Page 1

UR INNEHÅLLET

Vad är skatteplanering? • Marginalskatteplanering • Skjuta skatten framåt • Omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster • Skattefria eller lågbeskattade förmåner • Aktiv och passiv näringsverksamhet • Räntefördelning • Pensionssparande • Periodiseringsfond • Expansionsfond • Ackumulerad inkomst • Inkomstuppdelning inom familjen

FÖRFATTAREN

Björn Lundén har haft enskild firma i 40 år, och har fortfarande en enskild firma vid sidan av aktie bolaget, helt enkelt för att det är en så bra företagsform. Genom kurser och bokskrivande har han fått stor erfarenhet av var problemen ligger, och hur de ska lösas.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Skatteplanering i enskild firma

BJÖRN LUNDÉN

SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA innehåller massor av tips när det gäller den fördelaktiga företagsform som enskild firma är. Goda råd när det gäller att få så låg skatt som möjligt inom lagens råmärken, men också råd angående maximering av pension och sjukpenning. Inkomstuppdelning i familjen ger fördelar och likaså att fundera över om räntefördelning och expansionsfond verkligen är lönsamt för just dig. Att vara aktiv i stället för passiv ger många fördelar och därför beskrivs utförligt hur du ska bära dig åt för att betraktas som aktiv. Skatt och egenavgifter för enskilda näringsidkare är låga, och de blir ännu lägre om du följer författarens råd.

BJÖRN LUNDÉN

SKATTEPLANERING i enskild firma samt pensionsoch sjukpenninggrundande inkomst


Skatteplanering i enskild firma samt pensions- och sjukpenninggrundande inkomst av Björn Lundén

Första upplagan


Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00. Fax: 0650-54 14 01 info@blinfo.se. www.blinfo.se. Copyright författaren och Björn Lundén Information AB 2013. Omslag och sättning av Anki Wallner, Björn Lundén Information AB. Teckensnitten är New Century Schoolbook och Franklin Gothic. Bröd­texten är tryckt i 10 punkters teckengrad med 12 punkters kägel. Denna upplaga har tryckts i 1 500 exemplar hos Elanders AB i Mölnlycke.

Den här boken är en klimatneutral trycksak. Läs mer på www.klimatneutral.se.

Första upplagan, september 2013. ISBN 978-91-7027-853-2


Innehåll Om boken.......................................................................................... 7 Vad menas med skatteplanering?....................................................... 9 Beloppsgränser................................................................................ 19 Aktiv och passiv näringsverksamhet.................................................. 22 Kvittning.......................................................................................... 30 Jobbskatteavdrag............................................................................. 40 Räntefördelning................................................................................ 43 Periodiseringsfond........................................................................... 64 Expansionsfond............................................................................... 69 Ersättningsfond................................................................................74 Inkomstuppdelning i familjen............................................................. 80 Pensionssparavdrag......................................................................... 88 Avdrag............................................................................................. 93 Ackumulerad inkomst....................................................................... 99 Egenavgifter och löneskatt............................................................. 104 Sjukpenning................................................................................... 109 Pensionsgrundande inkomst........................................................... 115 Rot & Rut...................................................................................... 121 Enskild näringsverksamhet utomlands............................................. 123 Sökordsregister.............................................................................. 129


Om boken Populär företagsform Enskild firma är den vanligaste företagsformen i Sverige. Ändå ses den litet över axeln när man jämför med aktiebolag, som av många anses vara en ”finare” företagsform. Det finns hur många böcker som helst om aktiebolag, medan det inte finns så många om enskild firma Det är en av anledningarna till att jag skrivit den här boken, som handlar om skatteplanering i den här företagsformen. Jag har även tagit med rätt mycket om planering för pensionsgrundande inkomst samt sjukpenninggrundande inkomst. Skatt, pension och sjukpenning hänger ihop Det är nämligen så att en hel del skatteplaneringsåtgärder visserligen ger en lägre skatt, men å andra sidan blir den pensions- och sjukpenninggrundande inkomsten lägre. Ett exempel på detta är att det ibland (men inte i alla situationer) blir lägre skatt om man utnyttjar positiv räntefördelning, men å andra sidan sjunker den pensions- och sjukpenninggrundande inkomsten. Vem boken vänder sig till Den här boken vänder sig till dig som har eller funderar på att starta enskild firma. Även du som har planer på att byta från aktiebolag till enskild firma har nytta av att läsa den här boken. Likaså redovisningskonsulter som ger råd åt enskilda näringsidkare. Ordval Det finns många uttryck för enskild näringsverksamhet. Ibland säger man enskild firma och ibland bara firma. Enskilda näringsidkare kallas ibland egenföretagare. Jag har växlat fritt i boken – alla uttrycken förekommer och betyder samma sak. Bokhänvisningar Vissa områden tar jag av utrymmesskäl upp bara kortfattat. Då kan det kännas lämpligt att ge tips om fördjupning i någon av våra andra böcker.   |  7


Om boken

Vår allmänna bok om enskild firma heter – ja just det – ENSKILD FIRMA . Där kan du läsa om registrering, F-skatt, ansvar, mm. Där finns också en utförlig deklarationshandledning. I den här boken tar jag inte upp de speciella bestämmelserna om skogsbeskattning. Dessa kan du läsa om i våra böcker SKOGSÄGARBOKEN och LANTBRUKARBOKEN. Vill du läsa mer om pensionsplanering rekommenderar jag vår bok DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR.

Register För att du ska hitta det du söker finns ett utförligt sökordsregister i slutet av boken. Dessutom hittar du alla kapitelrubriker i innehållsförteckningen i början av boken. Tack Jag vill tacka alla kursdeltagare som jag har haft förmånen att få föreläsa för under åren. Era frågor har gjort att jag förstått vad det är man undrar över när det gäller skattefrågor i enskild firma. Tacksam för tips Detta är den första upplagan av boken. Jag är väldigt tacksam för tips om kompletteringar och förändringar till nästa upplaga. Hör av dig till förlaget på info@blinfo.se. Näsviken i september 2013 Björn Lundén

8  | 


Vad menas med skatteplanering? I det här inledande kapitlet förklarar jag vad som menas med skatteplanering och vilka olika typer av skatteplanering som finns. Jag ger också en rad exempel på skatteplaneringsåtgärder och en kort beskrivning av dessa. Resten av boken innehåller sedan detaljerade kapitel med tips och råd om de olika skatteplaneringsåtgärderna.

Positiv och negativ klang Benämningen skatteplanering har en positiv eller negativ klang, beroende på i vilket sammanhang den används. Från Skatteverkets sida betraktas ibland skatteplanering som något negativt. Från den skattskyldiges sida ses skatteplanering normalt som något positivt, eftersom det förhoppningsvis minskar skatten och/eller ger andra positiva effekter. Trots att man följt alla lagar och anvisningar kan man ändå känna en viss skamsenhet på grund av sin skatteplanering. Varför är det så? Jo, den främsta orsaken är naturligtvis att benämningen skatteplanering används för en mycket vanlig företeelse i samhället, nämligen skatteundandragande, skatteflykt, svartjobb och liknande, dvs skattefusk. Skattefusk och skatteplanering Ibland kan det tyckas som att skillnaden mellan skattplanering och skattefusk är hårfin. Vad en person anser vara helt laglig skatteplanering kan någon annan anse vara förkastligt skattefusk. I den här boken försöker jag markera var gränserna går. Rätt och fel Det utan tvekan mest effektiva sättet att minska skatten är förstås att låta bli att ta upp skattepliktiga inkomster och dra av sådant som inte är avdragsgillt. Men då är vi inne på ett område som jag inte behandlar i den här boken. Inte på grund av att dessa metoder är ovanliga, utan på grund av att de inte kräver någon närmare beskrivning. Dessutom är de förbjudna.   |  9


Vad menas med skatteplanering?

Avdrag Jag utgår från att alla företag och företagare ägnar sig åt den självklara skatteplaneringen att göra de avdrag man enligt skattereglerna har rätt att göra och ska göra. Jag går därför inte in på alla avdragsregler i denna bok utan hänvisar till vår bok AVDRAG. Några avdrag behandlar jag dock, eftersom de under vissa förutsättningar kan användas som instrument för skatteplanering. Det är bland annat: • Avdrag för lön till egna barn. Har barnet låga inkomster blir det ingen skatt på barnets inkomst. Se kapitlet Inkomstuppdelning i familjen. • Avdrag för lokal i egen bostad. Se kapitlet Avdrag. • Avdrag för bil i näringsverksamheten. Se kapitlet Avdrag. • Avdrag för värdeminskning på inventarier. Se kapitlet Avdrag. • Avdrag för pensionssparande. Se kapitlet Pensionssparavdrag.

Vad är då skatteplanering? Lagliga åtgärder Skatteplanering kan definieras som en eller en serie åtgärder inom lagens råmärken för att minska skatten. Begreppet skatteplanering bygger alltså på sådant som lagstiftningen uttryckligen eller underförstått godkänner. Det kan handla om att minska eller senarelägga inkomstskatt och socialavgifter eller någon annan skatt. Eller att höja den sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande inkomsten. Inkomstskatt och socialavgifter Målen för skatteplanering när det gäller inkomstskatt och socialavgifter kan vara att: • Minska marginalskatten genom omfördelning mellan åren. • Minska den totala skatten på en inkomst. • Skjuta skattebetalningen framåt i tiden så att nuvärdet av betalningen blir lägre. • Omvandla förvärvsinkomster (arbetsinkomster) till kapitalinkomster. • Omvandla kapitalinkomster till förvärvsinkomster genom negativ räntefördelning. Här nedan följer kortfattade genomgångar av dessa olika skatteplaneringsmål. Längre fram i boken kan du sedan i detaljerade kapitel läsa om de olika skatteplaneringsåtgärderna.

10  | 


Vad menas med skatteplanering? Tips! I och med jobbskatteavdrag, nedsättning av egenavgifter och låga egen­ avgifter i vissa åldersintervall är det inte alltid så att kapitalinkomster beskattas lindrigare än arbetsinkomster, så som det var förr.

Marginalskatteplanering Progressiv skatt För löntagare och för enskilda näringsidkare är inkomstskatten på förvärvsinkomster progressiv (procentsatsen ökar vid högre inkomster). Den del av förvärvsinkomsten som ligger över den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt (426 300 kr för 2013) beskattas hårdare än den del som ligger under. Det beror på att statlig skatt (med 20–25%) bara tas ut på den överskjutande delen. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är det bara kommunal skatt. I kapitlet Beloppsgränser finns brytpunkterna för den som vid årets ingång har fyllt 65 år. För näringsidkare är brytpunkten för vinsten i näringsverksamheten högre, eftersom den ska räknas före schablonavdrag för egen­avgifter, som ligger mellan 10 och 25%. Tips! Observera dock att det bara är den del av inkomsten som ligger över brytpunkten, som beskattas hårdare. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är skatten oförändrad även om man totalt sett hamnar över brytpunkten.

Inkomst av anställning och överskott av enskild näringsverksamhet räknas som förvärvsinkomster. Efter schablonavdrag för egenavgifter Beloppsgränsen gäller förvärvsinkomsten, vilken för näringsidkare är inkomsten efter schablonavdrag för egenavgifter. Det betyder att vinsten från din enskilda firma kan vara högre än 426 300 kr (2013) utan att du behöver betala statlig skatt. Läs om schablonavdrag för aktiva näringsidkare i olika åldersgrupper och för passiva näringsidkare i kapitlet Egenavgifter och löneskatt.

  |  11


Vad menas med skatteplanering? En näringsidkare som betalar fulla egenavgifter har 25% i schablonavdrag för egenavgifter. Det betyder att han eller hon kan ha en vinst på 426 300/0,75 = 568 400 kr utan att betala statlig skatt.

Vitsen med marginalskatteplanering Marginalskatteplanering bygger på att du genom olika åtgärder minskar din deklarerade förvärvsinkomst under år när du ligger över brytpunkten, och istället skattar för pengarna när du senare (eller tidigare) år ligger under brytpunkten. Här nedan är några exempel på marginalskatteplanering. Inkomstuppdelning mellan makar Om den ena maken ligger över brytpunkten och den andra maken ligger under brytpunkten lönar det sig att flytta inkomst till den make som har lägst inkomst. Detta har man rätt att göra inom vissa gränser. Dock måste den make som får inkomst också ha arbetat i företaget. Detta kan du läsa om i kapitlet Inkomstuppdelning i familjen. Periodiseringsfonder I enskild firma får du sätta av högst 30% av vinsten till en obeskattad periodiseringsfond. Beloppet ska återföras till beskattning senast efter 6 år. Om marginalskatten är lägre vid återföringen än vid avsättningen, blir skatten lägre. I annat fall blir fördelen bara att skatten blir uppskjuten (se längre fram). Om återföringen görs för att täcka en förlust blir det ingen skatt alls. Läs mer i kapitlet Periodiseringsfond. Expansionsfond Outtagna vinstmedel får i vissa fall avsättas till en lågbeskattad (22% skatt) expansionsfond. Så länge du behåller tillgångarna i firman får du ha expansionsfonden kvar. Det finns alltså ingen tidsgräns, som det finns för periodiseringsfonden. Läs mer i kapitlet Expansionsfond. Överavskrivning av inventarier Du kan göra skattemässiga avskrivningar som överstiger de redo­visningsmässiga avskrivningarna och den verkliga värdeminskningen.

12  | 


Vad menas med skatteplanering? Tips! Skatteminskningen blir störst om du köper inventariet i slutet av december. Då får du göra 30% skattemässig avskrivning trots att det knappast blir någon verklig värdeminskning.

Överavskrivningen (anläggningsreserven) kan återföras de år du ligger under brytpunkten. Låg du över brytpunkten vid avsättningen, uppkommer en skatteminskning. När inventarierna säljs eller den verkliga värdeminskningen kommer ifatt, måste anläggningsreserven skattas fram. Detta kan du läsa om i kapitlet Avdrag. Pensionssparande Pensionssparande är avdragsgillt inom vissa ramar, och sedan skattar du för pengarna när de betalas ut. Om du har hög marginalskatt när du betalar premien och låg marginalskatt när du får ut pengarna är det en skattefördel. Men många har lika hög marginalskatt när de blir pensionärer, och då blir fördelen bara att skatten blir uppskjuten (se längre fram). Dessutom har pensionsförsäkringar höga avgifter. Och eftersom avgifterna baseras på det kapital du har i försäkringen och inte på avkastningen, blir det lätt så i en lågränteekonomi som vi nu är inne i, att avkastningen understiger avgifterna och då blir tillväxten negativ. I så fall bör du överväga alternativet att spara med låga eller inga avgifter alls av beskattade pengar. Läs mer om pensionssparande i kapitlet Pensionssparavdrag. Ackumulerad inkomst Även att utnyttja bestämmelserna om ackumulerad inkomst är en marginalskatteåtgärd. Reglerna gäller förvärvsinkomster som betalas ut under ett år, men som hör till flera år, exempelvis engångsutbetalning av pension, en stor försäkringsersättning eller en försäljning av konstnärliga eller litterära alster som skapats under en följd av år. Om denna extrainkomst gör att du just detta år hamnar över brytpunkten kan du ansöka om särskild skatteberäkning och i vissa fall slippa betala statlig skatt. Läs mer om ackumulerad inkomst i kapitlet Ackumulerad inkomst.

  |  13


Vad menas med skatteplanering?

Skjuta skatten framåt Räntefri skattekredit Att skjuta skattebetalningen framåt i tiden är populärt, oavsett marginalskatt. Och visst är det diskonterade nuvärdet av en uppskjuten räntefri betalning lägre än en betalning direkt. Med dagens låga räntenivåer är den vinsten dock inte så stor. Tänk efter, gärna före Du måste också vara medveten om vad du gör, så att du är beredd att betala skatt när ”uppskovet” har gått till ända. Denna detalj har många en benägenhet att glömma och blir därför helt tagna på sängen när den dag kommer då skatten ska betalas. Tips! Många skjuter reflexmässigt skatten framför sig, medan andra känner trygghet i att inte ha några latenta skatteskulder som ligger och ruvar. Vad som är bäst beror nog på vilken typ av person du är.

Sänkta skatter framöver Många hoppas också på att skattesatsen kommer att sänkas tills det är dags att betala den uppskjutna skatten. Inkomstskatten och socialavgifterna har ju sjunkit successivt de senaste åren. För den som närmar sig pensionsåldern lönar det sig definitivt att skjuta skatten framåt. Egenavgifterna sjunker rejält från året efter att du har fyllt 65 år, oberoende av om du tar ut den allmänna pensionen eller inte. De sjunker också när du tar ut full allmän pension under hela året, vilket du kan göra från den månad du fyller 61 år. Dessutom får du ett förstärkt jobbskatteavdrag från året efter att du har fyllt 65 år. Exempel Här är några exempel på metoder för att skjuta skatten framåt. Dessa kan också användas för marginalskatteplanering, vilket du kan läsa om i ett tidigare avsnitt. • Pensionssparande. • Periodiseringsfond. • Anläggningsreserv, dvs överavskrivning på inventarier (tills inventarierna säljs eller den redovisningsmässiga avskrivningen hinner ifatt).

14  | 


Vad menas med skatteplanering?

Ingen skatteplanering med sänkt expansionsfondskatt Den sänkta expansionsfondskatten från 26,3% till 22% leder inte till någon skatteplaneringsåtgärd. Skatteverket betalar tillbaka mellanskillnaden på 4,3% till alla som har avsättningar när skatten sänks.

Höja förvärvsinkomsten Pension och sjukpenning I vissa fall kan det löna sig att höja förvärvsinkomsten. Det kan vara för att • få så hög pensionsgrundande inkomst som möjligt. • få så hög sjukpenninggrundande inkomst som möjligt. Skattemässiga dispositioner Optimering av uttag av skatter och egenavgifter kan innebära att • utnyttja maximal nedsättning av egenavgifter • utnyttja maximalt jobbskatteavdrag. Bör leda till motsatsen ett kommande år För att dessa åtgärder ska löna sig, bör du under något eller några av de kommande åren kunna upplösa åtgärderna som lett till höjning, så att du då undviker att hamna över något av gränsvärdena. Läs om gränsvärdena i kapitlet Beloppsgränser.

Omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster Inga socialavgifter på kapitalinkomster Det lönar sig ibland (men inte alltid) att omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster, eftersom det inte är några socialavgifter på kapitalinkomster. Ligger du över brytpunkten blir dessutom skatten lägre, eftersom skatten på kapitalinkomster endast är 30%, medan skatten på näringsinkomst ibland är högre än så. Men idag har de flesta människor lägre skatt på förvärvsinkomster än på kapitalinkomster. Detta kan du läsa om i kapitlet Räntefördelning. Man kan säga att det är ”normalåldriga” näringsidkare som ligger över brytpunkten som kan överväga att omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster.

  |  15


Vad menas med skatteplanering?

Definitiv skattelättnad Dessa skatteplaneringsåtgärder har fördelen att de inte innebär någon ryggsäck. Skattelättnaden är definitiv, och det kommer inte surt efter. Tips! Tänk på att kapitalinkomster varken är pensions- eller sjukpenning­ grundande.

Exempel Det vanligaste sättet att omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster i enskild firma är att utnyttja positiv räntefördelning, som du kan läsa om i kapitlet Räntefördelning. Ett annat sätt är att sätta av till expansionsfond, som du kan läsa om i kapitlet Expansionsfond.

Skattefria eller lågbeskattade förmåner En typ av skatteplanering är att dra av sådant i den enskilda firman som egentligen är privata utgifter. Ett exempel är utgifter för förebyggande åtgärder och för rehabilitering. Ett annat exempel är bilförmån. Om kostnaderna för bilen överstiger det skattemässiga förmånsvärdet är detta förmånligt, även om det förstås inte är bra att ha en bil som är så dyr i drift. Driften ska ju ändå betalas med dina pengar. Läs mer om detta i kapitlet Avdrag.

Aktiv och passiv näringsverksamhet Egenavgifter i stället för särskild löneskatt Ett sätt för många att sänka skatten och socialavgifterna är att se till att du betraktas som aktiv i näringsverksamheten. Då betalar du egenavgifter. Den som räknas som passiv betalar särskild löneskatt. Jobbskatteavdrag Endast inkomster från aktiv näringsverksamhet ger underlag för jobbskatteavdrag. Inkomster från passiv näringsverksamhet ger inte jobbskatteavdrag.

16  | 


Vad menas med skatteplanering?

Nedsättning av egenavgifter De flesta näringsidkare får nedsättning av egenavgifterna (aktiv näringsverksamhet). Någon motsvarighet till denna nedsättning finns inte för den särskilda löneskatten (passiv näringsverksamhet). Det finns också andra fördelar. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Aktiv och passiv näringsverksamhet.

Svenska kyrkan och andra trossamfund Kyrkoavgiften Kyrkoavgiften är ca 0,70–1,70% av din beskattningsbara förvärvsinkomst, beroende på i vilken församling du är folkbokförd. Ett genomsnitt i Sverige ligger på ca 1,20%. Det finns inget tak för kyrkoavgiften, så en höginkomsttagare betalar ganska mycket. Begravningsavgift Även om du inte är med i Svenska kyrkan, betalar du en begravningsavgift (som är en del av kyrkoavgiften och är ca 0,30%). Utträde På internet finns många blanketter för ansökan om utträde, men det räcker med att du skriver ett enkelt brev där du begär utträde och undertecknar din begäran. Skicka brevet till den församling där du är folkbokförd. Efter några dagar får du en bekräftelse på utträdet. Det kostar ingenting att gå ur kyrkan. Tips! Som brytpunkt gäller den 1 november. Den som är antecknad som medlem den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande kalenderåret.

Vid en kyrklig vigselceremoni ska en av parterna vara medlem i kyrkan. Kyrklig begravningsceremoni med präst och musiker erbjuds inte för en avliden som vid sin död inte tillhörde Svenska kyrkan. Andra trossamfund En del andra trossamfund än Svenska kyrkan har av regeringen fått statlig hjälp att ta in avgifter tillsammans med skatten via skattebeskedet. Den avgiften är alltid 1%.

  |  17


Vad menas med skatteplanering?

Rätt kommun Att planera för lägsta kommunalskatt är ett rätt udda skatteplaneringstips. Det är väl knappast någon som väljer bostadsort för att minimera skatten. Men visst kan det göra många tusenlappar. En enskild näringsidkare i Hofors som har 400 000 kr i vinst i sin enskilda näringsverksamhet betalar 151 662 kr i skatt och socialavgifter. Hennes kollega med samma inkomst, men boende i Vellinge betalar 139 835 kr, dvs en skillnad på 11 827 kr under 2012.

18  | 


Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING MINDRE AKTIEBOLAG – K3 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL­AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL­AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DET NYA SKATTEFÖRFARANDET DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR EGET AKTIEBOLAG EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FEMTIO PLUS FINANSIERING FUSIONER & FISSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL – REDOVISNING FÄLLOR OCH FEL – SKATT & MOMS FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE GÅVA HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK KOMPANJONER

KOMPETENSFÖRSÄLJNING OCH PERSONLIG MARKNADSFÖRING KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN LÖNESÄTTNING MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖRING MOMS PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING PROJEKTARBETE I FÖRETAG REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS­ FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR ROT & RUT SAMBOBOKEN SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTEFÖRFARANDET SKATTENYHETER SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA SKOGSÄGARBOKEN SOLOFÖRETAG STARTA & DRIVA FÖRETAG START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN STIFTELSER STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR SÄLJA TJÄNSTER TESTAMENTSHANDBOKEN TRAKTAMENTE UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN WORKING CAPITAL MANAGEMENT VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

www.blinfo.se


UR INNEHÅLLET

Vad är skatteplanering? • Marginalskatteplanering • Skjuta skatten framåt • Omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster • Skattefria eller lågbeskattade förmåner • Aktiv och passiv näringsverksamhet • Räntefördelning • Pensionssparande • Periodiseringsfond • Expansionsfond • Ackumulerad inkomst • Inkomstuppdelning inom familjen

FÖRFATTAREN

Björn Lundén har haft enskild firma i 40 år, och har fortfarande en enskild firma vid sidan av aktie bolaget, helt enkelt för att det är en så bra företagsform. Genom kurser och bokskrivande har han fått stor erfarenhet av var problemen ligger, och hur de ska lösas.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Skatteplanering i enskild firma

BJÖRN LUNDÉN

SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA innehåller massor av tips när det gäller den fördelaktiga företagsform som enskild firma är. Goda råd när det gäller att få så låg skatt som möjligt inom lagens råmärken, men också råd angående maximering av pension och sjukpenning. Inkomstuppdelning i familjen ger fördelar och likaså att fundera över om räntefördelning och expansionsfond verkligen är lönsamt för just dig. Att vara aktiv i stället för passiv ger många fördelar och därför beskrivs utförligt hur du ska bära dig åt för att betraktas som aktiv. Skatt och egenavgifter för enskilda näringsidkare är låga, och de blir ännu lägre om du följer författarens råd.

BJÖRN LUNDÉN

SKATTEPLANERING i enskild firma samt pensionsoch sjukpenninggrundande inkomst

Profile for Smakprov Media AB

9789170278532  

9789170278532  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded