Page 1

VÄG A R T I L L I N N A N F Ö R S K A P


BILDER OMSLAGETS INSIDA: Asel Al-baldawi, Frida Anderberg, Sara Arnald, Alice Braun, Jonas Classon, Ekängens vänner, Familjehemsmöten, Gotland Greenhouse i Fröjel, Sofia Hagelin, Lisa Höök, Anna-Carin Isaksson, It-guider, Kompis Sverige, Ljungby kommun, Anette Ragnarsson, Urszula Striner, Anders Tillgren, Välkommen hit, Gunnar Westrin, Yalla Trappan och Yrkesdörren.

Vägar till innanförskap Berättelser om att inkludera,om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället 2017, första upplagan FÖRFATTARE: Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt REDAKTÖR: Cecilia Elmqvist OMSLAG OCH INLAGA: Daniel Åberg/Åbergs stilus et forma OMSLAGSBILD: Goxy‘s/ShutterStock TRYCK: Fridholm & Partners, Göteborg ISBN: 978-91-87003-16-5 © Författarna och Idealistas Förlag Utgiven av Idealistas Förlag, idealistas.se


INNEHÅLL 1 VA R F Ö R VÄG A R T I L L I N N A N F Ö R S K A P? Innanförskap

2 N YA U T M A N I N G A R K R ÄV E R E T T A N N AT L E DA R S K A P

7 10

13

Utmaningar och hinder

15

Ett medmänskligt och visionärt ledarskap

17

3 UTMANA SAMHÄLLETS NORMER

23

Christina Merker-Siesjö – Yalla Trappan

28

Camilla Altéus – Välkommen hit

38

4 S K A PA N YA M O D E L L E R

47

Gunilla Lundberg – It-guider

51

Anette Ragnarsson – HVB-hem Ljungby kommun

59

Alireza Akhondi – Vansbromodellen

69

5 M Å L G R U P P E N S O M M E D S K A PA R E

77

Adnan Abdul Ghani – Support Group Network SGN, Restad Gård

81

Petra Klawatsch – Familjehemsmöten

87

Carl Dahlbäck – Guds hus

93


6 S N A B B A B E S L U T I S TÄ N D I G RÖ R E L S E

105

Agneta Berg – Ekängens vänner

110

Dona Hariri – Jurister på Stockholms Central

117

Clas Dahlén – Gotland Greenhouse i Fröjel

126

7 N ÄT V E R K A ÖV E R G R Ä N S E R

135

Birgitta Notlöf – Livstycket

140

Pegah Afsharian och Natassia Fry – Kompis Sverige

149

Amelie Silfverstolpe – Yrkesdörren

159

8 O L I K A P E R S P E K T I V PÅ I N N A N F Ö R S K A P

167

Antje Jackelén, ärkebiskop

170

Anders Ygeman, inrikesminister

178

Birgitte Bonnesen, vd Swedbank

184

Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation

190

9 AV S L U T N I N G O C H TAC K

203


1 VA R F Ö R VÄG A R T I L L INNANFÖRSKAP?


N

är vi började våra samtal om ansvar och rättvisa och om vilket samhälle vi vill leva i, var vi båda anställda som vd:ar för olika bolag. Vi diskuterade makt och ojämställdhet. Rädsla och mod att vara sig själv. Var börjar och slutar en människas ansvar? Så kom 2015. Världen stod i lågor och människor lämnade hus, hem, vänner och släktingar för att rädda det som gick att rädda. Enligt UNHCR var det 65 miljoner människor som var på flykt under 2015. Anledningen är att situationer som orsakar flyktingströmmar pågår allt längre. Nya konflikter tar fart och förmågan att hitta varaktiga lösningar för människor på flykt har minskat sedan slutet av Kalla kriget. Till Sverige kom 163 000 personer varav 35 000 ensamkommande barn som sökte asyl. Initialt var det självklart för de flesta att välkomna, hjälpas åt och försöka ge plats. Det gamla ordspråket ”finns det hjärtrum så finns det stjärterum” gestaltades på många platser i Sverige. Vi hade gjort det förr, och skulle klara av att öppna vårt land för de som behövde skydd. Men orden hårdnade och debatten handlade alltmer om ett Sverige i kris och en systemkollaps. Media rapporterade om skenande kostnader för de nyanlända, kommunanställda som blev sjukskrivna, brist på boenden, den brottslighet som antogs härröra från den ökade invandringen och om de sociala problem som uppstod i samhället. I samband med det blev rasismen synlig som aldrig förr. Flyktingbo8 VARFÖR VÄGAR TILL INNANFÖRSKAP?


