Page 1

Lennart Peterson, Kjell Johansson, Kristina Bergman

HAPPY HANDY HELPER Year 9


HAPPY är Gleerups kompletta läromedelspaket i engelska för grundskolans senare del 7-9 Med intressanta, underfundiga texter väcker Happy läslusten hos eleverna. Komplettera den tryckta boken med en innehållsrik webb som låter dig individanpassa undervisningen. HAPPY – ett läromedelspaket med digitala möjligheter. Happy Year 9 består av sex komponenter som kompletterar varandra samt interaktiv bok: Textbook Year 9

4067765-5

Interaktiv elevbok

4067930-7

Workbook Year 9

4067766-2

Interaktiv lärarbok

4067931-4

Handy Helper Year 9 4067768-6 Cd Year 9

4067767-9

Elevwebb Year 9

4067778-5

Lärarwebb Year 9

4067776-1

Författare till HAPPY är: Lennart Peterson Kjell Johansson Kristina Bergman Chris Sutcliffe


HAPPY HANDY HELPER Year 9

I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla synpunkter på både innehåll och form. Vi förankrar våra läromedel i skolan där de hör hemma. Gleerups läromedel är alltid utvecklade i samarbete med dig! Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se

Författare till detta läromedel är Lennart Peterson, Kjell Johansson och Kristina Bergman. För alla värdefulla synpunkter och idéer vid detta läromedels tillkomst tackar vi lärare och elever på Bergaskolan i Malmö, Centralskolan i Svedala och Liljeborgsskolan i Trelleborg.


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Gleerups HAPPY Handy Helper No. 3 © 2006, 2014 Lennart Peterson, Kjell Johansson, Kristina Bergman och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Mercedes Mather Formgivning Rara Typer AB Illustrationer Jens Grönberg Förlaget har gjort stora ansträngningar för att hitta samtliga upphovsmän, om någon trots det känner sig förbigången, kontakta oss gärna så vi kan åtgärda detta. Andra upplagan, andra tryckningen ISBN 978-91-40-67768-6

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, då ej annat anges i materialet. De sidor som får kopieras får endast spridas inom skolenheten! På kopierade sidor ska © och upphovsrättinnehavarnas namn anges. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Prepress Bording AB, Borås 2014. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001 Tryck: Bording AB, Borås 2014. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001


Contents Introduction .............................................................. 4

Reading for Pleasure ................................. 144

1. Let’s Talk Pop ..................................................... 8

Book Reports ....................................................... 148

2. Let’s Talk Japan ........................................... 40

Language Games .............................................. 152

3. Let’s Talk Inventions ............................ 60

The Dice Talk ....................................................... 154

4. Let’s Talk Canada ..................................... 80

How much do you know? ................ 158

5. Let’s Talk Love ............................................... 98

Key Workbook .................................................. 160

6. Let’s Talk American History ...... 120

Key Handy Helper ........................................ 174 Key Test.......................................................................... 180

A real challenge!


4

Välkommen till Happy, det moderna läromedlet avsett att tillgodose önskemål från ett brett spektrum av lärare och elever. Vi erbjuder ett läromedelspaket som passar alla oavsett metod, oavsett förkunskaper och oavsett vad man anser vara viktigast inom språkinlärning. Läromedelspaket är ett passande epitet för Happy som placerar sig väldigt långt från enbart den traditionella textboken och övningsboken. Exempel på detta är denna lärarhandledning – Handy Helper – där du finner all upptänklig hjälp i form av tips och ”ready-to-use” material. Happy ger dig som lärare alla de redskap du behöver för att eleverna ska förbättra den engelska de redan kan och dessutom tycka det är både nyttigt och kul. Observera att denna lärarhandledning även finns i digital form i lärarwebben, där du också hittar ytterligare material.

Textboken

Författarna

Övningsboken

Fyra personer med gedigen pedagogisk erfarenhet är författare till Happy. Lennart Peterson, en stor auktoritet som författare av engelskläromedel, är frontfigur i teamet. Lennart började som lärare på högstadiet och gymnasiet på 1960-talet och har sysslat med läromedelsskrivande i engelska sedan 1969. Han har skrivit en rad läromedel för andra länder, som Tyskland, Holland, Spanien, Italien, Mexiko och Brasilien. Chris Sutcliffe är huvudlärare i engelska i en comprehensive school i Lincolnshire, läromedelsförfattare och ingår i the University of Cambridge Local Examination Syndicate. Han undervisar på deltid vid Hulls universitet. Chris har tagit sina klasser till hjälp för att ge en hemtrevlig prägel på texterna i Happy. Chris har också varit ansvarig för att språket i Happy är den engelska som används idag. Kjell Johansson arbetar som lärare i engelska och tyska på 7-9-skolan Teleborg Centrum i Växjö. Han är intresserad av datoranvändning i undervisningen och även av hur musiken kan stötta engelskinlärningen. Han är teamets känselspröt på högstadiet och är lyhörd för vad elever och lärare önskar av ett läromedel för att inlärningen ska fungera optimalt. Kristina Bergman är adjunkt i engelska och tyska. Kristina har undervisat i tjugo år på högstadium, gymnasium och komvux i så gott som hela landet och jobbar i Kristianstad på Christian den 4s gymnasium. Kristina är anglofil, mycket musikintresserad och fullständigt golftokig. Vårt motto är att alla ska kunna ha stor glädje av Happy. Allt material är synnerligen lärar- och elevvänligt. Vi tycker att du som lärare ska ha det mesta av dina krafter i behåll när lektionerna börjar för att där kunna hjälpa och inspirera eleverna. Vi vill därför ge det innehåll som behövs för att eleverna ska lyckas nå målen. Här finns, för att bara ta en sak, en mängd hör- och läsövningar, något som vi lärare ofta förgäves letar efter i skåpen. Vi har givetvis även Lgr 11-säkrat och gjort målsidor för varje kapitel. Här kan lärare kontrollera att eleverna faktiskt gör vad de ska göra. Målsidan är dessutom ett perfekt underlag för såväl utvecklingssamtal som betygssättning.

Övningsboken är avsedd att stötta elevernas inlärning. Det är god variation på övningarna; allt från instudering till eget skapande baserat på de texter som studerats. Arbetssätten kan varieras. Lärarlett, grupp-, par- eller individuellt arbete kommer att fungera. Instruktionerna på engelska är klara och tydliga och symbolerna bredvid övningen ger ytterligare vägledning till hur övningen ska genomföras. Efter att ni har arbetat med ett tema så kan eleverna alltmer klara övningarna själva. Övningarna är g jorda på ett sätt som ska uppmuntra till att läsa och lyssna på texterna flera gånger. Att enbart snabbläsa dem och sedan försöka göra övningar fungerar dåligt. Inlärningseffekten blir mycket begränsad. I övningsboken finns också riktigt knepiga uppgifter, som t ex de svårare läsförståelserna, som eleverna inte kan lösa utan vidare. Tanken är att eleverna ska skriva det allra mesta i övningsboken. För att få plats med många inspirerande övningar har vi inte gjort skrivrader till alla övningarna. En skrivbok där vissa av övningarna görs behövs som komplement. Facit till övningsboken finns i Handy Helper.

I textboken finns skönlitterära texter, faktatexter, tidningsartiklar, elevproducerade texter, intervjuer, dikter, serier och insändare. Ämnesområdena är sådana som intresserar ungdomar och kan läsas i valfri ordning. Indelningen av texterna i tre svårighetsgrader A, B och C underlättar individualisering. Alla elever måste inte läsa alla texter. De inledande – ”Let’s Talk…” innehåller gott om ord och uttryck. Enbart här finns massor av matnyttigt att träna på. Gloslistorna är placerade i anslutning till texterna och har en liten finess genom att vara mittställda. Då är det enkelt att hålla för ena sidan och förhöra sig själv. Texterna är innehållsrika och bör utnyttjas maximalt av eleverna, som uppmanas att läsa och lyssna på dem flera gånger. En del elever har svårigheter att läsa texter, att koncentrera sig så länge som det krävs för att komma igenom textmassan. Använd därför inspelningarna på CD-skivorna ofta och varierat så ges eleverna en perfekt hjälp att ta till sig textinnehållet. Ljudfilerna finns också tillgängliga i elevwebben, så att eleverna kan lyssna på dem i lugn och ro hemma. Ljudfilerna till texter och hörförståelse finns självklart även i lärarwebben.

