Page 16

Röster från hemtjänsten med hemtjänstpersonal.18 Hur talar de om arbetet med de äldre och vilka erfarenheter lyfter de själva fram av omsorgsarbetet och hur kan dessa tolkas och förstås i termer av mångfald?

Hemtjänstpersonal mellan tradition och förändring Omsorg och omsorgsarbete är i skandinavisk kontext ett beforskat område. Omsorgsarbetet i den offentliga äldreomsorgen är ett lönearbete med rötter i husmorskulturen från 1950-talet och det har präglats av olika välfärdsideologier och yrkesideologier (jfr Acker 1992, Johansson 2002). En socialpolitisk reform i slutet av 1940-talet uppmärksammade hemmafruarna som billig arbetskraftsresurs. Den husmorskompetens som kvinnorna antogs besitta var tillräcklig för att tillgodose de äldres behov i hemmen, utbildning var inget krav (Johansson 2002). I stället var det erfarenheterna av att sköta sysslor i hemmet och ge omsorg som stod i fokus. Kari Wærness (1983, 1984) omtalade begrepp ”omsorgsrationalitet” syftade då till att belysa det personliga engagemang som omsorgsarbetare uppvisar gentemot de äldre. Omsorg och omsorgsarbete kan definieras som mer än ett arbete och något som uppstår i relation mellan minst två människor (Wærness 1983). Av tradition har kvinnor tilldelats omsorgsarbetet. Omsorg är förknippat med kvinnligt kön och kvinnor förväntas att söka sig till denna sektor, vilket kan ses som att det finns en historisk kulturell arbetsdelning som lever kvar (jfr Dahle 1997). Samtidigt som omsorgsarbetet förknippas med något som faller sig naturligt för framför allt kvinnor, finns det också en låg värdering och lönesättning än idag. Låga krav på utbildning och brist på karriärvägar är några nämnda anledningar till att omsorgsarbetet framstår som ett arbete med låg status, även om man på central nivå har uppmärksammat utbildnings- och kompetensfrågor i äldreomsorgspersonalens arbete (jfr Ahnlund & Johansson 2006, Socialstyrelsen 2002, SOU 2008:126). 18 Intervjuundersökningen genomfördes under hösten 2002 till hösten 2003 i en större kommun i norra Sverige och utgör en del av det empiriska material som ligger till grund för min avhandlingsstudie. Här analyseras den med syfte att ställa frågor om mångfald i fokus (jfr Andersson 2007). Den intervjuade personalen representerar åtta olika hemtjänstdistrikt från olika grupper som arbetar både dag, kväll och natt i hemtjänstens verksamhet.

165

9789140668288  
9789140668288