Page 1

Handbok i svenska åk 7–9 är en praktisk handbok som utgår från läroplanens centrala innehåll. Boken innehåller tydligt uppställda steg-för-steg-instruktioner med pedagogiska illustrationer som samverkar med texten. Den överskådliga framställningen och det kreativa bildmaterialet är anpassade till olika lärandestrategier och gör boken lättillgänglig för eleverna. Handboken har fokus på den kommunikativa förmågan i olika språkliga situationer. Boken fungerar som en inspirerande vägvisare för eleverna och ger dem handfast stöd för hur de ska ta sig an och lösa olika uppgifter i och utanför klassrummet.

‘ 7-9 Handbok i svenska ak

‘ 7-9 Handbok i svenska ak

HANDBOK I SVENSKA

'AK 7-9

Boken innehåller sju kapitel: • Ta reda på det – Söka och granska information • Jobba med det – Bearbeta information • Tala om det – Presentera muntligt med hjälpmedel • Skriv om det – Skriva sakprosa • Ta ställning – Uttrycka dig och ta ställning • Upplev – Läsa, se och lyssna till berättelser • Skapa – Uttryck dig personligt i berättelser.

Best.nr 47-10469-7 Tryck.nr 47-10469-7

BIRGITTA MELÉN

Omslag_handbok i svenska 7-9.indd 1

KARIN SJÖBECK

2014-05-07 12.34


ISBN 978-91-47-10469-7 © 2014 Birgitta Melén, Karin Sjöbeck och Liber AB Projektledning och redaktion: Maria Jones, Eva Skarp Grafisk form: Lotta Rennéus Omslag: Lotta Rennéus Bildredaktör: Nadia Boutani Werner Teckningar: Anders Nyberg s. 56, 58, 80, 99, 104, 116, 172, 173, 174, 175, 179, 181 Molly Rennéus s. 36, 47, 51, 86, 110, 111, 155, 163

Första upplagan 1

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Vi vill tacka alla de lärare och elever i åk 7–9 som har granskat materialet och bidragit med värdefulla synpunkter.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 2

2014-05-08 10.49


’ INNEHALL 1

TA REDA PÅ DET ............................................................... 6 Innan du börjar 8 Välj olika sorters källor 9 Vill du ha fakta? 10 Vill du ha förklaringar? 10 Vill du ha åsikter? 10

Sök i böcker och tidningar 11 Sök på internet 17 Hitta utvalt material på webbplatser 19 Hitta ”allt” på söktjänster 20

Sök i muntliga källor 22 Granska källor kritiskt 24 Gör en källdiskussion 27

JOBBA MED DET ............................................................ 28 Översikt 30

2

Jobba smart med olika metoder 31

Hitta det viktiga 32 Använd nyckelord 34 Välj nyckelord 34 Ordna nyckelord 35

Använd minnesknep 38 Läs på olika sätt 39 Sökläs 39 Översiktsläs 39 Djupläs 39 Tips: plugga smart 41

3

TALA OM DET ................................................................... 42 Översikt 44 Retorik – att tala för andra 45 Förbered redovisningen 46 Tips (när du ordnar materialet) 48

Bearbeta redovisningen 50 Tips (när du övar) 52

Gör redovisningen 53 Tips (när du talar) 55

Förbättra redovisningen 56 Lathund för muntlig redovisning 58

Lyssna 59

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 3

2014-05-08 10.49


SKRIV OM DET ................................................................. 60 Översikt 62 Sakprosa – texter om verkligheten 62 Olika genrer 63

4

När du skriver sakprosa 64 Använd olika uttryckssätt 64 Använd formellt språk 66 Håll dig utanför med sakliga och neutrala ord 67 Skapa samband med sammanhangsord 68

Recension 70 Struktur som hjälp 70

Facktexter 74 Struktur som hjälp 74

Labbrapport 78 Formellt brev – platsansökan och cv 81 Cv 84

Instruktion 85 Återge texter – citat och referat 88 Citat 88 Referat 89

Källförteckning och bilagor 90 Skriv på dator 91 Typsnitt och grad 91 Rubriker och brödtext 91

Ge och ta emot respons 92

5

TA STÄLLNING................................................................. 94 Översikt 96 Argument 97 Analysera argument 100 Krav på argument 101 Analysera reklam 102

Argumenterande text 103 Debattera 106 Förhandla 108 Diskutera 110 Tips (när ni diskuterar) 111 Diskussion på formellt möte 112 Vem gör vad på mötet? 116

Krönika 117

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 4

2014-05-08 10.49


UPPLEV.............................................................................. 120 Översikt 122

6

Berättelser med olika mönster 123 Verklighet eller fantasi 123

Skönlitteratur – fiktion 124 Olika genrer 125

Upplev dikter och låttexter 126 Typiskt för dikter och låttexter 127 Analysera innehåll och struktur i en dikt 128

Upplev noveller och romaner 130 Analysera innehåll och struktur i en roman eller novell

132

Upplev i interaktiva berättelser 135 Upplev filmer och pjäser 138 Bildutsnitt och kameravinklar 142 Analysera berättarens avsikt 144

SKAPA ................................................................................. 146 Översikt 148

7

Berättelser i olika genrer 149 Personliga berättelser 150 Påhittade berättelser 151

Uttryck dig i sociala medier 152 Hitta din personliga röst 154 Berätta med bilder 155

Skapa dikter och låttexter 156 Tips (när du skriver dikt eller låttext) 157

Skapa noveller och andra berättelser 160 Handlingskurva 160 Parallellhandling och tillbakablick 161 Koll på karaktären 163 Knep som får berättelsen att lyfta 166 Tips (när du ska ge respons) 170 Lathund för berättelse 172

Skapa tecknade serier 173 Lathund för tecknad serie 175

Skapa pjäser och filmer 177 Från manus till föreställning 177 Lathund för pjäs och film 181 Register 182

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 5

2014-05-08 10.49


1

’ TA REDA PA DET

Söka och granska information

Du lär dig att • skaffa information, alltså ta reda på saker • söka på ett smart sätt i olika källor, till exempel böcker och webbplatser atser • välja bra information on • undersöka om källorna orna går att lita på eller inte.

6

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 6

2014-05-08 10.49


Du tar reda på det när du • söker material till en redovisning i skolan • vill veta vad olika politiska partier anser inför ett skolval • fixar texter och bilder till en webbplats • skriver en rapport, till exempel om ungdomars situation i ett land • letar förklaringar till svåra ord.

TA R E D A PÅ D E T

’ TA REDA PA DET

1

SÖKA OCH GRANSKA INFORMATION 7

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 7

2014-05-08 10.49


Innan du börjar Vill du ta reda på saker på ett smart sätt? När du ska söka information gäller det att du har klart för dig vad du vill ta reda på och vilka källor du ska använda. Det är ungefär som när du går runt på en galleria – du glider kanske planlöst in och ut ur affärer och kaféer, men varför är du egentligen där? Jo, för att köpa en födelsedagspresent till en kompis. Då ska du rikta in dig på affärer och inte kaféer. Kompisen gillar kanske kläder? Ja, då ska du gå in i klädbutikerna, inte i mataffären eller elaffären. Du måste alltså välja smart. Att göra

Bestäm vad du behöver ta reda på

1. Skriv vad du ska ha informationen till

Exempel: Göra en redovisning för klassen om Steve Jobs som bland annat grundade företagen Apple och Pixar.

Vem var Steve Jobs? När och var levde han?

Utgå från ord som Vem? När? Vad? Hur? Varför?

Vad arbetade han med? Vilka viktiga produkter var han med om att ta fram? Vilken betydelse fick produkterna när de kom?

Några andra bra frågor är: Vilka var orsakerna? Vad blev resultatet? Vilken betydelse fick det? Vad tyckte?

Hur arbetade han? Vad tyckte andra om hans sätt att arbeta?

2. Gör en lista med frågor du vill ha svar på

3. Skriv sökord

Sökord är några viktiga ord som du kan använda när du söker information. Exempel: Jobs, Apple, Pixar, persondator, Macintosh, iPod, iPhone, iPad, animerad film.

TÄNK PÅ

Mina sökord: Jobs, Apple, Pixar, Macintosh, iPhone

Leta information med hjälp av din frågelista så att du verkligen får tag på det du behöver och inte samlar på dig sådant du inte har nytta av. På engelska brukar man säga att man ska skilja mellan ”need to know” och ”nice to know”.

8

SÖKA OCH GRANSKA INFORMATION

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 8

2014-05-08 10.49


En källa är en text, en bild eller en ljudfil där du hämtar information, till exempel en bok eller en webbplats. Det kan också vara en person som du talar med eller ett föremål som du undersöker. Tänk på att använda flera olika källor så att du får fram bra information.

TA R E D A PÅ D E T

Välj olika sorters källor

Uppslagsverk, referensverk

Böcker, broschyrer

Källor

Tidningar, tidskrifter

Intervjuer

Kataloger, databaser

Tv, radio

Internet

Webbplatser

Söktjänster Vilka sorters källor du ska välja beror på vad du behöver ta reda på.

SÖKA OCH GRANSKA INFORMATION 9

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 9

2014-05-08 12.49


Granska källor kritiskt Det räcker inte att välja de källor som har den information du söker, du måste också granska dem kritiskt. Källkritik innebär att avgöra vad som är sant och falskt. Det är ungefär som att rensa ogräs i en trädgård. Du plockar bort ogräset i rabatterna och låter blommorna stå kvar. Ogräset är information som är felaktig, snedvriden eller bygger på dåliga kunskaper. Blommorna är information som är sann, bygger på kunskap och som du kan lita på. När du kritiskt granskar en källa kan du ställa dig olika frågor som du ser nedan. Svara gärna på dem skriftligt eller tala högt för dig själv när du svarar. Tänk alltid på att använda flera källor och jämföra dem med varandra.

NEJ. Använd inte källan. OSÄKER. Var försiktig. Kolla fler källor. JA. Gå vidare.

VEM? • Står det vilken person eller organisation som har skrivit texten eller tagit bilden? JA Gå vidare. NEJ Använd inte källan.

• Kan den som skrivit materialet tillräckligt mycket om ämnet? Se om det till exempel står om personen har utbildning inom området eller arbetar med det. JA Gå vidare. OSÄKER Var försiktig – kolla fler källor.

VAD? • Verkar informationen felfri och noggrann? Se till exempel om det står hur den som skrivit texten eller tagit bilden fått fram materialet. Kontrollera om det finns hänvisningar till andra pålitliga källor. Se om andra har bedömt källan. Exempelvis brukar tidningar och tidskrifter ha recensioner av böcker och webbplatser. JA Gå vidare. NEJ Använd inte källan.

24 SÖKA OCH GRANSKA INFORMATION

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 24

2014-05-08 10.50


Undersök bland annat om texten och bilderna är fria från fördomar och överdrifter. Kontrollera att det inte är förtal, alltså att källan talar illa om någon. JA Gå vidare. d

g.

OSÄKER Var försiktig – kolla fler källor.

TA R E D A PÅ D E T

• Är informationen saklig, alltså inriktad på fakta och inte på känslor och åsikter?

• Kommer informationen från en oberoende källa, till exempel någon som var med när det hände och inte har blivit påverkad av vad andra har berättat? Kontrollera att det inte är rykten eller information som någon bara har hört från någon annan. Pröva till exempel att hitta bevis i andra källor. JA Gå vidare. OSÄKER Var försiktig – kolla fler källor.

• Verkar bilder och ljud var äkta, alltså inte bearbetade och förändrade för att lura dig? Leta bland annat efter sådant som gör att ljudet låter märkligt eller bilden ser konstig ut, till exempel skuggor från fel håll, ojämna övergångar med mera. JA Gå vidare. NEJ Använd inte källan.

NÄR? • Är materialet aktuellt och uppdaterat? Leta efter upplysningar om när texten skrevs och bilderna togs. Pröva länkarna på webbplatsen. Kontrollera att sådant som hänt nyligen finns med, till exempel senaste politiska valet eller VMslutspelet i fotboll. JA Gå vidare. OSÄKER Var försiktig – kolla andra källor.

VARFÖR? • Är källan opartisk och objektiv, det vill säga tar den upp sådant som inte bara är till fördel för ena sidan i en fråga? Undersök om källan tar upp flera möjliga svar eller diskuterar frågan ur flera perspektiv. Fråga dig varför källan lämnar information. Är det exempelvis reklam för en viss vara eller en åsikt för ett visst politiskt parti. JA Gå vidare. OSÄKER Var försiktig – kolla andra källor.

SÖKA OCH GRANSKA INFORMATION 25

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 25

2014-05-08 10.50


Förbered redovisningen När man ska redovisa är det viktigt att förbereda sig ordentligt för att ha en bra arbetsgång att följa.

Att göra

Analysera uppgiften

1. Skriv syftet och ämnet

Exempel: Syftet med min redovisning är att informera om hur snöleoparden lever och varför arten är hotad. 2. Skriv vilka du ska tala för och i vilket sammanhang

Exempel: Jag ska göra en redovisning på en lektion. Eller: Jag ska rapportera vid ett medlemsmöte i naturskyddsföreningen. Eller: Jag ska berätta för pensionärer på ett äldreboende. Att göra

Samla material

1. Välj källor och granska dem kritiskt

Läs mer om detta i kapitel 1. 2. Välj ut det viktiga i källorna

Läs mer om detta i kapitel 2.

46 PRESENTERA MUNTLIGT MED HJÄLPMEDEL

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 46

2014-05-08 10.52


Att göra

Ordna materialet

Ord ditt material så att det får en röd tråd, Ordna alltså så att det hänger ihop. Det ska finnas: 1. Inledning = vad du ska tala om

Skriv några meningar som kan passa i inledningen. Exempel: Snöleoparden är ett spännande djur som lever högt uppe i bergen i Centralasien. I dag finns det bara 7 000 snöleoparder kvar, och om några år kan snöleoparden vara utrotad.

Anteckna vad som är viktigt att ha med. Exempel: Information om var snöleoparden finns och hur den lever, till exempel vad den äter och hur den jagar. Information om varför den är utrotningshotad och vad man kan göra för att rädda arten.

TA L A O M D E T

2. Huvuddel = det mesta av materialet

3. Avslutning = vad du har talat om, alltså en sammanfattning

Skriv några meningar som kan passa i avslutningen. Exempel: Snöleoparden lever i bergen i Centralasien. Den är skicklig på att ta sig fram i svår terräng och jagar bland annat vildfår och harar. Det är en unik djurart som bara har några år kvar att leva. Den hotas framförallt av tjuvjakt. Om vi inte gör något snabbt kommer den att vara borta för alltid.

Inledning Tala om vad du ska tala om.

Huvuddel

Avslutning

Tala om det.

Tala om vad du har talat om.

PRESENTERA MUNTLIGT MED HJÄLPMEDEL 47

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 47

2014-05-08 10.52


Skapa tecknade serier En tecknad serie är en berättelse med bilder med eller utan text. Bilderna placeras efter varandra i rutor med en ram. En rad med rutor kallas stripp. Serier kan vara mycket korta med bara en stripp eller långa med många strippar. Förbered och planera

VAD, VARFÖR OCH FÖR VEM?

• Vad ska serien handla om? • Vilken typ av serie ska du göra – äventyrsserie, skämtserie, manga eller någon annan typ? • Hur lång ska serien vara?

VEM ELLER VILKA?

• Vilka figurer ska vara med? Vem ska vara huvudperson (eller huvudpersoner)? • Vad är typiskt för personerna – yttre drag, personlighet och social situation? Ta hjälp av tipsen i ”Koll på karaktären” på sidan 163. • På vilket sätt ska personerna utvecklas, det vill säga lära sig något eller förändras?

VAR OCH NÄR?

• Var ska serien utspelas – i en verklig eller overklig miljö?

SKAPA

• När ska serien utspelas – i dåtid, nutid, framtid eller en obestämd tid? Vilken tid på dygnet? Vilken årstid?

UTTRYCKA DIG PERSONLIGT I BERÄTTELSER 173

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 173

2014-05-08 10.56


BILDFÖRTECKNING Omslag 1 Maria Olsson/Tiofoto/Nordicphotos 2 Creatista/Shutterstock 3 Dan Lepp/Etsabild/Johnér Bildbyrå 4 Redav/Shutterstock Inlaga 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 15 16 22(1) 22(2) 23 26(1-2) 26(3-4) 28(1) 28(2) 29(1) 29(2) 42(2) 43(1) 45 46 48 50(3) 59 60(1) 60(2) 61(1) 61(2) 75(2) 94(2) 95(1) 95(2) 102 114 120(2) 121(2) 134 137 142(3) 142(4) 142(5) 143(1) 143(2) 143(3) 146(2) 147(1) 147(2) 163(1) 180

Hans Bjurling/Johnér Bildbyrå Bengt Kjellin/GP/IBL Bildbyrå Dan Lepp/Etsabild/Johnér Bildbyrå Morgan Karlsson/Etsabild/Johnér Bildbyrå Stefan Gustavsson/SvD/TT Svenska Dagbladet Jessica Gow/TT Maria Olsson/Tiofoto/Nordicphotos Susanne Walström/Johnér Bildbyrå Viollet/IBL Bildbyrå Olafur Eggertsson/Reuters/TT Plattform RF/Johnér Bildbyrå Pernilla Hed/Etsabild RF/Johnér Bildbyrå Lars Trangius/Johnér Bildbyrå Ojo Images/Johnér Bildbyrå Image Source RF/Johnér Bildbyrå Lisa Thanner/GP/IBL Bildbyrå Anders Wiklund/TT Robert Harding World Imagery/Getty Images Steve Winter/National Geographic/Getty Images Robert Harding World Imagery/Getty Images Image Source RF/Johnér Bildbyrå Jenny Gaulitz/Etsabild RF/Johnér Bildbyrå PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Anthony Hill/Etsabild RF/Johnér Bildbyrå Claudio Bresciani/TT Forskning och framsteg Fredrik Persson/AFP Photo/TT Morgan Karlsson/Etsabild RM/Johnér Bildbyrå PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Henrik Bonnevie/Delicato Ulf Rennéus/Mary Square Images Niclas Andersson/NordicPhotos Blend Images/KidStock/Brand X Pictures/Getty Images Adam Haglund/Maskot/TT Ina Fassbender/Reuters/TT BBC Films/The Kobal Collection/The Picture Desk Fido Film AB/The Kobal Collection/The Picture Desk Filmdistrict/The Kobal Collection/The Picture Desk Jaap Buitendijk/©Warner Bros./Everett Collection/IBL Bildbyrå New Line Cinema/The Kobal Collection/The Picture Desk Columbia/Sony/The Kobal Collection/The Picture Desk Claudio Bresciani/TT Nicklas Thegerström/DN/TT Dan Lepp/Etsabild RF/Johnér Bildbyrå Fstop123/Getty Images Johan Jeppsson/TT

Övriga bilder Shutterstock

Handbok i svenska 7-9 ny inlaga.indd 184

2014-05-08 10.56


Handbok i svenska åk 7–9 är en praktisk handbok som utgår från läroplanens centrala innehåll. Boken innehåller tydligt uppställda steg-för-steg-instruktioner med pedagogiska illustrationer som samverkar med texten. Den överskådliga framställningen och det kreativa bildmaterialet är anpassade till olika lärandestrategier och gör boken lättillgänglig för eleverna. Handboken har fokus på den kommunikativa förmågan i olika språkliga situationer. Boken fungerar som en inspirerande vägvisare för eleverna och ger dem handfast stöd för hur de ska ta sig an och lösa olika uppgifter i och utanför klassrummet.

‘ 7-9 Handbok i svenska ak

‘ 7-9 Handbok i svenska ak

HANDBOK I SVENSKA

'AK 7-9

Boken innehåller sju kapitel: • Ta reda på det – Söka och granska information • Jobba med det – Bearbeta information • Tala om det – Presentera muntligt med hjälpmedel • Skriv om det – Skriva sakprosa • Ta ställning – Uttrycka dig och ta ställning • Upplev – Läsa, se och lyssna till berättelser • Skapa – Uttryck dig personligt i berättelser.

Best.nr 47-10469-7 Tryck.nr 47-10469-7

BIRGITTA MELÉN

Omslag_handbok i svenska 7-9.indd 1

KARIN SJÖBECK

2014-05-07 12.34

9789147104697  
9789147104697