Page 1

Lennart Andersson

Ulf Bokelund Svensson

UR INNEHÅLLET • Den nya skatteförfarandelagen •

Ändrade och slopade lagregler • Ikraftträdanden för de olika bestämmelserna • Deklarationsombud – flera ombud per kund och ombud även för inkomstdeklarationer • Fyra deklarationstillfällen för juridiska personer • Slopat byråanstånd för juridiska personer • Helårsmoms i momsdeklaration 26 februari osv • Lättare att få anstånd med skattebetalning • Generösare ersättning vid rättsprocesser • Omprövning, överklagande och efterbeskattning • Bevisfrågor • Skönsbeskattning • Innebörden av att vara godkänd för F-skatt • Reglerna om skattetillägg

FÖRFATTARNA Lennart Andersson är skattekonsult

och har under lång tid arbetat med skattefrågor, bl a på Skatteverket. Ulf Bokelund Svensson arbetar med skatte- och redovisningsfrågor på Björn Lundén Information AB. Författarna är flitigt anlitade som föreläsare och har skrivit ett stort antal böcker om skatt och redovisning.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Skatteförfarandet

SKATTEFÖRFARANDET är en praktisk inriktad genomgång av den nya skatteförfarandelagens 71 kapitel och många paragrafer. En lång rad gamla lagar har ersatts och alla bestämmelser finns nu i en enda lag. Dessutom har det tillkommit en rad nya bestämmelser, t ex när det gäller deklarationsinlämning, momsdeklaration, ombud, skattetillägg och F-skattegodkännande. Boken förklarar skatteförfarandets bestämmelser och tillämpning på ett begripligt och handfast sätt.

LENNART ANDERSSON & ULF BOKELUND SVENSSON

SKATTEFÖRFARANDET Praktisk genomgång av skatteförfarandelagen


Skattefรถrfarandet Praktisk genomgรฅng av skattefรถrfarandelagen av Lennart Andersson och Ulf Bokelund Svensson

Fรถrsta upplagan


Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00. Fax: 0650-54 14 01 info@blinfo.se. www.blinfo.se.

Copyright författarna och Björn Lundén Information AB 2013. Omslag och sättning av Anki Wallner, Björn Lundén Information AB. Denna upplaga har tryckts i 1 500 exemplar hos Elanders AB i Mölnlycke.

Den här boken är en klimatneutral trycksak. Läs mer på www.klimatneutral.se.

Första upplagan, september 2013. ISBN 978-91-7027-855-6


Innehåll Om boken.......................................................................................... 9 Förkortningar................................................................................... 11 När börjar de nya reglerna gälla?....................................................... 13

Avdelning I. Innehåll, tillämpning och definitioner

31

Kap 1. Lagens innehåll..................................................................... 32 Kap 2. Lagens tillämpning................................................................ 40 Kap 3. Definitioner och förklaringar................................................... 42

Avdelning II. Företrädare

51

Kap 4. ­Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning.............. 52 Kap 5. U ­ ppgifts- och ­betalningsskyldiga företrädare........................... 54 Kap 6. Ombud................................................................................. 60

Avdelning III. Registrering

65

Kap 7. Registrering........................................................................... 66

Avdelning IV. Preliminär skatt

71

Kap 8. ­Preliminärskattesystemets grunder......................................... 72 Kap 9. Godkännande för F-skatt.........................................................74 Kap 10. ­Skatteavdrag för ­preliminär skatt.......................................... 83 Kap 11. ­Beräkning av ­skatteavdrag för ­preliminär skatt...................... 93 Kap 12. Skattetabeller................................................................... 101

Avdelning V. Särskild inkomstskatt

105

Kap 13. ­Redovisning och ­betalning av särskild inkomstskatt............. 106


Avdelning VI. Kontrolluppgifter, deklarationer och övriga uppgifter

113

Kap 14. Syftet med kontrolluppgifter .............................................. 114 Kap 15–25. Kontrolluppgifter.......................................................... 117 Kap 26. Skattedeklaration.............................................................. 120 Kap 27. Skalbolagsdeklaration........................................................ 132 Kap 28. Preliminär inkomstdeklaration............................................ 134 Kap 29–32. Inkomstdeklaration...................................................... 139 Kap 33. Särskilda uppgifter............................................................ 146 Kap 34. Informationsuppgifter........................................................ 152 Kap 35. Periodiska sammanställningar............................................ 154 Kap 36. Anstånd med att ­lämna ­deklaration och särskilda uppgifter...................................................... 161 Kap 37. Föreläggande..................................................................... 165 Kap 38. Formkrav.......................................................................... 168

Avdelning VII. Dokumentation

171

Kap 39. Dokumentationsskyldighet..................................................172

Avdelning VIII. Utredning och kontroll

177

Kap 40. ­Skatteverkets ­skyldighet att utreda och kommunicera..........178 Kap 41. Revision............................................................................ 193 Kap 42. Tillsyn över ­kassaregister och kontrollbesök........................ 197

Avdelning IX. Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

201

Kap 43. E ­ rsättning för ­kostnader för ombud, biträde eller utredning.. 202

Avdelning X. Tvångsåtgärder

207

Kap 44. Vitesföreläggande............................................................. 208 Kap 45. Bevissäkring..................................................................... 210 Kap 46. Betalningssäkring.............................................................. 212

Avdelning XI. Undantag från kontroll

215

Kap 47. ­Uppgifter och ­handlingar som ska undantas från kontroll...... 216


Avdelning XII. Särskilda avgifter

219

Kap 48. Förseningsavgift................................................................ 220 Kap 49. ­Skattetillägg...................................................................... 223 Kap 50. Kontrollavgift..................................................................... 236 Kap 51. ­Befrielse från ­särskilda avgifter.......................................... 238 Kap 52. Beslut om särskilda avgifter............................................... 247 Beräkning av skattetillägg............................................................... 249 Skattetillägg och moms.................................................................. 255 Rättsfall om skattetillägg och särskilda avgifter............................... 260

Avdelning XIII. Beslut om skatter och avgifter

281

Kap 53. Beslut om ­skatteavdrag, ­arbetsgivaravgifter, moms och punktskatt........................................................ 282 Kap 54. Beslut om särskild ­inkomstskatt........................................ 284 Kap 55. Beslut om preliminär skatt................................................. 286 Kap 56. Beslut och besked om slutlig skatt..................................... 290 Kap 57. ­Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter...................... 293 Kap 58. Beslut om ­säkerhet för slutlig skatt för skalbolag................ 296 Kap 59. Ansvar för skatter och avgifter............................................ 298 Kap 60. Beslut om ­befrielse ­från ­skatteavdrag, arbetsgivar­avgifter, moms och punktskatt........................... 303

Avdelning XIV. Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

305

Kap 61. Skattekonton.................................................................... 306 Kap 62. ­Betalning av skatter och avgifter........................................ 310 Kap 63. Anstånd med att betala skatter och avgifter........................ 322 Kap 64. Återbetalning av skatter och avgifter................................... 327 Kap 65. Ränta............................................................................... 332

Avdelning XV. Omprövning samt överklagande

337

Kap 66. Omprövning...................................................................... 338 Kap 67. Överklagande.................................................................... 355 Bevisning....................................................................................... 370 Resning och ­återställande av ­försutten tid....................................... 387


Avdelning XVI. Verkställighet

389

Kap 68. Beslutets verkställbarhet................................................... 390 Kap 69. ­Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring........................................................ 392 Kap 70. Indrivning.......................................................................... 396 Kap 71. Övriga ­­bestämmelser om verkställighet............................... 400 Sökordsregister.............................................................................. 401


Om boken Den nya Skatteförfarandelagen (SFL) infördes 1 januari 2012 och ersätter en lång rad gamla förfarandelagar. Olika delar av den nya lagens bestämmelser börjar tillämpas vid olika tidpunkter mellan 2012–2014 kan man säga. Vissa äldre regler fortsätter dock att gälla längre än så, t ex reglerna om omprövning och efterbeskattning. Så vi kommer att leva med parallella system under en ganska lång övergångsperiod vilket kan bli lite besvärligt. Den nya lagstiftningen är modern, begripligt skriven och bra strukturerad. Man har följt metodiken från inkomstskattelagen som infördes år 2000 och man känner också igen metodiken från andra nyare lagar såsom aktiebolagslagen som infördes 2006. En begriplig genomgång Vårt syfte med den här boken är att tillhandahålla en begriplig genomgång av den nya lagstiftningen med praktiska exempel och vinklingar. Den nya lagen är väldigt omfattande med sina 71 kapitel och förarbetena (propositionen) till lagstiftningen också väldigt omfattande med sina ca 1 300 sidor. Vi tror dock att boken fått ett lämpligt omfång med sina ca sid 406 sidor. Vad är med respektive inte med? Vi går in djupare på vissa områden som vi anser både kräver det och förtjänar det, t ex när det gäller omprövning, efterbeskattning, överklagande och skattetillägg. Å andra sidan behandlar vi vissa bestämmelser och områden endast översiktligt och vissa fall faktisk inte alls eftersom de är så ovanliga. Boken tar inte upp närliggande frågor som exempelvis skattebrott eller bokföringsbrott utan vi håller oss i den här boken enbart till frågor som har med skatteförfarandelagen att göra.

  |  9


Om boken

Bokens indelning Vi har valt att dela in boken i avdelningar, kapitel och delrubriker utifrån lagens struktur. Några lagkapitel, t ex om kontrolluppgifter, har dock samlats ihop till ett enda bokkapitel. Dessutom finns tilläggskapitel som inte följer kapitelnumreringen enligt lagen. Det handlar då om områden vi valt att beskriva extra ingående, t ex när det gäller skattetillägg, resning och bevisning. Bokens webbplats med uppdateringar mm På bokens webbplats finns ändringar och komplett­eringar som inträffat efter att vi tryckt boken. På så sätt är boken aktuell under mycket längre tid. Där finns även de aktuella lagtexterna. Gå till startsidan www.blinfo.se, välj Böcker, välj bok i rullisten Eller välj bland våra böcker, välj fliken BL BokPlus. Synpunkter Synpunkter på innehållet i den här boken mottages tacksamt! Lennart Andersson och Ulf Bokelund Svensson

10  | 


Förkortningar ABL

Aktiebolagslagen

AFDL

Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar

AL

Lagen om allmän löneavgift

A-SINK

Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m fl

Bet

Utskottsbetänkande

BFL

Bokföringslagen

Dir

Utredningsdirektiv

Ds

Departementspromemoria

FL

Förvaltningslagen

FPL

Förvaltningsprocesslagen

FR

Förvaltningsrätten

FSK

Förordningen om självdeklarationer och kontrolluppgifter

IBB

Inkomstbasbeloppet

HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten)

IL

Inkomstskattelagen

KL

Kommunalskattelagen

KR

Kammarrätten

KRG

Kammarrätten i Göteborg

KRJ

Kammarrätten i Jönköping

KRS

Kammarrätten i Stockholm

KRSu

Kammarrätten i Sundsvall

LSK

Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter

ML

Momslagen

Prop

Regeringens proposition

  |  11


Förkortningar

12  | 

RR

Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen)

RSV

Riksskatteverket (numera Skatteverket)

Regeringsrättens Årsbok

(numera Högsta förvaltningsdomstolens årsbok)

