Page 1

Lgr 11

I arbetsboken till PULS Geografi Norden finns roliga och omväxlande

Geografi

uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

EUROPA

direkt kopplade till innehållet i grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen. Till kapitlet Kartor beskriver världen behöver eleverna en kartbok för

ARBETSBOK

att kunna lösa vissa av uppgifterna.

Arbetsboken PULS Geografi 4–6 Norden innehåller: Lgr 11

arbetsboken till PULS Geografi Sverige finns roliga och omväxlande

Geografi betyder beskrivning av jorden Kartor Vi bor på Norra halvklotet Norden befolkas Nordens länder Hållbar framtid

Geografi

uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

NORDEN

direkt kopplade till innehållet i grundbokens olika kapitel och hjälper

leverna att träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen.

varje kapitel finns rutor med Viktiga ord. Eleverna ska förklara orden

ARBETSBOK

och skriva in dem i en egen ordlista. Till kapitlet Kartor beskriver världen

behöver eleverna en kartbok för att kunna lösa vissa av uppgifterna.

Arbetsboken PULS Geografi 4–6 Sverige innehåller: Vad är geografi? Vår jord Jordytan förändras Kartor beskriver världen Vi bor i Sverige Sveriges natur Återanvändning Arbeta med Sveriges landskap

Geografi SVERIGE

ARBETSBOK Nordpolen

Sverige

EUROPA

Haparanda AFRIKA 0°

EKVATORN

Umeå

Sydpolen

Stockholm

Göteborg

Malmö

GRUNDBOK

Geografi Geografi SVERIGE

SVERIGE

N

Ö

V

S

Ingrid Åsgård • Katarina

Olsson

Ingrid Åsgård • Katarina Olsson

I serien PULS Geografi 4–6 ingår även böckerna: PULS Geografi Norden PULS Geografi Europa

GRUNDBOK

rafi Geog Geografi SVERIGE

NORDEN

N

Ö

V

S

Katarina Olsson

• Ingrid Åsgård

ISBN 978-91-27-42226-1

Katarina Olsson • Ingrid Åsgård

ör mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 422261

I serien PULS Geografi 4–6 ingår även böckerna: PULS Geografi Sverige PULS Geografi Europa

GRUN DBOK

Geograf i SV ER IG E

EUR OPA

Katarina Olsson

ISBN 978-91-27-42542-2

Katarina Olsson • Ingrid Åsgård

För mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 425422

• Ingrid Åsgård


ARBETSBOK

Geografi EUROPA

Innehåll Vår jord 2 Världsdelen Europa 3

JordEn FÖrändraS 4 Jorden och haven 5 Krafter som bygger upp jordytan 6 Krafter som jämnar ut jordytan 7

Europa i världEn 8 Naturen i Europa 10 Berg i Europa 11 Floder i Europa 12 Slätter i Europa 13 Städer i Europa 14

EuropaS rEgionEr 16 En rik del av världen 17 Östersjöländer 18 Natur 19 Befolkning och näringsliv 20 Vi jämför Östersjöländerna 21 Västra Europa 22 Natur 24 Befolkning och näringsliv 24 Vi jämför länderna i västra Europa 25

Geografi_Europa_AB_inlay2.indd 1

Östra Europa 26 Natur 27 Befolkning och näringsliv 28 Vi jämför länderna i östra Europa 29 Centrala Europa 30 Natur 31 Befolkning och näringsliv 32 Vi jämför länderna i centrala Europa 33 Södra Europa 34 Natur 35 Befolkning och näringsliv 36 Vi jämför länderna i södra Europa 37

JordEnS rESurSEr 38 Skog – en förnybar resurs 40 Vi använder skogen 41 Mark för odling och bete 42 Vi använder marken 43 Naturresurser i havet 44 Naturresurser i berggrunden 45 Olja, naturgas och kol 45

JämliKt oCh hållBart 46 Viktiga behov 46 Jordens klimat har varierat 47

2013-11-12 15:11


europas reGIoner

s 28–29

1 Färglägg regionerna så att man ser vilka länder som hör till respektive region, enligt indelningen i grundboken. Fyll i rutan som förklarar vilken färg varje region fått.

!(

Norden Östersjöländer

!( !(

!(

!( !(

Västra Europa

!(

!(

!(

!(

Östra Europa

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Centrala Europa

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !( !(

!(

!(

!(

!(

Södra Europa

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

0

500 km !(

2 Varför har grundboken valt att beskriva länderna i Europa regionsvis, tror du? Tänk på likheter och skillnader.

16

Geografi_Europa_AB_inlay2.indd 16

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-11-12 15:11


En rik del av världen

s 30–31

1 Varför kan man kalla Europa en rik del av världen?

2 Gör en tankekarta om EU. Hur många länder är med? Varför finns EU? Vilka områden samarbetar man om?

eU

3 Europa består av 50 länder. Är det många jämfört med andra världsdelar? Tag reda på hur många länder övriga världsdelar har. Asien

Sydamerika

Afrika

Oceanien

Nordamerika

Antarktis

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Geografi_Europa_AB_inlay2.indd 17

17

2013-11-12 15:11


östersjöländer

s 32–39

1 Arbeta med kartan över regionen Östersjöländer.

Börja med att färglägga regionen på den lilla kartan.

Skriv in på kartan, namnen på: länderna öar

floder

bergskedjor

huvudstäderna

sjöar

vatten som länderna gränsar till

"

2 Skriv fakta. $

Största land, yta:

$

"

Största land, folkmängd:

" $

Största stad:

"

Högsta berg:

$

3 Vilka länder kallas de baltiska länderna?

18

Geografi_Europa_AB_inlay2.indd 18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-11-12 15:11


natur 1 Vad är rätt och vad är fel om natur och klimat i Östersjöländerna? Stryk de meningar som är fel.

Det finns inga orörda skogar kvar i Östersjöländerna. Det finns stora orörda skogar i Östersjöländerna. Östersjöländerna är till största delen högland. Östersjöländerna är till största delen lågland. Vid kusten är vintrarna milda, somrarna är inte så heta. Vid kusten är somrarna heta och vintrarna kalla. Längs Östersjökusten finns långa sandstränder. Stränderna längs Östersjökusten är klippiga. Regionens högsta och största bergsområden finns i södra Estland. Regionens högsta och största bergsområden finns södra Polen. De stora floderna rinner från Östersjön mot Karpaterna och andra bergsområden. De stora floderna rinner från Karpaterna och andra bergsområden mot Östersjön.

2 Vad är Bialowieza? Beskriv hur det ser ut där.

3 Varför, tror du, behöver vi vara rädda om urskogsområden på jorden?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Geografi_Europa_AB_inlay2.indd 19

19

2013-11-12 15:11


Befolkning och näringsliv 1 Är Östersjöländerna glest eller tätt befolkade? Var bor de flesta? Varför bor de där, tror du?

2 Vilken är den viktigaste naturresursen i Östersjöländerna?

3 Vilket av Östersjöländerna är ett stort jordbruksland?

4 Hur har näringslivet förändrats i Östersjöländerna, till exempel när det gäller fiske, jordbruk, industri och turism?

5 Varför har andra länder tillverkning i fabriker i de baltiska länderna, tror du?

6 Vad tror du att det här halsbandet är gjort av?

20

Geografi_Europa_AB_inlay2.indd 20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-11-12 15:11


vi jämför Östersjöländerna 1 Hur många människor bor det i: Estland

Lettland

Litauen

Polen

2 Hur många invånare bor det på en kvadratkilometer i Östersjöländerna? Varje ruta nedan ska föreställa 1 km². Sätt en prick i rutan för varje invånare per kvadratkilometer. Estland

Lettland

Litauen

Polen

1 km²

1 km²

1 km²

1 km²

4 Vilken näring har flest antal sysselsatta i alla Östersjöländer? Vad kan det vara för arbeten?

5 Inom vilken näring är det lägst antal sysselsatta?

6 I ett av länderna är det en större andel som arbetar inom jordbruken än i de övriga

länderna. Vilket land är det? Är det nästan dubbelt så många, nästan tre gånger så många eller nästan sju gånger så många?

7 Även om det är få som arbetar inom jordbruket och skogsbruket, så är det viktiga näringar för invånarna och ländernas ekonomi. Förklara varför.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Geografi_Europa_AB_inlay2.indd 21

21

2013-11-12 15:11


Geografi_Europa_AB_inlay2.indd 48

2013-11-13 10:04

9789127425453