Page 1

Arbetsmiljö i praktiken betsgivare att skapa en hållbar arbetsmiljö för dina medarbetare och fungerar också som ett stöd i ditt ledarskap. En praktisk genomgång av reglerna på arbetsmiljöområdet ger det juridiska ramverket för det arbetsmiljöarbete som främjar hälsa och möjliggör goda resultat.

förklarar bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet och tar även upp flera av arbetsmiljöverkets föreskrifter. De viktiga ämnena om förbud mot och åtgärder vid diskriminering och trakasserier inklusive sexuella trakasserier behandlas. Dessutom förklarar författaren hur man som arbetsgiLouise D’Oliwa är advokat och driver advokatbyrån D’Oliwa. Louise företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i olika arbetsrättsliga situationer till exempel vid förhandlingar och tvister. Louise har även mångårig erfarenhet som utbildare inom arbetsrätt. Foto: Roger Schederin/Studio Lighthouse

vare bör agera vid uppsägning på grund av personliga skäl samt avskedande. Med konkreta råd stöttar boken arbetsgivaren att skapa och behålla en god arbetsmiljö med grund i lagar, regler, föreskrifter och praktiska exempel från verkligheten genom rättsfall.

Boken vänder sig till arbetsgivare och chefer med arbetsgivaransvar på såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden.

Arbetsmiljö i praktiken

Boken tar avstamp i arbetsmiljölagen,

Louise D’Oliwa

Arbetsmiljö i praktiken hjälper dig som ar-

Louise D’Oliwa

Arbetsmiljö i praktiken Handbok för chefer

Best.nr 47-12282-0 47-00000-0

Tryck.nr 47-12282-0 47-00000-0-00

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_omslag.indd 1

12/06/18 12:32 PM


ARBETSMILJÖ I PRAKTIKEN          – Handbok för chefer

Louise D’Oliwa Liber

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 1

6/8/18 2:59 PM


Innehåll Förord.............................................................................................8 Inledning........................................................................................9 1. Det rättsliga ramverket......................................................12 Lagar och förordningar..............................................................14 Tillgängliga författningar..........................................................14 Förvaring av handlingar...........................................................14 Arbetsmiljölagen.....................................................................15 Arbetsmiljöförordningen..........................................................15 Arbetstidslagen.......................................................................16 Diskrimineringslagen...............................................................18 Lagen om skydd mot olyckor....................................................18 Visselblåsarlagen (lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden)..........18

Arbetsmiljöverkets föreskrifter.................................................19 Kollektivavtal.............................................................................20 Praxis.........................................................................................20 EU-lagstiftning...........................................................................21 Dataskyddsförordningen (GDPR)...............................................22 Att tänka på...............................................................................25

2. Parter.......................................................................................26 Arbetsgivaren............................................................................26 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön......................................27 Ansvarets omfattning...............................................................27 Arbetstagarbegreppet..............................................................28 Gravida och ammande arbetstagare..........................................31 Minderåriga arbetstagare.........................................................31 Företagshälsovården.................................................................33 Myndigheter och domstol.........................................................33

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 3

6/8/18 2:59 PM


Arbetsmiljöverket....................................................................33 Arbetsdomstolen....................................................................33 Diskrimineringsombudsmannen................................................34 Elsäkerhetsverket....................................................................34 Försäkringskassan...................................................................34 Kemikalieinspektionen.............................................................34 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap..........................35 Myndigheten för arbetsmiljökunskap.........................................35

Skyddsombud och skyddskommitté.........................................35 Skyddsombud.........................................................................35 Regionalt skyddsombud...........................................................36 Information om skyddsombud och skyddskommitté....................37 Skyddsombudets delaktighet...................................................37 Att tänka på...............................................................................42

3. Delegering och ansvar.........................................................44 Krav på tydlig delegering..........................................................44 Krav på kunskap och erfarenhet...............................................45 Arbetsmiljöansvar och straffansvar...........................................50 Det personliga straffansvaret....................................................52 Vite........................................................................................54 Sanktionsavgift........................................................................54 Böter.....................................................................................55 Företagsbot............................................................................55 Skadestånd.............................................................................55 Sammanfattning........................................................................56 Att tänka på...............................................................................57