SAL

Socialavgiftslagen

SBF

Skattebetalningsförordningen

SBL

Skattebetalningslagen

SFF

Skatteförfarandeförordningen

SFL

Skatteförfarandelagen

SFS

Svensk författningssamling

SIL

Lagen om statlig inkomstskatt

SINK

Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

SKV

Skatteverket

SOU

Statens offentliga utredningar

SRN

Skatterättsnämnden

TF

Taxeringsförordningen

TL

Taxeringslagen


När börjar de nya reglerna gälla? Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Skatteförfarandelagen (SFL) trädde ikraft 1 januari 2012 och de lagar som SFL ersätter upphörde att gälla vid utgången av år 2011. Dock sker en successiv infasning av de nya reglerna beroende på vilket område det handlar om. Nya regler börjar tillämpas respektive gamla slutar tillämpas under perioden 2012–2014. Detta gäller i de flesta fall men vid exempelvis ompröv­ning eller efterbeskattning kommer i vissa fall gamla regler att tillämpas under lång tid framåt (se mer om detta nedan). Det här kapitlet innehåller en genomgång av de praktiska effekterna av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna. Sist i det här inledande kapitlet finns lagtexten som rör detta återgiven. När ska den nya lagen tillämpas första gången? I propositionen om skatteförfarandelagen konstaterar man att övergångsbestämmelser måste finnas för i vilken omfattning de nya reglerna ska tillämpas för händelser som inträffar 1 januari 2012 och senare. Utan övergångsbestämmelser skulle SFL tillämpas i alla ärenden och mål som avgörs efter ikraftträdandet och det oavsett om ärendet eller målet avser äldre eller nya förhållanden. Man konstaterar också att det ofta är en fördel om äldre regler gäller för äldre förhållanden, samtidigt som det är ett problem att det under en relativt lång övergångsperiod finns två regelsystem som löper parallellt. Det successiva införandet av reglerna i den nya skatteförfarandelagen innebär att två regelsystem nu gäller parallellt. De långa ompröv­nings- och överklagandetiderna i taxeringlagen och skattebetalningslagen innebär att de äldre reglerna blir aktuella fram till utgången av år 2018 och i vissa fall till utgången av år 2019. Rör det sig om följdändringar eller efterbeskattning i samband med skattebrott kan beslut om omprövning komma att fattas ännu senare. Den första perioden då SFL ska tillämpas kommer att variera mellan olika skatter och avgifter samt uppgifter. Men som huvud­regel gäller   |  13


När börjar de nya reglerna gälla?

att den nya lagen ska tillämpas första gången på beskattningsår som börjar 1 februari 2012 och senare. Men från denna grundregel finns ett stort antal undantag.

De praktiska effekterna av ikraftträdandeoch övergångsbestämmelserna Här nedan går vi igenom de praktiska effekterna av ikraftträdandeoch övergångsbestämmelserna för respektive område. Deklaration och F-skatt för juridiska personer (utom dödsbon) Den första inkomstdeklaration som lämnas enligt de nya reglerna blir 1 november 2013 (1 december 2013 om inlämningen görs elektroniskt) och kommer att avse bokslut per 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april 2013. Följande datum gäller för när de nya reglerna ska användas första gången för juridiska personer (utom dödsbon): Bokslutsdatum 2013* 31/1, 28–29/2, 31/3 eller 30/4

Deklarationsdatum**

F-skatt betalas***

1 nov 2013

12 juni 2012 12 maj 2013

31/5 eller 30/6

16 dec 2013

17 aug 2012 12 juli 2013

31/7 eller 31/8

3 mars 2014

12 okt 2012 12 sep 2013

1 juli 2014

12 feb 2013 17 jan 2014

30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12

* Gäller endast beskattningsår som börjat 1 februari 2012 och senare ** Lämnas deklarationen elektroniskt får den lämnas en månad senare. *** Första respektive sista betalning av F-skatt för beskattningsåret.

F-­skatt för beskattningsåret före betalas endast till och med månaden innan F-­skatten enligt det nya systemet ska betalas. Vid övergången till de nya reglerna innebär detta att F-­skatt kommer att betalas under färre än 12 månader för räkenskapsår som avslutas under perioden januari–augusti 2012. Antal F-­skattedebiteringar för dessa beskatt­ningsår blir därmed 4 (feb–maj), 6 (feb–juli) respektive 8 (feb–sep). Någon justering av den debiterade F-­skatten görs inte, utan ­betalningen avser enbart den andel av F-­skatten som motsvarar betal­ningstiden.

14  | 


När börjar de nya reglerna gälla? Exempel: Den debiterade F-skatten för Senskatt AB är 12 000 kr för räkenskapsåret 1 maj 2011–30 april 2012. Betalning ska göras med 1 000 kr varje månad. För taxeringen 2013 kommer Senskatt AB dock enbart att betala 4 x 1 000 = 4 000 kr i F-skatt. Övergången innebär att företag med bokslut under det första halvåret kommer att lämna dubbla deklarationer under 2013. Dels 2 maj för bokslut under 2012, dels 1 november respektive 15 december för bokslut under 2013. Dessutom ska slutskatten för båda räkenskapsåren betalas under 2014.

Exempel: Ett företag har bokslut 30/4. Inkomstdeklaration för räkenskapsåret 1/5 2011–30/4 2012 ska lämnas 2 maj 2013. Inkomstdeklarationen för det följande räkenskapsåret ska lämnas 1 november 2013, dvs bara sex månader efter den föregående. Slutskatten för räkenskapsåret 1/5 2011–30/4 2012 ska vara betald senast 12 mars 2014 (90 dagar efter slutskattebeskedet). För detta räkenskapsår kommer F-skatt bara ha betalats för fyra månader. För det följande räkenskapsåret ska slutskatten vara betald senast 12 juli 2014, dvs bara fyra månader efter den föregående slutskatten.

Läs mer i kapitlen 29–31, Inkomstdeklaration samt 62, Betalning av skatter och avgifter. Förlängda och förkortade räkenskapsår – deklarationsdatum Förlängda räkenskapsår som avslutas efter 2012 omfattas också av de nya reglerna om deklarationsdatum, även om räkenskapsåret börjat före 1 februari 2012. De förlängda räkenskapsåren torde inte medföra några större problem utan de inordnas i det nya förfarandet beroende på när räkenskapsåret avslutas. Förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012 ska hanteras som om de hade avslutats 30 april 2013, detta framgår av punkten 26 i övergångsbestämmelserna. Av texten i punkten 26 framgår inte om den omfattar både fysiska och juridiska personer, eller enbart juridiska personer. Skatteverket har som svar på en brevfråga sagt att enskilda firmor med räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012 ska lämna inkomstdeklaration för detta förkortade räkenskapsår den 2 maj 2013. Vi kan bara konstatera att detta är Skatteverkets tolkning av reglerna (i och för sig en praktisk tolkning). Om man däremot utgår från ordalydelsen i punkten 26 i övergångs  |  15


När börjar de nya reglerna gälla?

bestämmel­serna, ska inte någon redovisning av den enskilda firman göras vid 2013 års taxering, utan redovisningen ska istället göras 2 maj 2014. Om det är en juridisk person som har ett förkortat räkenskapsår under 2102, ska det anses avslutat 30 april 2013 och därmed ska inkomstdeklaration lämnas senast 1 november 2013. Deklarationsombud De nya reglerna om deklarationsombud började gälla redan vid taxeringen 2012. Reglerna innebär att man kan vara ombud även för inkomstdeklarationer och att flera personer kan vara ombud för samma företag. Övergångsreglerna innebär att den som var godkänd som ombud för skattedeklarationer vid utgången av 2011 automatiskt blev ombud enligt de nya reglerna (dvs även för inkomstdeklarationer). Läs mer i kapitel 6, Ombud. Godkännande för F-skatt För att underlätta övergången från F­-skattsedel och F­-skattebevis till SFL:s ordning med godkännande för F­-skatt, gäller att den som vid utgången av 2011 hade en F-­skattsedel automatiskt anses vara godkänd för F-­skatt vid ingången av 2012. Läs mer i kapitel 9, Godkännande för F­-skatt. Byråanstånd Taxeringen 2013 var sista gången som byråanstånd för juridiska personer (utom dödsbon) kunde beviljas. Därefter finns möjligheten till individuella anstånd, men för att få anstånd med inkomstdeklarationen krävs synnerliga skäl. I propositionen finns det inget konkret exempel på när ett sådant anstånd ska beviljas. Men enligt vår tolkning ska det ges endast i extrema fall, exempelvis torde inte sjukdom räknas som ett synnerligt skäl. För fysiska personer och dödsbon kommer det även i fortsättningen att vara möjligt att få byråanstånd. Med andra ord är reglerna oförändrade för denna kategori. Läs mer i kapitel 36, Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter. Anstånd med skatt Från 1 januari 2012 gäller generösare regler för anstånd med betalning av skatt. Övergångsreglerna innebär att dessa generösare regler även omfattar skatter och avgifter som avser redovisnings16  | 


