Page 1

LISEN HÄGGBLOM & SIV HARTIKAINEN

LÄRARHANDLEDNING SKOLÅR 3


Innehåll RUBRIKER

SIDA

Till läraren Innehållsförteckning Struktur för Lyckotal Didaktiska element Elevprofil Översikt innehåll kopplat till Lgr 11

3 4 5 6 11 12

Lyckotal 2A Kapitel 1 Addition och subtraktion upp till 100 Kapitel 2 Multiplikation Kapitel 3 Division och bråk Kapitel 4 Tal upp till 1000 Kapitel 5 Geometri

18 44 64 90 108

Lyckotal 2B Kapitel 6 Mätning Kapitel 7 Tankenötter Kapitel 8 Addition och subtraktion med uppställning Kapitel 9 Multiplikation med stora tal Kapitel 10 Tal upp till 10 000

130 156 174 198 216

TILLÄGGSMATERIAL Repetera 1a och 1b Repetera 2a och 2b Repetera 3a och 3b Repetera 4a och 4b Repetera 5a och 5b Repetera 6a och 6b Repetera 8a och 8b Repetera 9a och 9b Repetera 10a och 10b Ordskyltar 1 Testa dig själv; multiplikation 1-5 Testa dig själv; multiplikation 1-10 Ordskyltar 2 Multiplikationstabellerna 2-10 Testa dig själv; division Mera addition

Addera med utfyllnad Addera flersiffriga tal Mera subtraktion Minska till helt tiotal eller hundratal Subtrahera två- och tresiffriga tal Prickpapper, kvadrat Prickpapper, triangel Tiotalsövergång Tidsaxel och klockor Geometriska kroppar Positionskort Tusenruta Tiotusenruta Stora multitabellen Volymmått Enhetstabeller

242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 261 262 263 264 265 266

4

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

LYCKOTAL Skolår 3


Didaktiska element

Lyckotal 3 innehåller didaktiska element som ingår i Lyckotal 1 och Lyckotal 2 och fokuserar på en systematisk uppföljning i samband med att innehållet utvidgas. Målinriktningen är tydlig i Lyckotal. Målen anges nederst på varje uppslag i elevens bok samt i lärarhandledningen och i utvärderingshäftet Utvärdering 3.

Fördjupad taluppfattning

troducerar skrivsätt, räkneövningar och tillämpningar. Olika kunskapsbarometrar har signalerat att elevers kunskaper i division ofta har varit svagare än i övriga räknesätt. Lyckotal 3 möter ett behov genom att erbjuda riklig och systematisk övning av både delnings- och innehållsdivision.

Talområdet 0–100 är centralt i årskurs 2, men behöver befästas i årskurs 3. Lyckotal 3 erbjuder rikligt med övning inom talområdet 0–100. Eleverna fördjupar nu sina kunskaper om talens egenskaper genom att dela upp tal så att tiotalen och entalen grupperas på olika sätt, t.ex. 39 = 30 + 9, 39 = 20 + 19 och 39 = 10 + 29. Uppdelning av ett tal genom gruppering av talenheterna på olika sätt kan tillämpas även senare inom större talområden. Förmågan att gruppera lägger grunden för en säker huvudräkning.

Läs och lös I fyra av kapitlen finns sidan Läs och lös. Textuppgifterna tillämpar redan inlärda tankeformer på ett varierat sätt exempelvis så, att uppgifterna innehåller fler räknesätt och längre texter än tilllämpningsuppgifterna inne i kapitlet. En faktatext kan vara utgångspunkten. Då börjar eleven med att läsa hela texten och sedan återgå till den för att plocka ut fakta som behövs för att besvara respektive fråga

Tankeled Lyckotal 3 uppmanar till dokumentation av vägen till lösningen. Eleverna skriver ett tankeled i lösningen för att synliggöra sina matematiska tankar, t.ex. 32 + 28 = 40 + 20 = 60, där tankeledet är 40 + 20. I gemensamma samtal kan vi hitta olika varianter av fungerande tankeled, t.ex. 32 + 28 = 30 + 30 = 60 och 32 + 28 = 30 + 20 + 10 = 60. Tankeledet hjälper läraren att följa eleven tankegång och rätta till räknefel och eventuella missuppfattningar.

