Page 18

Röster från hemtjänsten med att det offentliga monopolet minskat, vilket bland annat har medfört nya former av organisering (Blomberg 2004). Hur välfärdstjänster som äldreomsorg ges till kommunens äldre medborgare kan variera mellan kommuner och även inom en och samma kommun. Privatisering och verksamheter på entreprenad är alltmer vanliga inslag och den specialiserade biståndshandläggningen står som ideal organiseringsmodell med ekonomiska förtecken och effektiviseringssträvanden (a.a., se även Blomberg och Peterssons kapitel 9). Inom ramen för denna modell är det biståndshandläggaren som bedömer och fattar beslut om de äldres behov av insatser. Dessa insatser ska sedan verkställas av kommunens utförare, vanligtvis av hemtjänstpersonalen som finns inom olika verksamheter. Den spänning som återfinns mellan yrkets historiska rötter och pågående förändringar innebär att hemtjänstpersonalens arbete kan tolkas och förstås som mer komplext än tidigare. Det är inte bara de äldres önskemål de har att förhålla sig till, de ska också följa biståndshandläggarnas beslut som ofta följer såväl organisationens riktlinjer som arbetsgruppens planering och arbetsstyrka för dagen. Sammantaget gör detta att det blir särskilt intressant att lyfta fram och analysera hemtjänstpersonalens erfarenheter och syn på sitt omsorgsarbete med de äldre i det sammanhang där det utövas.

Regelstyrd och omsorgsinriktad omsorg – två rationaliteter Trots en rad organisatoriska förändringar som bland annat inneburit minskad tid för att bedriva omsorg, framstod det bland delar av personalen som om omsorgsarbetet var oföränderligt. Två diskurser eller spänningsfält blev synliga i hemtjänstpersonalens förhållningssätt till sitt arbete med äldre (Andersson 2007). Utifrån det första förhållningssättet valde man att förhålla sig till besluten som fattats av biståndshandläggare, utifrån det andra förhållningssättet valde man att kringgå besluten och i stället ”följa” de äldre. Ett argument för att följa biståndsbeslut är att man kan hänvisa till dessa och därmed lämna den äldre när uppgiften är klar. Arbetet ses som något positivt regelstyrt och gränssättande gentemot de äldre om vad som räknas som omsorg och inte. Det har på så sätt skapats en tydlighet och en viss makt för personalen att kontrollera arbetet. Andra argument är då hemtjänstpersonalen talar om relationen till de äldre. Det finns alltid en risk att ta för stort ansvar som personal och engagera sig för mycket i ­någon. ”Då 167

9789140668288  
9789140668288