Page 1

Straight forward Birgit Harling  Anders Lidén

Lärarhandledning


Innehållsförteckning Välkommen till Straight Forward!  4

Inside Information  75

För vem?  4 Texterna i boken  4 Förstå och göra sig förstådd  4 Inlärningsstilar  5 Studiegången  5 Hur funkar det i klassrummet?  7 Portfolio  7 Kunskapskontroller  7 Hörövningar med vardagsengelska  9 Try a Method  10 Grammatikträning  10 Just About Everything  10 Books for Young Adults  11 www.straightforward.nu  12

Pardon My language  77 Sonia – Another Rule Broken  78 Tenderness  79 Inside Your Brain  80 Casino Royale  80 I Heard It Through the Grapevine  81 Filmtips  82 Extraövningar  85 Prov  87 Manus till hörövningar  94 Hörövningar – kopieringsunderlag  103 Facit till extraövningar och prov  109

Dokument till eleven på nätet  13 At Risk  14 The Dancer  15 Too Little  16 The Rally Princess  17 Tomorrow When the War Began  18 West Side Story  18 Too Much  19 Filmtips  20 Extraövningar  23 Prov  25 Manus till hörövningar  34 Hörövningar – kopieringsunderlag  40 Facit till extraövningar och prov  43

What’s Love Got to Do with It?  47 A Sign of Love  48 Internet girl “lied about her age”  49 Doing It  49 Too Much Love Will Kill You  51 Gone With the Wind  51 Love Songs  52 Filmtips  52 Extraövningar  54 Prov  57 Manus till hörövningar  65 Hörövningar – kopieringsunderlag  71 Facit till extraövningar och prov  72

Seekers  113 Set Them Free?  114 I Just Did What I Had to Do  115 Weetzie and Dirk  116 The Lion, the Witch and the Wardrobe  117 The Big Payback  117 The New Girl  119 Filmtips  120 Extraövningar  123 Prov  127 Manus till hörövningar  134 Hörövningar – kopieringsunderlag  141 Facit till extraövningar och prov  146

In Your Dreams  148 I Had a Dream …  148 On the Catwalk  149 Never Give Up Your Dream  150 Dream Princess  150 Dreamcatcher  151 Money’s Not Everything  152 Filmtips  152 Extraövningar  154 Prov  156 Manus till hörövningar  165 Hörövningar – kopieringsunderlag  172 Facit till extraövningar och prov  175

Facit till Workmate  178


Välkommen till Straight Forward! Titeln Straight Forward har för oss författare två innebörder. Dels innebär den naturligtvis att eleverna ska gå rakt framåt, mot målet att bli godkända i engelska. Dessutom innebär den att alla texter är straightforward, vilket enligt Oxford Advanced Learner’s Dictionary betyder easy to do or understand; not complicated; honest and open.

Komponenter De här komponenterna ingår i Straight Forward:

• Textbok med elev-cd (mp3) • Workmate – övningsbok för elever att skriva i • Lärarhandledning • Lärar-cd (audio) • Just About Everything – bredvidläsningsbok med 13 extra texter • Fler övningar på ordförråd och grammatik samt dialogövningar finns på www.straightforward.nu

För vem? Straight Forward, Engelska A, är i första hand tänkt för de elever som avser att läsa Engelska A som avslutande kurs på ett eller två år. Den pedagogik som genomsyrar detta läromedel är dock också användbar för de elever som vill fortsätta med Engelska B på ungdomsgymnasiet eller på vuxenutbildningen.

Texterna i boken Texterna i Straight Forward har på ett tidigt stadium utprovats av elever på Barn- och Fritidsprogrammet, Fordonsprogrammet och Programmet för Byggoch anläggningsteknik. De texter som inte väckte intresse eller som uppfattades som för svåra sållades bort. Trots att vi författare har lång lärarerfarenhet blev vi ändå förvånade över – och imponerade av – dessa elevers sätt att ta till sig texter. För dem var det primära vad texterna handlade om och vilket intresse de väckte. Svårighetsgraden var underordnad. Eleverna fick inga gloslistor till texterna, men de brydde sig inte om att de inte förstod alla ord, budskapet var huvudsaken. Precis så är det väl när vi språklärare läser böcker på främmande språk, och precis så vill vi väl att också våra elever ska kunna läsa! Det inger hopp om att de ska vilja fortsätta att läsa engelska böcker även när skolan inte tvingar dem till det.

Förstå och göra sig förstådd Ungdomar är genom filmer, tv och datorprogram vana vid att förstå icketillrättalagda texter. Trots att de allra flesta elever inser att engelska är ett viktigt ämne så är många efter alla år i grundskolan trötta på skolboksengelska. Straight Forward innehåller därför många kvalificerade och tänkvärda texter där eleverna tilltalas med respekt såsom unga vuxna. Därför är många av texterna valda just ur böcker för Young Adults.

 

Inledning


Ungdomars förståelse av engelska beror som sagt bland annat på att vi har odubbade filmer och tv-program samt många datorprogram på engelska. Däremot är det inte lika självklart att våra ungdomar kan uttrycka sig själva på engelska. Denna diskrepans mellan att förstå och att själv kunna göra sig förstådd avspeglas tydligt i Straight Forward. Det som Workmate kräver av eleverna i fråga om att själva kunna uttrycka sig ligger på ett betydligt mer elementärt plan än lästexterna.

Inlärningsstilar Gymnasieskolan blir alltmer heterogen. Detta gäller alla program, men kanske i allra högsta grad de yrkesförberedande. Alltfler lärare är på det klara med att eleverna inte bara har olika förkunskaper utan dessutom lär sig på olika sätt och i olika takt. Man brukar tala om fyra inlärningsstilar: visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. Den som är visuell lär sig förstås lättast genom att läsa och se bilder, den auditiva genom att lyssna. De som har lättast att lära sig när de får röra på sig, använda kroppen, kallas för kinestetiska. Om man är en taktil inlärare har man behov av att rent fysiskt hantera det man vill lära sig, till exempel genom att skriva in på en dator. De flesta människor är en blandning av dessa olika typer, ofta med övervikt för en eller två inlärningsstilar. Man kan gissa att många av eleverna på de yrkesförberedande programmen är övervägande taktila, kanske också kinestetiska. En annan indelning av kognitiva funktioner är i analytisk och holistisk. Den analytiskt lagda vill gå igenom en uppgift steg för steg. Den holistiskt lagda vill börja med en överblick och få veta vad uppgiften är bra för. Även den yttre miljön har betydelse för hur man lär sig. Somliga vill sitta vid ett bord med en bra läslampa och tyst omkring sig. Andra lär sig bättre om de får halvligga eller gå omkring, kanske ha dämpad belysning och musik i hörlurarna. Naturligtvis har vi alla lättast att lära oss när vi känner oss motiverade och intresserade av uppgiften. Många har inte klart för sig vilken typ av inlärare de är. De kanske försöker att lära sig på ett sätt som inte ger ett optimalt resultat. För att hjälpa dina elever att komma fram till hur de lär sig bäst har vi gjort en enkel enkät om inlärningsstilar som finns på www.straightforward.nu (se sidan 13). Det kan naturligtvis också vara bra för dig som lärare att veta på vilket sätt de elever du har i klassen lär sig bäst. Om nu olika elever lär sig på olika sätt är det väl knappast rimligt att hela klassen – oavsett bakgrund, fallenhet och intresse – ska läsa samma texter, på samma tid och på samma sätt. Det är därför som vi har valt den utformning av Straight Forward som presenteras på insidan av pärmen till textboken. Trots att man naturligtvis kan läsa Straight Forward på samma sätt som vilken skolbok som helst, vill vi alltså föreslå nedanstående studiegång.

Studiegången Inledning av temat I textboken inleds varje tema med en vinjett bestående av bilder som ger en viss förförståelse av vad temat handlar om. Alla elever kan bidra med ordassociationer till dessa bilder, och till övrigt bildmaterial till inom temat. Inledning 
Till varje nytt tema finns också en inledande uppgift i Workmate, oftast i form av en sång eller en inspelad intervju.

Den första texten Den första texten i varje tema är tänkt att läsas gemensamt av hela klassen. Förståelsen underlättas av ordlistorna som ligger bredvid texten. I Workmate är många av uppgifterna tänkta att göras i par. Det finns minst en hörövning per text. Se vidare Hörövningar med vardagsengelska på sidan 9. Arbetet med den gemensamma texten avslutas med ett gemensamt test. Se vidare rubriken Kunskapskontroller på sidan 7.

De valbara texterna Efter den första, gemensamma, texten följer fyra texter för eleverna att välja mellan. Två av texterna är lättare. Dessa är markerade med en fyrkant i uppställningen på pärmens insida och har ordlista bredvid texten. De elever som studerar dessa texter, gör motsvarande övningar i Workmate och klarar kunskapskontrollen med acceptabelt resultat bör, tycker vi, anses ha uppnått godkänt. Till de två svårare texterna, markerade med en triangel, finns glosorna endast i den alfabetiska ordlistan. Vår förhoppning är att eleverna får klart för sig att man inte behöver förstå alla orden för att tillgodogöra sig en text. De elever som så vill kan lämpligen göra egna ordlistor till triangeltexterna. Man kanske kan säga att triangeltexterna är VG- eller MVG-texter, förutsatt att resultaten på övningar och kunskapskontroller också håller sådan klass. Däremot bör även svaga elever kunna läsa de triangeltexter som intresserar dem, och då får man sänka prestationskraven så att även ett mindre bra resultat på övningar och kunskapskontroll ger godkänt. Vår erfarenhet är nämligen att eleverna väljer texter efter intresse i större omfattning än efter svårighetsgrad. Du kan lämpligen tillsammans med eleverna bestämma en tidpunkt då läsningen av valbara texter ska vara avslutad. En svagare elev som väljer en svårare text kan då nöja sig med att läsa endast en text under denna tid. Ambitiösa elever väljer kanske att läsa två, tre eller till och med alla fyra. Om eleverna vill ha tips om hur de ska välja texter att arbeta med förslår vi följande:

• Läs textbeskrivningarna i innehållsförteckningen. • Titta på bilderna. • Skumma texten. Eftersom eleverna under denna period kommer att läsa olika texter måste också proven vara individuella. Vi föreslår därför att varje elev får bestämma när han/hon är färdig att göra provet på sin text. Mer om detta under rubriken Kunskapskontroller på sidan 7.

Den avslutande texten För att ”knyta ihop säcken” är den sista texten i varje tema gemensam för hela klassen och har, liksom den inledande texten, ordlista bredvid texten. Många av övningarna i Workmate är parövningar. I diskussionsuppgifterna föreslås ofta att varje grupp om möjligt ska bestå av personer som läst olika valbara texter så att gruppen kan tillföras nya synpunkter.

 

Inledning


Provet blir nu gemensamt för hela klassen, och inleds med en hörövning. Se rubriken Kunskapskontroller nedan.

Hur funkar det i klassrummet? Inför varje nytt tema föreslår vi att du skriver en tidsplan som varje elev får. Där framgår när den första gemensamma texten och dess prov kommer att vara avklarade, och hur lång tid som därefter avsätts för arbetet med de valfria texterna. Eleverna kan välja att läsa en, två eller flera av texterna under den perioden, alltefter ambitionsnivå och intresse. De kan arbeta ensamma eller med kamrater, i klassrummet eller biblioteket. För varje text de läst lämnar de in en Reading Report. Kopieringsunderlag finns i form av en blankett på www.straightforward.nu (se vidare sidan 13). När de är klara att testas ber de dig om kunskapskontrollen till sin text. Kommer dina elever då verkligen att arbeta när du inte har dem under uppsikt? Du är naturligtvis den som bäst kan bedöma hur dina elever kommer att reagera. Somliga kanske inte klarar så mycket frihet, åtminstone inte första gången de får prova på den. Ska de då hållas i strama tyglar redan från början, eller ska de få lära sig the hard way vad som blir konsekvensen om man inte använder tiden på rätt sätt? Då kommer de nämligen inte att klara kunskapskontrollerna, eftersom dessa har mycket tät anknytning till såväl text som övningar.

Portfolio När olika elever läser olika texter och gör olika uppgifter blir det naturligt att de strukturerar och dokumenterar sitt arbete med hjälp av en Engelskportfölj. Där samlar de måldokument, planeringar, skrivuppgifter, Reading Reports med mera. Portföljen visar på ett påtagligt sätt vad eleven gjort och inte gjort. Därigenom kan såväl du som eleven och dennes föräldrar se hur eleven utvecklats över tid. Genom portföljen får eleven tillfälle att reflektera över sitt lärande. Fokus sätts alltså på inlärningsprocessen. Vi föreslår att varje elev använder de planerings- och utvärderingsdokument som finns till varje tema i Straight Forward. Även dessa kan förvaras i portföljen. Kopieringsunderlag finns på www.straightforward.nu (se vidare sidan 13). Är det svårt att lära eleverna att sköta en engelskportfölj? Ja, hos somliga elever kan det stöta på motstånd. Samtidigt är det just dessa elever som är i störst behov av att få den struktur på sitt lärande som portföljen bidrar till. Det underlättar för både elever och lärare om portföljen förvaras i skolan, så att eleverna kommer ihåg att sätta in papper och så att inget kommer bort.

Kunskapskontroller I den bästa av världar studerar elever av rent intresse och för att inhämta kunskap, vare sig detta betygsätts eller inte. Även om det finns sådana elever behöver nog de flesta någon form av kontroll från lärarens sida. Vi har därför gjort korta kunskapskontroller till samtliga texter utom Love Songs i temat What’s Love Got to Do with It och Set them Free? i Seekers. Kopieringsunderlag finns i avsnitten om respektive tema här i lärarboken. Inledning 
På www.straightforward.nu finns ett kopieringsunderlag som du kan använda för att visa eleverna hur kunskapskontrollerna till Straight Forward är uppbyggda. (Se vidare sidan 13.) Vi har haft som utgångspunkt just att kontrollera kunskaper, inte konstruera fallgropar. Eleverna ska känna att det lönar sig att läsa texterna noggrant och göra alla övningar i Workmate. Om de vet med sig att de gjort detta kan de känna sig säkra på att klara kunskapskontrollen. På de flesta kunskapskontroller finns dessutom minst en friare uppgift där eleven till exempel ska skriva ett sammandrag av det han/hon läst. Även sådana provuppgifter är baserade på övningar i Workmate. Vi föreslår ibland att du tipsar eleverna i förväg om vissa uppgifter så att de kan förbereda sig. Detta är ju inte till förfång för inlärningen, snarare tvärtom. Får eleverna veta att de ska uttrycka en åsikt eller skriva en resumé av en text läser de den ännu noggrannare. Kunskapskontrollerna till de gemensamma texterna – alltså den första och sista i varje tema – innehåller en hörövning. Om man följer den studiegång som vi föreslår (sidan 5) är det bara efter den första och den sista texten som kunskapskontroller kan ges för hela klassen på samma gång. När eleverna själva väljer texter kommer de att ta olika lång tid på sig för sitt arbete. Att olika elever behöver olika lång tid för att lära sig är just en av anledningarna till upplägget med valfria texter. När en elev arbetat färdigt med sin valda text får han/hon därför be dig om den tillhörande kunskapskontrollen. Denna bör inte ta mer än tio eller femton minuter att göra. På många av kunskapskontrollerna ska eleverna skriva vad de tyckte om en text de läst. Därför kan det passa att träna med en par- eller gruppövning som denna: Arbeta i par. Intervjua varandra om vilka texter ni läst och vad ni tyckte om dem. Använd gärna fraser från sidan 91 i Workmate. Anteckna vad den du intervjuar säger. Bilda nya par. Berätta för din nye partner vilka texter den du intervjuade har läst och vad han/hon tyckte om dem. Använd dina anteckningar som stöd.

• • • •

Genomgång Ett test eller kunskapskontroll som en studerande inte lär sig något av har inte uppfyllt hela sitt syfte. Om en elev bara kastar ett öga på sitt test när det återlämnas och sedan river sönder det, har testet bara fungerat som utvärderingsinstrument, och har inte tillfört ytterligare kunskaper för framtiden. Studerande på alla nivåer är som mest mottagliga för att lära sig av sina fel just när de har avslutat ett test. I vanliga fall finns tyvärr ingen möjlighet för läraren att vid det tillfället gå igenom testet individuellt med den studerande. I Straight Forward kan eleverna under en period välja sina texter och sitt provtillfälle. Då bedrivs inte någon lärarledd undervisning. Det är förmodligen på sin höjd ett par elever som ber om och avslutar sin kunskapskontroll vid exakt samma tidpunkt. Därför finns möjlighet för dig som lärare att direkt kunna göra en individuell snabbgenomgång av kunskapskontrollen med eleven. Det finns större chans att eleven kommer ihåg sådant som påpekas just då när hans/hennes ”uppmärksamhetsfönster” är vidöppet än vid ett senare tillfälle när

 

Inledning


eleven redan glömt hur han/hon hade tänkt, och inte heller är lika engagerad. Till detta kommer att det är ett stort plus att bli sedd som individ av läraren.

Rättning Vi anger facit och föreslår poäng för alla uppgifter där så är möjligt. Kunskapskontrollerna innefattar såväl ifyllnadsuppgifter som någon form av egen produktion. Det förefaller oss därför smidigast att sätta två omdömen på varje test, ett för ifyllnadsdelen av typen 12/20 och ett omdöme, till exempel Excellent, Insufficient på den friare delen. Alternativt kan du ge en utgångspoäng för den fria delen, till exempel +10, och sedan dra av poäng för felen. I sådana fall föreslår vi att det ska finnas en maxgräns för avdrag. Det måste alltid löna sig att försöka skriva något, tycker vi. Hörövningar, True or False och luckor med enstaka ord ger 1 poäng per svar. Smärre stavfel bör inte ge avdrag. På varje prov finns också utrymme för eleven att utvärdera sin egen insats på det aktuella provet. Denna självskattning kan vara värdefull som utgångspunkt för ett samtal. Till exempel kan en elev ha så höga förväntningar på sig själv att hon kryssar i rutan I could have done better, medan du tycker att hon gjort alldeles utmärkt ifrån sig på provet. Den motsatta situationen kan naturligtvis också uppstå; en elev kryssar i I did well, medan du tycker att resultatet på provet är mindre bra. Dessa situationer är utmärkta utgångspunkter för samtal om resultat och förväntningar. Förmodligen vill du inte låta eleverna behålla sina kunskapskontroller, eftersom andra elever ska göra samma kontroll vid andra tillfällen. Då är det bra om eleven kan få ett protokoll där poäng och omdömen framgår, liksom vad eleven behöver träna mer på. Protokollet förvaras naturligtvis i engelskportföljen. Ett sådant protokoll hittar du på www.straightforward.nu (se vidare sidan 13.)

Förberedda uppsatser

Som avslutning på ett tema föreslår vi ett förberett uppsatsprov. Eleverna kan själva föreslå ämne, bara det kan passa under temarubriken, till exempel At Risk eller What’s Love Got to Do With It. Eleverna får förslagsvis en vecka på sig att förbereda sig på uppsatsprovet och då ta till alla tänkbara hjälpmedel – lexikon, internet, föräldrar, kamrater … När de kommer till det utsatta provtillfället får de däremot inte ha med sig något annat än penna och suddgummi. Inga anteckningar tillåts, allt måste finnas i huvudet. Trots möjligheten att förbereda sig kommer resultaten inte att bli lika för alla elever, men för alla elever betyder denna typ av uppgift en ökning av deras kunskaper.

Hörövningar med vardagsengelska Spontant autentiskt tal av ungdomar från några olika delar av den engelsktalande världen är en typ av hörövning som återkommer vid många tillfällen i Straight Forward. Precis som i det verkliga livet kan det ibland vara svårt att uppfatta allt personerna säger. Detta är heller inte meningen med dessa hörövningar. De går alltid ut på att träna eleverna i att uppfatta det väsentliga i budskapet. Detta återspeglas också i de tillhörande övningar som finns i Workmate. Ibland kan det eventuellt vara intressant för eleverna att läsa en utskrift av vad den intervjuade säger. Du kan då använda de transkriberingar du hittar under rubriken Manus till hörövningar i varje tema. Intervjuerna finns Inledning 
dels som vanliga manus riktade till dig som lärare, dels som kopieringsunderlag för den intresserade eleven. Det finns också några hörövningar som är inspelade i studio. Eftersom sådana är mer tillrättalagda tar de tillhörande frågorna i större utsträckning fasta på detaljer. Det är naturligt att lyssna i helklass på de hörövningar som tillhör de gemensamma texterna och dessas prov. De hörövningar som hör till de valfria texterna kan eleverna lyssna på individuellt, antingen hemma eller i skolan på cd-spelare, dator eller på mp3-spelare. Mjukvara för att kunna lyssna på mp3 går att ladda ner gratis på sådana datorer där detta inte redan är installerat.

Try a Method Att olika människor lär sig på olika sätt är en tanke som genomsyrar Straight Forward. Även när det gäller ordinlärning passar vissa metoder en individ bättre än andra. På insidan av pärmen till Workmate finns förslag till sex olika inlärningsmetoder. För att försöka få eleverna att prova ut vilken metod som ger bäst resultat för just dem, föreslår vi under rubriken Try a Method olika metoder till olika texter.

Grammatikträning Var finns grammatiken? frågade en flicka i år 9 som bläddrade i Straight Forward. När hon fick veta att det inte finns någon gemensam grammatikkurs, utan att var och en ska jobba med det som just den personen behöver, utbrast hon Äntligen! Hon var så trött på att behöva traggla grammatik i grundskolan, även sådant som hon redan kunde. För sådana elever som fortfarande har stora luckor i grammatiken fastän de läst engelska i sju eller åtta år tror vi inte heller att det hjälper med more of the same. Därför har vi valt att individualisera grammatikträningen. Hur ska då eleverna veta vad det är som de faktiskt kan, och vad de behöver jobba mer med? På sidorna 92 till 96 i Workmate finns en avdelning kallad Test Your Language. Här finns 15 avsnitt med sådant som svenska elever på detta stadium ofta gör fel på. Tanken är att eleverna ska arbeta med ett par avsnitt i taget och rätta det de skrivit med hjälp av facit där de också får en enkel grammatikförklaring (se sidan 188). Om det visar sig att de inte behärskar en viss företeelse får de gå till www.straightforward.nu där de får mer träning. Vi lurar också på eleverna en del grammatik tillsammans med idiomatiska uttryck genom en övning som förekommer frekvent i Workmate, kallad Find these phrases in the text. Där står en svensk översättning av några meningar ur texten, och eleverna ska hitta den engelska motsvarigheten. De ska sedan själva skriva några meningar där de använder liknande uttryckssätt. Se sidan 11 i Workmate för att få ett exempel på denna typ av övning.

Just About Everything Just About Everything är en bredvidläsningsbok. Den kan till exempel läsas av hela klassen som omväxling till textboken, eller lånas ut till enstaka elever som blivit färdiga med sina texter, eller till dem som vill läsa något mer på engelska utan att ännu våga sig på att läsa en hel bok. I förordet står att vi

10 

Inledning


vill att boken ska vara for your reading pleasure. Vi vill alltså inte att den av eleven ska betraktas som ytterligare en lärobok. Därför finns inga ordlistor till texterna och inga övningsuppgifter. De glosor som står i den alfabetiska hjälpordlistan längst bak i boken har valts ut med hjälp av en pojke som just gått ut nian. Kriterierna för urvalet har varit att ta upp sådana ord som behövs för textförståelsen och vars betydelse inte lätt kan gissas alternativt riskerar att missförstås. De rader som står under varje titel i innehållsförteckningen underlättar för eleven att välja en text som verkar intressant. Vi föreslår att eleven sedan skummar den valda texten och därefter läser den igen mera noggrant och slår upp sådana ord som försvårar förståelsen. Det ligger naturligtvis i elevens intresse att kunna visa för läraren att han/hon läst en engelsk text på egen hand. Därför ger vi på sidorna 72 och 73 några riktlinjer för hur man kan skriva en Reading Report. Du hittar en blankett på www.straightforward.nu. När eleverna har sina Reading Reports med lärarkommentarer samlade i sin engelskportfölj får de konkreta bevis för vad de har åstadkommit.

Books for Young Adults På sista sidan av textboken finns en lista på de böcker som utdragen i Straight Forward är hämtade från. En del av dessa är så kallade Books for Young Adults – böcker som riktar sig t.ex. till tonåringar. Termen tycks förekomma mest i USA, där bland annat American Library Association (ALA) använder den för att kategorisera böcker. I England verkar man tala om teen readers. Vårt urval av dessa böcker är inte på minsta sätt vetenskapligt. Man kan säga att vi snubblat över både termerna såväl som de böcker vi lånat utdrag ur, under arbetet med Straight Forward. Ibland har vi tittat på försäljningslistor, ibland på de böcker ALA rekommenderar och ibland på listor där böcker för reluctant readers presenteras. Vi har dock läst alla young adult-böcker vi hämtat texter från plus en del andra böcker ur samma kategori. På nästa sida hittar du några exempel på böcker vi läst och tyckt om. Vi har delat in dem efter de länder författarna kommer ifrån. Författarnamnet ges inom parentes. Det är naturligtvis omöjligt att beskriva dessa böcker som en enhetlig kategori. De har precis som läsargruppen en enorm spännvidd och är mycket olika varandra. Det är alltså en grupp av individer. Man kan möjligen säga att de har några gemensamma, goda egenskaper.

• De slutar ofta i en positiv men realistisk stämning. • De är ofta frimodigt och tydligt berättade. • De innehåller sällan berättartekniska experiment. • De innehåller mycket vältecknade gestalter. • De skapar ofta en tydlig kontakt med läsaren – och kanske med tonåringen i författaren? De väjer inte för svåra ämnen som döden, utanförskap eller sex.

Den som vill veta mer om denna typ av böcker kan söka på books for young adults och teen readers på Internet.

Inledning 

11


Australien

Kanada

Irland

England

USA

Two Weeks with the Queen (Gleitzman)

Airborn (Oppel)

Artemis Fowl (Colfer)

Stone Cold (Swindells)

Driver’s Ed (Cooney)

Tomorrow When the War Began (Marsden)

Silverwing (Oppel)

Redwall (Jaques)

Give a Boy a Gun (Strasser)

The Dead of the Night (Marsden)

B for Buster (Lawrence)

Doing It (Burgess)

Behind the Mountains (Danticat)

The Third Day, the Frost (Marsden)

Stormbreaker (Horowitz)

Bad (Ferris)

Darkness, Be My Friend (Marsden)

Point Blank (Horowitz)

Weetzie Bat (Block)

Burning for Revenge (Marsden)

Skeleton Key (Horowitz)

Twilight (Meyer)

The Night Is for Hunting (Marsden)

Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Rowling)

Tenderness (Cormier)

The Other Side of Dawn (Marsden)

Harry Potter and the Chamber of Secrets (Rowling)

Hush (Woodson)

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Rowling)

How I Live Now (Rosoff)

Harry Potter and the Goblet of Fire (Rowling)

Ella Enchanted (Levine) Life Is Funny (Frank)

www.straightforward.nu På Straight Forwards egen nätplats www.straightforward.nu hittar du bland annat några viktiga dokument som riktar sig direkt till eleverna. Dokumenten är pdf-filer som du enkelt laddar ner till din dator och skriver ut. Alla dessa dokument får kopieras fritt. Dessutom hittar du på samma plats ett stort antal extraövningar till texterna i Straight Forward. Dessa övningar presenteras i kommentarerna till respektive tema. På www.straightforward.nu finns också interaktiva övningar på ordförrådet i Straight Forward. Där hittar du även en stor mängd grammatikövningar som tränar de moment eleverna testat sig på under rubriken Test Your Language på sidan 92 i Workmate.

12 

Inledning


On the Catwalk

Test

Name: 

1 Translate into English. (15) 1 Har du någonsin funderat på att bli sångare?  2 Tusentals pojkar drömmer om att bli fotbollsspelare.  3 Vet du vad det är meningen att vi ska göra? 

2 Use the following words in sentences that clearly show what they mean. Write on a separate sheet of paper. large  slim  tall  long  turn down  be overlooked  above all

3 You have heard Waris Dirie tell the story of her life. On your separate sheet of paper, write down at least five things that you remember about it.

4 Did you enjoy reading On the Catwalk? Give reasons for your opinion.

Self Assessment On this test: I did well

I could have done better

I didn’t do well at all

Why? 

158 

In Your Dreams

Ko pieringsun d erlag  ·  Straight Forward   Engelska A © 2007 författarna och Bokförlaget Natur och Kultur  ·  ISBN 978-91-27-63202-8


Straight Forward är ett läromedel fÜr de elever som endast läser kärnämneskursen i engelska. Lärarhandledningen innehüller kommentarer till de fem avsnitten, hÜr­ Üvningsmanus, facit till Workmate samt prov med tillhÜrande facit. Dessutom facit till de extraÜvningar som ligger pü www.straightforward.nu. De här komponenterna ingür i Straight Forward: Textbok med elev-cd (mp3) Workmate (Üvningsbok) Lärarhandledning

Lärar-cd Just About Everything (13 extratexter)

Pü www.straightforward.nu finns interaktiva ord- och grammatik­Üvningar samt kopieringsunderlag.

*4#/ 

9789127632028  

Lärarhandledning Birgit Harling Anders Lidén I Had a Dream … 148 On the Catwalk 149 Never Give Up Your Dream 150 Dream Princess 150 Dreamcat...