Miniräknare Boken innehåller förslag till hur miniräknaren kan användas i huvudräkningsövningar. Miniräknaren är också ett naturligt hjälpmedel exempelvis vid kontroll av övningar som eleverna utför i par. Det är bra att ha tillgång till åtminstone en halv klassuppsättning miniräknare.

Fyra räknesätt Addition och subtraktion introduceras i Lyckotal 1, multiplikation och division i Lyckotal 2. Målet är en säker huvudräkningsförmåga åtminstone inom talområdet 0–100. Eleverna adderar och subtraherar även inom talområdet 0–1000. Multiplikationstabellerna upp till 5 repeteras, tabellerna 6–10 övas. Angående division ingår endast begreppsförståelse i årskurs 2 och Lyckotal 3 in-

6

LYCKOTAL Skolår 3


Didaktiska element som ingår även i Lyckotal 1 och Lyckotal 2: Begreppsbildning Begreppsbildningen i matematik omfattar bl.a. att eleverna får möta ett begrepp utifrån fem representationsformer; verklighet, konkreta modeller, bildmodeller, språk och symboler.

VERKLIGHET

KONKRET MODELL

SPRÅK

SYMBOLER

BILDMODELL

Språket i matematiken

Lyckotal är uppbyggt så att dessa fem delar blir representerade. Alla begrepp är kopplade till elevernas verklighet och de får ända från början uppleva hur matematiken är nära förknippad med omvärlden. Som konkreta modeller för t.ex. taluppfattning i åk 3 används främst tiobasmaterial och pengar. Även tärningar och miniräknaren används. Genom att använda olika sätt att ange tal kan vi tillgodose elevernas olika lärostilar. Språket i matematiken antar olika former. Se nedan. Symbolerna introduceras med stöd i konkreta händelser och modeller.

LYCKOTAL Skolår 3

Att använda språket både muntligt och skriftligt är en viktig del av begreppsbildningen. Språket är ett redskap och ett kommunikationsmedel vid utvärdering av elevernas lärande. Kommunikationsförmågan kan vara både muntlig och skriftlig. Matematikens specifika terminologi är en del av språket. Gör de språkliga begreppen synliga i klassrummet exempelvis i form av en matematikordlista som sätts upp på klassrumsväggen. Innan symbolerna introduceras bör de innehållsmässigt vara förankrade både i verklighet och konkreta modeller. Kombinera gärna ord och bildmodell. Bildmodellerna kan vara bilder i boken eller bilder som eleverna ritar. I lärarhandledningens anvisningar till de olika kapitlen noteras specifikt vilka språkliga ord och utryck som är nya och centrala. Ge eleverna möjlighet att få använda matematiska ord. Det kan ske genom samarbete med en kamrat, vid en gemensam diskussion eller med en vuxen hemma. Genom att lyssna på eleverna när de beskriver en tankegång kan läraren utvärdera kvalitet i elevernas kunskaper.

7


Laborationer

Huvudräkning

Vid en laboration i matematik behöver eleverna ha tydliga uppgifter. Laborationerna kan ha olika syfte. Vid inlärning av ett nytt begrepp kan eleverna jobba i tre faser: 1. JAG GÖR: Ge eleverna ett problem, en uppgift att lösa laborativt. Hur många elever är 38 flickor och 40 pojkar sammanlagt? Eleven lägger additionen med konkret material:

Huvudräkningsuppgifter ingår i de olika avsnitten i Lärarhandledningen. Läraren läser en uppgift i taget och skriver talen på tavlan. Eleverna svarar antingen skriftligt eller muntligt genom att först markera. Räknestöd kan gärna finnas synligt i klassrummet, som t.ex. hundrarutan eller tusenrutan. Huvudräkning övar förutom räknefärdigheten även uppmärksamhet och koncentration.

Lekar och spel Med stöd i olika lekar kan matematiska ord och uttryck repeteras, kommuniceras och fördjupas. I elevboken ingår spel i slutet av kapitlet. I lärarhandledningen ingår förslag till några lekar med boll, talkort, tärningar osv. Lekar kräver av eleverna koncentration och uppmärksamhet. 2. JAG SKRIVER: Uppgiften ges med symboler och svaret skrivs ut:

Spel ingår i elevböckerna i slutet av kapitlen samt i lärarhandledningen. I matematik ingår både räkne- och strategispel. Räknespel automatiserar redan inlärda räkneoperationer medan strategispel utvecklar det logiska tänkandet och koncentrationen. Spel erbjuder också träning i att följa regler, möta motgångar och förlora. Alla föreslagna spel kan spelas i par. Informera gärna om spelen exempelvis på ett föräldramöte och inspirera till spel även hemma.

38 + 40 = 78

3. JAG TÄNKER: Hur tänker jag när jag löser 38 + 40? Diskutera olika sätt att tänka. Även problemlösning kan lösas laborativt och/ eller ritas med bild. I lärarhandledningen ges förslag till problemlösningar där olika hjälpmedel används. När eleverna arbetar parvis med laborationer får de även möjlighet att uppöva sin kommunikationsförmåga.

Problemlösning Problemlösning är en av de centrala matematiska förmågorna. I Lyckotal undervisas problemlösning systematiskt. Nya typer av problem introduceras i grupp under lärarens ledning. Samma typ av problem återkommer senare på Start- och Extrasidor. Då eftersträvas att eleven kan lösa problemen på egen hand. Diskussioner kring problemställning och -lösning är viktiga även efter att problemtypen har introducerats. Exempel på typer av problem som introduceras i Lyckotal 3: göra slutledning, avbilda tredimensionella figurer, tolka symboler, hitta kombinationer, se system, delning vid jämförelse, upptäcka samband mellan tal samt att kunna ange läge och riktning.

Gör tillsammans Det gemensamma arbetet är en central del av undervisningen. Till de flesta uppslag i elevboken innehåller lärarhandledningen förslag på gemensamma aktiviteter. Syftet med dessa är att fånga upp elevernas lärande, ge problem att lösa, introducera nya strukturer, diskutera olika sätt att tänka och skriva matematik. Det ger läraren goda möjligheter att iaktta enskilda elevers kunskap, aktivitet och intresse för matematik. Eleverna uppövar sin förmåga att lyssna och kommunicera matematik. Ibland kan det vara nya ord som sätts in i ett sammanhang som eleverna får öva på. Under denna del i handledningen ingår många praktiska förslag och aktiviteter.

8

LYCKOTAL Skolår 3


ELEVPROFIL EFTER ÅK 3 Tal och tals användning Kan använda tal för att ange antal och ordning samt som mätetal Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-100 Kan skriva talföljder inom 0-100 Kan jämföra talens storlek inom 0-100 Kan addera inom talområdet 0-100 med tankeled och uppställning Kan subtrahera inom talområdet 0-100 med tankeled och uppställning Kan kombinera bild med subtraktion inom 0-100 Kan skriva en multiplikation till bild och rita en bild till en multiplikation Kan multiplikationstabellerna. Kan rita en bild till en division Kan utföra delnings- och innehållsdivision Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-1000 Kan skriva talföljder inom 0-1000 Kan jämföra talens storlek inom 0-1000 Kan addera inom talområdet 0-1000 med tankeled och uppställning Kan subtrahera inom talområdet 0-1000 med tankeled och uppställning Kan multiplicera med tal som slutar på noll Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-10 000 Kan skriva talföljder inom 0-10 000 Kan jämföra talens storlek inom 0-10 000 Kan addera inom talområdet 0-10 000 som huvudräkning Kan subtrahera inom talområdet 0-10 000 som huvudräkning Kan skriva dela av helhet och del av antal som bråk Kan tillämpa kunskaperna om tal i vardagliga situationer

Algebra Kan använda likhetstecknet (=) och tecknen för olikhet (<, >) Kan konstruera, beskriva och uttrycka mönster i talföljder och geometriska mönster

Geometri Kan känna igen, namnge, rita och beskriva plangeometriska figurer; rektangel, triangel, kvadrat, parallellogram, romb och cirkel samt vinklar, linjer och sträckor Kan känna igen och namnge tredimensionella figurer; rätblock, kub, cylinder, kon, klot, pyramid Kan avbilda geometriska konstruktioner Kan rita symmetriska bilder och rita symmetrilinje Kan uppskatta längden av föremål samt rita sträckor Kan beräkna omkretsen Kan beräkna och jämföra area Kan använda skala vid enkel förstoring och förminskning Kan ange tiden med hel och halv timme samt med 5 minuters noggrannhet Kan jämföra, mäta och uppskatta tid, längd, massa och volym

Samband och förändring Kan undersöka sannolikhet i experiment Kan samla in data, sortera och klassificera data från situationer i vardagen Kan använda enkla tabeller och diagram Kan räkna ut proportionella samband, även dubbelt och hälften Problemlösning Kan använda och beskriva olika strategier vid problemlösning Kan formulera matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer LYCKOTAL Skolår 3

11


1

ADDITION OCH SUBTRAKTION UPP TILL 100

12

LYCKOTAL Skolår 3

• begreppsförmåga genom mångsidig användning av talen upp till 100 i talföljder, addition och subtraktion

• att skriva talföljder

• räkna med ungefärliga värden och uppskatta rimlighet

• lösa problem genom att arbeta bakåt

• samla data och gör ett diagram

• använda ord som hör till addition och subtraktion

• subtrahera med tiotalsövergång

• subtrahera en talenhet i taget

• addera med tiotalsövergång

• fylla ut till hela tiotal

• kommunikationsförmåga användning av matematiska termer samt diagram, skriva tankeled i addition och subtraktion

• resonemangsförmåga genom redovisningar av tankestrategier och uppskattning av rimlighet

• räkneförmåga när det gäller talföljder

• förmåga att lösa problem genom att arbeta bakåt

• uppfatta mönster och se system

• dela upp tal och addera en talenhet i taget

Förmågor

Lärandemål

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om resultats rimlighet, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat. Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Kunskapskrav – godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Anteckningar


2

LYCKOTAL Skolår 3

3

MULTIPLIKATION

13

DIVISION & BRÅK

• att dela in lika stora grupper • dividera med talen 2, 3, 4 och 5 • se samband mellan division och multiplikation • dividera med talen 6, 7, 8, 9 och 10 • räkna ut till hur många saker pengarna räcker • dela en figur i lika stora delar

• lösa problem med slutledning och jämförelse

• tillämpa multiplikation

• sexans, sjuans, åttans och nians tabeller

• ord som hör till multiplikation

• förmåga att lösa problem i form av Sudokupussel • begreppsförmåga situationer och bilder som innehåller delnings- och innehållsdivision, att använda enkla bråk samt undersöka sannolikhet i experiment • räkneförmåga division med anknytning till multiplikation

• kommunikationsförmåga när eleven tränar användning av matematiska termer samt spelar ett multiplikationsspel

• resonemangsförmåga genom övningar i par

• räkneförmåga multiplikationstabellerna upp till 10

• begreppsförmåga genom att rita en bild som visar en multiplikation och ta till sig principen om kommutativitet i multiplikation

• förmåga att lösa problem med slutledning och jämförelse

• använda tvåans och treans tabeller, även så att faktorerna byter plats

• fyrans och femmans tabeller

Förmågor

Lärandemål

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Kunskapskrav – godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Anteckningar


1

Addition och subtraktion upp till 100 Översikt över kapitlet

Lärandemål x

I det här kapitlet lär sig eleven eleverna attatt

uppfatta mönster och se system skriva talföljder dela upp tal och addera en talenhet i taget fylla ut till hela tiotal addera med tiotalsövergång subtrahera en talenhet i taget subtrahera med tiotalsövergång använda ord som hör till addition och subtraktion lösa problem genom att arbeta bakåt räkna med ungefärliga värden och uppskatta rimlighet.

Hjälpmedel

Innehåll

Talkort som medföljer boken, kuvert eller dyl. för förvaring av korten, miniräknare, tiobasmaterial

Begrepps- och räkneförmågan har en stor plats i det här kapitlet. Även resonemangsförmågan betonas, när eleven exempelvis skapar och beskriver egna mönster samt tar ställning till rimlighet. Problemlösningsförmågan tränas både med visuella och verbala problem. Eleven tillämpar problemlösningsstrategi att arbeta bakåt. Det här kapitlet följer upp och fördjupar centralt lärostoff som undervisats i årskurs 2. Fokus läggs på hållbara strategier för huvudräkning. Eleven skriver tankeled för att synliggöra och automatisera tankegången samt för att träna dokumentation. Viktiga färdigheter som är centrala även senare vid övning inom större talområde är att fylla upp till helt tiotal och att hantera varje talenhet för sig.

Tilläggsmaterial Kopieringsunderlag: Ordskylt, Repetera 1a och 1b

Kapitlet Addition och subtraktion upp till 100 består i elevens bok av Startsidorna 4–27 som är avsedda för alla elever. Extrasidorna 102–109 är fördjupning.

18

LYCKOTAL Skolår 3


Tal upp till 20

Kapitlet avslutas med textuppgifter (s. 22), problemlösning (s. 23), Rimlighet och överslagsräkning (s. 24–25), repetition (s. 26) samt ett spel och uppgifter för att främja samarbetet mellan skola och hem (s. 27).

UTEMATTE Förslag till uteaktiviteter som ansluter sig till kapitlets innehåll: • Gruppera föremål och räkna tio i taget. Räkna även tre i taget, fyra i taget osv.

Huvudräkning

• Ta så många små stenar som ryms i din hand. Uppskatta antalet. Räkna.

Huvudräknings- och slutledningsuppgifter i lärarhandledningen kan dokumenteras så, att eleverna skriver svar på ett blad eller i ett räknehäfte. Resultatet antecknas och räknehäftet samlas in för att användas vid flera tillfällen. När eleverna svarar skriftligt vid huvudräkningsövningen är de aktiva och alla har tid att tänka. Eleven kan bilda sig en realistisk uppfattning om sina färdigheter i huvudräkning och följa sin utveckling.

• Lägg tvåsiffriga tal med pinnar (eller skriv i sanden). En elev lägger ett tal, en annan lägger ett tal som har t.ex. tre fler tiotal eller fyra färre ental. • Lägg tecknen < och > med pinnar. Jämför tal. • Gör en tallinje av ett rep med knutar (jämna mellanrum). Hoppa längs tallinjen från tal till tal.

Utvärdering Utvärdering 1 i utvärderingsboken innehåller en målrelaterad utvärdering av innehållet i kapitlet samt nere på varje sida en elevprofil som ger en översikt över resultatet. Elevprofilen är till nytta vid utvecklingssamtal och bedömning. Uppföljning av utvärderingen finns i kopieringsunderlag Repetera 1a och 1b.

1

EXTRA

• Lägg tvåsiffriga tal med pinnar och stenar. En pinne visar ett tiotal, en sten visar ett ental. Dela upp talen på olika sätt, t.ex. talet 37 = 30 + 7, 20 + 17, 10 + 27, 25 + 12, osv.

2

Namn: _______________________________________________________

REPETERA 1a – Addition och subtraktion upp till 100 Addition

Namn: _______________________________________________________

Addition

Dela upp talet på tre sätt.

Addera. Skriv tankeled.

35=;+;

58=;+;

97=;+;

49+21=;=;

29+52=;=;

35=;+;

58=;+;

97=;+;

68+12=;=;

37+34=;=;

35=;+;

58=;+;

97=;+;

57+23=;=;

18+44=;=;

65+26=;=;

33+39=;=;

56+37=;=;

24+47=;=;

74+18=;=;

45+38=;=;

23+58=;=;

36+28=;=;

67+28=;=;

49+37=;=;

45+36=;=;

22+69=;=;

Addera. Skriv tankeled. 26+13=;=;

51+36=;=;

37+21=;=;

63+25=;=;

45+32=;=;

42+47=;=;

✁ Addition

Tillsammans 100

Subtraktion

70 och

;

75 och

;

67 och

;

Subtrahera. Skriv tankeled.

40 och

;

35 och

;

52 och

;

33-13=;=;

57-24=;=;

48-28=;=;

69-35=;=;

75-35=;=;

94-63=;=;

41-12=;=;

55-27=;=;

62-23=;=;

76-39=;=;

83-34=;=;

97-28=;=;

73-47=;=;

95-48=;=;

64-38=;=;

82-36=;=;

81-45=;=;

76-29=;=;

10 och

;

25 och

;

15 och

;

38 och

;

;

16 och

;

Tillsammans 80 40 och

;

65 och

;

57 och

;

60 och

;

25 och

;

21 och

;

Tillsammans 90 70 och

;

85 och

;

31 och

;

50 och

;

65 och

;

47 och

;

242

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

30 och

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Tillsammans 50

243

LYCKOTAL 3, Kopieringsunderlag

Repetera 1a LYCKOTAL Skolår 3

EXTRA

REPETERA 1b – Addition och subtraktion upp till 100

Repetera 1b

19

LYCKOTAL 3, Kopieringsunderlag

1


Addition och subtraktion upp till 100

1 1

s. 16-17 samt EXTRA s. 111 Subtraktion utan tiotalsövergång

Addition och subtraktion upp till 100

Addition och subtraktion upp till 100

Det växer 88 blommor i en rabatt. Du plockar 25 blommor. Hur många blommor finns det kvar i rabatten?

46 56-10=;

31 32-1=;

12 32-20=;

36 56-20=;

Kontroll:

55 58-3=;

18 58-40=;

26 56-30=;

88-25=68-5=63

63+5=68

74 76-2=;

46 76-30=;

16 56-40=;

2 Räkna. Skriv gärna tankeled. Kontroll:

45 30+15=; 15 45-30=;

45 15+30=;

17 57-40=;

35-5=30 55-25= _______________________

21 35-14= _______________________

32 93-61= _______________________

22 48-26= _______________________

12 86-74= _______________________

74 99-25= _______________________

14 67-43= _______________________

26 87-61= _______________________

3 Dra ett streck till svaret. Hur tänkte du?

57 40+17=; 40 57-17=;

57 67-10=;

Tankeled:

63 blommor Svar: _______________

30 45-15=;

62 67-5=;

57 17+40=;

26 56-30

52

20

79-54

30

16

______________________________

3

5

24

88-

54 7 51 87-33

94 34+60=;

36 4 91 76-46

34 94-60=;

2

0

60 94-34=;

-4

-3

60

96-

94 60+34=;

96

66

4 Räkna. Måla samma svar som i mitten.

-1

73 23+50=;

______________________________

______________________________

69

23 73-50=;

______________________________

______________________________

1

50 73-23=;

______________________________

-2

73 50+23=;

25

58

1

1

111 Subtrahera en talenhet i taget

16

Tränar räkneförmågan

17

Tränar räkneförmågan

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan subtrahera en talenhet i taget.

1. Kontroll av subtraktion Förbered övningarna på s. 16 genom att repetera sambandet mellan addition och subtraktion. Rita en taltriangel på tavlan och skriv en talfamilj så, att varje hörn får ett tal, t.ex.

Hjälpmedel Tiobasmaterial, talkorten och miniräknare (1 st/elevpar)

Språkliga begrepp

25

Matteord

• tiotal, ental • tankeled -

-

Övriga ord

• kontroll 15

+

10

Eleverna har mött taltrianglar i Lyckotal 1–2 och hittat samband mellan talen, 15 + 10 = 25, 10 + 15 = 25, 25 – 15 = 10 och 25 – 10 = 15.

32

LYCKOTAL Skolår 3

1


1

Addition och subtraktion upp till 100

Övning i par

Variera talen och samtala om nyttan av att kontrollera subtraktion med addition. Visa t.ex. 25 – 15 med tiobasmaterial såhär: ta fram två tiostavar och fem entalskuber. Ta bort en tiostav och alla entalskuber. Vi subtraherar en talenhet i taget och ser att differensen är 10. Påminn eleverna om att borttagning visas med överstreckning i boken.

Eleverna övar i par med talkorten och en miniräknare. Korten med talen 0 och 4 ska inte vara med. Lyft turvis ett turkost kort. Minska talet så att det är 10 kvar, t.ex. kortet visar 94. Vi söker talet 84, eftersom 94 – 84 = 10. Den andra eleven kan kontrollera med miniräknare. Variera övningen så att differensen är 20 och ta då bort korten 0, 4, 10, 15 och 17.

2. Introduktion av tankeled Faktarutan på s. 16 har ett tankeled som visar subtraktion av en talenhet i taget. Exempel: Det finns 88 blommor i en rabatt. Du plockar 25 blommor. Hur många blommor är kvar i rabatten? Vi subtraherar tiotalen först och skriver ett tankeled, 88 – 25 = 68 – 5 = 63. Subtraktionen kan kontrolleras med addition (addera en talenhet i taget), 63 + 25 = 88.

Arbete i boken s. 16: Eleverna subtraherar en talenhet i taget utgående från bilder av tiobasmaterial och kontrollerar med addition. Kontrollen underlättas av att talen på samma rad hör till samma talfamilj.

efter s. 17 – EXTRA

1

s. 17: Eleverna subtraherar en talenhet i taget och kan skriva tankeled före svaret enligt modell i boken. De beskriver sin tankegång i subtraktion.

58kr

23kr

Skriv en räknehändelse till 58-23=; __________________________________________________________________

Lösningarna varierar

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

2 Det mörka området klipps bort. Hur ser pappret ut efter klippningen? Sätt X.

eller

EXTRA s. 111

X

Tillämpning. Gestaltning. Eleven skriver en räknehändelse med subtraktion. Eleven gestaltar en figur på ett papper som har en vikning.

eller

X 111

LYCKOTAL Skolår 3

33

Tillämpning. Gestaltning.

1


Lyckotal är ett basläromedel i matematik, som fokuserar på elevernas lärandemål enligt Lgr 11. Lärarhandledning 3 är uppdelad i tre delar: didaktiska tankar om matematiken i årskurs 3, beskrivning och facit till grundbokens sidor med lektionstips samt extramaterial för kopiering. Grundböckerna består av en grundkurs med uppföljande fördjupning. Utvärderingshäftet ger stöd för målinriktad utvärdering av elevernas kunskaper.

Lyckotal är ett basläromedel i matematik, vilket består för årskurs 3 av Lyckotal Grundbok 3a och 3b, Utvärdering, Lärarhandledning samt Lärarwebb.

Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik, fortbildat lärare och skrivit ett stort antal läroböcker.

Siv Hartikainen arbetar som lektor i Lagstads skola och Mattelandet i Esbo, Finland. Siv har mångårig erfarenhet både som lärare och läroboksförfattare i matematik. ”Trygghet + Utmaningar = Lärande”

9789140682062  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you