När börjar de nya reglerna gälla?

perioder som har avslutats före ikraftträdandet och för beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 2012. Läs mer i kapitel 62, Betalning av skatter och avgifter. Arbetsgivaravgifter, skatteavdrag och moms När det gäller skatter och avgifter som ska redovisas periodiskt ska SFL tillämpas första gången på redovisningsperioder som börjar från och med ikraftträdandet 1 januari 2012. Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas i en arbetsgivardeklaration och redovisningsperioden är en kalendermånad. När det gäller arbetsgivaravgifter tillämpas SFL första gången på avgifter som avser redovisningsperioden januari 2012. Skatteavdrag omfattas av den nya lagen avseende skatt som dragits av från ersättningar som betalas ut efter utgången av 2011. Det inne­bär att den första redovisningen av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter enligt de nya reglerna skulle göras i den arbetsgivardeklaration som lämnades i februari 2012. För moms (och punktskatter) som ska redovisas för en eller tre kalendermånader gäller också att SFL tillämpas första gången på redovisningsperioder som börjar från och med ikraftträdandet 1 januari 2012. Läs mer i kapitel 26, Skattedeklaration. Ettårsmoms De nya reglerna om momsdeklaration (istället för momsbilaga i inkomstdeklarationen) när moms redovisas för beskattningsår, ska tillämpas första gången på den redovisningsperiod som börjar 1 februari 2012. Den första momsdeklarationen för helårsmoms ska därmed lämnas först 26 mars 2013 (avser redovisningsperioden 1 februari 2012 till 31 januari 2013). Den som redovisar helårsmoms och har kalenderår som räkenskapsår kommer därmed att lämna den första skattedeklarationen 26 februari 2014 (avser kalenderåret/räkenskapsåret 2013). Taxeringen 2013 var alltså sista gången som en momsbilaga skulle lämnas med inkomstdeklarationen för den som har helårsmoms. Läs mer i kapitel 26, Skattedeklaration. Kontrolluppgifter De nya reglerna om kontrolluppgifter ska gälla uppgifter som avser kalenderåret 2013. Läs mer i kapitlen 15–25, Kontrolluppgifter.

  |  17


När börjar de nya reglerna gälla?

Ränta Räntereglerna ska tillämpas på ränta som hör till tid från och med 1 januari 2013. Läs mer i kapitel 65, Ränta. Särskilda avgifter – skattetillägg och förseningsavgifter SFL ska enligt huvudregeln tillämpas första gången på beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 och på redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2012. Det innebär att skattetillägg och förseningsavgift avseende tidigare år och perioder ska följa äldre regler. Några undantag görs dock så att de lindringar av sanktionssystemet om skattetillägg som man beslutat om ska få genomslag så snabbt som möjligt. Det gäller exempelvis de fall då en oriktig uppgift kan rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket (inom ett år från utgången av beskattningsåret). Övergångsreglerna innebär att de nya reglerna ska tillämpas från och med att SFL träder i kraft och i fråga om uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet. Detta innebär att de nya reglerna om normalt tillgängligt kontrollmaterial när det gäller skattetillägg ska omfatta även de inkomstdeklarationer som lämnades vid 2012 års taxering, även om inkomsterna avser år 2011, dvs tiden före SFL:s ikraftträdande. Samma synsätt tillämpas på reglerna om att delvis befrielse av skattetillägg ska kunna beviljas på annat sätt än till hälften eller en fjärdedel. Reglerna om frivillig rättelse har också blivit generösare och enligt övergångsreglerna ska dessa tillämpas på rättelser som den uppgiftsskyldig gjort efter ikraftträdandet, även om rättelsen avser uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats före ikraftträdandet. Denna övergångsregel innebär att de nya reglerna omfattar även gamla taxeringsår, exempelvis 2011 års taxering, bara den frivilliga rättelsen gjorts 1 januari 2012 eller senare. Även de nya reglerna om ett generösare synsätt på felaktiga skatteavdrag ska gälla omedelbart från 1 januari 2012, dvs även om skatteavdraget gjorts tidigare. Läs mer i kapitlen 48–52 om skattetillägg och andra särskilda avgifter.

18  | 


När börjar de nya reglerna gälla?

Skattenämnderna avskaffade Skattenämnderna har avskaffats och ersatts av en särskild kvalificerad beslutsfattare (internt inom Skatteverket). Utan övergångsregler skulle det vara nödvändigt att behålla skattenämnderna under en relativt lång övergångsperiod för att hantera alla ”gamla” taxeringsår. En övergångsregel har därför införts som säger att skattenämnderna och dess medverkan i skatteärenden upphör att gälla vid utgången av år 2011. Från och med 1 januari 2012 gäller reglerna om särskilt kvalificerad beslutsfattare. Läs mer i kapitel 66, Omprövning.

  |  19


Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING MINDRE AKTIEBOLAG – K3 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DET NYA SKATTEFÖRFARANDET DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR EGET AKTIEBOLAG EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FEMTIO PLUS FINANSIERING FUSIONER & FISSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL – REDOVISNING FÄLLOR OCH FEL – SKATT & MOMS FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE GÅVA HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK KOMPANJONER

KOMPETENSFÖRSÄLJNING OCH PERSONLIG MARKNADSFÖRING KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN LÖNESÄTTNING MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖRING MOMS PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING PROJEKTARBETE I FÖRETAG REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS­ FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR ROT & RUT SAMBOBOKEN SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTEFÖRFARANDET SKATTENYHETER SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA SKOGSÄGARBOKEN SOLOFÖRETAG STARTA & DRIVA FÖRETAG START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN STIFTELSER STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR SÄLJA TJÄNSTER TESTAMENTSHANDBOKEN TRAKTAMENTE UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN WORKING CAPITAL MANAGEMENT VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

www.blinfo.se


Lennart Andersson

Ulf Bokelund Svensson

UR INNEHÅLLET • Den nya skatteförfarandelagen •

Ändrade och slopade lagregler • Ikraftträdanden för de olika bestämmelserna • Deklarationsombud – flera ombud per kund och ombud även för inkomstdeklarationer • Fyra deklarationstillfällen för juridiska personer • Slopat byråanstånd för juridiska personer • Helårsmoms i momsdeklaration 26 februari osv • Lättare att få anstånd med skattebetalning • Generösare ersättning vid rättsprocesser • Omprövning, överklagande och efterbeskattning • Bevisfrågor • Skönsbeskattning • Innebörden av att vara godkänd för F-skatt • Reglerna om skattetillägg

FÖRFATTARNA Lennart Andersson är skattekonsult

och har under lång tid arbetat med skattefrågor, bl a på Skatteverket. Ulf Bokelund Svensson arbetar med skatte- och redovisningsfrågor på Björn Lundén Information AB. Författarna är flitigt anlitade som föreläsare och har skrivit ett stort antal böcker om skatt och redovisning.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Skatteförfarandet

SKATTEFÖRFARANDET är en praktisk inriktad genomgång av den nya skatteförfarandelagens 71 kapitel och många paragrafer. En lång rad gamla lagar har ersatts och alla bestämmelser finns nu i en enda lag. Dessutom har det tillkommit en rad nya bestämmelser, t ex när det gäller deklarationsinlämning, momsdeklaration, ombud, skattetillägg och F-skattegodkännande. Boken förklarar skatteförfarandets bestämmelser och tillämpning på ett begripligt och handfast sätt.

LENNART ANDERSSON & ULF BOKELUND SVENSSON

SKATTEFÖRFARANDET Praktisk genomgång av skatteförfarandelagen

9789170278556  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you