Page 1

Handledning i praktiken

Ulla Holmberg

Handledning i praktiken

Handledning förekommer i de flesta organisationer och vid skilda tillfällen, som till exempel under studietiden, som nyanställd eller som kontinuerlig utveckling för chefer och andra yrkesverksamma. Tidigare var handledning ytterst vanligt i arbetslivet i form av lärlingssystemet. Idag är lärlingar nästan på utdöende. Den här boken innehåller goda råd och tips för dig som kommer att handleda eller som kommer att handledas. Här beskrivs såväl individuell handledning som handledning i grupp. Ulla Holmberg ger även exempel på det som kan vara svårt i handledningssituationen samt pekar på möjligheterna. Hon reder också ut begreppen kring handledarrollerna, vad som menas med till exempel coach, mentor och bollplank. Ulla Holmberg är psykoterapeut och organisationskonsult. Hon arbetar sedan länge på Sinova AB och har många års erfarenhet av handledning i olika former. Hon är även medförfattare till boken ”Projektarbetets grunder”.

Ulla Holmberg

Det finns ett stort behov av handledning i det nya kunskapssamhället. Krav på effektivitet och förändringsberedskap för chefer och medarbetare ökar, samtidigt som resurser skärs ned, tempot skruvas upp och osäkerheten blir större. Handledning bidrar inte bara till utveckling av professionalism och den personliga utvecklingen, utan också till att minska riskerna för utbrändhet.

Ulla Holmberg

Handledning i praktiken Om hur man skapar en lärande process

Best.nr 7005-208-8

Tryck.nr 7005-208-8-01

Handled i prakt - omslag.indd 1

09-12-15 14.50.07


Handledning i praktiken ISBN 978-91-7005-208-8 © 2000 Författaren och Liber AB Upplaga 1:2 Förläggare: Anders Abrahamsson Omslag och illustrationer Olle Roos Tryck: Holmbergs, Malmö 2010

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

sid 1-2.indd 2

09-12-15 14.59.45


Innehåll Förord

7

1. Vanliga frågor

9

2. Vanliga handledningssituationer

14 14 14 15 15 16 16

Nybliven chef Nätverk för chefer Fadder för yngre kollega Chefer i förändring Ledarskap i förskolan Handledare för lärarkandidater

3. Vad är handledning?

17 17 18 19 20 20 24

Varför handledning? Handledningens rötter och tradition Handledning fram till idag Handledning idag Individuell handledning Handledning i grupp

4. Handledningens kärna

26 26 28 29

Lärandet i handledningssituationen Handledningens dubbla uppgifter Syftet med handledning i arbetslivet

5. Handledningens funktioner

31 31 31 32 32 33 33 34 34 34

Identifikationsfunktion Bekräftelsefunktion Inspirationsfunktion Pysfunktion Vanmaktsreducering Reparationsfunktion Problemlösningsfunktion Att få fönstren tvättade Experiment-, lek- och övergångsområde

02 Innehåll

3

09-11-16, 13.58


6. Förutsättningar

36 36 37 38 38 39

Uppdraget och uppdragsgivaren Gruppens sammansättning Gruppens storlek Praktiska frågor Handledningskontraktet

7. Arbetsformer

41 42 46

Metoder i handledningsarbetet Finns det andra sätt?

8. Utvärderingar

48 48 49 49 49 50 50

Språngutvärdering Ångerutvärdering Terminsutvärdering Utvärdering av handledarens roll Feedback till varandra Slutlig utvärdering

9. Exempel på teman i handledning av chefer

52 52 53 53 55 55 56 56

Det svåra samtalet Kommer från den egna avdelningen Ledningsgruppen har kört fast Arbetsgruppen Konflikter mellan medarbetare Chefers arbetssituation Balansen i livet

10. Handledning i grupp och individuellt

58 58 58 63 64 67 68

Grupphandledning Processer i gruppen Avslutning eller inte? Arbetsgruppen och ”som-om”-gruppen Individuell handledning Likheter och olikheter

