Page 1


Bra jobbat!

Hur gick det?

Nu är du klar med hela häftet. Har det varit lätt, lagom svårt eller mycket svårt?

Bonnier Utbildning

Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610

Svikten –multiplikation och division ISBN 978-91-622-8670-5 © 2008 Lena Torbjörnson, Titti Wistrand och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Redaktör: Lars-Göran Alberthson Grafisk form: Cecilia Nabo Omslag och illustrationer: Cecilia Nabo

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopierings avtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om uppovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Printed in Sweden by Alfa Print AB, Sundbyberg 2008


Svikten

multiplikation division

Innehåll Multiplikation 2-9 Division 10-11 Sambandet multiplikation/division 12-15 Multiplikation och division med 10 och 100 16-17 Mer om multiplikation och division 18-19 Produkt och kvot 20-21 Problemlösning 22-23 Kan du? 3, 5, 9, 15, 17, 21 Hur gick det? 9, 17, 21, 24

Hur gick det?

På sidorna 9, 17, 21 och 24 hittar du den här symbolen. Tycker du att det som du har jobbat med har varit lätt, lagom svårt eller mycket svårt? Måla det som stämmer för dig.

svårt lagom lätt


Dubbla ena faktorn, så dubblas svaret också.

7 ∙ 2 = 14

9 ∙ 2 = 18

7 ∙ 4 = 28

9 ∙ 4 = 36

7 ∙ 8 = 56

9 ∙ 8 = 72

Räkna ut.

5∙3=

4∙3=

5∙6=

8∙3=

4∙4=

3∙7=

4∙8=

6∙7=

9∙5=

5∙5=

9 ∙ 10 =

10 ∙ 5 =

Ringa in det som stämmer.

20 10 + 10 2 ∙ 10

18

4 ∙ 5 8 ∙ 2

Svikten

24 8+8+8 6 ∙ 4

4 ∙ 8 8 ∙ 3


Ringa in det som stämmer.

6

8

60 10

24 4 24 7

42 6

24 3

30 5

Hur mycket är hälften av

42 6

40 5

Det är hälften av hälften.

12 16

En fjärdedel?

20

20

28

28

40

40

Hur mycket är en tredjedel av

6

16 2

Hur mycket är en fjärdedel av

12 16

800 100

Vi delar lika.

Jag tar en tredjedel.

12 15 30 Multiplikation Division

19


Räknesättet heter multiplikation. 6 gånger 5 eller 6 multiplicerat med 5.

Räknesättet heter division. 30 = 5 6

30 delat med 6 eller 30 dividerat med 6.

6 ∙ 5 = 30

Svaret kallas produkt.

Svaret kallas kvot.

Gör klart tabellerna. Ena Produkten talet är är

24

6

32

4

40

10

45

5

Andra talet är

4

Kvoten är

20

Svikten

Talet Talet som ska som vi delas delar med

2

18

3

18

5

30

7

35

9


Produkten ska bli

20

24 4∙

∙ 10

∙ 6

3∙

5∙

∙8

30

12 ∙ 3

∙ 6

∙ 10

4∙

∙5

6∙

Alla kvoter ska bli

5

50

4

40 5

7

4

10

14 10

60

10 100

4

Skriv 2 multiplikationer som ger produkten 24. Skriv 2 divisioner som ger kvoten 4.

24

=

9

Hur gick det? Sidorna 18–21

=

=

svårt lagom lätt

=

Multiplikation Division

21


Svikten en ny serie träningshäften i matematik, som är anpassade efter de mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3. Repetera före de nationella proven i skolår 3 Reparera efter de nationella proven i skolår 3 Serien består av: Svikten – taluppfattning Svikten – addition och subtraktion Svikten – multiplikation och division Svikten – enheter Svikten – statistik och geometri

www.bonnierutbildning.se Best.nr 622-8670-5

9789162286705  
9789162286705  

Svikten –multiplikation och division Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Printed in Sweden by Alfa Print AB, S...