Page 1

TEACHER’S BOOK

Andy Coombs

57668 Just Stuff A LH omslag.indd 1

Anders Lidén

Sarah Schofield

08-07-01 11.12.45


ISBN 91-47-08219-3 © 2008 Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield och Liber AB Projektledning och redaktion Ulrika Wendéus Grafisk form och layout Lotta Rennéus Omslag Lotta Rennéus Produktion Karin Isaksson Första upplagan 1 Repro: Tryck: Elanders i Vällingby 2008

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen, Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enlig BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag: Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Får kopieras. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 90 00 www.liber.se kundserice tfn: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liberab@liber.se

2


Förord Många är vi som stått inför utmaningen att undervisa engelska som språkval. Grupperna är ofta splittrade nivåmässigt och engagemanget från elevernas sida är väldigt varierande. Mycket improvisation från lärarens sida med bland annat individuella uppgifter blir ofta lösningen, men tar mycket lärartid i anspråk. Det gör även uppsamling och sammanställning av vad eleverna lärt sig. För att fånga upp alla elever i dessa grupper har vi skapat Just Stuff. Eleverna får en god grund att stå på genom ett eget läromedel i språkvalet. De arbetar med användbara och för målgruppen intressanta teman. De utmanas att utveckla/visa sina kunskaper genom att samla poäng på det de gör/lär sig. Tryggheten för dig som lärare är att du får ett läromedel som ger eleverna goda grunder för att klara betyget G. Författarteamet har lång erfarenhet av undervisning, läromedelsförfattande och lärarutbildning. De har dessutom speciallärarkunskaper och erfarenhet av dyslexifrågor. Komplettera gärna Just Stuff A med några Tough Stuff A. Då har du gott om meningsfull sysselsättning för de elever som jobbar snabbt. För dessa passar även webbtjänsten Just Stuff A Plus. Tough Stuff A består av spännande och intressanta texter kombinerade med kluriga uppgifter att lösa på egen hand, allt från ord- och frasförståelse till innehållsfrågor, struktur och ren grammatik. Lycka till och hoppas ni får mycket nytta av Just Stuff! Ulrika Wendéus redaktör i engelska och svenska f.d. 6-9 lärare i engelska och svenska med erfarenhet av många varierade, roliga men krävande språkvalsgrupper

3


Innehållsförteckning Just Stuff – engelska för skolår 6–9. ............................. 6 Poäng.............................................................................................................................. 9 Grammatik. ...............................................................................................................11 Alfabetet......................................................................................................................12 Dikter. ..........................................................................................................................13 Just Listen – Horrid Henry................................................................................14 Just Basics...................................................................................................................15

Animals................................................................................................................16 Grammatik. ...............................................................................................................16 Lärarpoäng................................................................................................................16 I Dreamed I Was Riding a Zebra....................................................................16 Minch and Esper.....................................................................................................16 Så här kan ni jobba. ..............................................................................................17 Hello, Hello...............................................................................................................18 At the Vet....................................................................................................................19 Manus till hörövningar. ......................................................................................20

Sports......................................................................................................................23 Food.........................................................................................................................29 Pirates. ...................................................................................................................35 Fighters. ...............................................................................................................42 Countries...........................................................................................................49 Clothes..................................................................................................................57 Magic and Dragons............................................................................63 Explorers...........................................................................................................71 Horror...................................................................................................................76 Kopieringsunderlag. ...........................................................................79

5


Kopieringsunderlag Poäng i Just Stuff A – till eleven

blad 1

Just Stuff A – Poäng

blad 2

Alfabetisk ordlista till dikterna i Just Stuff A

blad 3

Just Listen 1

blad 4

Just Listen 2

blad 5

Just Listen 3

blad 6

Just Listen 4

blad 7

Just Listen 5

blad 8

Just Listen 6

blad 9

Just Listen 7

blad 10

Just Listen 8

blad 11

Just Listen 9

blad 12

Facit till Just Listen

blad 13

Just Basics 4

blad 14

Just Basics 5

blad 15 A + B

Just Basics 6

blad 16 A + B

Just Basics 6 – facit

blad 17

Just Basics 8

blad 18

Just Basics 9

blad 19

Parrot Cards (Animals)

blad 20 A + B

Anne Bonny – Important Words (Pirates)

blad 21

Alex Rider – Important Words (Fighters)

blad 22

Holidays in North Wales – Important Words (Countries)

blad 23

Ivy Cards (Clothes) The New Look – Important Words (Clothes) The Interview Cards (Magic and Dragons)

blad 24 A + B blad 25 blad 26 A + B

A Very Big Problem (Magic and Dragons)

blad 27

The Right Stuff (Explorers)

blad 28

The English Alphabet (Horror)

blad 29

Facit till Dice Game 1

blad 30

Facit till Dice Game 2

blad 31

Facit till Dice Game 3

blad 32

Facit till Dice Game 4

blad 33 A + B 79


Just Stuff – engelska för skolår 6–9 Just Stuff är ett läromedel för de elever som har engelska som sitt språkval eller som på annat sätt vill ha lite extra hjälp med engelskan. Just Stuff A är i första hand ämnad för skolår 6. På sidorna 6-15 får du en kort genomgång av vad Just Stuff A står för och hur du kan jobba. För att du ska få ut så mycket som möjligt av Just Stuff A rekommenderar vi att du tittar igenom dessa sidor. Det gäller kanske särskilt avsnittet om poäng på sidan 9. Vill du därefter fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett kapitel, hänvisar vi dig till genomgången av kapitlet Animals på sidan 16. Övriga kapitel kommenteras mera övergripande.

Huvudidé Den bärande idén i Just Stuff är att vi vill aktivera eleverna. För att göra det har vi bland annat infört ett poängsystem i övningsboken. Där vill vi stimulera eleverna att träna in användbara ord och fraser, grundläggande strukturer, uttal och förmågan att uppfatta talad engelska. Genom poängsystemet kan vi också tydligt visa eleverna vilken arbetsinsats de lagt ner och vilket resultat de gjort. Det är dock inte bara poängsystemet som aktiverar. Just Stuff A arbetar repetitivt så att eleverna känner igen moment och innehåll och på det viset känner att de allt mer behärskar det de arbetar med. Vi hjälper och stöttar på vägen via korta övningar som eleverna oftast kan arbeta igenom jämförelsevis snabbt.

Just Stuff och Good Stuff Just Stuff A arbetar med samma teman som Good Stuff A. För de elever som använder Good Stuff på de ordinarie engelsklektionerna är detta säkert ett gott stöd. Till stora delar bearbetar Just Stuff A det grundläggande ordförrådet i Good Stuff A. Om du arbetar med Just Stuff och Good Stuff parallellt behöver du inte tänka på i vilken ordning du använder böckerna. Det är t.ex. inte nödvändigt att eleverna jobbar med kapitlet Animals i Just Stuff innan de börjar med Animals i Good Stuff. Man kan säga att vi istället smyger in stödet i Just Stuff. Upplägget där är annorlunda och texterna innehåller ibland några nya ord, så det blir inte upprepande att sen gå över till Good Stuff. Det kan istället ge eleverna känslan att de kan något som eleverna i den ordinarie undervisningen ännu inte börjat jobba med eller träffat på. Skulle det vara så att du har elever som arbetar sig igenom övningarna snabbt och behöver mer att bita i, rekommenderar vi också att ha ett par Tough Stuff i klassrummet som komplement. Här finns lite svårare texter som följer samma teman som Just Stuff och Good Stuff med kluriga uppgifter för enskilt arbete.

Elever som inte använder Good Stuff Just Stuff är på inget sätt beroende av Good Stuff för att fungera, utan står helt för sig själv. Temana i både Just Stuff och Good Stuff är allmänna och sådana som brukar intressera elever i skolår 6–9. Just Stuff har också en grammatisk progression som passar som stöd för vilket läromedel som helst.

