemlösning är huvudmålet Alla kunskaper i räknande, geometri, statistik och algebra tränar du för att sedan kunna använda dem när du ska lösa problemsituationer i vardagen, i andra ämnen eller i textuppgifter. Problemlösning handlar mycket om att våga pröva, använda sin fantasi och dra slutsatser. Liksom tidigare finns uppslagen Kul med matte, där du får tänka lite klurigt. Ingrid och Margareta

Välkommen till Eldorado 4 B!   

Eldorado4B.indb 5

5

2011-09-14 15.22


Kapitel

5

multiplikation Räknemetoder, multiplikation multiplicera med 10, 100 och 1 000

år 2 000 f Kr kunde egyptierna multiplicera t ex 8 · 14, men de lärde sig inga multiplikationstabeller.

1

I stället dubblade de, dubblade igen och fortsatte dubbla.

2

1 · 14 = 14 2 · 14 = 28 4 · 14 = 56 8 · 14 = 112

Så smart de tänkte!

multiplicera med 10 Tio gånger är

Varje talsort blir tio gånger större.

6

Eldorado4B.indb 6

2011-09-14 15.23


om ena faktorn inte var 2, 4 eller 8 använde de räknelagen: 6 · 14 = (4 + 2) ·14 1 · 14 = 14 2 · 14 = 28 4 · 14 = 56

}

84

3

4 I dag räknar vi så här:

14 · 83 112

14 · 62 84

6 · 14 = 84

Men det här verkar enklare.

multiplicera med 10 I dag multiplicerar vi med 10 så här:

10 · 21 = 210

7

Eldorado4B.indb 7

2011-09-14 15.24


MATTE

MATTE MATTE

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

Olsson · Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår. ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av: Lärarbok 4 A

Facit 4 A

Grundbok 4 B

Lärarbok 4 B

Facit 4 B

Grundbok 4 B

Grundbok 4 A

Läs mer på www.nok.se/eldorado

ISBN 978-91-27-42022-9

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

4B

9 789127 420229

Omslag_Eldorado4B_hela.indd 1

2011-09-14 15.59

9789127420229  
9789127420229  

MATTE Ingrid Olsson Margareta Forsbäck Kapitel 5 Kapitel 7 Kapitel 8 Register 160 Viktigt att kunna 154 Extrauppgifter kapitel 5–8 146 Skala...