Grammatik

Lärare framför ofta önskemål om mer grammatik i ett läromedel. Happy har därför skapat ett kraftfullt grammatikpaket där möjligheter finns att arbeta både digitalt och på papper. 1. I övningsboken finns regelrutor och övningar till grammatikmoment. 2. Lärarwebben och elevwebben innehåller lika många korta filmer riktade direkt till eleverna, där grammatikmomenten förklaras på ett språk som eleverna kan ta till sig. Dessa följs upp med digital grammatikträning och test i elevwebben. Happy har således en ”digital grammar”. Det finns flera sätt att arbeta med grammatiken. Genomgången av ett moment kan du basera antingen på regelrutan i övningsboken eller i grammatikfilmen i din lärarwebb/elevwebb. Utnyttjar du filmen behövs inga ytterligare kommentarer från din sida. Instuderingen kan ske med hjälp av övningarna i

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


övningsboken och/eller övningarna i elevwebben. Om elever har förstått regeln och kan tillämpa den passar testet i elevwebben perfekt. Som alternativ kan eleverna arbeta med grammatiken på egen hand och i egen takt. Regelrutorna och genomgången i filmerna riktar sig till dem och vi har medvetet undvikit svåra glosor som eleverna skulle kunna haka upp sig på. Kapitelupplägg i Handy Helper

För att Handy Helper ska vara så lättarbetad som möjligt har vi lagt upp varje kapitel så här: Mål för undervisningen

Inför varje kapitel har vi lagt ett förslag till målmatris. Vi har utgått från Lgr 11 men valt att kalla dem mål 1–3 och inte betygsteg. Använd målsidan som underlag för utvecklingssamtal eller vid betygssättning. 1. Get Started

Här finns konkreta förslag på aktiviteter som kan inleda lektioner i kapitlet. Du kan använda dem som vanliga övningar också – de behöver alltså inte vara bara ”starters”. Förutom att läsa, träna in och spela upp texterna ges i övningsboken möjlighet till mer talträning. Hela tiden kan de ha bokens text framför sig och ”låna” uttryck därifrån. 2. Useful Knowledge

Till varje text finns realia- och språkkommentarer med aktuella uttryck på engelska som du enkelt kan förmedla till eleverna. Här presenteras också bakgrundsfakta om texterna som kan vara kul och intressant för eleverna och dig att veta. Eleverna aktiveras också till att ta fram information på internet. Utgå gärna från nyckelorden vi har föreslagit.

11. Read and Answer

Utan att behöva ta in bredvidläsningsböcker eller gå till biblioteket ger HAPPY dina elever möjlighet till läsning av fler intressanta texter. De kan läsas som upplevelseläsning men där finns också läsförståelseövningar. 12. Tester

Till varje kapitel finns test. Fokus ligger på ord och fraser. En del översättning av meningar från svenska till engelska finns också. Testerna kan användas som: • Material för egen kontroll av eleverna • Repetitionsmaterial inför skrivning • Skrivning eller som del av skrivning om läraren själv så önskar Vår tanke är att alla elever ska läsa Let’s Talk och A-text. B-text och C-text är val eleven kan göra själv utifrån förmåga och intresse. Därför är varje test indelat i • Let’s Talk •A •B •C På så sätt kan du individualisera testerna, så att varje elev testas på det hen arbetat med. Testerna är utformade så att de ska vara lätta att rätta. Till varje kapitel finns också ett oförberett läsförståelsetest (Reading Comprehension) med texter (ofta realia) som passar till kapitlet. Passa på att vänja eleverna vid en provform som förekommer i de nationella proven i skolår 9. OBS! Den sista övningen finns i två svårighetsgrader varav endast den första poängsätts. Facit till alla övningar, test och läsförståelsetest hittar du längst bak i Handy Helper.

Film 3. Films/Songs/Literature

Här finns förslag på lämpliga filmer och material från UR och landets AV-centraler. Vi har lagt förslag på sånger som du kan använda med dina elever. 4. Let’s Listen! Tapescript och Sound Check

Här hittar du manus till hörövningar och i övningsboken finns svarsunderlagen. I en del sound check-övningar i övningsboken uppmanas eleverna att lyssna till sin lärare. När det är aktuellt hittar du de ord du ska läsa upp under rubriken ”sound check” i respektive tema. 5. Projects

Under Projects presenterar vi förslag till mer omfattande arbeten inom det ämnesområde det gäller. Ta gärna med fler ämnen i projektet så skapas mer tid och allt ”drar inte ut på tiden”, något som lätt kan hända med stora satsningar. 6. Work, work,work…

Här finns ett flertal övningar som kan lösas enskilt, i par eller i grupp under en lektion eller flera. Nya infallsvinklar till de uppslag som finns bör uppmuntras. Vill några elever t.ex. göra ett radioinslag istället för en vanlig dialog så är det positivt. Grundtanken är att eleverna själva ska kunna syssla med detta och att de ska ges stor möjlighet till att använda sina nyförvärvade kunskaper. Nyttig variation i arbetssättet skapas också. Flera av extraövningarna lämpar sig som läxuppgifter.

Under respektive kapitel här i Handy Helper finns en lista med ett urval av filmer som vi tycker passar ämnesmässigt. Här finns även videofilmer och program från UR, som kan beställas från våra olika AV-centraler eller motsvarande. Vi kan inte garantera att just de filmer vi tipsar om finns att hyra eller köpa på din lokala mediacentral. Kontakta dem gärna, de kanske har annat passande material de kan tipsa dig om. På Svenska Filminstitutet kan man köpa eller hyra filmer. Sveriges AV media-centraler har ett stort utbud av friköpta spelfilmer, även helt nya, på engelska, strömmande eller på DVD. Ibland säger eleverna: ”Varför ska vi alltid ha övningar och sånt till filmen?” Frågan är berättigad för eleverna lär sig de facto engelska enbart genom att se filmen. Det finns enkla sätt att förbättra inlärningen utan att förstöra upplevelsen. Försök att få tag i versioner antingen med engelsk text (finns på de flesta UR-filmer) eller utan svensk text. Förlägg visningen till relativt få tillfällen – att visa en film i snuttar om 20 minuter i veckan under sex veckor är opedagogiskt. Eleverna glömmer, kan inte engagera sig, arbetet med filmen haltar och kan bli tungrott. Videofilmerna från UR är däremot oftast gjorda som avsnitt á 25-30 minuter och passar bra att visa en gång per vecka. Många har en liten repetition i inledningen En bra webbsida vi varmt rekommenderar: www.iMDb.com. Exempel på arbetsmetoder att variera mellan: 1. Gör en lista med huvudpersonernas namn. Eleverna får under och efter varje visning skriva nyckelord och småmeningar om

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

5


varje person; utseende, roll i filmen, vad han/hon gör, hurdan personen är, vad denne säger etc. När filmen är slut renskrivs anteckningarna till en ganska utförlig beskrivning av personerna. Uppföljning: Eleverna läser i grupper upp sina beskrivningar för varandra och de andra ska gissa vem det gäller, antingen muntligt eller skriftligt. 2. Eleverna antecknar i form av mindmaps nyckelord och småmeningar om vad som händer. När filmen är visad skriver eleverna en så detaljerad beskrivning av handlingen som möjligt. De kan också muntligt berätta handlingen med hjälp av sin mindmap. 3. Varje elev skriver tio felaktiga påståenden om handlingen. Parvis uppläsning + rättning av påståendena ger en finfin talövning. Ex: Sue’s husband is called Len. No, he isn’t. He’s called Jeremy. 4. Välj ut en scen med t.ex. fyra personer och skriv av replikerna från denna. Är ni flera engelsklärare kan man fördela jobbet och ta en film var (ett engångsjobb). Visa scenen några gånger, dela in klassen i grupper om fyra och träna in scenen så exakt som möjligt. Alla spelar samma scen. Träna uttal och intonation i grupp med de elever som har samma roll. Låt dem ta reda på okända ord och ev. ta med den rekvisita som krävs. Låt någon elev spela utan manus efter ett tag och sedan kan kanske flera stycken göra detta. Att låta den elev som har svårast att komma ihåg ha manus i handen och hjälpa de andra med viskningar ger denne en fin uppgift och motiverar att han/hon kan få ha sitt papper. Låt varje grupp spela upp för en annan grupp. Att se sex uppspelningar kan vara segt. Uppföljning: Kan det bli bättre underhållning på föräldramötet?

som du hittar i denna tryckta version och mycket mer eftersom den kan göras oändlig. Happylab Här kan användare komma med åsikter om Happy och även ställa frågor direkt till författarna. Användarna har på detta vis en möjlighet att vara med och utforma och utveckla Happy. Elevwebb Övningarna i elevwebben baseras direkt på texterna i textboken. Där finns träning på ord, fraser och hör- eller läsförståelse. Grammatikträning med filmer och medföljande övningar till dessa hittar elverna här. Digitalt arbetsschema

När eleverna arbetar med andra internetplatser än vår egen webb är det mycket bra att på digital väg ha förberett vad de ska göra. Gör så här för att skapa ett digitalt arbetsschema 1. Leta upp passande webbsidor. 2. Markera sidans URL (adress) i adressfönstret på din sökmotor 3. Klicka kopiera (Control C) och klistra in adressen (Control V) i t.ex. ett nytt Word-dokument. 4. Markera adressen och högerklicka 5. Välj Redigera hyperlänk

5. Använd texterna ni tagit ut till en hörövning. Ta bort ett antal ord eller ett litet uttryck. Låt eleverna skriva dit de saknade orden/uttrycken när de ser scenen.

6. Döp länken till något passande och skriv det i Text som ska visas. Ex: Animals in the jungle. På detta vis behöver man inte krångla med att skriva in länkens URL .

6. Att rita vad som händer är mycket trevligt, speciellt i grupper som inte är så duktiga skrivare. Låt dem rita vad de önskar från filmen under och efter uppspelningen. Ord eller korta meningar som förklaring kan sen komplettera. Det är inte nödvändigt att åstadkomma en flytande berättelse. Uppföljning: Eleverna tränar in en eller flera meningar som beskriver varje sak de har ritat.