städer sattes i brand och till och med i riksdagen fördes det en debatt om att enskilda invandrade grupper kunde vara ett hot mot Sverige. Vi sa till varandra att det måste finnas mängder av berättelser med positiva exempel på lyckad introducering och inkludering. Det borde finnas modeller som visat sig ge människor, verksamheter och samhällen värden, nytta och utveckling som det går att dra lärdom av. Vi ville sätta ljus på dessa frågor. Vi hade tillsammans bred kompetens och långt engagemang från flera olika delar av samhället. Eva von Wernstedt har kombinerat sitt yrkesverksamma liv i näringslivet som bland annat vd, utvecklingschef och förändringsledare med ett starkt samhällsengagemang. Hon har varit politiskt engagerad sedan barnsben och var på 90-talet med och grundade den feministiska tidskriften Bang. På 2000-talet var Eva med och grundade Stiftelsen Läxhjälpen som med hjälp av näringslivet, stiftelser och kommunala bostadsbolag sett till att flera tusen barn i utanförskapsområden fått hjälp att klara högstadiet för att kunna gå vidare till gymnasiet. Eva är kulturvetare med en MBA från ESADE och Georgetown University. Att vara med och skapa ett jämställt samhälle och att bidra till att minska människors utanförskap och utsatthet är en självklarhet för Eva. Ulrika Sedell har alltid engagerat sig i samhällsfrågor, till exempel genom att sitta i styrelser i skolor, ideellt driva förskolor och ansvara för utbildningsfrågor centralt på Lärarförbundet. Ulrika är styrelseledamot i Drömmen om det goda och i FATTA och har varit vd för flera konsultbyråer, bland annat för Ledarinstitutet där hon skräddarsytt ledarskapsprogram för stora idéburna organisationer. Beteendevetare, mindfulnessinstruktör, chefscoach med fördjupade studier i ekonomi och risk management. Ulrika skrev boken Bortom glastaket för att lyfta kvinnliga förebilder och visa vilket ledarskap som krävs för att nå jämställda strukturer på arbetsmarknaden. I sitt arbete med att handleda politiker, vd:ar, generalsekreterare och kyrkoherdar vill hon bidra till ett ledarskap som lyfter blicken, härbärgerar känslor, ser till att idéer verkställs och bygger trygga relationer. VÄGAR TILL INNANFÖRSKAP 9


Med boken Vägar till innanförskap vill vi möta de som lyckats skapa modeller för att bidra till innanförskap. Genom att söka via sociala medier, efterlysa case och utforska våra nätverk fann vi personer som skapat modeller för hållbar integration. Vi ville lyssna till berättelser om hur de lyckats med de svåraste utmaningarna. Vi frågade om deras bakgrund, om hur de gjort och deras drivkrafter. Vi undrade vilken typ av ledarskap, förhållningssätt och beteende som krävdes för att lyckas. Intervjuerna genomfördes under sommaren och hösten 2016. Vi vill inspirera med deras berättelser, sprida deras modeller och dela med oss av våra slutsatser. Det handlar om det ledarskap som vi behöver för att möta framtiden. Vi fann 15 personer med olika uppdrag. De är ledare inom kyrka, kommun, näringsliv, ideell sektor och sociala entreprenörer samt deltagare i fria nätverk. De gestaltar alla ett ledarskap som genomsyras av mod, civilkurage, starka värderingar och medmänsklighet. De har gått emot normer och regler och tänkt nytt. Vi har också samtalat med ledare inom politik, civilsamhälle, akademi och näringsliv om deras perspektiv på invandring och integration och vad de vill göra med sitt mandat.

Innanförskap Under våra intervjuer stannade de flesta intervjupersoner upp vid ordet integration. Många vill inte använda ordet för de läser in en hierarkisk maktordning i det. Att några ska inordna sig i någon annans agenda. Det vill säga att en människa som kommer hit ska lära sig att vara något som vi kallar för svensk. Andra menar att det är definitionen av assimilering och inte integration. Men alla var överens om att skapa en inkluderande kultur är att mötas, lära av varandra och utveckla något nytt tillsammans. Camilla Altéus, projektledare för Svenska Basketbollförbundets projekt Välkommen Hit menar att alla ungdomar som kommer till Sverige ger idrottsrörelsen incitament att utveckla förlegade struk1 0 VARFÖR VÄGAR TILL INNANFÖRSKAP?


turer. Få idrotter har nybörjarträning för ungdomar. I Sverige har det krävts att du är sju till elva år gammal för att kunna börja med en ny sport. Hon menar att idrottsrörelsen borde se det här som en möjlighet att utveckla såväl ungdomsidrott som tävlingsverksamhet. Antje Jackelén, ärkebiskop, berättar att när hon kom tillbaka från USA efter sex år och fick höra att Sverige skulle arbeta mer med integration så upplevde hon att ordet användes som att det handlade om att människor fanns i periferin och skulle dras in mot ett centrum. Hon menar att integration handlar om att skapa broar mellan olika grupper och människor. Vi har valt ordet innanförskap för den här boken. Vår upplevelse är att innanförskap är ett ord som speglar de olika verksamheter och modeller vi stött på i arbetet med boken. Vi tror att svaret på den polarisering, populism och protektionism vi ser öka i världen är att skapa ett inkluderande samhälle där alla har inträde i innanförskapet. I mötet mellan oliktänkare skapas både innovationer och lärande. Med respekt för att det finns olika sanningar kan vi skapa trygghet och medmänsklighet.

VÄGAR TILL INNANFÖRSKAP 1 1


Profile for Smakprov Media AB

9789187003165  

9789187003165  

Profile for smakprov