6


Texterna i Just Stuff De flesta texter i Just Stuff A är skrivna av samma författare som skrev Good Stuff A. I första hand är texterna skrivna på brittisk engelska.

Kapitlens struktur Alla kapitel i Just Stuff A är uppbyggda på samma sätt. Kapitlet inleds med en dikt, därefter kommer en liten pjäs, en text och till sist en dialog med s.k. Functional English, dvs. fraser som används i en viss situation. Denna fasta struktur ger eleverna en stadig grund att stå på i arbetet med Just Stuff.

Ordlistor Varje text har sin egen ordlista bredvid texten. Ordlistan är placerad så att uppslagsordet i görligaste mån ska stå på samma rad som den textrad där det förekommer. Dikterna har inga ordlistor. De är inte till för att eleverna ska lära sig betydelsen av nya ord, utan för att eleverna ska lära sig känna språkets rytm. På sidan 82 i denna bok finns en kort, alfabetisk ordlista som tar upp alla nya ord i dikterna. Ordlistan är kopieringsfri.

Just Listen Under rubriken Just Listen hittar ni en hörföljetong i nio avsnitt. Serien om Horrid Henry är skriven av den brittiska författarinnan Franceska Simon. I skrivande stund finns det 16 böcker i serien. I Just Stuff A lyssnar ni till uppläsningar av den första boken i serien; Horrid Henry. Läs mer om Just Listen och Horrid Henry på sidan 14.

Just Basics I Just Stuff tar vi upp grundläggande strukturer i engelskan under rubriken Just Basics. Just Basics tar upp de fenomen i engelskan som brukar vara svåra för svaga läsare. I bok A koncentrerar vi oss på uttal. Just Basics är utarbetat av Gunilla Löfgren Nisser, dyslexispecialist och speciallärare, utbildad i USA. Gunilla har under lång tid arbetat med utbildning och utredningar både i Sverige och i USA. Läs mer om Just Basics på sidan 15.

Övningstyper Förutom övningstyper som du säkert känner igen finns det i Just Stuff A Workbook följande:

Lära sig utantill I varje kapitel finns en dikt eleverna ska försöka lära sig utantill – helt eller delvis.

7


Tärningsövningar Till vissa övningar behöver varje par eller grupp en vanlig tärning. Dessa övningar är märkta med en tärning i Workbook.

Hörövningar Ibland är hörövningen facit till en tidigare övning. Hörövningarna är märkta med denna symbol

ƒ

Kryptogram Det finns fyra kryptogram i Workbook. Alla är kombinerade med en hörövning.

Spel I Workbook finns bingo, varianter av spelet Sänka skepp och ett Dice Game som spelas i grupp med en tärning och spelpjäser som kan vara vad som helst: en penna, ett radergummi, ett gem, en krita etc. Spelregler finns på sidan 94 i Workbook.

Dramatisering Varje pjäs avslutas med en övning där eleverna kan spela upp pjäsen – eller en egen version av den.

Rollspel Varje Functional English-dialog avslutas med ett rollspel.

Poäng I övningsboken samlar eleverna poäng. I stort sett alla övningar är poängsatta och eleverna får en tydlig anvisning om vad de ska göra för att få dessa poäng. Många övningar rättar eleverna själva men det finns också övningar som en kompis bör rätta och poängsätta samt övningar läraren bör bedöma. Du hittar mer information om poängsättningen på sidan 9.

Kommentarer till kapitlen Eftersom alla kapitel är likadant byggda kommenterar vi bara det första kapitlet utförligt här i lärarhandledningen. Vill du ha detaljerade tips på hur du kan jobba, ska du alltså titta på det kapitlet. I övriga kapitel kommenteras sådant som är specifikt för respektive kapitel.

Just Stuff Plus Till Just Stuff finns också webbtjänsten Just Stuff Plus. Där hittar du fortsättningsövningar som följer bokens kronologi och övningsstruktur samt exempel på alternativa tillvägagångssätt och metoder som stimulerar inlärningen.

8


Grammatik Just Stuff A tar upp följande grammatikmoment: • Verbet be i presens och imperfekt. • Imperfekt av regelbundna verb. • Imperfekt av några oregelbundna verb. • Frågeord. • Hjälpverbet do (och formen does) i frågor och påståenden. Vi anser att det är lämpligt att gå försiktigt fram och ta upp få punkter men försöka bearbeta dessa ofta. Det finns följaktligen gott om övningar på dessa moment.

Sammandragna former Eftersom bokens texter till största del är skrivna på modern, brittisk engelska innehåller de många sammandragna formar av typen I’m, it’s, he’s. Därför har vi valt att visa för eleverna vilka ord dessa sammandragna former består av och öva detta.

Vinjettsidor i Workbook På varje kapitels vinjettsida i Workbook finns en kort presentation av kapitlets innehåll. Där finns också mycket kortfattade grammatiktips. Dessa bör räcka som stöd för eleverna när de arbetar med grammatikövningarna.

Översikt Här ser du hur grammatikövningarna fördelar sig över bokens kapitel. Kapitel

is, are

Animals

X X X

Sports Food Pirates Fighters Countries Clothes

was, were

X X

imp av reg vb

X X X X X

Magic and Dragons Explorers Horror

X

imp av oreg vb

frågeord do

does

X X X X X X X

X X

X X X

X X

alfabetet

sammandragna former

X X

X X

X X X X X X X

X X

11


Alfabetet I Just Stuff A tar vi upp det engelska alfabetet i ett antal övningar. Att kunna uttala bokstävernas namn på engelska har blivit allt viktigare i takt med att vi alltmer bokar resor själva och använder lösenord i olika sammanhang. Dessutom är naturligtvis tecknens namn grunden till läsning på alla språk.

Just Basics Bokstävernas namn och ljuden de står för bearbetas också i serien Just Basics. Läs mer om Just Basics på sidan 15.

Spel I Just Stuff A Workbook använder vi knep och knåp-övningar och spel för att träna alfabetet. Flera av spelen är varianter på det spel som på svenska kallas Sänka skepp. På engelska heter det Battle Ships. Det går ut på att hitta motståndarens markeringar i ett raster uppbyggt av bokstäver och siffror. För att hitta – eller skjuta – säger man i spelet en bokstav och en siffra, till exempel F–2. På det sättet går vi igenom i stort sett hela det engelska alfabetet.

Hörövningar Vi förbereder spelen genom att läsa alfabetet med eleverna i ett flertal hörövningar. I dessa övningar ska eleverna också använda alfabetet på andra sätt; till exempel spela bingo eller knäcka en kod.

Poäng Den elev som efter arbetet med Just Stuff A kan läsa hela alfabetet korrekt får 30 poäng. (Se Workbook sidan 91.)

12


Dikter Ibland kan man upptäcka att en engelsk textrad från en sång eller en film ”fastnat i huvudet”. Dessa rader eller repliker kan man bära med sig hela livet. På samma sätt kan det vara med en dikt. En text som får hjälp av rim och rytm är lättare att komma ihåg än en vanlig prosatext.

Utantill Varje kapitel i Just Stuff inleds med en dikt. Vi föreslår att eleverna ska lära sig dessa dikter – eller delar av dem – utantill. Detta för att träna på uttal men också för att smaka på det engelska språkets rytm och melodi. De kommer säkert att upptäcka att det är förvånansvärt lätt att lära sig diktrader utantill.

Metod Gör gärna så här när du och dina elever ska jobba med en dikt. • Titta först på bilden som illustrerar dikten. Prata om vad den visar. På det viset skapar ni tillsammans lite förförståelse för diktens innehåll. • Lyssna sen på inläsningen på Just Stuff A CD. • Läs dikten högt för eleverna. • Låt eleverna läsa dikten högt för varandra i par. • Låt eleverna träna på ett par rader i taget tills de kan hela eller delar av dikten utantill. • Läs gärna hela dikten högt tillsammans som avslutning.

På Just Stuff A CD Varje dikt finns på två spår på din lärar-cd. På det ena spåret finns dikten läst utan speciella pauser. På det andra spåret finns en paus efter varannan rad – eller de rader som rimmar – så att eleverna kan läsa efter om de vill.

Ordlista till dikterna En komplett ordlista till alla dikterna hittar du på kopieringsunderlag 3. Den är ordnad alfabetiskt. Eftersom den är kort och överskådlig kan den också fungera som en träning för eleverna att leta efter ord i en alfabetisk ordlista. Då tränar de också alfabetet i praktiken.

13


Animals Grammatik I kapitlet Animals börjar eleverna träna på presens av verbet be och sammandragna former.

Lärarpoäng I detta kapitel bör en lärare ge poäng på följande övningar: Övning 3 sidan 5 Övning 9 sidan 8 Övning 2 sidan 9 Övning 3 sidan 11

I Dreamed I Was Riding a Zebra Denna dikt av Kenn Nesbitt ska eleverna lära sig utantill om ni följer övningsbokens upplägg. På sidan 13 hittar du tips på hur ni kan arbeta. Det finns en uppläsning av dikten på spår 1 på Just Stuff A CD1. På spår 2 finns en uppläsning med paus efter varannan rad. Följande ord kan behöva kommenteras: dreamed – drömde curly – lockigt pink – rosa woke up – vaknade Den elev som kan lära sig dikten utantill får fem poäng.

Minch and Esper Minch and Esper är en kort pjäs med två roller – två möss. Den avslutande övningen i Just Stuff A Workbook innebär att ni spelar upp pjäsen med eller utan böcker. Detta gäller för alla pjäser i Just Stuff A. Du avgör naturligtvis om ni har tid eller möjlighet att göra detta.

16


Så här kan ni jobba 1 Important Words Som första moment kan ni arbeta med orden i rutan Important Words in the Drama. Orden finns inlästa, så ni kan lyssna på dem på CD 1 spår 3. Prata gärna om vad orden betyder och vad eleverna tror att texten kommer att handla om. Som du ser består orden i rutan inte enbart av nya glosor, utan där finns även enkla ord som cat, idiot och sock. Detta är för att ge eleverna förförståelse för vad som händer i texten.

2 Lyssna Lyssna sedan gärna på uppläsningen av pjäsen. Den finns på spår 4 på Just Stuff A CD1. Vi föreslår att eleverna inte följer med i texten i boken, utan koncentrerar sig på att lyssna. Som stöd för lyssnandet kan de titta på bilden på sidan 4. Med hjälp av den kan de säkert besvara de tre frågorna i rutan Listen and Talk. Bilden på sidan 4 finns även som en pdf-fil som du kan ladda ner från www.liber.se. Sök på Just Stuff, så hittar du den. Om du vill kan du göra en OH av den och använda den när ni lyssnar på texten eller repeterar den.

3 Words Till alla texter i Just Stuff A finns även ordlistan inläst. Om du tycker att det passar kan ni ibland lyssna på den inläsningen innan eller efter det att eleverna läser texten. Rösten läser avsiktligt orden ganska snabbt men det finns ändå tid för den som vill låta eleverna läsa efter. Kanske kan ni variera genom att ibland bara lyssna och följa med i ordlistan, ibland läsa efter och ibland hoppa över momentet Words helt och hållet.

4 Läs Nu är säkert eleverna väl förberedda för att läsa texten tyst eller högt i par. Som du ser finns de viktigaste orden i ordlistan bredvid texten. I görligaste mån finns orden i anslutning till den rad där de uppträder i texten.

5 Träna ord och fraser I övning 1–3 tränar eleverna på textens ordförråd. På sätt och vis är övning 3 viktigast. Det syns på poängen – övningen är värd 20 poäng. Övning 1 och 2 ger hjälp på vägen dit. I övning 3 behöver eleverna använda tärningar. Som du ser är det läraren som sätter poäng på övning 3.

17


6 Alfabetet Övning 4 är den första av många övningar på alfabetet som finns i Just Stuff A. De allra flesta av alfabetsövningarna är hörövningar. Här gäller det att uppfatta vilka av alfabetets tecken som står för vokaler. I Just Stuff tar vi även upp Y som en vokal. Den kommenteras vidare i avdelningen Just Basics på sidorna 12 och 52. Du kan läsa mer om alfabetsövningarna i Just Stuff på sidan 12.

7 Dubbelkryss I övning 5 löser eleverna ett dubbelkryss. Det finns ytterligare två sådana kryss i Just Stuff A. Eleverna använder ord från texten till att hitta en fråga de själva ska besvara.

8 Grammatik Övningarna 6–8 tar upp grammatik. Läs mer om grammatiken i Just Stuff A på sidan 11.

9 Spela upp pjäsen Alla dramatexter – dvs. den inledande texten i varje kapitel – avslutas med en övning där eleverna kan spela upp pjäsen. Du har naturligtvis stort inflytande över hur detta genomförs. I anslutning till övning 9 hittar ni några enkla tips men det är självklart dina och elevernas ambitioner som sätter ribban. De elever som vill och vågar spela upp en fri tolkning av pjäsen med några egna repliker gör självfallet en större prestation än de som läser ur boken. Båda varianterna är dock en berömvärd insats – därför är det du som sätter poängen på den här övningen.

Hello, Hello Introducera texten Även denna text kan introduceras med hjälp av orden i rutan Important Words. Ni kan prata om vad orden betyder, hur de uttalas och vad eleverna tror texten kommer att handla om. Därefter föreslår vi att ni lyssnar på uppläsningen av texten (spår 8) och tittar på bilden. Sedan kan eleverna arbeta i par med frågorna i rutan Listen and Talk. Inventera gärna avslutningsvis vad hela gruppen har uppfattat. Gissningsvis har de fått med det mesta. Om du vill kan du skriva några punkter på tavlan och sen lyssnar ni en gång till. Kom allt med på tavlan? Historien om papegojan är i stort sett sann, även om det i verkligheten var en fastighetsskötare och inte en försäljare som blev vettskrämd. Men rädd blev han.

18


Arbeta med texten I Just Stuff finns inga prov på ordförråd eller strukturer. Vi utgår ifrån att Just Stuff används som stöd för de elever som arbetar med ett annat läromedel i den vanliga engelskundervisningen. Därför kan man använda en text som Hello, Hello bara som upplevelseläsning. Eleverna kan se ordlistan som en service att lättare ta till sig innehållet. Som vi ser det är det inte nödvändigt att kommentera ord när ni läser texten. Kanske räcker det att låta eleverna läsa den högt bit för bit i par – en bit var – och sedan börja med övningarna.

Övningarna Som du ser tar övning 1 upp innehållet i texten.

Cards Till övning 2 behöver eleverna The Parrot Cards. De finns på kopieringsunderlag 20 A och B i denna bok. På varje kort finns sex frågor. Där finns också hjälp till svar på partnerns frågor. Eftersom detta är en relativt fri övning med utrymme för mer eller mindre utförliga svar, är det läraren som sätter poängen.

Hörövningen ger poäng I övning 3 ska eleverna hitta – eller gissa – vad papegojans kroppsdelar heter på engelska. Det spelar ingen som helst roll om de gissar fel, för poängen ges först i övning 4 där eleverna får höra de rätta svaren. Det som är viktigt är alltså att kunna följa en instruktion eller ett skeende i en hörövning. Låt gärna eleverna lyssna på den mer än en gång, så att de får flera chanser att skriva rätt nummer.

At the Vet Dialogen At the Vet är vad man brukar kalla Functional English, dvs. den innehåller exempel på fraser som passar i en viss situation. Några av dessa fraser ska eleverna hitta i övning 2.

Rollspel Den viktigaste – och svåraste – övningen till At the Vet är övning 3. Där ska eleverna göra ett rollspel. De kan förbereda sig för det genom att göra övning 1 och 2. Eftersom det är en fri övning är det lämpligt att läraren sätter poängen.

19


Manus till hörövningar Exercise 4 page 6 Hello. Now I will tell you which letters in the English alphabet are vowels. But first, you will repeat the whole alphabet after me. So, please listen and say all the letters of the English alphabet. Ready? Let’s go. ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ Now I will tell you which letters are vowels. Here they are: A is a vowel. E is a vowel. I is a vowel, too. O is a vowel. U is another vowel. And finally Y is sometimes a vowel. As you can see, there are six vowels in the English alphabet. Here they are again: A, E, I, O, U, Y

Exercise 4 page 10 Hi. It’s time to check exercise 3. Here are the correct answers. The back is number 3. The beak, of course, is number 5. A parrot has a very strong beak. The head is number 4. The tail is number 1. A big parrot like this has a very long tail. Sometimes, the feathers fall off and the tail gets quite short. The claw is number 8. You need to cut your parrot’s claws from time to time. If you don’t, they get too long and the bird can hurt herself – and hurt you. The eye is number 7. The wing is number 2. Our parrot’s wingspan was one metre. So she was one metre from one wingtip to the other. And she was a great flyer. The tongue is number 6. Our parrot’s tongue was black.

20


Just Listen 1 I kapitlet Animals träffar ni för första gången Horrid Henry. Läs gärna om Just Listen på sidan 14 i denna bok innan du låter eleverna lyssna på första avsnittet.

Så här kan ni jobba • • • • •

Dela ut kopieringsunderlag 4 till eleverna. Läs orden högt tillsammans. Låt eleverna gissa vilka ord som hör ihop i övning 1. Rätta. Lyssna och diskutera enligt tipsen nedan. Gör övning 2. Meningarna är en enkel repetition av innehållet i avsnittet ni lyssnat på samtidigt som de tränar orden i övning 1.

Lyssna på och diskutera avsnitt 1 Lyssna på avsnitt 1 medan eleverna har sidan 11 i textboken uppslagen. När de har lyssnat på texten kan de nog avgöra vilken bild som föreställer Henry och vilka som föreställer Peter! • Vad kan eleverna gissa om de två bröderna som de kommer att få bekanta sig med? Varför tror de att de är så olika? • Känner de igen sig i något av det de har hört? Prata på svenska om det passar gruppen bäst. Det viktiga är att eleverna förstår och får ut så mycket som möjligt av sitt lyssnande!

Övningar och facit Du hittar övningarna på kopieringsunderlag 4 och facit på kopierings­ underlag 13.

21


Just Basics 1 Alfabetet I Just Basics 1 tränar ni uttalet av det engelska alfabetet. Vissa bokstävers uttal är helt olika de svenska. Det fordras träning av öra, läppar och tunga för att kunna uttala engelskans j, g och u. Vokalernas uttal är lätt att blanda ihop med det svenska uttalet. Eleverna skriver ofta aj istället för I och sejm för same.

Övningar Det finns många övningar på alfabetet i Just Stuff A Workbook. Om du vill att eleverna ska träna mer kan du t.ex. låta eleverna tävla på olika sätt – gärna i par eller grupp: • Skriv de rätta bokstäverna vid diktamen. Den grupp som har bäst snittresultat vinner. • Låt eleverna själva hitta ord som börjar med olika bokstavsljud.

22


Sports Grundlig genomgång En grundlig genomgång av hur du kan jobba med ett kapitel i Just Stuff A finns på sidan 16 i samband med presentationen av kapitlet Animals.

Grammatik I kapitlet Sports börjar eleverna träna på imperfekt av verbet be. De fortsätter jobba med presens av be och sammandragna former.

Lärarpoäng I detta kapitel bör en lärare ge poäng på följande övningar: Övning 2 sidan 13 Övning 9 sidan 16 Övning 3 sidan 17 Övning 5 sidan 20

I Think It’s Fun I övningsboken får eleverna i uppdrag att lära sig så många rader ur dikten som möjligt utantill. De får en poäng för varje rad de klarar. Följande ord kan behöva kommenteras: home run – e tt slag i baseball som gör att bollen landar utanför planen och spelaren får springa ett varv pace – fart, hastighet race – lopp catch – fånga wear – ha på sig hit – slå bat – baseballträ crowd – publik, åskådarmassa cheer – jubel team – lag fear – fruktan

23


kopieringsunderlag 4

Just Listen 1

Just Listen 1 Nu ska du för första gången få träffa Henry, hans föräldrar och lillebror. Innan du lyssnar på det första avsnittet behöver du bekanta dig med några viktiga ord.

1 Para ihop orden med rätt översättningar. Dra streck. teddy

element

horrid

grönsaker

despaired

hemsk

pretended

kritor

crayons

låtsades

radiator

nalle

vegetables

var förtvivlade

När du har lyssnat:

2 Sätt in rätt ord i rätt mening. 1 Henry was _____________________. 2 Even his _____________________ avoided him. 3 His parents _____________________. 4 They _____________________ he was not theirs. 5 Perfect Peter loved _____________________. 6 Henry melted Peter’s _____________________ on the ____________________.

84


Kopieringsunderlag 15 A

Just Basics 5

Just Basics 5 OO som kort och långt vokalljud 1 OO med kort o-ljud finns bara i följande ord: book, brook, cook, crook, foot, good, hook, look, shook, stood, took, wood

2 OO med långt o-ljud finns i många ord. De vanligaste orden är: bloom, boom, booth, broom, cool, coop, food, fool, moon, roof, room, shoot, smooth, soon, spoon, too, tooth, tool

3 Här följer några meningar med kort och långt o-ljud. 1 He has a good book in his room. 2 The crook shook the plate of food. 3 The food fell to the floor. 4 Too bad, that the fool did it so soon. 5 The poor cook had a bad tooth. 6 Look at him, he also has a bad foot. 7 The door was made of smooth wood.

97


kopieringsunderlag 19

Just Basics 9

Just Basics 9 Konsonanter som inte uttalas Stryk รถver de konsonanter du inte ska uttala i dessa ord.

calf

lamb

calm

listen

climb

often

comb

palm

doubt

talk

dumb

thumb

half

walk

knee

wrap

knew

wrinkle

knife

wrist

knight

write

knock

wrong

know

wrote

103


kopieringsunderlag 20 A

Parrot Cards 1 Turas om att fråga varandra. Ställ varannan fråga var. Ni hittar hjälp till svaren på era egna kort.

Your questions: 1 When did the man ring the doorbell? 2 What was he selling? 3 What was he doing all the time? 4 Why did he turn around? 5 What did he do when he saw the parrot? 6 What did he say when he woke up?

Answer help when your friend asks: big black beak hello blue and yellow all day long friendly doorbell coat hooks lean down behind

104

Animals


A

TEACHER’S BOOK

Just Stuff - engelska för skolår 6-9 Just Stuff är ett läromedel för extra engelska, t.ex. språkvalsengelska. Det är genomtänkt och lättarbetat. Just Stuff är anpassat i struktur, layout och arbetssätt för att på alla tänkbara sätt hjälpa till i arbetet med engelskan. Elevens arbetsinsats synliggörs i ett poängsystem som dokumenteras i Just Stuff Workbook. Just Stuff A (årskurs 6) består av: • Textbook • Workbook • Workbook Key • Just Stuff Plus (interaktiv webb med extra övningar och ljud till eleverna) • Pupil’s CD • Teacher’s Book • Teacher’s CD Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska institutet. Det fristående stråket av speciallärarkunskaper i engelska, Just Basics, är skrivet av Gunilla Löfgren Nisser, dyslexispecialist och speciallärare utbildad i USA. Gunilla har arbetat med utbildning och utredning både i Sverige och i USA.

Best.nr 47-08219-3 Tryck.nr 47-08219-3

57668 Just Stuff A LH omslag.indd 2

08-07-01 11.12.45

9789147082193  

TEACHER’S BOOK Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield ISBN 91-47-08219-3 © 2008 Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield och Liber AB Pr...