4. Arbetsmiljölagen...................................................................58 Samverkan.................................................................................58 Arbetsmiljölagens tillämpningsområde....................................59 Arbetsmiljölagens tillämpning vid in- och uthyrning av arbetskraft..............................................................................61

Vad kännetecknar en god arbetsmiljö?.....................................63 Arbetsmiljöfaktorerna i den fysiska arbetsmiljön.....................64 Ljudnivåer och vibrationer........................................................65 Ljusförhållanden......................................................................65 Luftförhållanden......................................................................66

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 4

6/8/18 2:59 PM


Hälsofarliga ämnen..................................................................67 Vilorum..................................................................................68 Personlig skyddsutrustning.......................................................68 Arbetslokaler och arbetets planläggning....................................69

Arbetsmiljöfaktorerna i den sociala miljön................................70 Samarbetssvårigheter..............................................................70 Bundet arbete.........................................................................70 Narkotika och alkohol på arbetsplatsen.....................................71 Arbetstid................................................................................73 Ensamarbete..........................................................................74 Bedömning av arbetsmiljön......................................................74 Synpunkter från anställda.........................................................75 Arbetsplatsträff – APT..............................................................75 Risk för våld på arbetsplatsen...................................................76 Allmänt om det systematiska arbetsmiljöarbetet.....................77 Arbetsanpassning och rehabilitering..........................................78 Information till arbetstagaren...................................................79 Påföljder................................................................................80 Att tänka på...............................................................................80

5. Arbetstidslagen.....................................................................81 Tillsyn.........................................................................................84 Straffbestämmelser enligt arbetstidslagen.................................85 Föreläggande och förbud enligt arbetstidslagen........................85 Sanktionsavgift enligt arbetstidslagen.......................................86 Att tänka på...............................................................................87

6. Systematiskt arbetsmiljöarbete........................................88 Undersökningsansvar................................................................90 Varningssignaler......................................................................90 Dokumentationskrav................................................................91 Dokumentera arbetsskadeinformation.......................................91 Tillsynsmyndighet......................................................................92 AFS 2001:1.............................................................................93 Tillämpningsområde................................................................94 Arbetsmiljöpolicy.......................................................................95 Handlingsplan............................................................................98 Naturlig del av verksamheten...................................................98

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 5

6/8/18 2:59 PM


Uppgiftsfördelning....................................................................99 Riskbedömning........................................................................100 Företagshälsovård...................................................................102 Att tänka på.............................................................................103

7. Främja hälsa och förebygga ohälsa...............................104 Stress.......................................................................................104 Hög arbetsbelastning och förändringar i verksamheten.............106 Oregelbundna arbetstider och ensamarbete............................107 Fysisk arbetsmiljö påverkar den psykiska hälsan........................108 Kränkande särbehandling och mobbning...............................108 Handlingsplan över kränkande särbehandling...........................110 Att förebygga och förhindra kränkande särbehandling..............111 Sjukskrivningar.........................................................................112 Organisatorisk och social arbetsmiljö.....................................112 Föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön.....114 Ensamarbete............................................................................116 Första hjälpen och krisstöd.....................................................117 Sjukdom och rehabilitering (inklusive missbruk).....................117 Arbetslivsinriktad arbetsmiljö..................................................118 Krav på arbetsanpassning.......................................................120 Medicinsk rehabilitering.........................................................122 Konflikter på arbetsplatsen.....................................................123 Att tänka på.............................................................................124

8. Diskriminering inklusive trakasserier och sexuella trakasserier...............................................................................125 Aktiva åtgärder.....................................................................128 Olika dokumentationskrav beroende på verksamhetens storlek..................................................................................129

Trakasserier..............................................................................131 Sexuella trakasserier................................................................133 Utredning om trakasserier......................................................134 Förbud mot instruktioner att diskriminera.............................135 Rutiner.....................................................................................135 Bevisning.................................................................................136 Arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder.........................136

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 6

6/8/18 2:59 PM


Påföljder vid brott mot diskrimineringslagen.........................138 Ofredande...............................................................................144 Förtal.......................................................................................146 Polisanmälan............................................................................147 Att tänka på.............................................................................148

