Page 1

Forts fr föreg sida.

4

5–6 5010 5090 5100 5210 5220 5390 5410 5460 5500 5610 5620 5710

7010 7090 7210 7220 7321 7322 7331 7332 7380 7410 7510 7570 7610 7620 7690 7820 7830 7960 7973 8 8210 8230 8310 8410 8422 8430 8811 8819 8850 8910 8999

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar mm Löner (till kollektivanställda) Förändring av semesterlöneskuld Löner (till tjänstemän) Löner (till företagsledare) Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Kostnader för naturaförmåner Pensionsförsäkringspremier Lagstadgade sociala avgifter Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Utbildningskostnader Sjuk- och hälsovård Övriga personalkostnader Avskrivningar på byggnader Avskrivningar på maskiner och inventarier (enligt plan) Valutakursförluster (på fordringar och skulder av rörelsekaraktär) Förlust vid försäljning av maskiner och inventarier Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader Utdelning på aktier och andelar (ej koncern- eller intresseföretag) Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar Ränteintäkter (från omsättningstillgångar) Räntekostnader (för långfristiga skulder) Dröjsmålsräntor (för leverantörsskulder) Valutakursdifferenser på långfristiga skulder Avsättning till periodiseringsfond (aktiebolag) Återföring från periodiseringsfond (aktiebolag) Avskrivningar över plan (Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan) Skatt på årets resultat (aktiebolag) Årets resultat

Ett nytt flexibelt alternativ för kursen Redovisning och beskattning. R2000 innehåller både övningsuppgifter av traditionellt slag och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. Läromedlet fokuserar på de centrala avsnitten i kursen.

2000 2000 Processinriktad Problemorienterad Flexibel

Redovisning 2

Tradition och nytänkande på samma gång!

Faktabok ger dig följande och mycket mer! • Basdel som uppfyller kursplanens krav. Tillvalsdel som ger mer – utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse. • Faktakapitel med kort och koncis Grundtext och markerade Fördjupningsavsnitt. • Många praktiska exempel samt minireportage/yrkesporträtt. • Kapitelingresser och kapitelavsnitt med ett mindre företags och dess redovisningsbyrås bestyr med den dagliga bokföringen, rapporterna och bokslutet – ger ett ansikte åt de olika kapitlens innehåll och syfte. Berättelsen byggs på – kapitel för kapitel – och blir en följetong basdelen igenom. • Sammanfattningar och redovisningsbegrepp i korthet, formel- och förklaringsrutor, sidelines etc bidrar till en aktiv inlärning.

2000

Problembok innehåller klart avgränsade övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad. Under rubriken Tanke & Helhet hittar du bl a praktikfall, som integrerar kunskaperna i flera kapitel. Där finns också datoruppgifter. Under rubriken hittar du även ”tankenötter” i form av lite klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter. Ett test med flervalsfrågor inleder varje kapitel. Kortfacit medföljer boken.

2000

Webplats. För att variera studierna finns en webplats med möjligheter till att lösa övningsuppgifter interaktivt och att träna bl a kontering, bokslut och nyckeltalsberäkning på datorn. De interaktiva övningarna hittar du på http://b2b.liber.se/e2000

Problembok

5720 5800 5900 6040 6071 6072 6110 6200 6310 6351 6352 6360 6500 6800 6910 6960 6970 6981 6982 6990

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Lokalhyra Övriga lokalkostnader Kostnader för egen fastighet (Fastighetskostnader) Hyra av maskiner Hyra av inventarier Vatten- och energikostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Personbilskostnader Lastbilskostnader Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution Tull- och speditionskostnader Resekostnader Reklam och PR Kontokortsavgifter Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmaterial Tele och post Företagsförsäkringar Konstaterade kundförluster Befarade kundförluster Garantikostnader Externa tjänster Inhyrd personal Licensavgifter, royalties Franchiseavgifter etc Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Föreningsavgifter, avdragsgilla Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Diverse kostnader (Övriga externa kostnader)

7

2000 Redovisning 2

4010 4020 4030 4731 4960

Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster Varuinköp Materialinköp Inköp av varor från annat EU-land Erhållna kassarabatter Förändring av varulager (lager av handelsvaror)

Dessutom kan du som studerande erhålla fri elevlicens för Vismas ekonomiprogram, Visma Administration och Visma eEkonomi, via Libers hemsida. (gå in på R2000) eller via www.vismaspcs.se/elevlicens.

2000

2000

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Göran Lückander Ola Stålebrink

Redovisning 2

Lösningar och lärarhandledning. Till R2000 finns en separat bok med fullständiga lösningar till alla övningsuppgifter, praktikfall etc samt en fyllig lärarhandledning med lärartips, OH-underlag m m samt provuppgifter med lösningar.

6 uppl

R2000 ISBN: Faktabok 47-11672-0 Problembok 47-11675-1 Kommentarer och lösningar 47-11673-7 Lärarhandledning med CD 47-11674-4

Problembok Best.nr 47-11675-1 Tryck.nr 47-11675-1

6 uppl

R2000 Prob - omslag.indd 1

09/05/14 4:00 PM


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:13 AM

Page 1

2000

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Göran Lückander Ola Stålebrink

Redovisning 2 Problembok 6 uppl


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:13 AM

Page 3

Till läsaren Detta är en problembok med tillämpningsövningar som ansluter till faktaboken R2000 Redovisning 2. Boken bygger på den EU-anpassade kontoplanen BAS 2000 och anknyter till bokföringslagen och årsredovisningslagen. Boken är indelad i en Basdel och en Tillvalsdel. Basdelen kan anses motsvara kursplanens krav för kursen Redovisning och beskattning, medan Tillvalsdelens kapitel ger möjlighet till utveckling av kursinnehållet på valfritt sätt. Övningarna i problemboken anknyter till motsvarande kapitel i faktaboken. Inom varje kapitel finns olika typer av problemställningar. Dessa är var för sig ordnade i stigande svårighetsgrad. Syftet med övningen samt problemtypen framgår av rubricering och informationstext i marginalen samt uppgiftens titel. Där finns också läsanvisningar till faktaboken. Varje kapitel inleds med en uppgift som består av ett antal flervalsfrågor. Dessa kan användas antingen som repetitionsfrågor eller som ett diagnostiskt test innan du läst kapitlet. En del övningar är markerade med Fördjupa. Markering av motsvarande textavsnitt finns i Faktaboken. Markeringen innebär att avsnittet och uppgiften av tidsskäl kan uteslutas utan att viktiga baskunskaper blir obehandlade. Samlat i tre block i bokens Basdel finns lite annorlunda uppgifter under temat Tanke & Helhet – uppgifter där du får ännu mer möjligheter till analytiskt tänkande och att utveckla en helhetssyn. Här finns förslag på fältuppgifter – ”Fråga företaget” och praktiska frågeställningar – ”Tankenötter”. Markeringen ”Praktikfall” innebär att uppgiften visar en helhet, bl a genom att övningen avser flera på varandra följande räkenskapsår. (Härvid finns till ditt stöd ”checkpoints” utplacerade, vilka visar om du är på rätt väg.) Dessutom finns ”Datoruppgifter” som integrerar löpande bokföring och bokslut på dator, ibland med officiella rapporter och analys av utfallet. Härvidlag kan t ex Visma Spcs ekonomiprogram, Visma Administration eller VismaeEkonomi, användas (se faktabokens förord). Lathundar till de båda programmen återfinns här i Problemboken på sida 271–273. Kortfattat facit bifogas boken. En separat lösningsbok innehåller kommentarer till övningar och fullständiga lösningar av samtliga problem. När det gäller problemställningar av analyskaraktär får svaret ses som ett förslag till lösning. Den föreslagna lösningen bör i dessa fall diskuteras tillsammans med andra alternativa förslag i studiegruppen. Till problemboken hör en interaktiv webplats som innehåller en stor del av bokens övningar. Här hittar du testa dig själv, konteringar och bokslutstablåer – allt med inbyggt rättning som ger dig omedelbar återkoppling. Webplatsen innehåller också Excel-mallar som innebär att du snabbt kan mata in uppgifter och skapa formler, för att kunna fokusera på det som är pedagogiskt viktigt. De uppgifter i Problemboken som går att lösa på webben är markerade med . Webplatsen får ses som ett komplement för den som har möjlighet att arbeta direkt på datorn med övningarna, antingen i skolan eller hemma. Webplatsen kräver tillgång till internet och Microsoft Excel måsta vara installerat för att Excel-mallarna ska kunna användas. Längst bak i boken finner du mer information om webplatsen. Övningarna når du via http://b2b.liber.se/e2000 Lycka till med studierna! Författare och redaktion


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:13 AM

Page 4

Innehåll Bas 1 Redovisningssystemet – så fungerar det 2 Den dagliga bokföringen 3 Avsluta bokföringen

7 16 45

Tanke och Helhet 1

63

4 Olika företagsformer – olika bokföring 5 Rapport i rätt form 6 Internationella rapporter

93 111 119

Tanke och Helhet 2

125

7 Skatteplanera bokslut 8 Analysera ett bokslut 9 Internredovisning

149 172 178

Tanke och Helhet 3

187

Tillval 10 11 12 13 14 15

Mera internredovisning Göra en finansieringsanalys Årsredovisning och revision Företagsbeskattning Mera skatteplanering Beräkning av skatt

215 222 228 242 248 258

Kopieringsunderlag

265

Lathund till Visma Administration

271

Lathund till Visma eEkonomi

273

Avrundningsregler och beräkningsunderlag

274

Bruksanvisning webb interaktiva övningar

275

Kortfacit

277

Pärm & Flik Exempel på BAS-kontoplan

B


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:13 AM

Page 5

Bas R 2000

1 Redovisningssystemet – så fungerar det 2 Den dagliga bokföringen 3 Avsluta bokföringen 4 Olika företagsformer – olika bokföring 5 Rapport i rätt form 6 Internationella rapporter 7 Skatteplanera bokslut 8 Analysera ett bokslut 9 Internredovisning


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:13 AM

Page 6


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

1

KAPITEL

5/21/14

11:13 AM

Page 7

Redovisningssystemet – så fungerar det

Innehåll

Testa dig själv 1:1 Rätt enligt bokföringslagen Bokföringslagen

1:2 Fel på verifikationer Bokföringslagen

1:3 Plocka ihop en kontoplan Bokföringens grunder

1:4 Förenkla redovisningen Bokföringssystem

1:5 Registrering av affärshändelser Bokföringens grunder

1:6 Kontering i dagbok för Fikafixarna Bokföringens grunder


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:13 AM

Page 8

Redovisningssystemet – så fungerar det

1

T esta dig själv Kryssa för rätt svarsalternativ!

(= kan göras även på dator)

1 Ett företag måste enligt lag ha I A budget I B extern redovisning I C intern redovisning 2 Den ekonomiska ställningen visas i I A balansrapporten I B resultatrapporten I C internredovisningen 3 En enskild firma I A behöver inte göra något årsbokslut alls om omsättningen är mindre än 3 miljoner kr I B ska alltid göra någon form av årsbokslut I C behöver bara göra årsbokslut om företaget går med vinst 4 Bokföringsmaterial ska förvaras i minst I A 5 år I B 7 år I C 20 år 5 Med brutet räkenskapsår menas I A kalenderår I B kortare tid än ett kalenderår I C ett år som aldrig börjar 1 januari 6 En bokföringsorder upprättas av I A företaget självt I B Skatteverket I C Bokföringsnämnden

8

7 Vid kontantbokföring I A bokförs fordringar och skulder när fakturan sänds/kommer I B gäller bokföringsmässiga grunder I C bokförs affärshändelser när betalning sker 8 En kolumndagbok I A saknar huvudbokföring I B saknar grundbokföring I C innehåller både huvud- och grundbokföring 9 Reskontra kallas även för I A huvudbokföring I B hjälpbokföring I C intern redovisning 10 I ett integrerat system I A sker grundbokföringen i försystem I B saknas huvudbokföring I C bokförs endast balanskonton * 11 Huvudansvaret för att utveckla god redovisningssed i Sverige ligger på I A Bokföringsnämnden I B FAR I C Rådet för finansiell rapportering

* Avser fördjupning


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:14 AM

Page 9

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 1:1 Bokföringslagen

Ange om nedanstående påståenden är riktiga eller felaktiga.

Uppgift 1:1–2 handlar om bokföringslagens regler. Dessa regler finner du på s 16–17 i faktaboken.

1:2 Bokföringslagen

Rätt enligt bokföringslagen

A

Alla affärshändelser måste vara bokförda senast påföljande arbetsdag.

B

En faktura är en affärshändelse.

C

Ett hyreskontrakt är en affärshändelse.

D

En enskild näringsidkare som har en omsättning (försäljning) på 500 000 kr behöver inte göra något bokslut.

E

En verifikation måste innehålla datum när den skrevs.

F

Enskild näringsidkare kan endast ha kalenderår som räkenskapsår.

G

En verifikation får slängas efter fem år.

H

Ett brutet räkenskapsår är alltid längre än ett kalenderår.

I

Kronologisk ordning innebär att man bokför verifikationerna i tidsföljd.

J

En större klädbutik behöver inte bokföra fakturorna förrän de betalas.

Fel på verifikationer Alexander har ett mindre företag som reparerar bensinmotorer. Han är skicklig och snabb och har därför fått en stor kundkrets. Tyvärr har han inte hunnit sätta sig in i reglerna för bokföring. Studera nedanstående tre verifikationer och ange vad det är för fel på dem. A

C

B

9


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:14 AM

Page 10

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 1:3 Bokföringens grunder I uppgift 1:3–4 får du träna på att sätta samman en kontoplan och lägga upp redovisningssystemet. Om du behöver läsa om detta så finns det beskrivet på s 21–25 i faktaboken.

1:4 Bokföringssystem

Plocka ihop en kontoplan Julia har nyligen öppnat en skobutik. Hon köper skor från olika grossister och säljer till konsumenter. De flesta kunderna betalar med kontokort, men en hel del betalar kontant. Butikslokalen hyr Julia av en privat fastighetsägare, och där har hon en kassadisk, hyllor och inredning. I ett rum bakom butiken finns hennes lager. Butiken driver Julia som enskild näringsidkare och hon har en anställd. A

Vilket inkomstkonto ska Julia använda för sin bokföring?

B

Välj ut fem kostnadskonton som Julia kan tänkas behöva.

C

Välj ut tre tillgångskonton.

D

Välj ut tre konton för eget kapital och skulder.

Förenkla redovisningen Patrik Winberg äger sedan ett år tillbaka en rörfirma. Han driver företaget som en enskild firma och har en anställd. Omsättningen beräknas för det första året uppgå till drygt 800 000 kr. Patrik låter en redovisningsbyrå sköta bokföringen. Han fyller själv i en dagbok med konton för likvida medel, moms och övrigt. Redovisningsbyrån får en kopia av dagboken varje månad och använder den som underlag för sin datorbokföring. Patrik får i sin tur varje månad tillbaka momsrapport, resultatrapport, verifikationslista och huvudbok. Patrik är inte helt nöjd med det nuvarande bokföringssystemet. Han tycker att redovisningsbyrån gör hans bokföringsarbete en gång till. Dessutom anser han att dagboksbladet ger en bättre överblick än datalistorna över vad som har hänt. Rörfirmans verksamhet är inte så komplicerad. Förutom några kundfakturor och leverantörsfakturor blir det ca tio verifikationer i månaden för t ex hyra, lön, el och tele. Chefen för redovisningsbyrån har sagt att det inte räcker att bara ha dagboken, eftersom man också måste ha en huvudbok enligt lagen. Dessutom måste Patrik göra årsbokslut säger han. • Ge ett förslag på hur Patrik kan lägga upp sin bokföring på ett annat sätt.

10


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:14 AM

Page 11

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 1:5 Bokföringens grunder

Registrering av affärshändelser Registrera nedanstående affärshändelser genom att debitera eller kreditera angivna belopp på raden för respektive konto (bortse från moms).

I uppgift 1:5–6 gäller det att registrera affärshändelser. I uppgift 1:6 ska du dessutom föra in dem i en kolumndagbok. Hur du gör kan du läsa om på s 22–24 i faktaboken.

A

B

C

D

Tillgångskonton: Skuldkonton: Inkomstkonto: Utgiftskonto:

Företaget tar 15 000 kr från kassan och sätter in på bankkontot. Debet

Kredit

Kassa

.......................

.......................

Bank

.......................

.......................

Företaget tar ett banklån på 100 000 kr och sätter in pengarna på banken. Debet

Kredit

Bank

.......................

.......................

Banklån

.......................

.......................

Varor säljs för 15 500 kr och pengarna sätts in på banken. Debet

Kredit

Bank

.......................

.......................

Försäljning

.......................

.......................

Varor för 12 000 kr köps kontant.

Kassa, Plusgiro, Bank och Kundfordringar. Banklån och Leverantörsskulder. Försäljning. Varuinköp.

E

F

G

H

Debet

Kredit

Kassa

.......................

.......................

Varuinköp

.......................

.......................

Banklånet betalas av med 6 000 kr. Pengarna tas från bankkontot. Debet

Kredit

Bank

.......................

.......................

Banklån

.......................

.......................

Varor för 25 000 kr köps in på kredit. Debet

Kredit

Leverantörsskulder

.......................

.......................

Varuinköp

.......................

.......................

Varor för 10 000 kr säljs på kredit. Debet

Kredit

Kundfordringar

.......................

.......................

Försäljning

.......................

.......................

En leverantörsskuld betalas med 19 600 kr över plusgirot. Debet

Kredit

Plusgiro

.......................

.......................

Leverantörsskulder

.......................

.......................

11


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:14 AM

Page 12

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 1:6 Bokföringens grunder

Kontering i dagbok för Fikafixarna Lena och Karin är systrar och driver tillsammans företaget Fikafixarna. De säljer smörgåsar och småkakor över disk och till företag. Dessutom hyr de ut vattenbehållare för mineralvatten till arbetsplatser. A

Kontera nedanstående affärshändelser för den 1 och 2 september (konteringsrutorna finns på s 14–15 eller som kopieringsunderlag bak i boken). Använd nedanstående kontoplan. Bortse från moms. 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Checkräkning 2010 Eget kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskulder 3010 Varuförsäljning 3910 Uthyrning behållare 4010 Varuinköp 5010 Lokalkostnad 5900 Reklam och PR 6310 Företagsförsäkring 6990 Diverse kostnader 8410 Räntekostnader

Okt

Affärshändelser

1

– Dagskassan för smörgås- och kakförsäljningen uppgår till 6 200 kr (ver 563). – Dagskassan för uthyrningen uppgår till 2 100 kr (ver 564). – Karin överför 8 000 kr från kassan till checkräkningen (ver 565). – Faktura för varor för 2 300 kr har kommit från en leverantör (ver 566). – Lena köper smör för 210 kr som betalas kontant (ver 567). – Faktura för försäkring på 2 300 kr kommer (ver 568).

12


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:14 AM

Page 13

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 2

– Dagskassan för smörgås- och kakförsäljningen uppgår till 8 100 kr (ver 569). – Dagskassan för uthyrningen uppgår till 4 700 kr (ver 570). – 12 000 kr överförs från kassan till plusgiro (ver 571). – Karin betalar över checkräkningen en leverantörsfaktura på 3 400 kr som är bokförd som skuld (ver 572). – Lena köper lösgodis kontant för 400 kr som de bjuder kunderna på (ver 573). – En irriterad gäst påstår att han varit magsjuk i tre dagar efter att ha ätit en smörgås. Karin ger honom 200 kr kontant som kompensation (ver 574).

B

Bokför konteringarna för Fikafixarna på dagboksbladet på följande uppslag. Lägg upp följande konton i de tomma kolumnerna: Kassa, Checkräkning, Leverantörsskulder, Försäljning och Hyresintäkter.

C

Gör tvärkontroll.

13


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:14 AM

Page 14

Redovisningssystemet – sü fungerar det

1 Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Nr

Dag Text

Namn

Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Konto

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Ver nr Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:14 AM

Page 15

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Kredit

Kronor

Kronor

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Ver nr ____________ Konto

Namn

Debet

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Övriga konton Debet

Kredit

Debet

Kredit

Nr

Namn

Debet

Kredit


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

2

KAPITEL

5/21/14

11:17 AM

Page 16

Den dagliga bokföringen

Innehåll

Testa dig själv / 2:1 Försäljning hos Konsthörnan /

2:10 Kontering för hårsalong / Registrering av olika typer av affärshändelser

Försäljning och kunder

2:2 Inköp och försäljning hos Inredningsprofilen /

2:11 Kontering för grossistföretag / Registrering av olika typer av affärshändelser

Inköp och försäljning

2:3 Inköp och försäljning hos BåtCenter AB /

2:12 Rättelse av felaktiga registreringar Rättelsekonteringar

Inköp och försäljning

2:13 Bokföring med komplikationer 2:4 Affärer med utländska företag /

Rättelsekonteringar

Handel med utlandet

*2:14 Försäljning på djupet / 2:5 Cake Shops moms- och arbetsgivardeklarationer Moms- och arbetsgivardeklarationer

Försäljning och kunder

*2:15 Inköp på djupet / Inköp och leverantörer

2:6 Momskontering för färghandel / Momsdeklaration

2:7 Moms på import och export Handel med utlandet

2:8 Lön och skatt hos PC-teamet / Lönekontering

2:9 Lön och skatt hos Power Sport / Lönekontering

* Avser fördjupning


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

5/21/14

11:18 AM

Page 17

Den dagliga bokföringen

2

T esta dig själv Kryssa för rätt svarsalternativ! (D = debet, K = kredit) 1 En kreditfaktura till kund bokförs på konto I A 3010 Varuförsäljning (D), 2610 Utg moms (D), 1510 Kundfordringar (K) I B 3010 Varuförsäljning (K), 2610 Utg moms (K), 1510 Kundfordringar (D) I C 3010 Varuförsäljning (D), 2610 Utg moms (D), 1910 Kassa (K)

7 Intjänad semesterlön bokförs på konto I A 2920 Upplupna semesterlöner (K), 7090 Förändring av semesterlöneskuld (D) I B 7010 Löner (D), 7090 Förändring av semesterlöneskuld (K) I C 2920 Upplupna semesterlöner (D), 7090 Förändring av semesterlöneskuld (K)

2 Försäljning mot kontokort bokförs på konto I A 1930 Checkräkning (D), 6040 Kontokortsavgifter (D), 1580 Kontokortsfordringar (K), 3010 Försäljning (K) I B 1580 Kontokortsfordringar (D), 6040 Kontokortsavgifter (D), 3010 Försäljning (K), 2610 Utg moms (K) I C 1930 Checkräkning (D), 6040 Kontokortsavgifter (D), 1580 Kontokortsfordringar (K)

8 Arbetsgivaravgifter bokförs på konto I A 7510 Sociala avgifter (D), 7010 Löner (K) I B 7510 Sociala avgifter (D), 2730 Skuld för sociala avgifter (K) I C 7510 Sociala avgifter (D), 1930 Checkräkning (K)

3 Kassarabatt till en kund bokförs på konto I A 1930 Checkräkning (D), 3731 Lämnade kassarabatter (K), 1510 Kundfordringar (K) I B 1930 Checkräkning (D), 4731 Erhållna kassarabatter (D), 1510 Kundfordringar (K) I C 1930 Checkräkning (D), 3731 Lämnade rabatter (D), 2610 Utg moms (D), 1510 Kundfordringar (K) 4 Inköp av varor från företag i annat EU-land bokförs på konto I A 4030 Inköp EU (D), 2645 Beräknad ing moms (K), 2440 Lev skulder (K), 2615 Beräknad utg moms (D) I B 4030 Inköp EU (D), 2645 Beräknad ing moms (D), 2440 Lev skulder (K), 2615 Beräknad utg moms (K) I C 4030 Inköp EU (D), 2440 Lev skulder (K)

9 Överföring till avräkningskontot för skatter och avgifter bokförs på konto I A 2710 Personalskatt (D), 2730 Skuld sociala avgifter (D), 2650 Redovisning moms (D), 2012 Avräkn skatter o avgifter (K) I B 2710 Personalskatt (K), 2730 Skuld sociala avgifter (K), 2650 Redovisning moms (K), 2012 Avräkn skatter o avgifter (D) I C 2012 Avräkn skatter o avgifter (D), 1930 Checkräkning (K)

* 10 Förskottsbetalning från kund bokförs på konto I A 2420 Förskott från kunder (K), 1930 Checkräkning (D) I B 2420 Förskott från kunder (K), 2610 Utgående moms (K), 1510 Kundfordringar (D) I C 2420 Förskott från kunder (K), 2610 Utgående moms (K), 1930 Checkräkning (D)

* 11 Förskottsbetalning till leverantör bokförs på konto I A 1684 Leverantörsfordran (D), 1930 Checkräkning (K) I B 1684 Leverantörsfordran (D), 2640 Ingående moms (D), 2440 Leverantörsskulder (K) I C 1684 Leverantörsfordran (D), 2640 Ingående moms (D), 1930 Checkräkning (K)

5 Försäljning till företag i annat EU-land bokförs på konto I A 1510 Kundfordringar (D), 3040 Försäljning EU (K) I B 1510 Kundfordringar (D), 3040 Försäljning EU (K), 2610 Utg moms (K) * 12 Kundfakturor som lämnas för belåning (factoring) I C 1510 Kundfordringar (D), 2645 Beräknad ing bokförs på konto moms (D), 3040 Försäljning EU (K), 2615 BeräkI A 2810 Avräkning factoring (K), 1930 Checkräknad utg moms (K) ning (D) 6 Löneutbetalning bokförs på konto I B 2810 Avräkning factoring (D), 1930 CheckräkI A 7010 Löner (D), 1930 Checkräkning (K) ning (K) I B 7010 Löner (D), 2710 Personalskatt (D), I C 2810 Avräkning factoring (D), 1510 Kundford1930 Checkräkning (K) ringar (K) I C 7010 Löner (D), 2710 Personalskatt (K), 1930 Checkräkning (K) 17


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

5/21/14

11:18 AM

Page 18

Den dagliga bokföringen

2 2:1 Försäljning och kunder I uppgift 2:1–4 arbetar du med kontering av försäljning och inköp, även av utländska köp. Om du behöver hjälp kan du läsa om detta på s 36–42 samt s 51–52 (om kursdifferenser) i faktaboken.

Försäljning hos Konsthörnan Adam Larsson har en rambutik, Konsthörnan i centrala Uppsala. Han konterar alla verifikationer själv och registrerar sedan dessa i datorn med hjälp av ett bokföringsprogram. Kontera i konteringsrutorna på nästa sida (eller kopieringsunderlag) en dags affärshändelser för Adams butik. Använd nedanstående kontoplan. 1510

Kundfordringar

2640 Ingående moms

1580

Kontokortsfordringar

3010 Varuförsäljning

1910

Kassa

4010 Varuinköp

1930

Checkräkning

5010 Lokalkostnad

2010

Eget kapital

6040 Kontokortsavgifter

2350

Banklån

6200 Tele och post

2440

Leverantörsskulder

6990 Diverse kostnader

2610

Utgående moms

8410 Räntekostnader

Affärshändelser 12 januari Ver 1

Dagsförsäljningen uppgår till 36 000 kr, varav moms 7 200 kr. 20 000 kr avser kontant försäljning och 16 000 kr avser kontokortsförsäljning. Avgiften till kontokortsföretaget är 320 kr.

Ver 2

Adam överför 18 000 kr till checkräkningen från kassan.

Ver 3

Adam har sålt ett större parti ramar till en kund och skickar en faktura på 9 000 kr, varav moms 1 800 kr.

Ver 4

19 600 kr kommer från kontokortsföretaget och avser försäljning fyra dagar tidigare. Pengarna sätts in på checkräkningen.

Ver 5

En kund betalar en faktura på 6 000 kr över bank. Fakturan är tidigare bokförd som kundfordran.

Ver 6

En kund kommer tillbaka med en ram med felaktiga mått. Adam tar tillbaka ramen och ger kunden 500 kr kontant, varav moms 100 kr.

Affärshändelser 13 januari

18

Ver 7

11 760 kr kommer in på checkräkningen från kontokortsföretaget och avser försäljning fyra dagar tidigare.

Ver 8

Dagsförsäljningen uppgår till 42 000 kr, varav moms 8 400 kr. 14 000 kr avser kontant försäljning och 28 000 kr avser kontokortsförsäljning. Avgiften till kontokortsföretaget är 560 kr.

Ver 9

Adam överför 12 000 kr till checkräkningen från kassan.

Ver 10

Adam skickar en faktura till en kund på 3 000 kr, varav moms 600 kr.

Ver 11

En kund reklamerar en ram som spruckit och Adam skickar en kreditfaktura på 600 kr, varav moms 120 kr.

Ver 12

En kund betalar en faktura över bank på 4 000 kr. Fakturan är tidigare bokförd som kundfordran.


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

5/21/14

11:18 AM

Page 19

Den dagliga bokfรถringen

2 Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Namn

Konto

Debet

Kredit

Nr

Namn

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto

Debet

Kredit

Nr

Namn

Kronor

Kronor

Konto

Debet

Kredit

Nr

Namn

Kronor

Kronor

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Nr

Kronor

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Konto

Kronor

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Konto

Namn

Kredit

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Nr

Nr

Debet

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Konto

Konto

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

19


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

5/21/14

11:18 AM

Page 20

Den dagliga bokföringen

2 2:2 Inköp och försäljning

Inköp och försäljning hos Inredningsprofilen Leon Kempinsky har butiken Inredningsprofilen, som säljer husgeråd, möbler och textilier. Han konterar alla verifikationer själv och registrerar sedan dessa i datorn med hjälp av ett bokföringsprogram. Kontera i konteringsrutorna en dags affärshändelser för Inredningsprofilen. Använd nedanstående kontoplan. 1510 Kundfordringar 1580 Kontokortsfordringar 1930 Checkräkning 1910 Kassa 2010 Eget kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskulder 2610 Utgående moms 2640 Ingående moms 3010 Varuförsäljning 4010 Varuinköp 5010 Lokalhyra 6040 Kontokortsavgifter 6200 Tele och post 6990 Diverse kostnader 8410 Räntekostnader

Affärshändelser 6 februari Ver 121 Inköp av handdukar kontant från kassan för 5 500 kr, varav moms 1 100 kr. Ver 122 Leon har köpt in muggar och de har kommit tillsammans med en faktura på 10 000 kr, varav moms 2 000 kr. Fakturan ska betalas om tre veckor. Ver 123 Leon reklamerar trasiga muggar och får en kreditfaktura på 2 000 kr, varav moms 400 kr. Ver 124 Faktura avseende fönsterputsning av butiksfönstren på 1 500 kr, varav moms 300 kr, kommer. Den ska betalas om en månad. Ver 125 Leon betalar från checkräkningen en faktura på 8 000 kr avseende inköpta kuddar. Fakturan kom tillsammans med varorna i december förra året och bokfördes då. Ver 126 En kund reklamerar handdukar som tappat färgen och Leon skickar en kreditfaktura på 600 kr, varav moms 120 kr.

20


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

5/21/14

11:18 AM

Page 21

Den dagliga bokföringen

2 Ver 127 Dagsförsäljningen uppgår till 12 000 kr, varav moms 2 400 kr. 4 000 kr avser kontant försäljning och 8 000 kr avser kontokortsförsäljning. Avgiften till kontokortsföretaget är 160 kr. Ver 128 Leon överför 7 000 kr till checkräkningen från kassan.

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Nr

Namn

Namn

Kredit

Kronor

Kronor

Konto

Debet

Kredit

Nr

Namn

Kronor

Kronor

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Konto

Nr

Debet

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Konto

Konto

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

21


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

5/21/14

11:18 AM

Page 22

Den dagliga bokföringen

2 2:3 Inköp och försäljning

Inköp och försäljning hos BåtCenter AB Kontera i konteringsrutorna på nästa sida (eller kopieringsunderlag) följande urval av affärshändelser för BåtCenter AB. Företaget säljer segel, linor och andra båttillbehör till konsumenter och även en del företag. Använd kontoplanen i slutet av boken. Affärshändelser

22

1

Den kontanta dagsförsäljningen uppgår till 25 000 kr inkl moms (ver 171).

2

Kontokortsförsäljningen uppgår till 30 000 kr inkl moms. Avgiften till kontokortsföretagen är 600 kr (ver 203).

3

BåtCenter skickar en faktura till kunden Lillviks Jolleklubb på sammanlagt 55 000 kr inkl moms (ver 217).

4

Berghamra Adventure har tidigare köpt segel för 15 000 kr inkl moms. Färgnyansen stämde inte med den utlovade och företaget får därför en kreditfaktura på 2 000 kr inkl moms (ver 234).

5

En av de största kunderna, Källbergets Segelklubb, har förhandlat sig till en kassarabatt på 2 %. När företaget betalar en faktura på 30 000 kr via bankgiro, som är bokförd som kundfordran, gör man samtidigt avdrag för kassarabatt med 480 kr och moms 120 kr (ver 297).

6

Lillviks Jolleklubb betalar fakturan (se 3) över plusgiro (ver 314). 7

Berghamra Adventure betalar fakturan på 15 000 kr med avdrag för kreditfakturan (se 4) över plusgiro (ver 318).

8

Från kontokortsföretaget kommer 9 800 kr över bank som avser försäljning fyra dagar tidigare (ver 334).


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

5/21/14

11:18 AM

Page 23

Den dagliga bokfรถringen

2 Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Konto Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Nr

Namn

Namn

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Konto

Nr

Debet

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Nr

Konto

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

23


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

5/21/14

11:18 AM

Page 24

Den dagliga bokföringen

2 2:4 Handel med utlandet

Affärer med utländska företag Kontera följande urval av affärshändelser för Vårdkontroll AB. Företaget säljer instrument och elektronisk utrustning för övervakning av sjuka. Det mesta av materialet importeras och de flesta produkterna exporteras. Använd kontoplanen i slutet av boken. Affärshändelser 1

Mikrochips köps på kredit från ett företag i Belgien för 5 000 euro, kurs 9,20 SEK (ver 234).

2

En större anläggning säljs på kredit till ett sjukhus i England för 400 000 kr exkl moms (ver 245). Företaget är momsregistrerat i England.

3

Fakturan från det belgiska företaget betalas via bankgiro (se 1). Kursen på betalningsdagen är 9,30 SEK (ver 259).

4

Kontrolldisplayer köps på kredit från ett företag i USA för 20 000 $, kurs 10,30 SEK (ver 263).

5

Från tullen kommer faktura på moms på 51 500 kr (se 4) för kontrolldisplayerna från USA (ver 272).

6

Två övervakningsanläggningar säljs till ett vårdhem i Chile och fakturan uppgår till 750 000 kr exkl moms (ver 281).

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Konto

24

Namn

Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Nr

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

5/21/14

11:18 AM

Page 25

Den dagliga bokföringen

2 Cake Shops moms- och arbetsgivardeklarationer

2:5 Moms- och arbetsgivardeklarationer

Studera skattedeklarationen nedan för Cake Shop och svara på följande frågor:

Uppgift 2:5–9 handlar om momsoch arbetsgivardeklarationen och de skatter och avgifter som ska redovisas. Det gäller moms, personalskatt och arbetsgivaravgifter. Du kan läsa om detta på s 43–47 och s 53–57 i faktaboken. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen (deklarationsadress, se andra sidan)

A

Hur stor var omsättningen under perioden?

B

Hur mycket moms ska Cake Shop betala till Skatteverket?

C

Hur stora har löneutbetalningarna varit under perioden? D

Hur mycket ska Cake Shop betala till Skatteverket i arbetsgivaravgifter och avdragen skatt?

E

Hur mycket ska Cake Shop sammanlagt betala till Skatteverket?

Arbetsgivardeklaration

02 Person-/Organisationsnummer

01 Deklarationsdag

Arbetsgivaravgifter att deklarera för

Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner

50

+

3 5 4 0 0

51

Plusgiro 489 01 03-7 Bankgiro 5050-1055

+

Avgiftspliktiga förmåner

Ditt referensnummer (OCR)

Betala din skatt till

52 Avdrag för utgifter i arbetet

-

Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt

53

=

3 5 4 0 0

Ålderspensionsavgift för födda 1938 -

56

55

3 5 4 0 0

+

av rad 57 60

Mervärdesskattedeklaration

Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen

+

av rad 59

01 Deklarationsdag

02 Person-/Organisationsnummer

Momsregistreringsnummer (VAT-nummer)

66

Ambassader och företag 65 utan fast driftställe i Sverige samt särskild löneskatt USA, Kanada, 69 67 Québec Kod

Kod och procent se bifogad information

Avdrag

Avdrag för regionalt stöd får bara göras för verksamhet i vissa branscher

Summa arbetsgivaravgift

Från ränta och utdelning Summa avdragen skatt

02 4700 11

3 5 4 0 0

Summa avgift och skatt att betala

82 84 86

+

1 2 1 0 0

+ +

88

= =

1 2 1 0 0 2 3 7 8 2

Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan)

Elin Landell Elin Landell Kontaktperson Telefonnummer

05

1 4 2 7 0 0

Momspliktiga uttag n för framställning av statistik.

Från pension m.m.

87

Namnförtydligande

Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08

03 Administrativ kod

Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Statistiska centralbyrån (SCB) använder uppgifterna i skattedeklaratione

Från lön och förmåner

85

Underskrift (behörig firmatecknare)

Ange endast kronor, ej ören

A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms

B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08 10 Utgående moms

+

25 %

Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning

11 Utgående moms

07

Hyresinkomster vid frivillig 08 skattskyldighet

C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet

20 Inköp av varor från ett annat EU-land Inköp av tjänster från ett 21 annat EU-land enligt huvudregeln 1 Inköp av tjänster från ett land utanför EU 2

1 7 1 2 4

+

12 % 12

Utgående moms

+

6%

D. Utgående moms på inköp i ruta 20 - 24 30 Utgående moms

+ 31

Utgående moms

+

22

32 Utgående moms

+

23 Inköp av varor i Sverige 3 24 Övriga inköp av tjänster

E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms Försäljning av varor till ett annat EU-land 4

35

Försäljning av varor utanför EU

36

Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel

37

Mellanmans försäljning av 38 varor vid trepartshandel 4 Försäljning av tjänster till 39 näringsidkare i annat EUland enligt huvudregeln 1,4 Övrig försäljning av tjänster 40 omsatta utanför Sverige

Försäljning när köparen är 41 skattskyldig i Sverige

L 11-10

3 5 4 0 0

83

Underskrift

1 1 6 8 2

Avdragen skatt

Underlag för skatteavdrag

* Ruta 66,

Moms att deklarera för

=

06

Avdragen skatt att deklarera för

Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK

i stödområde. Se SKV 401 och SKV 463.

Avdrag regionalt stöd 78

77

81

+

76

75

(Uppgiften registreras ej)

Lön och förmåner inkl. SINK

70

01

Summa underlag

Deklarationsadress

4700 11

Regionalt stöd, underlag (= 55 + 57)

Bankgiro, plusgiro och referensnummer (OCR), se andra sidan

+

Se nedan *

Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter

Summa underlag för skatteavdrag

L 11-10

1 1 6 8 2

58

59

Ränta och utdelning

SKV

+

av rad 55

57

SKV

Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. för framställning av statistik. Statistiska centralbyrån (SCB) använder uppgifterna i skattedeklarationen

Arbetsgivaravgift för födda

Ange endast kronor, ej ören

Arbetsgivaravgifter

Underlag för arbetsgivaravgifter Full arbetsgivaravgift för födda

(Ruta 53 = 55 + 57 + 59 + 65 + 69)

F. Ingående moms 48 Ingående moms att dra av

8 1 4 0

-

G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid) Moms att betala eller få tillbaka

Beräkna din betalning (till din hjälp, uppgifterna registreras inte)

49 +/-

=

8 9 8 4

Moms att betala/återfå Arbetsgivaravgift Avdragen skatt F- eller SA-skatt

42 Övrig försäljning m.m. Förklaringar till fotnoter 1 - 4, se kopian

Att betala/få tillbaka

Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan)

Elin Landell Elin Landell 03 Administrativ kod

25


Sid 016-044 (kap 2).qxp:Sid 016-044 (kap 2)

5/21/14

11:18 AM

Page 26

Den dagliga bokföringen

2 2:6 Momsdeklaration

Momskontering för färghandel Stefan Kratz har en färghandel som han driver som enskild näringsidkare. Han måste deklarera moms varje månad. Den 12 maj är sista dagen att redovisa momsen för mars. Omsättningen exkl moms var 520 880 kr under mars månad. Den ingående momsen var 70 910 kr. Stefan har fyllt i momsdeklarationen nedan. Moms att deklarera för mars

Ange endast kronor, ej ören

A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08

05

5 2 0 8 8 0

Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Statistiska centralbyrån (SCB) använder uppgifterna i skattedeklarationen för framställning av statistik.

Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet

Utgående moms 07 Utgående moms

C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet 20 Inköp av varor från ett annat EU-land Inköp av tjänster från ett 21 annat EU-land enligt huvudregeln 1 22 Inköp av tjänster från ett land utanför EU 2 23

+ 12

+

D. Utgående moms på inköp i ruta 20 - 24 30

+ 31

+

Utgående moms 32

+

Utgående moms

Inköp av varor i Sverige 3 24 Övriga inköp av tjänster

E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms Försäljning av varor till ett annat EU-land 4 Försäljning av varor utanför EU Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel

F. Ingående moms

35

48 Ingående moms att dra av

7 0 9 1 0

-

36

G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid) 37

Moms att betala eller få tillbaka

Mellanmans försäljning av 38 varor vid trepartshandel 4 Försäljning av tjänster till 39 näringsidkare i annat EUland enligt huvudregeln 1,4

Beräkna din betalning (till din hjälp, uppgifterna registreras inte)

49 +/-

5 9 3 1 0

=

Moms att betala/återfå Arbetsgivaravgift Avdragen skatt F- eller SA-skatt

42 Övrig försäljning m.m.

Att betala/få tillbaka

U

l

i

Kontera överföring av in- och utgående moms B Kontera överföringen av momsskulden till till kontot för redovisning av moms. avräkningskontot för skatter och avgifter.

Ver nr ____________ Konto Nr

26

6%

Utgående moms

Försäljning när köparen är 41 skattskyldig i Sverige

C

12 %

08

omsatta utanför Sverige

A

1 3 0 2 2 0

+ 11

Övrig försäljning av tjänster 40

L 11-10

10 Utgående moms 25 %

06

Momspliktiga uttag Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning

B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Kontera inbetalningen av momsen och andra skatter och avgifter över plusgiro till Skatteverket. Totalt belopp för samtliga skatter och avgifter är 210 700 kr.

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor


Sid 001-015 (kap 1).qxp:Sid 001-015 (kap 1)

5/21/14

11:13 AM

R2000 Redovisning 2 Problembok ISBN 978-91-47-11675-1 © 2014 Författarna och Liber AB Redaktion: Per-Olof Bergsten och Cecilia Björnsson Söderberg Bildredaktör: iBild/Ingela Lindqvist och Ewa Hansson Rosdahl Omslag och form: Fredrik Elvander Layout: Exaktaprinting AB Upplaga 6:1 Sättning: Exaktaprinting AB, Malmö Tryck: Kina 2014

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tel: 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tel: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Page 2


Forts fr föreg sida.

4

5–6 5010 5090 5100 5210 5220 5390 5410 5460 5500 5610 5620 5710

7010 7090 7210 7220 7321 7322 7331 7332 7380 7410 7510 7570 7610 7620 7690 7820 7830 7960 7973 8 8210 8230 8310 8410 8422 8430 8811 8819 8850 8910 8999

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar mm Löner (till kollektivanställda) Förändring av semesterlöneskuld Löner (till tjänstemän) Löner (till företagsledare) Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Kostnader för naturaförmåner Pensionsförsäkringspremier Lagstadgade sociala avgifter Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Utbildningskostnader Sjuk- och hälsovård Övriga personalkostnader Avskrivningar på byggnader Avskrivningar på maskiner och inventarier (enligt plan) Valutakursförluster (på fordringar och skulder av rörelsekaraktär) Förlust vid försäljning av maskiner och inventarier Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader Utdelning på aktier och andelar (ej koncern- eller intresseföretag) Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar Ränteintäkter (från omsättningstillgångar) Räntekostnader (för långfristiga skulder) Dröjsmålsräntor (för leverantörsskulder) Valutakursdifferenser på långfristiga skulder Avsättning till periodiseringsfond (aktiebolag) Återföring från periodiseringsfond (aktiebolag) Avskrivningar över plan (Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan) Skatt på årets resultat (aktiebolag) Årets resultat

Ett nytt flexibelt alternativ för kursen Redovisning och beskattning. R2000 innehåller både övningsuppgifter av traditionellt slag och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. Läromedlet fokuserar på de centrala avsnitten i kursen.

2000 2000 Processinriktad Problemorienterad Flexibel

Redovisning 2

Tradition och nytänkande på samma gång!

Faktabok ger dig följande och mycket mer! • Basdel som uppfyller kursplanens krav. Tillvalsdel som ger mer – utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse. • Faktakapitel med kort och koncis Grundtext och markerade Fördjupningsavsnitt. • Många praktiska exempel samt minireportage/yrkesporträtt. • Kapitelingresser och kapitelavsnitt med ett mindre företags och dess redovisningsbyrås bestyr med den dagliga bokföringen, rapporterna och bokslutet – ger ett ansikte åt de olika kapitlens innehåll och syfte. Berättelsen byggs på – kapitel för kapitel – och blir en följetong basdelen igenom. • Sammanfattningar och redovisningsbegrepp i korthet, formel- och förklaringsrutor, sidelines etc bidrar till en aktiv inlärning.

2000

Problembok innehåller klart avgränsade övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad. Under rubriken Tanke & Helhet hittar du bl a praktikfall, som integrerar kunskaperna i flera kapitel. Där finns också datoruppgifter. Under rubriken hittar du även ”tankenötter” i form av lite klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter. Ett test med flervalsfrågor inleder varje kapitel. Kortfacit medföljer boken.

2000

Webplats. För att variera studierna finns en webplats med möjligheter till att lösa övningsuppgifter interaktivt och att träna bl a kontering, bokslut och nyckeltalsberäkning på datorn. De interaktiva övningarna hittar du på http://b2b.liber.se/e2000

Problembok

5720 5800 5900 6040 6071 6072 6110 6200 6310 6351 6352 6360 6500 6800 6910 6960 6970 6981 6982 6990

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Lokalhyra Övriga lokalkostnader Kostnader för egen fastighet (Fastighetskostnader) Hyra av maskiner Hyra av inventarier Vatten- och energikostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Personbilskostnader Lastbilskostnader Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution Tull- och speditionskostnader Resekostnader Reklam och PR Kontokortsavgifter Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmaterial Tele och post Företagsförsäkringar Konstaterade kundförluster Befarade kundförluster Garantikostnader Externa tjänster Inhyrd personal Licensavgifter, royalties Franchiseavgifter etc Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Föreningsavgifter, avdragsgilla Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Diverse kostnader (Övriga externa kostnader)

7

2000 Redovisning 2

4010 4020 4030 4731 4960

Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster Varuinköp Materialinköp Inköp av varor från annat EU-land Erhållna kassarabatter Förändring av varulager (lager av handelsvaror)

Dessutom kan du som studerande erhålla fri elevlicens för Vismas ekonomiprogram, Visma Administration och Visma eEkonomi, via Libers hemsida. (gå in på R2000) eller via www.vismaspcs.se/elevlicens.

2000

2000

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Göran Lückander Ola Stålebrink

Redovisning 2

Lösningar och lärarhandledning. Till R2000 finns en separat bok med fullständiga lösningar till alla övningsuppgifter, praktikfall etc samt en fyllig lärarhandledning med lärartips, OH-underlag m m samt provuppgifter med lösningar.

6 uppl

R2000 ISBN: Faktabok 47-11672-0 Problembok 47-11675-1 Kommentarer och lösningar 47-11673-7 Lärarhandledning med CD 47-11674-4

Problembok Best.nr 47-11675-1 Tryck.nr 47-11675-1

6 uppl

R2000 Prob - omslag.indd 1

09/05/14 4:00 PM

Profile for Smakprov Media AB

9789147116751  

9789147116751  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded