Page 1

Aktivitetsledarskap

Lärarhandledning Ingela Fredriksson


Innehåll Kapitel 1: Styrning och ledning..............................................................................................9 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................10 Uppgifter..................................................................................................................................................................................11 Fördjupningsarbete...............................................................................................................................................................13

Kapitel 2: Ledaren..................................................................................................................... 14 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................15 Uppgifter..................................................................................................................................................................................16 Fördjupningsarbete...............................................................................................................................................................18

Kapitel 3: Lärandet................................................................................................................... 19 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................20 Uppgifter..................................................................................................................................................................................21 Fördjupningsarbete...............................................................................................................................................................23

Kapitel 4: Grupper.................................................................................................................... 24 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................25 Uppgifter..................................................................................................................................................................................26 Fördjupningsarbete...............................................................................................................................................................28

Kapitel 5: Utanförskap............................................................................................................ 29 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................30 Uppgifter..................................................................................................................................................................................31 Fördjupningsarbete...............................................................................................................................................................33

Kapitel 6: Genomförande....................................................................................................... 34 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................35 Uppgifter..................................................................................................................................................................................36 Fördjupningsarbete...............................................................................................................................................................37 Din aktivitet – listor...............................................................................................................................................................38 Förslag på olika aktiviteter..................................................................................................................................................47 Länktips.....................................................................................................................................................................................50

8

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


I det här kapitlet behandlar vi punkt 1 och 2 i kursens centrala innehåll ”Pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter.” ”Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten.” Här tar vi upp olika lagar och styrdokument som till exempel lagstiftning kring arbetsmiljö, personuppgifter och sekretess. Vi tittar på vad policys och verksamhetsplaner är och hur de används. Den ekonomiska delen är en viktig del av styrningen av en verksamhet och här tittar vi på finansiering och ansvar. • Olika sorters organisationer • Lagar som styr verksamheten • Vem som har ansvar och vem som bestämmer i olika organisationer. När du kombinerar instuderingsfrågor och uppgifter från läroboken med de som finns i denna lärarhandledning så får du en varierad undervisning som passar de flesta lärare och elever. Det går utmärkt att använda lärobokens ” Reflektion kring fallbeskrivning” att utgå ifrån vid varje nytt kapitel. Det kan vara ett sätt att skapa diskussion och få en bra ingång till innehållet i kapitlet. De diskussionsfrågor som finns löpande i lärobokens text kan med fördel användas som underlag för grupparbeten och reflektioner i grupp.

9

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  1

Kapitel 1: Styrning och ledning.


1. Idrottsförbund, studieförbund. 2. Kommunen (kommunstyrelsen). 3. Simhall, fritidsgård. 4. Med skattemedel. 5. En organisation där alla har lika mycket att säga till om. 6. Till exempel human relations. 7. Ideellt. 8. I föreningens styrdokument. 9. Hur finansieras en förening oftast. 10. Genom lagar, förordningar, läro- och ämnesplaner och styrdokument. 11. Att de ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. 12. Att alla som arbetar i skolan ska motverka kränkning. 13. I arbetsmiljölagen. 14. I förordningen för skolan.

10

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  1

Lösningsförslag till instuderingsfrågor i boken


Detta är förslag på uppgifter som går att använda i klassrummet, som enskild uppgift eller i grupp. Det finns även förslag på uppgift som eleverna kan ta med till sin APL och genomföra i verksamheten.

Intervju Låt eleverna intervjua någon som arbetar på exempelvis en simhall eller en fritidsgård. Eleverna ska ta reda på vad det ingår för arbetsuppgifter och hur verksamheten är organiserad. Hur tar man olika beslut i verksamheten och hur påverkar de arbetsuppgifterna? När eleverna har samlat in informationen kan de redovisa det på olika sätt. De kan spela upp ljud- eller filmklipp med intervjun, skriva en artikel som baseras på intervjun och annan information, eller läsa upp frågorna och svaren samt återberätta om intervjun inför klassen. Syftet med uppgiften är att eleverna ska se hur organisationen sätter ramar för verksamheten och påverkar praktiska arbetsuppgifter.

För eller emot Låt eleverna arbeta i par och läsa på om vad platta och hierarkiska organisationer innebär. Eleverna tar fram argument för och emot och förbereder sig för en debatt. Eleverna kan använda sig av verkliga exempel på de olika organisationerna och/eller egna erfarenheter från exempelvis APL. Eleverna genomför sedan en debatt där de argumenterar för sin sak. Syftet med uppgiften är att eleverna ska få förståelse för hur de olika organisationstyperna kan användas i olika situationer. Det är även ett tillfälle att reflektera kring hur organisationer som de har erfarenhet av är uppbyggda.

Årsmöte Låt eleverna fördjupa sig i hur ett årsmöte på en förening går till. Eleverna väljer en förening och samlar in material från dem. Materialet kan vara stadgar, dagordning, kallelse och mötesanteckningar. När de har all nödvändig kunskap visar de materialet och berättar om föreningen samt årsmötet för resten av klassen. Syftet med uppgiften är att få eleverna att känna till vilka grunder som används för att styra en förening på korrekt sätt. Eleverna tränar sig även i att förstå och leta fram dokument som är viktiga för att lära känna en verksamhet.

11

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  1

Uppgifter


Kapitel  1

Uppgifter Inflytande och påverkan En viktig del av föreningsliv och andra verksamheter är medlemmarnas och deltagarnas möjlighet att påverka. I den här uppgiften fokuserar eleverna på hur inflytande fungerar i skolan/utbildningsplatsen. De bör då ta reda på information om vilka former av möten som finns på skolan. Låt eleverna beskriva:

• Dagordning • Mötesanteckningar • Mötesplanering • Vilka som är ledamöter • Vilka funktioner dessa möten har. Eleverna arbetar individuellt och lämnar in en skriftlig redogörelse.

APL Under sin APL är eleverna i en organisation som de med fördel kan ta reda på mer om. Ge eleverna i uppgift att förstå APL-platsens organisation. De bör ta reda på bland annat:

• Hur verksamheten finansieras. • Vem som tar långsiktiga beslut. • Vem som tar kortsiktiga beslut. • Vad som är verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. • Vilka som är medlemmar eller deltagare. • Vad som är verksamhetens syfte och mål. • Vilka lagar som styr verksamheten och vad de innebär för begränsningar eller möjligheter för det dagliga arbetet.

• Om det finns någon speciell policy för verksamheten och i så fall hur den påverkar det dagliga arbetet. • Vem som har ansvar för verksamheten om något går fel. • Vilken av de klassiska organisationsteorierna som bäst beskriver verksamheten. • Hur verksamheten arbetar med att förmedla sina värderingar. • Vilken typ av utbildning som ledarna i verksamheten har. • Vilken typ av introduktion som nya kollegor får i verksamheten. Eleverna kan ta reda på detta genom att intervjua sin handledare och/eller använda information och material som finns på APL-platsen eller verksamhetens hemsida. Be eleverna redovisa muntligt inför sin klass så att eleverna kan få många olika exempel på hur den här typen av ramar påverkar olika former av verksamheter. Be eleverna använda en digital presentation och ta med sig blanketter, broschyrer eller annat underlag för att visa exempel.

12

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Fördjupningsarbete ger eleverna möjlighet att fokusera djupare på ett område. Du som lärare väljer om eleverna arbetar enskilt eller i grupp och om de redovisar muntligt inför resten av klassen eller skriftligt till dig. Syftet med fördjupningsarbetena är att eleverna ska reflektera kring vad de har lärt sig och lära sig applicera kunskapen på något konkret. Välj något av dessa förslag till fördjupningsarbete.

Verksamhet Eleven väljer en verksamhet. Syftet är att läsa på, förstå, beskriva och redovisa för organisationen. Fördjupningsarbetet ska innehålla information om vad verksamheten gör men även hur styrelse och ekonomi ser ut. Hur många anställda respektive frivilliga är engagerade i verksamheten? Vilka policys, lagar och förordningar påverkar verksamheten? Eleven redovisar skriftligt i rapportform och gör ett bildspel på cirka 4 bilder som presenterar organisationen muntligt inför helklass. Eleven lyfter fram de viktigaste delarna.

Organisationsteori Organisationsteorierna påverkar verksamhetens möjligheter och begränsningar. Elevernas uppgift här är att beskriva en organisationsteori och förklara vad den innebär. Eleven ska relatera till aktuell forskning och diskutera för och nackdelar. Arbetet lämnas in skriftligt och eleven presenterar sedan diskussionen kring aktuell forskning muntligt i helklass.

13

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  1

Fördjupningsarbete


Aktivitetsledarskap Lärarhandledning Ingela Fredriksson

Den här lärarhandledningen följer lärobokens kapitel och och det centrala innehållet i kursen Aktivitetsledarskap. Du hittar material som kompletterar din undervisning och hjälper dig att planera och variera dina lektioner. Till varje kapitel finns följande typ av material: • Lösningsförslag till elevbokens instuderingsfrågor • Förslag på uppgifter att utföra i klass, enskilt eller under sin APL • Förslag på fördjupningar I lärarhandledningen finns även: • Länktips som samlar informativa och användbara hemsidor för både elev och lärare. • Förslag på aktiviteter som eleverna kan inspireras av när de ska välja vilken aktivitet de själva ska utföra. • Lärobokens ”Din aktivitet” som visar hur eleverna kan använda det de lär sig i varje kapitel för att förbereda och genomföra sin egen aktivitet. • Bedömningstabell över kursens kunskapskrav samt Skolverkets beskrivning av ämnet och kursen. Detta underlättar vid bedömning av eleven.

Profile for Smakprov Media AB

9789140690104  

9789140690104  

Profile for smakprov