7. Klicka OK. Skriv om du vill en instruktion efter den länk du har skapat. Vad ska eleverna göra när de har kommit till den webbplatsen?

7. På små lappar skriver eleverna under och efter visningarna Yes/No-questions om innehållet i filmen, personerna och handlingen. Ex. The man shot his dog. The mother is kind to her baby. Rätt svar skrivs på baksidan. Läraren hjälper eleverna med språket och rättar lapparna efteråt. Slutprodukten bör bli en rejäl hög med frågor på filmen. Dessa kan man arbeta med enskilt eller parvis. Uppföljning: Eleverna sitter på bänkarna och läraren ställer en fråga till en elev i taget – vid rätt svar sitter man kvar och vid fel sätter man sig på stolen. Kan göras flera gånger. Bra hörövning. 8. Gör en paus i filmen vid några passande ställen och låt eleverna skriva ner vad de tror/vill ska hända. Eleverna läser upp vad de har skrivit. Ex. I think the house is going to burn down and the dog will almost get killed. He will find Peter after some time. Tokroliga förslag accepteras också för sådana gillar många att skriva. I UR-programmen kan eleverna få skriva ner vad de tror kommer att hända i nästa avsnitt. Hade någon rätt eller nästan rätt?

8. Fortsätt så tills du har det antal länkar du tycker du behöver i ditt arbetsschema och lägg till vad eleverna ev. ska göra i sina övningsböcker också. 9. Döp dokumentet så du vet vad det innehåller och spara det i en mapp t.ex. Digitala arbetscheman 10. Lägg dokumentet på en plats där eleverna kan komma åt den eller maila dokumentet till dem.

När det är dags att jobba med arbetsområdet öppnar eleverna filen och sedan kan de klicka på en länk och VIPS – de är på det ställe de skulle vara. Arbetsscheman uppfattas ofta positivt av eleverna och digitala sådana inte minst. Observera den väldiga fördelen att eleverna, om du lägger din länksamling med dina instruktioner åtkomligt via Internet, kan jobba med detta hemma. På skolans/klassens hemsida finns kanske den möjligheten. Råd till skolor som har Cleverboard/Smartboard eller motsvarande

Datorer

Lärarwebben fungerar utmärkt för användning i din dator, men är även tänkt för interaktiva tavlor i klassrummet. Du kan använda lärarwebben under lektionen på flera sätt. Du kan lyssna på texterna i textboken och visa de webbsidor, filmklipp och annat som vi tipsar om i Get Started och Useful knowledge. Som stöd vid genomgångar är också lärarwebben en tillgång. Där finns t ex grammatikfilmerna samlade. På den interaktiva tavlan kan du även visa YouTube-klipp, filmer och spela upp sånger.

Användandet av IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen ökar för varje år. Frågan som diskuteras är inte länge om datorer ska användas utan mer hur man ska lägga upp arbetet.

Happy finns även som interaktiv bok. Läs mer på www.gleerups.se om våra digitala lärverktyg.

9. Ta med ett antal valfria filmrecensioner (på svenska eller engelska). Studera hur de är uppbyggda och vad de oftast tar upp. Skriv liknande recensioner av er film. 10. Låt eleverna skriva recensioner av andra valfria filmer. Publicera dem på skolans hemsida. 11. Samla fakta om en skådespelare eller en regissör och presentera denne i skriftlig eller muntlig form. Publicera även detta på hemsidan.

6

Lärarwebb är en digital lärarhandledning. Här finns allt

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


7


1. Let’s Talk Pop The pop unit contains fact and fiction texts that are suitable for project work about popular music from the 1950s till today. There is an outline of pop music through the years in “It started with the King”. In Handy Helper you will find exercises to ten important (according to us)

all-time pop songs and also useful tips on how to use the unit. You will meet two young sisters who have or have had dreams of being artists and also learn about MTV and the huge charity concerts arranged by Sir Bob Geldof.

Mål för undervisningen: Detta förslag till målmatris kan du använda med dina elever innan du börjar arbeta med kapitlet. Det är enkelt för dina elever att förstå vad de ska lära sig och kontrollera att de faktiskt gör det. Här hittar du konkreta kunskapsmål som du och eleverna kan bocka av. Målsidan är dessutom ett perfekt underlag till såväl utvecklingssamtal som betygssättning.

MÅL 1 Jag kan förstå och läsa en längre text i olika genrer. Jag kan återberätta, diskutera och kommentera innehållet i enkel text om pop samt enkelt jämföra med egna erfarenheter och kunskaper. Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig enkelt, begripligt och sammanhängande om för- och nackdelarna med pop. Jag kan läsa och förstå en faktatext om pop. Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar om pop i olika sammanhang.

Bedömning:

8

MÅL 2

MÅL 3

Jag kan förstå och uppfatta tydliga detaljer i en längre text i olika genrer.

Jag kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i en text/ett antal texter i olika genrer.

Jag kan återberätta, diskutera och kommentera innehållet i några texter om pop som på olika sätt har påverkat mig eller min familj samt göra översiktliga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Jag kan återberätta, diskutera och kommentera innehållet i några texter om pop som på olika sätt har påverkat mig eller min familj samt göra översiktliga och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig enkelt, begripligt och sammanhängande om för- och nackdelarna med pop.

Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig enkelt, tydligt och sammanhängande om för- och nackdelarna med pop.

Jag kan läsa och förstå två eller fler faktatexter om pop.

Jag kan läsa och förstå flera faktatexter om pop.

Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar om pop i olika sammanhang.

Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig översiktligt, nyanserat och tydligt med ord, fraser och meningar om pop i olika sammanhang.


Pop

Get started Musical talk Group/band

Female artist

Male artist

1. 2. 3.

Let your students write down the names of their three best groups, female artists and male artists in the grid. Then let them talk about the artists in groups of four and explain to the others why they like each one. Tell them to ask each other questions and be active in order for the group to keep the conversation going. They shouldn’t ARGUE who’s right because there is no such thing as THE best group etc.

Music is love – Love is music Music and love go together of course. Someone has said “All songs are love songs”. Let students present their favourite love songs to the class. Finally let them vote and make up a “Top Ten Love Song” chart.

Useful Knowledge

If you want to find out more about “Pop" as it is presented in this unit google the underlined ‘keywords’.

It started with The King! (pp 4-6) P4 L 5: Rhythm & Blues, gospel and country music. P5 L 2: Dylan’s second album was called ‘The Freewheelin’ Bob Dylan’. L 12: Liverpool accent. The accent is called ‘Scouse’, and the speakers are ‘Liverpudlians’. Of the Beatles, George Harrison speaks the strongest Scouse. Other well-known Scouse speakers are the singer/TV presenter Cilla Black and the footballers Wayne Rooney (though he plays for Manchester United!) and Steven Gerrard. Ll 30-31: Background to the Sex Pistols’ ‘God Save the Queen’. The National Anthem: God save our gracious queen! God save our noble queen! God save the queen! Send her victorious Happy and glorious Long to reign over us God save the queen! P6 L 14: “Rap” and “hip-hop” are almost interchangeable, but rap puts more emphasis on the words, hip-hop on the backtrack. Also, to start with, rappers tended to be working-class, hip-hoppers middle-class. L 22: grunge music

L 26: Kurt Cobain, leader of Nirvana, died a controversial death in 1994. Officially it was treated as suicide, but many people think Cobain was murdered. When hearing of his death, several fans committed suicide. There are two films about Cobain: ‘Kurt and Courtney’ (1998; Courtney Love was Cobain’ s wife, who was reported as having offered $50,000 to have him killed), and ‘Last Days (2005). L 28: iPod (Intelligent Portable Over Device) a portable digital audio and video player. mpg (abbreviation of ‘mpeg’: Motion Picture Experts Group): a set of standards for the compression of digital video and audio data.

Just Sixteen (pp7-9) P7 L 11: kaftan: In 1968 the Beatles spent some time at Maharishi Mahesh Yogi’s ashram in India. They practiced yoga, meditated, chanted, burnt incense, ate macrobiotic food and wore kaftans. George Harrison was Maharashi’s most enthusiastic disciple. P8 L 6, 18: The Clash. Here are a couple of lines from “London’s Burning”: Everybody’s sitting ‘round watching television London’s burning dial 99999. NB. The real emergency number is 999 or 112 in the UK. L 17: EMI: Essex Music Inc. L 24: Blaenau Festiniog: situated in the Snowdonia mountains. The name is pronounced (blainai festinjog)

9


P9 L 22: Dr Dre & D12

Singing Means Everything – Or Does It? (pp 10-11) P 10 L 4: Baa, baa, black sheep. Note the difference in Swedish: Bä bä vita lamm. L 8: Carola P 11 L 1: platinum. World-wide these are the standards: gold record (500,000 copies); platinum record (1 million copies); diamond record (ten million copies). Up to now, the best-selling album is the Eagles´ Greatest Hits (26 million). L 8: Växjö Lakers

Two Weeks with The Beatles (pp 12-14) P 12 L 1: ‘our Mum’ (and l. 10: ‘our kid’): this use of possessives is very common in Liverpool and many other Northern areas of Britain. L 2: ‘chippie’ (and l. 20: ‘auntie’): the suffixes -ie and -y are used in pet names and diminutives. They are often interchangeable (‘chippy’, ‘aunty’). Only -y is used in daddy, granny and mummy; -ie is usually used in bookie, goalie, nightie, lassie and laddie. ‘six-penny worth of cod and chips’: Before 1971, the units of money used in Britain were pounds, shillings and pence. There were twenty shillings in a pound, and 12 pence in a shilling. So six pence equalled half a shilling (2 ½ pence in today’s money). It was of course worth many times that in the 1960s, but was still a very small sum. P 13 L 13: ‘very like it’: also ‘very much like it’. P 14 L 19: veg. This is called ‘clipping’, that is, one part of a word stands for the whole. Either the first part is kept (as in ‘veg’, ‘ad’, ‘phone’, ‘exam’), the middle (‘fridge’, ‘flu’) or the last (‘bus’, ‘plane’). ‘Veg’ is plural (= vegetables, as in ‘meat and two veg’) L 21: By Jove. Old-fashioned expression of surprise, or used for emphasis. Jove = Jupiter. L 25: a fiver = five pounds. Also a ‘tenner’. A ‘quid’ (Latin: ‘what one needs’) is one pound.

Watching Music (pp 15-17) P 15 Picture: Shakira MTV P 16 L 9: Mike Nesmith P 17 L 17: Beavis and Butt-Head Daria L 18: Jackass Punk’d L 19: Osbournes

10

Live Aid and Live 8 (pp 18-21) P 18 L 7: Ethiopian famine in 1984 L 31: the Live Aid concert P 20 L 12: Live 8 L 32: U 2 L 33: REM

Most interesting pop facts ever (pp 22-23) P 22 Youngest Ever Artist … Grammy Awards P 23 Most Live Appearances … Elvis lives: There are many Internet sites about Elvis sightings.


Pop

Rock of Ages (2012) A small town girl and a city boy meet on the Sunset Strip, while pursuing their Hollywood dreams.

Films, programmes and series from audiovisual centres (AV-media centraler)

Searching for Sugarman (2012) Two South Africans set out to discover what happened to their unlikely musical hero, the mysterious 1970s rock 'n' roller, Rodriguez.

Once (86 min.) A busker and a Czech immigrant girl meet and start recording songs for a demo disc. Set in Dublin, Ireland. Won an Oscar for the song “Falling Slowly”.

The Runaways (2010, with Dakota Fanning and Kirsten Stewart) About a female music group from the 70s.

Bill Wyman’s Blues Odyssey (2x55 min. DVD) Which music/ musicians contributed to creating The Rolling Stones?

Across the Universe (2007) The music of the Beatles and the Vietnam War form the backdrop for the romance between an upper-class American girl and a poor Liverpudlian artist.

Teens in London Part 1: Alice and her Music (10 min.)

Films

Hairspray (2007) Pleasantly plump teenager Tracy Turnblad teaches 1962 Baltimore a thing or two about integration after landing a spot on a local TV dance show. I’m not there (2007) Director Todd Haynes' unconventional biopic of the legendary singer/songwriter Bob Dylan features different actors playing the part of the Minnesota native at various stages of his remarkable career.

Ray (DVD 146 min.) Tells the life of Ray Charles, a musical legend. Searching for Sugar Man (80 min. DVD) A documentary about the search for Sixto Rodriguez, an American rock ‘n’ roll star who had disappeared out of sight. Was he dead or alive? Won an Oscar for best documentary, and a large number of other awards.

Walk the Line (2005, with Joaquin Phoenix and Reese Witherspoon) The Oscar winning film about the life of country music legend Johnny Cash. The School of Rock (2003) A comedy about a substitute teacher who tries to turn his class into a rock band. 8 Mile (2002, with Eminem and Kim Basinger) A young rapper, Eminem, struggles with life through music. The Commitments (1991) This film, set in Dublin, is largely about hope. It shows the rise and fall of a band - The Commitments. Grease (1978, with John Travolta and Olivia Newton-John) A sing and dance film in high school settings. The Last Waltz (1978, with Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan) A presentation of the final concert of The Band. ABBA: The Movie (1977) A radio DJ tries to get an interview with the Swedish group during their tour of Australia. Woodstock (1970, with Richie Havens, Joan Baez) A documentary about the legendary 1969 music festival.

11


Let’s Listen – Singing Means Everything – Or Does It? Workbook p 12, Tapescript

Part 1

Part 2

In 2006, HAPPY interviewed Yazmina Simic. She was sixteen and wanted to become a singer. Amazingly, she started to sing before she could speak. HAPPY decided to catch up with her to see what had happened in her life.

H: You’re not the only performer in the family, are you?

Y: No. There’s my younger sister, Yolanda. She is a better dancer than me but I think I’m still the better singer. If you put us together we would be a really great performer!

H: How is Yolanda doing?

Y: She doesn’t really like school very much although she does understand that it is important to do well. Right now she wants to leave but she is sticking it out. She meets all her friends there and she really enjoys the photography course she’s doing. It is a pity there are no music classes she can attend. I think she really wants to be a dancing photographer!

H: Do either of you do any sports to keep fit?

Y: Well, we’re not really keen on sports. But we know that keeping fit is important, so we go to a gym quite regularly.

H: And I expect you both like fashion.

Y: Of course we do! I’ve been on six pages of “Julia”, a fashion magazine, and we have both been photographed as models for hair styles. That was great fun.

H: So you both feel you need to look good?

Y: Yes, of course. We both love fashion, although we do have different tastes. Yolanda thinks she is much more fashionable than I am, but I often find her wearing my old jeans.

H: So don’t you regret giving up your dream?

Y: No, I don’t. You need very sharp elbows to succeed. I don’t think mine were sharp enough.

H: I see. Well, good luck to you, Yazmina, with whatever you’ll do in the future.

Y: Thank you.

HAPPY: Yazmina, soon after we talked to you in 2006, you took part in the Idol Talent Contest. What was that like?

Yazmina: It was something really big. We were trained beforehand, not just to sing and act, but even things like how to deal with the media.

H: Were you very disappointed when you lost?

Y: Yes, of course, but I’m still glad I tried! And it made me known all over Sweden – at least for a little while!

H: Are you still following your dream, to become a star?

12

Y: I still play the guitar and the piano and I sometimes sing at weddings and parties, but I don´t want to be a professional any longer. There are so many talented people out there. And I’m not sure that I could perform professionally.

H: So what do you want to do?

Y: I’m not sure but I do know that to have real choices I need to have a good education. I spent two years learning how to be a hairdresser, but I left before I graduated. Now I want to go to university, even if it does mean taking out a grant.

H: What would you like to study?

Y: I’m not sure, but I think it will probably be Economics.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

Pick and Choose/Projects 1. Music styles and genres

2. Music – Interview and article

There is a clear tendency to place all artists and also songs in a special music category. Make a lottery by writing the following musical genres on a piece of paper and let students in groups pick one genre each to investigate further. It’s much more fun to learn something about a music style you don’t know perfectly well, so it’s clearly positive not to let the students decide the genre – even though they may not agree (to start with).

Aim: Prepare and make an interview about someone’s relationship with music. Write an article about that person in which you use his/her answers.

Power pop, heavy metal, hard rock, R & B, country & western, bubblegum, death metal, synth pop, folk rock, glam rock, grunge, hip hop and rap, pop-rap (hip-pop), classic rock, boyband, girl group, house, disco, techno, Tamla Motown, soul, progressive rock, blues, blues rock, rockabilly, madchester, mersey sound, instrumental rock and psychedelic rock. Some things to find out to get you started: How can this style of music be described? What artists fit into this group? When was its peak? What songs are famous? and so on. Let each group present their style and explain all about it. Perhaps they can illustrate with music as well?

A. Write down questions. B. Put them in a suitable order. That will make the interview more like a conversation than just a question and answer session. Start with some questions about the person; name, age, family situation etc. More demanding questions, descriptions, why-questions should be asked later. If you like, you can also write down possible follow-up questions: How do you mean? Could you explain that a bit more? Why? What was so good about that song? A professional interviewer doesn’t need to write these questions down, but will put them in when there is a need for explanations and more details. Perhaps this will suit you too. The answer: “I just love Robbie Williams” is not bad, but your readers will like to know much more about this. That will make your text come alive and will make it much more interesting to read. Examples: What do you love about him? Songs? Looks? Lyrics? What makes him so special in your eyes? Have you seen him live? Describe how that was. What songs were the best ones on that occasion? Do or did you like any boy/girl bands? Here are some interview questions to use. Add your own. Re-arrange the order too. What’s your first music memory? Did you have any favourite artists when you were younger? Who are your favourites now? Do you play any instruments? Can you sing? What do you sing? What kind of music do you like best? What can’t you listen to? How do you listen to music? CD? Radio? Computer? Mobile phone? Do you own any records/CDs/mp3s etc? Do you have any music DVDs? What are your favourite songs from the 60s, 70s, 80s etc? Do you dance? To what kind of music and where? What are your favourite songs right now? Do you go to concerts or festivals? Who have you seen/listened to? Describe your best concert memory.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

13


Pop History Exercises to a selection of famous songs. Find the relevant songs on the Internet and play them for your students.

Some hints on how to work with songs and artists 1. Use the special worksheet while listening. There are some exercises there intended to make you listen without seeing the lyrics – and learn more of course. In the old days the most common way to get hold of the lyrics of a song was to listen to the song, try to hear the words and then write them down as quickly as you could. Of course you had to play the same sequence over and over again to get it right and be able to write it. Try this with some of the songs. A good trick is to play the whole song and write down bits and pieces that you hear with empty lines for the parts you don’t hear in between. Then listen over and over again. Don’t give up. We never did! 2. Study the lyrics you got this way and try to learn them by heart. This should be possible, because no artist has a sheet of paper with the lyrics in her/his hands on stage.

6. The artists we have chosen were by no means the only stars on the pop scene at that particular time. Use the texts and the Internet to find out who Elvis’ competitors were or what other groups than The Beatles were popular in the 60s. Who challenged Madonna for the Queen of Pop-title? Etc. 7. To make a compilation of ten artists and ten songs meant to illustrate pop history was of course very tricky. To start with, we could have chosen a different song for every artist (except Band Aid, even though there was a new version in 2004). Then it might have been possible to change some artists too (even though it’s almost impossible to neglect some of them). Compile a new song list with another great song by the nine artists.

3. Sing the songs either with the whole class or in groups of three who pick one song each. Pop star or Idol in the class!

8. Make a personal list of important pop artists with one song by each. Ask your parents or your grandparents for their opinion. There should be two or three artists for each decade starting in the 50’s.

4. Ask your music teacher if the class could study some songs and learn to perform them. A guaranteed success at a parents’ evening. The audience will most probably know and really like the songs. They were brought up with some of them.

9. As a last exercise hand out the list of songs and then play a bit of each song. Let the students grade them 1-10. Count points to get the Top Pop History Chart of your class. Before you collect the lists, let the students discuss their choices in groups.

5. Make wordlists with the unknown or difficult words in the songs. English – Swedish or English – English. Use an online dictionary, for example www.ord.se

14

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

Heartbreak Hotel – Elvis Presley 1. Listen for words beginning with these letters.

3. The song – Heartbreak Hotel

There is at least one for every letter. A

Year of release:

C

Song description:

E

Instruments heard in the song:

F G

Other famous songs by Elvis:

H

2. Listen and find the words

1. dysterhet

2. fullt med folk

3. ensam

4. älskare

5. berättelse

6. älskling

7. klädd

8. fastän

9. utrymme, plats

Describe Elvis’ voice:

4. Find and fill in facts about Elvis Presley Place of birth: Country:

10. bo, hålla till 11. berätta

State: Born: 19

12. fortfarande

Died: 19

Where is Heartbreak Hotel?

Real name:

At the end of

Nickname:

12

Married to:

11

Children:

10

Active career:

7

8

9

Similar artists at the time:

5. Elvis was also an actor

6

Find the names of three of his films.

5

6. Interview

3

4

Interview people at school, students and staff, and ask them to mention their favourite song. Present the list to the class.

7. Why The King? 1

2

Give some reasons why Elvis is considered so important that he’s called The King.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

15


Blowin’ in the Wind – Bob Dylan 1. Listen to verse 1 and find the words

5. Discuss! What is the message of the song?

a colour

6. Read about Dylan Read about Bob Dylan’s life and long successful career. There are lots of websites to choose from. Make a quiz about him and try it out on the class. Give three alternative answers to every question.

a bird a round heavy iron object

Here are some ideas to get you going: Birthplace, state in the USA Year of birth First successful single A Swedish prize he has won Songs he has written Other artists who have recorded his songs A female artist he worked with in the 60s A band connected with him What happened on June 29, 1966? Famous concerts Swedish artists influenced by Bob Dylan

another word for “forbidden”

2. Listen to verse 2 and find opposites forbidden question enemy

3. Listen to verse 3 and find words beginning with B C D E

4. Finish these questions as in the song

16

How many

?

How many

?

How many

?

How many

?

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

A Hard Day’s Night – The Beatles 1. Which words are in the song?

4. Find facts about The Beatles

Listen to the song and decide which words are in it. There’s one in every pair.

Find facts and write about the members of The Beatles and their roles in the band.

easy

hard

dog

cat

lose

find

half

all

sell

buy

give

take

wrong

right

hate

love

nothing

everything

5. Beatles songs How many Beatles songs do you know in the class? Work together and write the titles on the board.

6. Singles and albums In the 60s there were singles and albums (LPs). Friday was the usual day of release and as the songs were rarely played on the radio in advance, Friday mornings were thrilling. Would it be possible to get to hear them before going to school? The following week many Beatles singles topped the chart. A. How many singles by The Beatles made it to No. 1 on the British chart?

2. Finish the sentences Finish these sentences with either three or four words.

B. Make a list of the albums (LPs) released by The Beatles.

I’ve been working

7. Films

I should be

The Beatles also starred in some films. Find the names of them. Perhaps you could find one and watch it.

But when I get You know I

8. The Band of all times Give some reasons why The Beatles are regarded as the band of all times – above all others.

Cause when I

3. Find facts about the song Year of release? Highest position on the British and US charts? How many weeks did it stay on the British chart? Instruments heard on the recording? Who sings? What is the song like? Describe it. Is it happy/sad, short/ long etc.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

17


Stairway to Heaven – Led Zeppelin 1. Listen and find the nouns

3. Find Led Zeppelin songs

They are in the order they appear in the song.

“Stairway to heaven” often wins polls like “The best rock song ever” and it created a huge sensation on its release. The first part of it is not Led Zeppelin-like at all, because most of the band’s other songs of course are “harder” and faster. Find the title of six more Led Zeppelin songs.

l g s

y

h

4. Harder rock “Without Led Zeppelin there wouldn’t have been hard rock”. Find other bands that have been important for the development of “harder” rock.

w w t s

In the 60s b

f 70s

s t l

r

80s

q h Also explain why the bands are important.

w

5. Collect information

2. Listen and write Listen again and write down the lines that contain six of the words above. Difficult? Just listen again.

At www.led-zeppelin.com and www.ledzeppelin.com you will find lots of information about the members of the band and the music. Collect information and write, in your own words, 150 words about one, two or all the members of the group.

6. Make a quiz Make a LZ quiz to be used in the class or the whole school.

18

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

God Save the Queen – Sex Pistols 1. Listen and find the English words.

3. Messed up phrases These phrases from the song have been messed up. Write them correctly.

1. dumbom, stolle 1. Future no dreaming England’s there’s in 2. möjlig 3. mänsklig 4. varelse 2. What want don’t told be you 5. framtid 6. galjonsfigur 7. nåd, barmhärtighet 8. synd

3. Queen mean man God the it save we

9. soptunna 10. gift

2. Write sentences

4. Future be no sin when how there can there’s

Listen again and write sentences from the text where five of the words in exercise one occur.

4. Central words Which two words, central for the punk movement, carry the message of the song?

5. What do punk groups have in common? What is their music like? Make a list of more punk groups and their songs. Find contemporary bands that could be called “punk”.

6. PUNK-link Use the Internet to learn all about the classic song “God Save the Queen”. Why was it written? Why was it released in 1977? What groups have covered it? Why didn’t it reach No 1? Or did it?

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

19


Billie Jean – Michael Jackson 1. Which three descriptions fit the song best?

4. Fill in the grid

I’m not the father 11

Children without parents

10

We weren’t lovers

9

I have never seen Billie Jean

8

I always try to follow advice

7

It’s not my daughter

Listen to Michael Jackson singing and fill in the missing five words.

5

6

2. Song text

1

2. She told me her name was Billie Jean

2

3

4

1. She was more like a beauty

3. People always told me:

4. She’s just a girl who claims

5. For forty days and for forty nights the

1. bara

7. krav

2. skönhet

8. golv

3. påstå

9. lögn

4. unge

10. råd

5. ställa till, orsaka

11. listig plan, intrig

6. film, biograf

6. So take my strong advice, just

5. Michael’s role 7. And don’t go

The name you got is the group Michael was in. Who were in this group and what was Michael’s role in it? Michael also had a famous sister. What’s her name?

3. Find the rhyming words

6. Michael’s career

1. Jean

Study Michael Jackson’s long career and present it in the form of an article in a newspaper.

2. One 3. Perfume

20

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

Do They Know It’s Christmas – Band Aid 1

1. Solve the crossword

2

Across

3

1. to drink from 3. water from the sky 4. a continent 4

5

7. salty drops 8. scared

6

11. beneath

7

8

13. frozen, white water 14. present

9

16. the end of the world

10

Down 11

2. send out 3. lift 5. winter holiday 12

9. this evening

13 14

6. a talk to God 10. earth heater 12. happiness

15

15. give food to

16

2. Translate 1. Vid juletid släpper vi in ljus.

7. Låt dem veta att det är juletid.

2. Vi kan sprida ett glädjens leende.

3. What do the words actually mean? What does the word “snow” stand for? Who are “we”? Who are “the other ones”? 3. Be en bön för de andra.

4. “Feed the world” In what way could people “feed the world” in 1984?