9. Avslutande av anställningar från arbetsgivarens sida.................................................................151 Uppsägning.............................................................................152 Bedömning av saklig grund....................................................154 Medvetandegörande.............................................................158 Skada...................................................................................161 Bevisbörda...........................................................................161 Tvåmånadersregeln...............................................................161 Omplaceringsskyldigheten......................................................164 Skälighetsbedömning............................................................165 Bedömning av kvalifikationer..................................................165 Bedömning av hela organisationen för omplacering..................166 Omplaceringsutredning.........................................................167 Omplaceringserbjudande.......................................................169 Underrättelse, varsel, uppsägningsbesked och uppsägningstid........................................................................170 Lön under uppsägningstiden..................................................174 Sjukdom...................................................................................174 Arbetstagarens förstärkta anställningsskydd under pågående rehabilitering........................................................................174 Grund för uppsägning och avsked under/efter rehabilitering........................................................................175 Sammanfattningsvis angående uppsägning i samband med sjukdom........................................................................176

Avskedande.............................................................................177 Underrättelse och varsel om avskedande.................................178 Besked om avskedande.........................................................179 Avskedande vid sjukdom........................................................180 Avtjänande av fängelsestraff...................................................185 Möjlighet att vägra att rätta sig efter en dom........................187 Att tänka på.............................................................................189

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 7

6/8/18 2:59 PM


Förord Att arbeta i en säker miljö är en av de mest grundläggande rättigheterna som en arbetstagare har vid utförande av arbete. Arbetsmiljöområdet är komplext och inte alltid särskilt lättöverskådligt för arbetsgivare. Tack Helga Laurin på Liber för idén att skriva en praktisk handbok inom arbetsmiljö. Det är alltid lika roligt att samarbeta med dig! Genom min erfarenhet av att företräda såväl arbetsgivare som arbetstagare i olika arbetsrättsliga frågor samt genom min erfarenhet som föreläsare inom arbetsrätt vet jag att arbetsgivare behöver lättförståelig information om arbetsmiljö, varför jag genast antog utmaningen att skriva denna bok. Att samla material inom arbetsmiljöområdet och att begränsa omfattningen har inneburit ett gediget arbete som varit grundläggande för författandet. Ett stort tack till min biträdande jurist Lucas Ideström för all support i denna del. Den ursprungliga juridiska skriften har sedan granskats av redaktören Claudia Suraga, tack Claudia, i syfte att göra boken mer praktiskt användbar. Dessutom har Kajsa Lindroth på Liber arbetat med boken och dess utformning. Tack! Det är så roligt att kunna samla juridisk kunskap och praktisk erfarenhet, idéer och uppslag som jag får vid mina möten med företrädare för bolag, organisationer, föreningar, arbetsgivare och arbetstagare i en praktisk handbok. Jag hoppas att du som läsare får stor nytta av denna bok och att den påverkar er organisation positivt. Stockholm i april 2018 Advokat Louise D’Oliwa

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 8

6/8/18 2:59 PM


Inledning Jag vill förmedla kunskap om arbetsmiljö och det är syftet med den här boken. Genom ett kunskapsmässigt underbyggt, välplanerat och förebyggande arbete med arbetsmiljö på arbetsplatsen kan människor må bättre och verksamheterna fungera bättre och generera bättre resultat. Rätt kunskap och verktyg gör det enklare att agera korrekt, för såväl arbetsgivaren och den individuelle arbetstagaren som för hela arbetsplatsen. Personalen är en av de viktigaste resurserna för en arbetsgivare. Naturligtvis måste personalen må bra och dessutom ha förutsättningarna för att må bra. Boken vänder sig i första hand till arbetsgivare och chefer på såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden. Den ger en bild av viktiga arbetsmiljörättsliga frågor och ska vara till hjälp och stöd i ledarskapet på arbetsplatsen. Boken kan med fördel läsas av andra än ledare som är intresserade av arbetsmiljö. Samtliga på en arbetsplats bör känna till åtminstone grundläggande regler om arbetsmiljö. Huvudfokus i boken ligger på arbetsmiljölagen, det systematiska arbetsmiljöarbetet, diskriminering och trakasserier inklusive sexuella trakasserier. Dessutom behandlas vissa av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är särskilt relevanta på de flesta arbetsplatser. Avslutningsvis redogörs för uppsägning på grund av personliga skäl samt avskedande. Dispositionen i boken är som följer: Det första kapitlet reder ut det rättsliga ramverket för arbetsmiljön och presenterar de viktigaste lagarna och reglerna inom området. Detta sätter grunden. Kapitel två introducerar de olika rollerna som finns på en arbetsplats, bl.a. arbetsgivare och arbetstagare. Här tas även upp vad som gäller för vissa kategorier

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 9

6/8/18 2:59 PM


10 

Inledning

av arbetstagare såsom minderåriga, gravida och ammande arbetstagare. I detta kapitel redogörs även för skyddsombud och skyddskommittéer. Det tredje kapitlet ägnas åt ansvar och delegering. Arbetsmiljölagen, som är den centrala lagen på området, behandlas i det fjärde kapitlet. Här besvaras frågor om vilka krav som kan ställas på arbetsmiljön och vad som kännetecknar en god arbetsmiljö. Information om arbetsmiljöhandbok behandlas och här finns också en redogörelse för påföljder vid brott mot arbetsmiljö­lagen. I kapitel fem redogörs för arbetstidslagen och kapitel sex övergår i en mer tillämpande form där det systematiska arbetsmiljöarbetet behandlas. Den praktiska tillämpningen är även fokus i det sjunde kapitlet. Här kommer ett hälsofrämjande perspektiv fram, en mycket betydelsefull del av arbetsmiljöarbetet. Ämnesområdena stress, kränkande särbehandling, sjukskrivning och rehabilitering är viktiga delar i detta perspektiv. I det åttonde kapitlet beskrivs en ytterligare mycket viktig del av arbetsmiljön, nämligen vad som gäller kring förbud mot diskriminering, förbud mot trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetsgivarens roll och ansvar tydliggörs. Det nionde och avslutande kapitlet behandlar arbetsgivarens möjlighet att säga upp och avskeda anställda som bryter mot vissa förpliktelser på en arbetsplats. Här beskrivs tillvägagångssättet för en korrekt uppsägning på grund av personliga skäl. Läsaren får även information om när och hur arbetsgivaren med omedelbar verkan kan avskeda en arbetstagare enligt lagen om anställningsskydd.

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 10

6/8/18 2:59 PM


I n l e d n i n g   11

Eftersom boken i första hand vänder sig till arbetsgivare och chefer är det till stor del arbetsmiljön och samverkan i arbetsmiljöarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare som boken behandlar. För att få en tydlig struktur i boken har det därför varit nödvändigt med vissa avgränsningar. Arbetsmiljön och dess lagar och regler är omfattande varför jag har valt att lägga stor fokus på arbetsmiljön mellan arbetsgivare och arbetstagare. Läsaren ska därför ha i åtanke att boken inte är uttömmande om arbetsmiljö. Inom vissa områden gäller särskilda regler varför läsaren bör uppmärksammas på det. Som exempel kan nämnas att det inom sjöfart finns särskilda regler om arbetsmiljö som inte behandlas i denna bok. Inte heller behandlas till exempel de särskilda regler om arbetsmiljö vad gäller byggnads- och anläggningsarbeten. Avgränsningarna har gjorts för att ge läsaren en lättöverskådlig bild av de grundläggande lagarna och reglerna inom området arbetsmiljö. Det är min förhoppning att boken ska ge läsaren en grundläggande kunskap om och en trygghet i arbetsmiljöfrågor samt att den därmed kan göra skillnad på arbetsmarknaden.

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 11

6/8/18 2:59 PM


1. Det rättsliga ramverket

Att arbeta i en god arbetsmiljö är väsentligt för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats: sociala, organisatoriska, psykosociala och fysiska förhållanden. En god arbetsmiljö syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det sker genom att arbetsmiljön är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället samt att den anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetsmiljön omfattar inte bara fysiskt arbete utan även psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas på sådant sätt att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. I detta ingår även att ta hänsyn till löneformer och förläggning av arbetstider. En god arbetsmiljö innebär vidare att starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas. Istället ska möjligheter till variation, social kontakt och samarbete främjas. I en god arbetsmiljö eftersträvas också att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling tillsammans med självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. En god arbetsmiljö kännetecknas även av att diskriminering inte sker på arbetsplatsen. Diskriminering i arbetslivet är förbjudet och följer bl.a. av diskrimineringslagen. Förbudet att diskriminera i arbetet gäller i princip utan begränsningar och avser de flesta situationer som kan tänkas förekomma i arbetslivet.

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 12

6/8/18 2:59 PM


1 . D e t r ät t s l i g a r a m v e r k e t   13

I alla avseenden ska arbetstagaren ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation. I detta ingår även arbetet med förändringar och utveckling avseende det egna arbetet. Arbetsmiljön på arbetsplatsen styrs av lagar och regler, främst arbetsmiljölagen, vars ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen är tillämplig på allt arbete som bedrivs i Sverige. Det spelar ingen roll om den som driver verksamheten är svensk eller utländsk medborgare eller om arbetstagaren är svensk eller utländsk arbetstagare. Som huvudregel är arbetsmiljölagen dock inte tillämplig utanför Sverige. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium. Utöver arbetsmiljölagen finns andra regler att iaktta, bl.a. Arbetsmiljöverkets föreskrifter. För att förstå hur lagarna och föreskrifterna tillämpas i praktiken kan man studera tidigare rättsfall och hur de har hanterats. Vissa lagregler kan till exempel sättas ur spel genom kollektivavtal. Det är därför alltid viktigt att känna till om kollektivavtal är gällande på arbetsplatsen, och i så fall vilket. Dessutom ska hänsyn tas till viss internationell lagstiftning såsom till exempel EU:s förordningar och direktiv.

EU-rätt

Kollektivavtal

Förordningar

Praxis

Arbetsmiljö Arbetsmiljöpolicy

Lagar Föreskrifter

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 13

6/8/18 2:59 PM


14 

1 . D e t r ät t s l i g a r a m v e r k e t

Lagar och förordningar Arbetsmiljön regleras huvudsakligen genom arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Det finns även tillämpliga regler i arbetstidslagen, lagen om skydd mot olyckor, visselblåsarlagen och en rad andra lagar. Kompletterande föreskrifter i mer detalj finns också utfärdade av Arbetsmiljöverket.

Tillgängliga författningar Arbetsgivaren har en skyldighet att se till så att alla arbetstagare har tillgång till arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljölagen. Samma skyldighet gäller för författningar som har utfärdats med stöd av arbetsmiljölagen eller arbetsmiljöförordningen och som avser arbetsgivarens verksamhet.

Förvaring av handlingar Enligt arbetsmiljöförordningen är arbetsgivaren, eller den som yrkesmässigt driver verksamhet utan anställd, skyldig att hålla vissa dokument tillgängliga under minst fem år räknat från den dagen då handlingen utfärdades. Det kan gälla alltifrån skriftligt meddelande från Arbetsmiljöverket i skyddsfråga till intyg eller journaler över kontroll. Samtliga regler behandlas inte i den här boken utan fokus ligger på arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur dessa bestämmelser ska tillämpas i praktiken. Innan dessa avhandlas djupare presenteras nedan en kort översikt av några av de relevanta lagarna.

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 14

6/8/18 2:59 PM


1 . D e t r ät t s l i g a r a m v e r k e t   15

Arbetsmiljölagen Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid ska även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas. Det ska också eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det ska dessutom eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Arbete ska planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö. Arbetslokal ska vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljölagen beskrivs utförligare nedan.

Arbetsmiljöförordningen Arbetsmiljöförordningen, förkortad AMF, kompletterar arbetsmiljölagen med regler, bl.a. hur arbetsmiljöarbetet ska utövas i praktiken. Både rättigheter och skyldigheter, såväl för Arbetsmiljöverket som för skyddsverksamheten i det lokala företaget, finns med. Det finns även bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer.

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 15

6/8/18 2:59 PM


16 

1 . D e t r ät t s l i g a r a m v e r k e t

Arbetsmiljöförordningen innehåller också bestämmelser om tillsyn. Det är tillsynsmyndigheten som genom åtgärder enligt arbetsmiljölagen ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Tillsynen består av en bedömning och bevakning av arbetsmiljökraven och att arbetsgivaren planerar och bedriver sin verksamhet i enlighet med dessa krav. Att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet kontrolleras genom arbetsmiljöinspektioner på arbetsplatsen. Anledning till att Arbetsmiljöverket gör inspektioner kan bl.a. vara en lång tid sedan senaste inspektionen eller att det har inträffat olycksfall på arbetsplatsen som tillsynsmyndigheten vill utreda närmare. Vissa gånger väljer Arbetsmiljöverket ut en viss bransch där de tror att arbetsmiljön generellt är dålig. Även en anonym begäran kan föranleda inspektion. Syftet med inspektionerna är att kontrollera eventuella risker som finns och se till så att arbetsgivaren förbättrar arbetsmiljön i de fall som det behövs. Om tillsynsmyndigheten anser att inspektionsbesök behövs där arbete utförs i hemmet, ska inspektionsbesök endast utföras efter begäran från den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs. Samma utgångspunkt ska gälla för arbetsgivaren som arbetar utan arbetstagare eller arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. Verksamheten där tillsynsmyndigheten har utfört tillsynskontroll ska ersätta myndigheten för skäliga kostnader som varit behövliga för att kunna utföra undersökning av prov.

Arbetstidslagen Arbetstidslagen gäller varje verksamhet där en arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Huvudregeln är att arbete inom all verksamhet ska omfattas av lagen. Det kan vara alltifrån jordbruk och skogsbruk till transport, hotell, kontor, hantverk och industri. Lagen är tillämplig oavsett i vilken form företaget

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 16

6/8/18 2:59 PM


1 . D e t r ät t s l i g a r a m v e r k e t   17

bedrivs – bolagsform, förening, stiftelse eller på annat sätt. Lagen är även tillämplig oavsett om verksamheten bedrivs statligt, kommunalt eller privat. Begreppet verksamhet gäller både stadigvarande verksamhet och mer kortvarigt arbete. Skyddsbestämmelser av betydelse för förläggningen av arbetstid och särskilda bestämmelser om arbetstider regleras i arbetstidslagen, som även gäller för minderåriga arbetstagare. Det finns dessutom avseende minderåriga särskilda regler om arbetstider i AFS 2012:3 som reglerar just minderårigas arbetsmiljö.

Arbetstidslagens tillämpningsområde

Arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är utfor­ mat undantas från arbetstidslagens tillämpningsområde. Det finns också fler undantag. Vi listar undantagen nedan: 1. arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat, 2. arbete som utförs av arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller av arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva disponera sin arbetstid, 3. arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll, 4. fartygsarbete eller 5. arbete som omfattas av lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 17

6/8/18 2:59 PM


18 

1 . D e t r ät t s l i g a r a m v e r k e t

I lagen om arbetstid för flygpersonal inom civilflyget finns bestämmelser om årsarbetstid och om ledighet på stationerings­ orten för sådan flygpersonal. Arbetstidslagen beskrivs utförligare nedan.

Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringslagen beskrivs utförligare nedan.

Lagen om skydd mot olyckor Lagen om skydd mot olyckor reglerar till viss del arbetsmiljön och syftar till att ge människors liv och hälsa, miljö och egendom ett tillfredsställande skydd mot olyckor. Lagen reglerar de skyldigheter som tillkommer enskilda, kommuner, staten och statliga myndigheter. Skyldigheterna kan utgöras av både förebyggande och efterföljande arbete mot olyckor. Lagen innehåller även regler om tillsyn av lagen och bestämmelser om ersättning vid räddningstjänst och ansvarsregler.

Visselblåsarlagen (lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden) Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden – visselblåsarlagen – är

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 18

6/8/18 2:59 PM


1 . D e t r ät t s l i g a r a m v e r k e t   19

viktig för att uppnå en god arbetsmiljö i en verksamhet. Lagen har till syfte att skydda arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Med allvarliga missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. Lagen skyddar arbetstagare som slår larm, oavsett om larmet är internt till arbetsgivaren eller till en representant för denne alternativt larm till arbets­ tagarorganisationen. Även en arbetstagare som slår larm externt, till exempel genom offentliggörande av uppgifter, åtnjuter under vissa förutsättningar skydd enligt lagen. Den arbetstagare som genom att slå larm gör sig skyldig till brott har dock inte skydd enligt lagen. Om arbetsgivaren bryter mot lagen riskerar denne att få betala skadestånd för den förlust som uppkommer för kränkningen som repressalien innebar. Visselblåsarlagen ger parterna en delad bevisbörda vilket innebär att om arbetstagaren visar omständigheter som ger anledning att anta att repressalier har skett, ska arbetsgivaren visa att så inte har skett.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets föreskrifter förtydligar Arbetsmiljölagen med detaljerade regler. Föreskrifterna innehåller både tvingande regler som ska följas och allmänna råd som snarare kan ses som rekommendationer och vägledning. AFS är en förkortning för Arbetsmiljöverkets författningssamling. Den består av ett åttiotal föreskrifter som kan vara skrivna för arbetsplatser generellt men även för en viss bransch eller ett visst område. Föreskrifterna meddelas av Arbetsmiljöverket. Exempel på AFS:ar som ofta nämns är den om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) samt Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). För fullständig information avseende alla föreskrifter hänvisas till Arbetsmiljöverkets hemsida.

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 19

6/8/18 2:59 PM


20 

1 . D e t r ät t s l i g a r a m v e r k e t

Kollektivavtal Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kollektivavtalet kräver alltså skriftlig form. Avtal anses skriftligt även när dess innehåll har tagits upp i justerat protokoll eller när förslag till avtal och godkännande av det har upptagits i olika skrifter. Genom kollektivavtal får vissa av reglerna inom arbetsrätten frångås, till exempel vissa av reglerna i arbetstidslagen. Till exempel får raster genom kollektivavtal bytas ut mot måltidsuppehåll. I vissa fall kan också raster få bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen enligt arbetstidslagen. Detta gäller om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. Kollektivavtal har även betydelse för vissa regler i arbetsmiljölagen. Enligt arbetsmiljölagen kan genom ett kollektivavtal utses ett organ ut­ över skyddskommittén. Kollektivavtalet får också betydelse för hur skyddsombud utses. Skyddsombud utses av en lokal arbets­ tagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.

Praxis Utöver de nationella lagarna såsom arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, arbetstidslagen, de nationella reglerna som förordningar och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt EU-lagstiftningen, finns det rättsfall som har en särskild betydelse för rättstillämpningen. Rättsfall är vägledande domar från domstolar

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 20

6/8/18 2:59 PM


1 . D e t r ät t s l i g a r a m v e r k e t   21

där avgörandena kan vara behjälpliga i fall vars omständigheter är liknande. I den här boken används vissa rättsfall som exempel för att tydliggöra lagens tillämpning i praktiken. Avgöranden som nämns i boken är till största delen från Högsta domstolen och Arbetsdomstolen.

EU-lagstiftning Viss lagstiftning i Sverige bygger på EU-direktiv där den svenska arbetsrätten i mångt och mycket har implementerat reglerna från EU. Ändå kan det vara svårt att förutse rättsutvecklingen och rättstillämpningen inom EU. EU-domstolen kan slå fast principer som inte alltid kan tolkas in i de svenska lagarna. Som huvudregel får man dock utgå från att EU:s direktiv är korrekt implementerade så att man kan följa de svenska lagarna utan att göra sig skyldig till brott mot någon EU-regel. Genom fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har EU möjlighet att anta direktiv om säkerhet och hälsa på arbetsplatserna. EU:s arbetsmiljölagstiftning utgörs till stor del av ramdirektiv tillsammans med andra direktiv, så kallade sär­ direktiv, som reglerar specifika arbetsmiljöfrågor. Ramdirektivet (89/391/EEG), som egentligen heter rådets direktiv av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (89/391/EEG), tillkom 1989 och innehåller bestämmelser om säkerhet och hälsa på arbetsplatserna. Införandet av direktivet innebar en skyldighet för arbetsgivaren att vidta åtgärder, inte minst i förebyggande syfte, mot ohälsa och olyckor och ge alla arbetstagare ett lika bra arbetsmiljö­ skydd, med undantag för arbetstagare som arbetar hemma och vissa grupper av offentliga befattningar. När EU antar ett nytt direktiv ska medlemsländerna införliva reglerna i den nationella lagstiftningen. Medlemsländerna kan

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 21

6/8/18 2:59 PM


22 

1 . D e t r ät t s l i g a r a m v e r k e t

då anta strängare regler än vad EU-direktivet föreskriver, för att ge arbetstagarna ett förmånligare och bättre skydd. Däremot kan medlemsländerna inte ge arbetstagarna mindre skydd än vad EUdirektivet ger. På det sättet utgör ett EU-direktiv en så kallad miniminivå. Införlivandet av ramdirektivet 1989 ledde till att vissa medlemsländer fick göra omfattande ändringar i den nationella lagstiftningen eftersom denna tidigare varit bristfällig. Ramdirektivet är tillämpligt även på de områden där sär­ direktiv gäller. För det fall ramdirektivet och ett särdirektiv regle­ rar samma sak, ska särdirektivet med sina specialbestämmelser ges företräde, om dessa utgör strängare regler än ramdirektivet. Exempel på vad som kan regleras i ett särdirektiv är särskilda faror på arbetsplatsen, särskilda grupper av arbetstagare (unga anställda, gravida etc.) och särskilda arbetsplatser, till exempel tillfälliga arbetsplatser.

Dataskyddsförordningen (GDPR) I nära angränsning till de ovan beskrivna lagarna finns Europeiska unionens dataskyddsförordning: GDPR. Den reglerar hantering av personuppgifter, dvs. namn, personnummer, e-postadresser, bilder och andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och då direkt i alla EU:s medlemsländer och ersatte respektive lands nationella regler. I Sverige ersatte GDPR personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att de aktörer som behandlar personuppgifter måste ta ansvar för att se till att reglerna följs. Förordningen innebär en förstärkning av enskildas rättigheter och tydliggörande av skyldigheter för den som behandlar personuppgifter samt en harmonisering av reglerna kring personuppgifter innebärandes att samma rättigheter och skyldigheter gäller i hela EU/EES.

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 22

6/8/18 2:59 PM


ISBN 978-91-47-12282-0 © 2018 Louise D’Oliwa och Liber AB Förläggare: Helga Laurin Projektledare: Kajsa Lindroth Redaktör: Claudia Suraga Grafisk form och omslag: Fredrik Elvander Illustrationer: Fredrik Elvander Omslagsbild: Shutterstock/Davide Sarru Produktion: Lars Wallin Första upplagan 1 Repro: Integra Software Services, Indien Tryck: People Printing, Kina 2018

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_inlaga.indd 2

6/8/18 2:59 PM


Arbetsmiljö i praktiken betsgivare att skapa en hållbar arbetsmiljö för dina medarbetare och fungerar också som ett stöd i ditt ledarskap. En praktisk genomgång av reglerna på arbetsmiljöområdet ger det juridiska ramverket för det arbetsmiljöarbete som främjar hälsa och möjliggör goda resultat.

förklarar bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet och tar även upp flera av arbetsmiljöverkets föreskrifter. De viktiga ämnena om förbud mot och åtgärder vid diskriminering och trakasserier inklusive sexuella trakasserier behandlas. Dessutom förklarar författaren hur man som arbetsgiLouise D’Oliwa är advokat och driver advokatbyrån D’Oliwa. Louise företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i olika arbetsrättsliga situationer till exempel vid förhandlingar och tvister. Louise har även mångårig erfarenhet som utbildare inom arbetsrätt. Foto: Roger Schederin/Studio Lighthouse

vare bör agera vid uppsägning på grund av personliga skäl samt avskedande. Med konkreta råd stöttar boken arbetsgivaren att skapa och behålla en god arbetsmiljö med grund i lagar, regler, föreskrifter och praktiska exempel från verkligheten genom rättsfall.

Boken vänder sig till arbetsgivare och chefer med arbetsgivaransvar på såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden.

Arbetsmiljö i praktiken

Boken tar avstamp i arbetsmiljölagen,

Louise D’Oliwa

Arbetsmiljö i praktiken hjälper dig som ar-

Louise D’Oliwa

Arbetsmiljö i praktiken Handbok för chefer

Best.nr 47-12282-0 47-00000-0

Tryck.nr 47-12282-0 47-00000-0-00

47-12282-0 Arbetsmiljö för chefer_omslag.indd 1

12/06/18 12:32 PM

Profile for Smakprov Media AB

9789147122820  

9789147122820  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded