Page 20

Röster från hemtjänsten biträde). Den personal som lyfter fram detta med att göra lite extra förhåller sig samtidigt till hotbilder inför framtiden. Det kommer att bli en ökad arbetsbelastning i hemtjänstpersonalens arbete av olika anledningar, exem­pelvis genom för lite personal och mindre tid, samtidigt som de äldre behöver mer omfattande hjälp. Men just nu finns det möjlighet att ta hänsyn till de äldres önskemål i mer eller mindre omfattning. Det är viktigt att notera att dessa två beskrivna diskurser som mer regelstyrd respektive omsorgsinriktad inte existerar i renodlade former, utan de är delvis överlappande. En och samma hemtjänstpersonal kan ge uttryck för båda dessa förhållningssätt samtidigt, även om de tenderar att vara mer åt det ena eller det andra synsättet. Detta kan förstås som att gamla omsorgsideal lever kvar jämte de nya förhållningssätt som bör gälla i en organisation som följer en specialiserad biståndshandläggning som modell. Ett typiskt exempel är så som denna kvinna uttrycker sig: ”Vi ska försöka göra ungefär samma saker, det försöker vi förmedla väldigt tydligt till dem som kommer nya. I början kan man tycka så vansinnigt synd om många äldre” (kvinnligt vårdbiträde). Hon påpekar dock att det är ett svårt dilemma att behöva säga nej till någon äldre som behöver hjälp med något som inte är beviljat av biståndshandläggaren. Det finns alltid delar av personalen som gör det och andra inte, påpekar hon. En del äldre sätter det också i system att vilja ha mer hjälp än vad som är beviljat, vilket inte är helt enkelt att se och förhålla sig till om man inte arbetat så länge. ”Men samtidigt kan det ju vara någon som aldrig någonsin ber om någonting, utöver det här lilla då, och då gör man ju det naturligtvis” (kvinnligt vårdbiträde). Det är alltså en avvägning, lite upp till var och en om man gör lite extra uppgifter hos de äldre, samtidigt som det finns en stark gruppnorm som säger att man inte bör göra det. Oavsett dessa delvis överlappande diskurser, framskymtar det också att den flexibilitet som tidigare funnits gentemot de äldres behov och som tidigare setts som en självklarhet gentemot de äldre, inte längre finns. Det finns vissa uppgifter som hemtjänstpersonalen tolkar som i grunden fel att utföra. Det finns tankar om och krav uppifrån att det går att behandla alla äldre lika, vilket följer en form av standardisering. Ur ett mångfaldsperspektiv kan detta ses som problematiskt på flera sätt. Dels med tanke på att de beslut som biståndshandläggare fattar faktiskt utgår från att behov kan standardiseras, dels med tanke på hemtjänstpersonalens skiftande syn på äldres behov, som blivit synlig. Detta tyder på att de äldres behov, som ju måste ses som diversifierade, kan bli än mer svårtolkade och kanske omöjliga att förutse och tillgodose om vi samtidigt betänker att de 169

9789140668288  
9789140668288