5. What artists... 4. Det finns en värld av skräck och rädsla.

What artists appeared on the record Band Aid in 1984 and the anniversary record Band Aid 20 in 2004?

6. More charity records 5. Tacka Gud att det är dem istället för du.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

“A charity record (also known as a charity single) is a release of a song for a specific charitable cause” (Wikipedia). The release of “Do They Know It’s Christmas?” was the start of a long series of charity recordings. Use the link Charity records and study the impressive list. Pick two other charity records and present them to the class.

21


Material girl – Madonna 1. Listen and finish the sentences from the song

3. Find facts about Madonna

1. Some boys kiss me,

A. Make a time line with events from her life. Birth, first performance, first record, boyfriends, husbands, most important records, songs, shows etc.

2. They can beg

B. Make an interview with Madonna. Let two or three friends ask the questions at a press conference. You are the star of course.

3. Some boys romance,

4. Discuss

4. Boys may come

What kind of girl is described in this song? What is most important to her? Give examples from the text. Are there girls or boys like that? What material things are important to teenagers today? And for adults?

5. Create a dance 2. Find the verbs

Dancing and videos are very important to Madonna. Choose a Madonna song and create a dance to go with it. Ask your P. E. teacher if you could practise at school.

They are in the order they appear in the song.

6. Perfect names

K

Madonna is a perfect name for an artist. Once you have heard it, you will never forget it. Find names which you think are very good in the world of pop music.

H T

Female artists

G W

Male artists

B P

Bands

S R D R T L S

22

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

Smells Like Teen Spirit – Nirvana 3. Fill in the grid with words from the text 6

1. Misinterpretations

3

This is supposed to be a nonsense text, one that is not intended to mean anything special. This and Kurt Cobain’s not very distinct pronunciation have led to lots of misinterpretations of the lyrics.

4

5 7

Listen to the song and try to figure out the correct phrases instead of the misheard ones. 1. Load up on drugs and kill your friends

8

2 1

2. She saw him pour himself a shirt

1. smittsam 2. ladda 3. mygga

3. Mellow, mellow, mellow, yellow

4. anda, kraft, liv 5. gåva 6. låtsas 7. välsignad 8. smutsig

4. Whip it out now, they’re potatoes

What name did you get?

5. And we all know entertainers

4. More Nirvana Learn a lot about Nirvana on the Internet. Find these facts to start with:

2. Study lyrics Use the link Misheard lyrics to study others like these. Choose artist and song. Write some down and check if your friends can detect the real lyrics.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

The members of the band/Between what years the band existed/Basic facts on the life and death of front figure Kurt Cobain/Six famous Nirvana songs/Nirvana’s importance on the rock scene/What does the word Nirvana mean? Where was it taken from?

23


Advertising Space – Robbie Williams 1. Listen and find the rhyming words

5. Solve the crossword

knowing

13

death space

2. Find in the text and elsewhere

1

8

Vietnam

12

burning

15

1. An actor and his most famous roles

17

7

2. A weather phenomenon

11

10

4. A scandal and what really happened

14

6

3. An organisation, what it stands for and what it does

2

3

5. A war

9

4

5

16

6. Three parts of the body

3. Write an article Find out as much as possible about Robbie Williams and write an article about his life and career.

4. Boy bands Collect as many boy bands as you can. There are (were) lots of them in England. Also write down their most famous songs.

Across

Down

1. förgifta

1. vinst

2. på

3. punkt

6. rymd

4. andetag

9. inse, förstå

5. grind

11. annonserar

7. korrumperad

12. hals

8. värdighet

14. genom

10. jordisk

15. kvar, över

13. fall

16. fortfarande 17. mjuk, vänlig

24

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

WORK, WORK, WORK… 1. Work with the verbs

2. Work with questions and answers

Fill in the English verbs in the grid. You’ll find all the verbs in the text “It Started with The King!” (pp. 4-6)

You will find help in the text “Just Sixteen” (pp. 7-9) Write answers to the questions about Richard. What record does he remember best?

D

Who wrote the song and why?

E M What does the song remind (påminna) him of?

T O U K

Write questions to Jack’s answers.

M

? A lot of things in Britain made me angry.

N R

?

S

Because they were political.

K G

? Whenever I forget how difficult it is to be young.

N W

Write answers to the questions about Anne.

S

What happened in 1987?

blev

köpte

tog

börjat

sett

var

gick

sjöng

varit

gjorde

skrev

vetat

gått

skrivit

visste

kom

såg

kände

tagit

What did people say about it?

What’s your favourite song from the album?

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

25


3. Answer the questions

Write questions to Amy’s answers

Answer these “who” questions on the text “Watching Music” (pp. 15-17). ? It was rap music.

Who is/are or was/were 1. the Monkees?

? Amy's brother.

2. Beavis and Butt-head?

? Huge baggy trousers.

3. The Buggles?

? She had bleached it.

4. Dire Straits?

? They hated rap music.

5. Sharon Osbourne?

? The lyrics were explicit.

? She would go mad.

Answer these “why” questions on the text “Watching Music”. Why... 1. do you think The Monkees got funny looks from people who saw them? (see song)

? It was about a man killing his girlfriend. 2. did The Monkees never criticise anybody? (see song) ? Yes, she stills listens to it. 3. did they never “get restless”? (see song) ? No, way. 4. is there a link between The Monkees and MTV?

5. do some people criticize MTV?

26

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

CD

4. Recording and listening words and expressions You have become the editor of the Happy Pop & Music Dictionary. Find out what these words, connected with recording and listening, are and write clear explanations to them. We have provided two for you. Vinyl single 45 rpm (rounds per minute), 33 inch record made of vinyl. It had an A and a B-side. A and B-sides The vinyl singles had two sides. On the A-side was the song that was intended to sell the record and hit the charts. On the B-side you could listen to a song that nobody thought would ever become an A-side. There were often very good songs there too. Gradually, however, the quality of the B-side song got worse and most artists would have wanted the vinyl only to have one side.

Mp3

iPod

EP

78s

LP

Sampling

Double LP

Version

cover

Remix

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

27


Read and Answer 2 Tours and 2 Festivals That Changed the World – Almost! A. The Beatles – US Tour – 1964

C. Woodstock Pop Festival – 1969

No UK group had ever done well in the USA – until The Beatles. All British pop groups felt that there was no point in trying to succeed in America. As George Harrison said, “America has everything. What would they want us for?”

50,000 people attended Monterey. Over 500,000 people attended Woodstock – and probably another 5,000,000 claim they did! Joni Mitchell’s song Woodstock helped create the legend, though she was never there and was told about it by her boyfriend Graham Nash. Nash later said that “talking about Woodstock is like talking about the Second World War”.

All that changed in August 1964 when The Beatles opened their first US tour at The Cow Palace in San Francisco. Their manager, Brian Epstein, had been clever – Americans had been prepared for The Fab Four earlier in the year when they briefly visited the US and appeared on TV’s Ed Sullivan Show three times. The first show had an estimated audience of 74 million viewers. Soon after followed I Want To Hold Your Hand which became the fastest selling single in America. By August Beatlemania had reached fever pitch and the group had the first five places in the US chart. Starting in California, the group gave 31 performances in 24 days. The contract for the tour was the first to demand backstage facilities – The Beatles could not leave the venues and go back to their hotels without being mobbed. This was the first time that pre-teens had pop idols and they were quick to scream and scream and scream until they fainted! The contract also stated that The Beatles would not play to any segregated audiences. The Beatles left America tired but richer men. They made $1,000,000 from the tour alone.

B. Monterey International Pop Festival – 1967 There had been festivals before this one, but only for fans of folk or jazz. Few people thought rock fans could survive in the open air for a whole weekend! The Monterey Festival was devised by an agent, a promoter, a publicist and a musician. Quickly the musician (John Phillips of a group called The Mamas and The Papas) took overall charge. The festival featured about 30 different acts. Some were wellknown like Simon and Garfunkel whilst some, like Janis Joplin, were beginning to make names for themselves. June of 1967 was the moment when “Flower Power” flowered. The festival’s anthem was written by Phillips and performed by his friend Scott McKenzie – San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair). The two best acts were a mixture of old and new. Otis Redding was a soul legend for the black audience but, until Monterey, had never really reached whites. He was outstanding. Alas he was to die in a plane crash later that year. The other star was Jimi Hendrix. He had had great success in the UK and had now returned to America. His combination of music and theatre, especially on his final number Wild Thing shows that he was one of the most talented and flamboyant guitarists in the world.

Woodstock was supposed to be a carefully planned event which took place on Max Yagur’s 600 acre farm near the village of Woodstock in New York State. Things didn’t go too well. On Friday evening the opening act was caught in a 16 kilometre tailback. Thunderstorms meant a light show had to be cancelled because of the danger of electrocution and many sessions had to be cut short. By the first night the site was a lake of mud. By Sunday emergency supplies had to be airlifted in by helicopter. As at Monterey, the final act was Jimi Hendrix, improvising with a five-piece band. He played to the 30,000 fans who stuck it out to the end. The festival closed with Hendrix’s version of The Star Spangled Banner. Many of the groups who played at Woodstock were soon to become stars. The movie of the festival was sold to Warners for $1 million but then went on to make over $50 million at the box office. For Max Yasgur it showed that “half a million kids can get together for three days and have fun and music and nothing but fun and music”. Four months later pop fan Meredith Hunter was stabbed by a group of Hells Angels at a Rolling Stones concert at Altamont. The days of peace and love were over.

D. Anarchy in the UK – The Sex Pistols Tour – 1976 By the mid 1970s Pop had become boring. It had lost touch with many young people. It had stopped being something your parents hated. Then came Punk. And the best known of the punk bands was the Sex Pistols, managed by Malcolm McLaren. The Pistols were going on a 19-date-tour of the UK in December 1976. Two days before they were due to start, they appeared on a prime time TV chat show and let loose a volley of swear words, words which had never been heard on prime time TV. Immediately the switchboards were jammed with complaints and the Pistols had become famous. None of this mattered to McLaren. He believed that all publicity was good publicity. It didn’t really matter what happened next provided it produced headlines. What happened was that the Pistols were banned from appearing in town after town. This might have been a good thing as McLaren later said that he didn’t want anyone to hear their music! Just three of the planned gigs took place, though another four were added as the publicity grew. In Derby local councillors demanded a private performance before they would allow the concert there to take place. Their demands were refused. In Caerphilly in South Wales, the Pistols arrived to find themselves in the middle of a demonstration. All the while the records were selling and McLaren was filming what later was released as The Great Rock ‘n’ Roll Swindle. At the end of the tour McLaren declared that the group was bankrupt. In fact, Punk had only just begun.

28

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

1. In which text can you read about…

5. Otis Redding had a year of both success and tragedy. Explain why.

1. bad language that made someone famous? 2. a tour that made four guys rich? 3. a very muddy experience?

6. What, according to the text, was special about Jimi Hendrix?

4. a Flower Power” festival? 5. a festival with huge problems? 6. success on another continent?

C. Woodstock Pop Festival – 1969

7. a group that (probably) couldn’t play?

4. There are seven paragraphs in the text. Here are headlines for them. Number them 1-7 in the order they appear.

8. the end of peace and love? 9. a weird manager? 10. the first real rock festival 11. fans who fainted? 12. one old and one new act? A. The Beatles – US Tour – 1964

Loads of Problems Landowner´s Summing-up A Legendary Event The Closing Act Where’s Woodstock?

2. Five sentences are correct. Mark them with a C.

A Killing

1. Many British groups before the Beatles had made it in the USA.

A Money-making Film

2. The Cow Palace is a TV show. 3. Brian Epstein was the drummer in the band.

5. Think about it and explain What could have been the reason so many people claimed they had been to Woodstock but hadn’t really?

4. The Fab Four is another name for the Beatles. 5. Five songs by the Beatles were at one time at the top of the chart in the USA. 6. On some days the Beatles had more than one performance. 7. The group members could rest, eat and drink at their hotel between the shows. 8. Some teenagers and younger kids went crazy when they heard or saw the Beatles.

D. Anarchy in the UK – The Sex Pistols’ Tour – 1976

6. Think about it and explain. 1. Some people in those days found the name of the group shocking. Why do you think?

9. Only white people were in the audiences. 10. The Beatles’ US tour was a huge success.

B. Monterey International Pop Festival – 1967

3. Answer the questions.

2. Pop music in general and punk are different. In what ways?

1. What was new about this festival? 3. McLaren wanted headlines? Why? 2. Before the festival, what was John Phillips famous for? 3. How many artists and bands performed during the festival?

4. “McLaren later said that he didn’t want anyone to hear their music!” What could have been the reason for him saying so?

4. The festival even had its own song. What was its name?

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

29


Test Pop Let’s Talk Pop, It Started with The King!

Name :

Result:

1. Solve the crossword. (10)

/ 30p

1

Across 4. blomstra 5. nedladdning 7. dela 9. artist 10. totalt

2 3 4

Down 1. musiker 2. påverka 3. tillfredsställelse 6. erbjuda 8. årtionde

5

6

7

8 9

10

4. Many middle-aged men consider Pet Sounds to be the best LP ever made.

2. Fill in the missing words. (3) The richest woman –

undoubtedly Madonna

expert dancer and business woman made great videos and controlled her career. Songs

Girl showed her in control

5. Pink Floyd played loud concerts with extravagant light shows and even flying pigs.

Material men.

6. The words were often threatening like the streets from which they came.

3. Translate the sentences. (12) 1. På 60-talet var det många olika slags musik.

2. De log inte och de skrev musik som var arg.

4. Do you like music from the 60s to the 90s? Explain why/why not. What music from that period do you know and listen to? (5)

3. Rap ändrade 90-talet och var en slags musik som hade startat tjugo år tidigare.

30

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

Test Pop A. Just Sixteen

Name :

Result:

/ 30p

1. Pair off. (8) A. legally

vind

B. swear

sångtext

C. lyrics

svära

D. clash

tro

E. riot

lagligt

F. attic

förmodligen

G. faith

konflikt

H. probably

upplopp

2. Fill in the missing words. (8) My favourite Eminem

Stan was

, is horrendous. But I just white rapper. I

still listen to rap

a man killing his girlfriend the fact that Eminem was the

of well-respected

sometimes.

3. Pair off. Find the correct ending. (7) A. For me there was only one

when they split up.

B. When I was sixteen I was a punk –

type of music that mattered.

C. I remember crying myself to sleep

was definitely the song of the summer.

D. I wore huge baggy trousers and

look like a rapper any more!

E. Today I’d go mad if any of my pupils

the full works, even the safety pin through the ear.

F. I certainly don’t try to

had bleached hair.

G. Umbrella by Rihanna and Jay Z

used that sort of language in class.

4. Translate the sentences in 3 into Swedish. (7) A. B. C. D. E. F. G.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

31


Test Pop B. Singing Means Everything – Or Does It?

Name :

Result:

/ 30p

1

1. Solve the crossword. (14)

2

3

4

Down 1. klara av 3. framträdande 4. självklar 5. darra 6. beslut 7. stödja 9. försök 10. utom 11. firande

Across 2. publik 3. lovande 8. uppmuntra 12. lugn 13. otroligt nog

5

6 7 8

9

10

11

12

2. Pair off correctly! (7) A. A children’s

name

B. A national

high notes

C. The more

anthem

D. Make

luck!

E. Manage

choir

F. An uncommon

the merrier

G. Good

a decision

13

Do you have any idols? Why do you like her/him/them?

3. You have read Yazmina’s answers to these questions. Now it’s you turn. (7) What kind of music do you like?

32

Which is the best song you know? Why is it so great?

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

Test Pop B. Two Weeks with the Beatles

Name :

Result:

/ 30p

1. Solve the crossword. (15) 1

2

3

4

5 6

7

8

9 10

11

Down 2. avvara 3. skräp 4. skjul 6. omedelbart 7. lök 8. låna 11. sanningsenlig 13. svar

Across 1. känna igen 4. ubåt 5. faster, moster 9. lyckas 10. skrämma 12. torsk 14. smart

12

13 14

sleeve and on the back there of the songs. In

2. Pair off. (4)

be the words I wrote twelve

them. A. Fire

Stones

B. Pull

Rigby

4. Translate into English. (6)

C. By

Submarine

D. Ginger

Four

1. Jag försökte titta in i bilen, men det var för mörkt för att se vem som var där inne.

E. The Rolling

engine

F. The Fab

Jove

G. Eleonor

beer

H. Yellow

up

2. Jag tror inte jag hörde George säga ett enda ord på hela tiden jag var där.

3. Fill in the missing words. (5) I gave it to Ringo and said it was a farewell I knew it was Ringo got back

.

for me to head up north again. me a fiver for the train fare. When I I had an idea

album of songs. It graphs of many famous

3. Det var en sorgsen sång om en kvinna ensam på en kyrkogård.

a whole

going to have photoon the front of the

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

33


Test Pop C. Watching Music

Name :

Result:

/ 30p

1. Explain the words by finishing the sentences. (8)

3. Translate the sentences. (12)

1. If you pretend

1. The Monkees spelade inga instrument och bara en av dem kunde sjunga.

2. A cartoon is

3. If something is impressive 2. Musiken är verkligen överallt. 4. Fairly good means

5. If you refuse 3. Musikvideon som en konstart hade anlänt. 6. Loathe means

7. To develop means 4. The Monkees were four young men hired by businessmen to pretend to be a pop group.

8. Is something is allowed

2. Fill in suitable words from the text. (10) first, some people was racist: it didn’t give music,

that MTV airtime to black

5. Whatever the pros and cons of MTV, you can safely say that it has changed music.

though some black artists, like

Michael Jackson, had MTV opened.

making videos before this had ever been the pol-

icy, it was quickly reversed and the wellJackson videos, Billie Jean and Thriller, became two of the

6. By the mid 1990s, MTV had developed other types of programmes and no longer relied on music alone.

popular videos ever. In

some experts say that Thriller is the best pop video of all .

34

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

Test Pop C. Live Aid and Live 8

Name :

Result:

/ 30p

1. Explain the words by finishing the sentences. (10)

3. Translate the sentences into Swedish. (14)

1. If you create something you

1. Bob Geldof and Midge Ure came up with the idea of making a charity record to help the victims of the famine.

2. An occasion is

2. People went into record stores and bought 50 copies, only to give 49 back so they could be resold.

3. Famine is

3. It was amazing to be part of that huge crowd. 4. To sack means

5. When something is brilliant

4. Geldof was really committed to the cause.

6. An attic 5. The concerts took place in nine locations rather than just two. 7. A bead is

6. But Syd Barret took drugs and gradually started to behave in strange ways.

8. A debt

9. If you cancel something 7. I finally saw U2 play live and I thought they were awesome. 10. A genius

2. Fill in the missing words. (6) Trisha:

a start Live 8 was

raising support to force the Governments of the eight richest

in the world to cancel world debt. Mike: This time Geldof didn’t ask for your and millions of people across the

; instead he wanted your name. He told their leaders

that if millions

they wanted, then the leaders would

to do it. Trisha: We couldn’t

tickets directly. We all had to

in. As so many people wanted to be there, this was a fair

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

part in a lottery by texting our phone of doing it.

35


Reading comprehension Pop Name:

Total p: 38 My p:

Read the text and do the exercises SETTING UP A ROCK CONCERT Setting everything up for a rock concert takes more than 12 hours, with hundreds of specialist workers working on it. Fleets of articulated lorries have already brought the instruments, microphones, amplifiers, speakers and mixing equipment, plus the special lighting equipment needed for the concert. Large concerts may need 350 tons of equipment with more than fifty lorries to carry it.

TV LINK-UP While the concert is going on, a large staff of TV engineers may be relaying it to millions of viewers. A large event might have four cameras to cover the stage—two on wheeled carriages called ‘dollies’ and two handheld. The pictures are mixed in outside-broadcast (OB) trucks outside the arena and are sent by landline to the TV studios to be broadcast nationally. Big events are relayed around the world by satellite.

THE SCREEN If they want to, the spectators will be able to follow everything that is happening on stage on a giant screen, which can be up to ten metres across. During intervals the screen can be used for showing all kinds of video scenes. THE STAGE Once the scaffolding for the base of the stage has been fitted, the lighting control system has to be set up. Then the sound systems are installed. The whole job takes 12 hours. The stage’s measurements vary. Its height can be between 5 and 25 metres. To make high-speed changes at events involving several bands, a revolving stage may be used. The band that is performing is on the visible part; on another part, out of sight, the previous group’s set-up is being taken down, while the next act’s equipment is being put up on a third. CONTROL In the concert’s control centre the lighting and sound are all controlled by a computerised system that makes sure light and sound quality is perfect. To prevent power cuts, two or more generators are used. A wire called a “snake” connects the control centre to the stage. Up to eight kilometres of wiring is used. LIGHTING The spectacular 300,000 watts of lighting can be as impressive as the sound. The figures from some concerts tell their own story: 500 fixed lights, 170 varilite lights (automated spotlights with extreme brightness), and spotlights with filters for more than 70 colours! A lighting engineer controls everything from a computer desk. SOUND Large concerts use groups of four, six, or eight loudspeakers stacked up on each side or below the stage. They can put out up to 250,000 watts of sound! The speakers are arranged in stacks to cover each section of the audience. Each singer and instrument has an individual mike. On-stage speakers feed the sound back to the performers so that they can hear each other clearly. The output of the musicians is mixed and balanced by engineers at the control centre.

36

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

1. What are the words that fit these descriptions? (15)

2. Tom and Michael (15)

They are all in the text.

The dialogue below is between two university students who share a flat, Tom and Michael. Last night Tom went to a rock concert. Put the verbs in brackets in the correct tense.

1. large vehicles for carrying things

2. people who watch a live event, particularly a sport

3. the place where the performance takes place in a theatre or at a concert 4. part of a TV or monitor where the picture is shown

Michael: What (1. be) last night’s rock concert like, Tom? Tom: Awesome, man, awesome. The sound nearly (2.blow)

my head off!

Michael: That’s not right, Tom. You (3. be) deaf before you’re 40.

5. metal structure used, usually, for builders to stand on

Tom: In that case I (4. buy)

6. numbers which tell us how big something is

a hearing-aid. No problem. And what about you? Where (5.you/go) last night?

7. people who act, sing, tell jokes or do tricks in front of an audience

Michael: I (6. stay) home, but tonight I (7. go)

at to the Royal Albert Hall.

8. how high something is

Tom: Oh? Who (8. play) there?

9. what we hear Michael: The Dublin Philharmonic Orchestra. 10. people who watch TV

I (9.never/hear) them play live before.

11. be different at different times

Tom: A Philharmonic Orchestra? What crap! Michael: Classical music is real music, Tom. You don’t know

12. stop from happening, avoid

what you (10.miss) . Look, I’ve got a spare ticket as my girlfriend has the flu and can’t come. Why (11.you/not/come)

13. join together ? 14. send TV or radio signals to the public

15. that can be seen

Tom: Well... I’ve got nothing on tonight...OK. Thanks. (12. I/get) some cans of beer to take with us? Michael: No, Tom. You can’t take cans of beer to the Albert Hall! We (13. go) to the hall bar for a drink during the interval, if you like. Tom: OK. And what (14. I/wear) ? A suit? Michael: You (15. not need) to wear a suit, Tom. Just dress smartly, if possible.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

37


3. Choose the right alternative. (8) 1. How long time can it take, according to the text, to set up a rock concert? More than a) 6 hours. b) 8 hours. c) 12 hours. 2. How much can the equipment for a large concert weigh? a) 150 tons. b) 350 tons. c) 650 tons. 3. How big can the video screen be? Up to a) 2 metres across. b) 5 metres across. c) 10 metres across. 4. Why do they sometimes use a revolving stage? a) So they can make high speed changes if many bands are playing. b) So people can see the band from all sides. c) So they can turn it if it starts to rain. 5. How do they make sure there are no power cuts? a) They have extra cables. b) They have more than one generator. c) They have very thick cables. 6. What does the lightning engineer use to control the lights? a) A stick. b) A remote control. c) A computer desk. 7. Why do they use on-stage speakers? a) To make it look cool. b) So the performers can hear each other when they play. c) To use more electricity. 8. What does “OB-truck” mean? a) Outside Broadcast truck. b) On Board truck. c) Our Breakfast truck.

38

3. Give the best continuations according to the information given in the text/Extra difficult. (8) 1. The text says that rock concerts a) need a long time to be set up b) last more than 12 hours c) need many tons of instruments 2. The giant screen is a) on the stage b) ten metres from the stage c) separate from the stage 3. The lighting control system is set up a) before the stage is set up b) once the sound system is installed c) after the stage is fitted 4. On the revolving stage, a band’s equipment is a) taken down out of sight b) put up after their performance c) is set up on the visible part 5. The control centre a) can be up to 8 kilometres from the stage b) is connected to the stage by wires c) is called a “snake” 6. The “300,000” refers to a) the engineer’s watts b) the power for the lights c) the number of spotlights 7. The musicians a) are arranged in stacks b) each have their own microphone c) are balanced by the engineers 8. The “dollies” mentioned are a) cameras on wheels b) handheld cameras c) carriages with 2 wheels

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Pop

39


2. Let’s Talk Japan You will learn all about some things typical of Japan in this unit; sumo wrestlers and samurais, the popular anime, comic strips and manga and the development of robots. In “A Beautiful Morning” there is a touching description of what happened “when one of the most dis-

astrous bombing raids ever” took place. Study the tips in “How to be Normal in Japan“ and avoid making a fool of yourself when you go there.

Mål för undervisningen: Detta förslag till målmatris kan du använda med dina elever innan du börjar arbeta med kapitlet. Det är enkelt för dina elever att förstå vad de ska lära sig och kontrollera att de faktiskt gör det. Här hittar du konkreta kunskapsmål som du och eleverna kan bocka av. Målsidan är dessutom ett perfekt underlag till såväl utvecklingssamtal som betygssättning.

MÅL 1

MÅL 2

Jag kan förstå och läsa en längre text i olika genrer. Jag kan återberätta, diskutera och kommentera innehållet i enkel text om Japan samt enkelt jämföra med egna erfarenheter och kunskaper. Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig enkelt, begripligt och sammanhängande om för- och nackdelarna med Japan. Jag kan läsa och förstå en faktatext om Japan. Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar om Japan i olika sammanhang.

MÅL 3

Jag kan förstå och uppfatta tydliga detaljer i en längre text i olika genrer.

Jag kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i en text/ett antal texter i olika genrer.

Jag kan återberätta, diskutera och kommentera innehållet i några texter om Japan som på olika sätt har påverkat mig eller min familj samt göra översiktliga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Jag kan återberätta, diskutera och kommentera innehållet i några texter om Japan som på olika sätt har påverkat mig eller min familj samt göra översiktliga och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig enkelt, begripligt och sammanhängande om för- och nackdelarna med Japan.

Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig enkelt, tydligt och sammanhängande om för- och nackdelarna med Japan.

Jag kan läsa och förstå två eller fler faktatexter om Japan. Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar om Japan i olika sammanhang.

Jag kan läsa och förstå flera faktatexter om Japan. Jag kan i muntlig och skriftlig interaktion uttrycka mig översiktligt, nyanserat och tydligt med ord, fraser och meningar om Japan i olika sammanhang.

Bedömning:

40

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

9789140677686