11. Den handledde

69 69 70

Relationen handledare – handledd Den handleddes kompetens

02 Innehåll

4

09-11-16, 13.58


12. Motkrafter kan förvandlas till något konstruktivt

71 71 72

Brustna illusioner ”Måste jag vika ut mig?” ”Inte ska väl jag? Mitt fall är alldeles för betydelselöst” ”Det här kan ju jag...” ”Jag har inte min dyrbara tid till att bara sitta och prata…”

72 72 73

13. Handledaren

74 74 76 76

Handledarens kompetens Handledarens roll Vad gör man som handledare? Avbruten handledning – misslyckande eller aktivt val? Den goda dialogen Den perfekte handledaren Hur ser framtiden ut?

79 80 81 82

14. Praktiska tips

84 84 90 91 92 94 95

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 6 Bilaga 7

Litteratur

02 Innehåll

98

5

09-11-16, 13.58


Förord

”All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.” Sören Kirkegaard

Handledning är en skapande process mellan en handledare och en eller flera handledda. Den kan bedrivas utifrån olika teorier och modeller. Avgörande för en framgångsrik handledning är respekten för den/de handleddas yrkeskunskap och deras önskan att utvecklas. Med den här boken hoppas jag väcka intresse för handledning som form för lärande och utveckling i arbetslivet. Jag hoppas också att boken ska bidra till att skingra mystiken kring handledning som företeelse. Samtidigt vill jag visa på dess stora möjligheter som metod att utveckla människor och verksamheter. Bokens vänder sig till dem som i någon form kommer i kontakt med handledning, antingen som handledda eller som handledare. Som organisations- och ledarskapskonsult och som psykoterapeut har jag egna erfarenheter av handledarskap. Genom mitt arbete har jag också insett behovet av mera kunskap om handledningens nytta, innehåll och arbetssätt. Begreppet handledning förekommer idag inom ett antal yrkesgrupper och organisationer som tidigare inte använt sig av den formen för lärande, till exempel bland revisorer, advokater, lärarkandidater, trafikledare etcetera. Därför finns det ett stort behov av kunskap om hur man handleder andra inom ramen för det ordinarie arbetet. För flera av dessa yrkesgrupper som inte samtidigt är professionella handledare

FÖRORD ■ 7

03 Förord

7

09-11-16, 14.00


finns det heller ingen utbildning. För dem kan denna bok förhoppningsvis vara ett stöd. Jag ägnar mig främst åt handledning i grupp men behandlar i korthet även individuell handledning. Boken bygger till största delen på mångårig praktisk erfarenhet som handledare av grupper och enskilda men även i rollen som handledd för att utveckla mig själv som handledare. Jag har haft och har handledning med chefer, lärare, projektledare, personaladministratörer, förskolepersonal, extern- och internkonsulter etcetera. Mina handledningsgrupper och enskilda handledda har på olika sätt gett mig inspiration till denna bok. I samtal med mina kolleger har jag fått spännande tankar och lärdomar, som jag är mycket tacksam för. Det finns redan mycket intressant litteratur i ämnet som jag inspirerats av. Så långt det varit möjligt har jag hänvisat till de källor jag använt mig av. Jag hoppas att denna bok ska vara ett värdefullt komplement till befintlig litteratur i ämnet. Jag har beskrivit några utgångspunkter och praktiska verktyg som jag själv funnit användbara. Därför hoppas jag att boken ska kunna användas för självstudier, både av handledare och handledda och som litteratur på kurser i handledning. Förhoppningsvis kommer den också att skapa förståelse för den kompetens som krävs av en god handledare. I boken beskrivs ett antal situationer, svårigheter och teman i handledning. De är avsedda att väcka frågor och inspirera till eget tänkande och diskussioner i handledningsarbetet. Jag diskuterar också gärna med dig som läser boken. Kontakta mig via förlaget på adress anders.abrahamsson@liber.se. Att under en längre tid få arbeta tillsammans med människor som är intresserade av att utveckla sin yrkesroll och sig själva är inspirerande och lärorikt. I det arbetet måste man vara beredd på att ständigt ompröva egna ståndpunkter och inse att man aldrig blir riktigt färdig med vare sig sin egen eller andras utveckling.

