Page 3

Maria Rydkvist Maria Rydkvist är förskollärare med special­ kompetens inom läs- och skrivinlärning. Hon arbetar på Björkestaskolan i Nykvarn, där hon leder och strukturerar skolans arbete med läsoch skriv­inlärning i förskoleklass och till viss del i årskurs 1. Björke­sta­skolan fick 2007 Bertil Hults pris för sitt arbete med att ge alla barn en god läs- och skrivutveckling. ”När jag började arbeta med 6-åringar 1997 mötte jag för första gången ett strukturerat sätt att förbereda barns läs- och skriv­utveck­ling. Tillsammans med barnen lekte och övade vi med språket vid ett par tillfällen i veckan. Under de kommande åren gick jag på olika fortbildningar i hur man kan stimulera barns språk och läs- och skrivutveckling och efter några år hade vi organiserat ett dagligt och mer strukturerat språkarbete. Vi har nu länge arbetat med Bornholmsmodellen som bas. Med tiden har vi lagt till fler lekar och övningar för att få alla barn att komma så långt som möjligt i sin läs- och skriv­utveck­ling före skolstarten i åk 1. Barn utvecklas olika – en del behöver mer tid och fler övningar på ett moment medan andra istället behöver större utmaningar för att inte tröttna. Med fler lekar i olika svårighetsgrad får vi fler barn som upplever språklekarna lagom utmanande och roliga. I den här boken har jag skrivit ner mina erfarenheter av Bornholm­s­ modellen. Jag ger konkreta förslag på hur du kan lägga upp arbetet med lekarna i förskoleklassen och delar med mig av metodiska tips. Här finner du många repetitionslekar för de barn som behöver träna mer för att komma vidare och arbetsblad och svårare övningar för de barn som behöver det. Vi har valt att ha språklek vid fyra tillfällen i veckan på vår skola, annars fungerar det inte tidsmässigt med allt annat som vi vill ha med i vår verksamhet. Men språklekarna är inte det enda arbetet vi gör för barnens läs- och skrivutveckling. Vi arbetar också strukturerat med högläsning, boksamtal och undervisning i olika läsförståelsestrategier. Vi börjar med språklekarna i september och avslutar i början på maj. Varje språklekstillfälle varar ca 15–20 minuter. Det är viktigt att man hittar ett arbetssätt som fungerar i den verksamhet man arbetar i. Det väsentliga är, som forskningen visar, att lekarna är strukturerade och regelbundet återkom­mande för att ge resultat. Alla kommuner erbjuder inte 6-åring­arna förskoleklassverksamhet alla dagar i veckan. Då är det extra viktigt att språkleken är ett återkommande inslag under de dagar verksamheten pågår.”

9789127421523  
9789127421523