ULLA HOLMBERG

8 ■ FÖRORD

03 Förord

8

09-11-16, 14.00


1. Vanliga frågor

För många är handledning ett diffust begrepp. För att ge läsaren en chans att snabbt komma in i ämnet har jag här sammanställt några av de vanligaste frågorna (F) jag mött under mina år som handledare. Jag ger mycket kortfattade svar (S) men hänvisar för det mesta till senare delar av boken, där varje fråga behandlas mera ingående. F: Man hör allt oftare talas om handledning nuförtiden, är den en modefluga?? S: Inom socialvården och andra människovårdande yrken, till exempel bland psykologer, psykoterapeuter och socionomer har begreppet funnits länge. Men det är relativt nytt för andra yrkesgrupper. Se vidare kapitel 3! F: Vad skiljer handledning i arbetslivet från terapi? S: Psykoterapi är en samtalsform där personliga problem och konflikter bearbetas. Se vidare kapitel 3! F: Vad är skillnad mellan mentor, bollplank och coach? S: Skillnaden ligger i syftet med de olika handledarrollerna även om arbetssättet ofta överensstämmer. Se vidare kapitel 3! F: Är det någon skillnad mellan handledning av personer i företag och i förvaltningar/institutioner? S: Nej, egentligen inte om den har samma syfte för båda grupperna, det vill säga att utveckla och stärka professionaliteten. Men oftast

VANLIGA FRÅGOR ■ 9

04 1 Vanliga frågor

9

09-11-16, 14.01


har handledning i till exempel socialt behandlingsarbete handlat om klienthandledning. Genom att få perspektiv på klienten och klientens situation får den handledde hjälp att hitta olika sätt att närma sig hans/hennes problem. Se kapitel 3! F: Vad får man egentligen ut av handledning om man till exempel är chef i en relativt väl fungerande organisation? S: Möjlighet till kontinuerlig utveckling både av yrkesroll och person. Se vidare kapitel 3-5! F: Vilka är de största skillnaderna mellan handledning individuellt och i grupp? S: I grupphandledning kan flera personer bidra till att belysa en handledds frågor. I individuell handledning är det enbart den handledde och handledaren som arbetar tillsammans och som därför kommer varandra närmare. Det ger ofta möjlighet till djupare bearbetning av problemen och starkare fokusering på den handledde. Se vidare kapitel 11! F: Hur länge bör en handledning pågå? Hur ofta? Hur lång tid per gång? S: Handledningen bör i princip pågå alltid men handledaren och kanske även handledningens fokus bör växla. Men för dem som ändå vill se handledning som en begränsad aktivitet är ett kontrakt på cirka 1 år rimligt. För en grupp är det lagom med 2-3 timmar varje gång och för individuell handledning cirka 1,5 timme. Se vidare kapitel 10 och bilagor! F: Vilken kompetens bör man kräva av en handledare? S: Det finns många synpunkter på detta. Se vidare kapitel 13! F: Vad bör man kräva av den handledde? S: Vilja att bidra med egna frågeställningar, dela med sig av sina erfarenheter och en förmåga att ta emot och reflektera över återkoppling från handledaren och gruppmedlemmarna. För deltagare i grupphandledning är det dessutom viktigt med en vilja att ge andra

1 0 ■ VA N L I G A F R Å G O R

04 1 Vanliga frågor

10

09-11-16, 14.01


återkoppling och delge egna tankar inför deras frågeställningar och att ta ett aktivt ansvar för det gemensamma handledningskontraktet. Se vidare kapitel 11! F: Vilka är de bakomliggande teorierna i handledningsarbete? S: Se kapitel 4! F: Kan/får en handledare hjälpa den handledde genom att gå vidare till andra personer, till exempel den handleddes chef? S: Principiellt går handledning ut på ”hjälp till självhjälp”. Men visst kan situationer uppstå där organisationens struktur och ledning ifrågasätts. Då kan den handledde behöva hjälp att gå vidare. I första hand innebär hjälpen att den handledde får stöd för samtal och aktiviteter på egen hand. Men ibland kan det vara lämpligt att handledaren förmedlar synpunkter och intryck till den handleddes chef, om så är överenskommet. Kapitel 12! F: Hur börjar respektive slutar en handledningsperiod? S: Den börjar i regel med ett sonderande möte för att undersöka möjligheterna att arbeta tillsammans. Därefter upprättas ett så kallat handledningskontrakt med spelregler för det fortsatta arbetet. Handledningsperioden avslutas med att en utförlig gemensam utvärdering görs av hur arbetet har varit, nya insikter och lärdomar, både på individuellt och i grupp etcetera. Se vidare kapitel 7, 11 och bilagorna om utvärdering! F: Hur börjar respektive slutar en handledningsträff? S: Den börjar i regel med ”rundan”, då var och en berättar vad han eller hon är upptagen av för närvarande, vad som hände med det som togs upp förra gången och hur man vill använda denna träff. Träffen avslutas med att det görs en sammanfattning av det gruppen eller den enskilda arbetat med. Till sist görs ”en språngutvärdering” av denna träff. Se vidare kapitel 8 och 9 och bilagorna på slutet om utvärdering.

VANLIGA FRÅGOR ■ 11

04 1 Vanliga frågor

11

09-11-16, 14.01


F: Vad händer om handledaren upptäcker saker om den handledde som borde åtgärdas? S: Då tas detta upp med den handledde under det kontinuerliga arbetet. Ett av syftena med att få feedback är att upptäcka både egna styrkor och utvecklingsområden och därmed utveckla professionaliteten. Kapitel 7! F: Hur gör man om handledare och handledd(a) inte kommer överens? S: Den frågan bör tas upp i det handledningskontrakt som tecknas i starten. Se vidare kapitel 7 och bilaga 1! F: Bör handledare och handledd ha en personlig relation? S: I princip nej. Efter en tids handledning uppstår naturligtvis en relation mellan handledare och handledd. Men det är viktigt att skilja mellan relationer till vänner och relationer i handledningsarbetet. Är handledaren för nära vän med en handledd kan det påverka möjligheten att på ett professionellt sätt arbeta tillsammans. Se kapitel 10 och 13! F: Bör handledning användas för att lösa konflikter? S: Det brukar inte vara handledningens huvudsyfte. För konfliktlösning är det förmodligen någon annan form av insats som behövs. Men naturligtvis kommer det under en längre tids handledning upp konfliktsituationer som diskuteras i förhoppning om att de ska hanteras på bästa sätt. Se kapitel 3! F: Kan man växla mellan individuell och grupphandledning? S: Ja, det kan hända att man börjar i det ena och övergår i det andra, därför att man som handledd tror att det passar en och ens behov bättre just då. Att ha både individuell handledning och grupphandledning samtidigt är förstås inte uteslutet, men kan bli komplicerat. Det är viktigt att i så fall som handledd hålla reda på hur man vill använda de olika möjligheterna.

1 2 ■ VA N L I G A F R Å G O R

04 1 Vanliga frågor

12

09-11-16, 14.01


F: Får man specifika kunskaper under handlednigen? S: Förhoppningsvis. Dels kan man få större insikt om egna styrkor och utvecklingsområden. Dels kan man lära sig problemlösningsmodeller, få en struktur för hur man kan bearbeta en situation eller frågeställning, hur organisationer och individer fungerar, vad som främjar respektive hindrar utveckling, kapitel 4, 5, 7, 8, 9 och 13! F: Dokumenterar handledaren något från handledningen? S: Det beror på handledaren. Det vanliga är nog att något antecknas men enbart för eget bruk och för att komma ihåg till nästa gång vad som togs upp av den enskilde. Det viktiga är att de handledda vet att informationen inte sprids vidare utan deras medgivande. Se kapitel 14!

VANLIGA FRÅGOR ■ 13

04 1 Vanliga frågor

13

09-11-16, 14.01


2. Vanliga handledningssituationer

Nybliven chef Maria har nyligen tillträtt som chef på en avdelning med 25 personer. Hon har arbetat inom företaget i fem år men inte på den här avdelningen. Hon har prövat på några olika projektledaruppdrag och har alltid tyckt det varit spännande med chefs- och ledarskapsfrågor. Så när nu Svante frågade om hon var intresserad av chefstjänsten på avdelning 2 efter Oskar så tvekade hon inte så länge innan hon sa sig vara villig att gå in i rekryteringsprocessen tillsammans med tre andra kandidater. Företaget anlitade en extern konsult för rekryteringsarbetet. Hon fick dessutom genomgå ett ledarskapstest som skulle tjäna som ytterligare underlag i beslutsprocessen. När hon gick igenom resultatet från ledarskapstestet blev hon medveten om områden i sitt ledarskap som behövde utvecklas, bland annat förmågan att vara tydlig i sin kommunikation och viljan att leda andra. Maria fick chefstjänsten och möjlighet att under det första året skaffa sig en extern samtalspartner som stöd i arbetet. Oskar som hon efterträder var en mycket omtyckt chef men gick i pension efter många år i företaget. Saknaden efter honom är fortfarande stor inom avdelningen.

Nätverk för chefer Organisationen ”Grenverket” brukar skicka alla sina nya chefer på en obligatorisk chefskurs på sammanlagt en vecka. Den brukar fungera som en bra grund för det framtida chefskapet. Men personalavdelningen har insett att detta inte är tillräckligt. Det behövs något mera som håller kunskaperna vid liv och framförallt ett forum där man får

1 4 ■ VA N L I G A H A N D L E D N I N G S S I T U AT I O N E R

05 2 Handledarsit

14

09-11-16, 14.02


Handledning i praktiken

Ulla Holmberg

Handledning i praktiken

Handledning förekommer i de flesta organisationer och vid skilda tillfällen, som till exempel under studietiden, som nyanställd eller som kontinuerlig utveckling för chefer och andra yrkesverksamma. Tidigare var handledning ytterst vanligt i arbetslivet i form av lärlingssystemet. Idag är lärlingar nästan på utdöende. Den här boken innehåller goda råd och tips för dig som kommer att handleda eller som kommer att handledas. Här beskrivs såväl individuell handledning som handledning i grupp. Ulla Holmberg ger även exempel på det som kan vara svårt i handledningssituationen samt pekar på möjligheterna. Hon reder också ut begreppen kring handledarrollerna, vad som menas med till exempel coach, mentor och bollplank. Ulla Holmberg är psykoterapeut och organisationskonsult. Hon arbetar sedan länge på Sinova AB och har många års erfarenhet av handledning i olika former. Hon är även medförfattare till boken ”Projektarbetets grunder”.

Ulla Holmberg

Det finns ett stort behov av handledning i det nya kunskapssamhället. Krav på effektivitet och förändringsberedskap för chefer och medarbetare ökar, samtidigt som resurser skärs ned, tempot skruvas upp och osäkerheten blir större. Handledning bidrar inte bara till utveckling av professionalism och den personliga utvecklingen, utan också till att minska riskerna för utbrändhet.

Ulla Holmberg

Handledning i praktiken Om hur man skapar en lärande process

Best.nr 7005-208-8

Tryck.nr 7005-208-8-01

Handled i prakt - omslag.indd 1

09-12-15 14.50.07

9789170052088  

Ulla Holmberg Om hur man skapar en lärande process ISBN 978-91-7005-208-8 © 2000 Författaren och Liber AB Förläggare: Anders Abrahamsson Oms...

9789170052088  

Ulla Holmberg Om hur man skapar en lärande process ISBN 978-91-7005-208-8 © 2000 Författaren och Liber AB Förläggare: Anders Abrahamsson Oms...