Page 1

Fördel

Sve n s ka som a nd ra s p rå k f ör u n g a nybör ja re

F Ö RD E L

ÖVN I N GSBO K 2 – SVA för unga nybörjare

på högstadiet och gymnasiet. Materialet vänder sig till elever på nybörjar- och mellannivå. Övningsboken följer textbokens 10 tematiska kapitel. Här finns uppgifter som tränar läsförståelse, ord och fraser. Eleverna får också skriva och läsa olika typer av texter, till exempel berättande, återgivande och argumenterande texter. Sist i varje kapitel finns hörövningar som knyter an till kapitlets tema. Ljudfilerna till hörövningarna laddas ned tillsammans med lärarhandledningen.

Fördel 2 består av Textbok

27-42230-8

Textbok Digitalbok ljud

27-42954-3

Övningsbok

27-42231-5

Lärarhandledning

27-42232-2

(nedladdningsbar pdf + ljudfi ler mp3)

ISBN 978-91-27-42231-5

ÖV N I N GS BO K 2 – S VA F Ö R U N GA N Y BÖR JAR E

Fördel är ett material i svenska som andraspråk för ungdomar

Ö vni ng sb ok 2

Fördel

MARIA RAMSBY GUILLEMAIN

9 789127 422315

27-42231-5_Fordel_2_ob_omsl.indd 1

2013-06-20 11.08


27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 1

2013-06-20 08.50


I n n e hål l 1

Terminen börjar

2

Det här är jag

3

när jag var liten

4

Det var en gång ...

5

Kärleken, livet och allt däremellan

6

Tillsammans är vi starkare

90

7

lika olika eller lika lika

109

8

Text och bild

123

9

en massa språk

10

Vår miljö

27 43 59

73

142

157

Uppslagsdel

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 3

4

169

2013-06-20 08.50


Terminen börjar

1

1

titta på bilden på sidan 8 i textboken. Vad ser du?

2 Vad lär du dig i skolan? Ge fyra exempel.

3 alla människor har starka sidor, alltså saker som man är extra bra på. Vilka är dina starka sidor i skolan? Sätt kryss eller skriv ett eget svar. Jag är bra på att lyssna.

Jag lär mig snabbt.

Jag är bra på att berätta saker.

Jag kan läsa svåra texter.

Jag lär mig lätt nya språk.

Jag kan skriva spännande texter.

Eget svar:

4

Kapitel 1

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

2013-06-20 08.50


4 Det finns säkert något du vill bli bättre på i skolan.

1

a Vad? b Hur ska du göra för att bli bättre på det?

5 I inledningstexten står det två saker om tiden. Så här: tiden räcker inte till

tiden går fort

Betyder uttrycken här ovanför att du har mycket eller lite tid? Diskutera med en kamrat. 6 Det finns andra uttryck som handlar om tid. Här är några exempel: Ta god tid på dig! Kom i god tid till bion! Passa tiden!

Vad betyder uttrycken här ovanför? Diskutera med en kamrat.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 5

Terminen börjar

5

2013-06-20 08.50


Min klass 9C

1

1

Svara på de här frågorna innan du läser texten på sidan 10 i textboken. a Vad handlar texten Min klass 9C om, tror du?

b Vem har skrivit den? c längst ner på sidan finns fem pratbubblor. Hur hör de ihop med texten, tror du?

2 Nu ska du läsa hela texten på sidan 10, men läs bara ett stycke i taget. Svara sedan på frågorna. a Vilka frågor får du svar på i första stycket? Sätt kryss. Hur många elever går det i 9C? Vad heter läraren i 9C? Hur många flickor och pojkar går det i 9C? b Vilken fråga får du svar på efter andra stycket? Sätt kryss. Vad är några elever bra på? Vilka egenskaper har Fatma och Erik? Vad heter alla flickor i klassen?

6

Kapitel 1

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

2013-06-20 08.50


c Vilka frågor får du svar på efter tredje stycket? Sätt kryss.

1

Vad vill eleverna? Vad vill läraren? Vad ska eleverna göra efter skolan? 3 De här två meningarna kan du läsa i texten om klass 9C.

a Många elever har glimten i ögat samtidigt som de kan vara seriösa. b Vi skrattar ofta och stämningen är god och det är högt i tak.

Vad betyder uttrycken i kursiv stil? Diskutera med en kamrat. 4 Beskriv din klass. ta hjälp av texten om 9C på sidan 10 i textboken. ta också hjälp av svaren i uppgift 2.

a Börja med att svara på frågorna här nedanför. Skriv svaren i din skrivbok. • Hur många elever går det i din klass?

• Hur många flickor och hur många pojkar? • Hur många språk pratar ni i klassen?

• Vad är några av dina klasskamrater bra på?

• Vilka bra egenskaper har några elever i klassen? • Vad tycker du om din klass?

b Skriv en text om din klass. använd svaren på frågorna i uppgift a.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 7

Terminen börjar

7

2013-06-20 08.50


hur är en bra lärare?

1

1

läs vad ungdomarna på sidan 11 i textboken säger. Vem har mest rätt, tycker du? Skriv siffrorna 1 till 5 på raderna här nedanför. Skriv 1 för det som är mest rätt och 5 för det som är minst rätt. Diskutera med en kamrat. __ En bra lärare förklarar så att jag förstår.

__ En bra lärare älskar sitt jobb.

__ En bra lärare lyssnar på sina elever men får också eleverna att lyssna.

__ En bra lärare är rättvis.

__ En bra lärare är sträng.

2 Du hittar flera egenskaper i texten på sidan 11. a Vilka egenskaper hittar du?

b Vilka flera bra egenskaper känner du till?

c Vilken egenskap är viktigast för en kamrat? d Vilken egenskap är viktigast för en förälder? e Vilken egenskap är viktigast för en lärare? f

8

Har du valt samma eller olika egenskaper i frågorna c, d och e? Diskutera dina val med en kamrat.

Kapitel 1

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

2013-06-20 08.50


1

3 läs vad ungdomarna säger en gång till. tre av ungdomarna nämner ingen egenskap. De säger i stället hur en lärare ska göra för att vara bra. Men vilka egenskaper passar ihop med det eleverna säger? Dra streck. En bra lärare förklarar så att jag förstår.

En bra lärare lyssnar på sina elever men får också eleverna att lyssna.

intressant

lycklig

tydlig

En bra lärare älskar sitt jobb.

intresserad

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 9

Terminen börjar

9

2013-06-20 08.50


läsåret

1

1

Vad pratar Fatima och Hassan om i dialogen på sidan 12 i textboken?

2 Hassan tycker att det är bra med lov. Skriv något som Hassan säger som visar att han tycker så.

3 Här nedanför finns Hassans och Fatimas åsikter. Hassan: Ja, vi behöver alla våra lov! Fatima: Nej, vi behöver bara två lov varje läsår! Hassan tycker att det är viktigt med alla lov. Fatima tycker inte det. a Vad tycker du?

b Förklara varför du tycker så.

10

Kapitel 1

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

2013-06-20 08.50


Fatima och Ali pratar om kunskapskraven 1

1

På sidan 15 i textboken kan du läsa om utvärdering. Du utvärderar säkert ditt arbete i skolan. a Hur gör du det?

b När gör du det?

2 tänk att du ska förklara för någon därhemma vad orden i rutan på sidan 14 i textboken betyder. ta hjälp av bilden här nedanför. Samarbeta med en kamrat. Läroplan

Kursplan sva

Kunskapskrav åk 9

Betyg

Kursplan engelska

Kunskapskrav åk 9

Betyg

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 11

Kursplan matematik

Kunskapskrav åk 9

Betyg

Terminen börjar

11

2013-06-20 08.50


3 På sidan 14 i textboken står det så här:

1

Ditt betyg ska inte komma som en överraskning. Vad betyder det? Förklara.

4 Fatima och ali pratar om att man måste läsa med flyt. a Vad betyder att läsa med flyt?

b Varför är det viktigt att kunna det?

5 För att bli bra och bättre på någonting måste man träna.

a Hur kan man göra för att bli bättre på att läsa? Ge tre förslag.

b ali vill bli bättre på att beskriva personer och miljöer. Vad kan han göra? Ge två förslag.

12

Kapitel 1

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

2013-06-20 08.50


6 tre elever skriver en berättande text om anna. Här nedanför kan du läsa deras inledningar, alltså början på deras texter. läs inledningarna och svara på frågorna. Samarbeta med en kamrat. Skriv i din skrivbok.

1

Inledning 1 anna var på väg till skolan. Hon gick snabbt. anna var sen och vägen till skolan var lång. Jag kommer inte att hinna, tänkte hon. Inledning 2 anna var på väg till skolan. Hon gick snabbt. Håret fladdrade i vinden. anna var sen och vägen till skolan var lång. Hon måste först gå genom skogen och sedan förbi centrum. Jag kommer inte att hinna, tänkte hon. Inledning 3 anna var på väg till skolan. Hon gick med snabba steg. Håret fladdrade i vinden och ryggsäcken hängde löst på hennes axel. I öronen hade hon musik. Vägen till skolan blev kortare då. Men anna var sen, och vägen till skolan var lång. Hon måste först gå genom skogen och sedan förbi centrum. anna tyckte om att ta vägen genom skogen. Det gav henne energi, men den här morgonen kände hon bara stress. Jag kommer aldrig att hinna, tänkte hon. a Vad är skillnaden mellan de här tre inledningarna? b Vilken inledning tycker du mest om? c Vilken inledning tycker du minst om? d Vilken inledning får betyg E, tror du? titta i kunskapskraven på sidan 17 i textboken. e Vilken inledning får betyg a, tror du? Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 13

Terminen börjar

13

2013-06-20 08.50


Vad hittar du i en ordbok?

1

Substantiv

Verb

Adjektiv

Substantiv är ord för till exempel saker, personer eller känslor. Substantiven kan man sätta en, ett eller flera framför.

Verb är ord som talar om vad någon gör eller vad som händer.

Adjektiv är ord som beskriver hur någon är eller ser ut. Ett adjektiv kan också beskriva saker.

en klocka

1

ett barn

en sorg

läsa

sjunga

regna

glad

gammal

rund

På nästa sida finns ett utdrag från Natur och Kulturs Svenska Ordbok. a Hur många substantiv finns det? b Hitta ordet kinkig. Hur många olika saker kan ordet betyda? c Vilken ordklass tillhör ordet kikna? d Hur böjer man ordet kind? e titta på ordet kiosk. Det finns ingen mening som visar hur du ska använda ordet. Skriv en egen mening där ordet kiosk finns med.

16

Kapitel 1

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 16

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

2013-06-20 08.50


477

kippa

och som gör att det som är litet ser större ut

en

ha något i kikaren planera att göra något men

inte berätta det för någon {Jag undrar vad hon har i kikaren. (en)

en

kilovis /çilovis/ adv. många kilo av något {Det var kilovis med (=mycket) socker i saften.

kikna!º

inte kunna andas t.ex. för att man hostar eller skrattar väldigt mycket {hosta så att man

en

kiknar {kikna av skratt

en

en lång japansk rock som når ner till fötterna och har vida ärmar och brett skärp

slå }in en kil försöka splittra något eller skapa

den mjuka delen på båda sidor om näsan och munnen {Tårarna rullade nerför kinderna på henne. {Barnens kinder var alldeles röda när de kom in från kylan.

kilav /çila/ verb ªkilar, kilade, har kilat; kila!º

gå snabbt {Jag måste kila hem nu.

vända den andra kinden till inte hämnas på

kila fast något sätta fast något med en kil

någon som har gjort eller sagt något elakt

{kila fast fönstret en

som sitter tätt ihop

den del av kinden som står }ut lite under ögonen {ha höga kindknotor (=ha

kindknotor som syns tydligt)

killav verb ªkillar, killade, har killat; bli killad, killa!º en

-tänder, -tändernaº

kille1v subst. ªkillen, några killar, killarnaº vardagligt

kinkigv /çinkig/ adj. ªkinkigt, kinkigaº 1 som inte är nöjd och som därför klagar eller gnäller {ett kinkigt barn {kinkig med maten 2 överdrivet noga {Han är väldigt kinkig när det

2 en pojke eller en ung man som någon är tillsammans med {Hon har en ny kille.

gäller tider. {Det är inte så kinkigt. 3 svår att lösa {en kinkig fråga

killing /çilin / subst. ªkillingen, några killingar, v

killingarnaº

en get som är en unge

kilo /çilo/ subst. ªkilot, några kilo eller kilon, kilonaº

en enhet som visar hur mycket något väger {En liter vatten väger ett kilo. {Äpplena kostar 15 kronor kilot. ett

en av de tänder som sitter långt

bak i munnen

i klassen?

ett

kindtandv /çindtand/ subst. ª-tanden, några

inte under fötterna!

1 en pojke eller ung man {Hur många killar är det

en

kindknotav /çindknota/ subst. ª-knotan, några -knotor, -knotornaº

kila vidare vardagligt dö

en

kilogram /çilogram/ subst. ª-grammet, några -gram, -grammenº

P kilo

en

kiosk /çåsk eller kiåsk/ subst. ªkiosken, några kiosker, kioskernaº ett litet hus där man säljer tidningar och godis {glasskiosk {korvkiosk

t.ex.

kippav /çipa/ verb ªkippar, kippade, har kippat; kippa!º

(om skor) röra sig upp och ner i hälen därför att de sitter för löst {Skon kippar. kippa efter luft eller kippa efter andan andas snabbt eller häftigt t.ex. för att man har sprungit eller har blivit skrämd

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 17

kil

kind /çind/ subst. ªkinden, några kinder, kindernaº

konflikter

vardagligt röra lätt vid någon så att det känns obehagligt och skönt på samma gång {Killa mig

kimono subst. ªkimonon, några kimonor, kimonornaº

bit av t.ex. trä eller järn P BILD {Slå 9in en kil under skåpet så står det stadigt!

kila }in något stoppa }in något mellan två saker

kilt subst. ªkilten, några kiltar, kiltarnaº en kort kjol

av rutigt tyg som används av män i Skottland

kil /çil/ subst. ªkilen, några kilar, kilarnaº en spetsig

vardagligt

kilowatt /çilovat/ subst. ª-watten, några -watt,

en enhet som visar hur stark den elektriska effekten är

smittsam barnsjukdom som gör att barnet hostar mycket

en

ett mått på längd {En kilometer

-wattenº

kikhostav /çikhosta/ subst. ª-hostan, –, –º en

kiknav /çikna/ verb ªkiknar, kiknade, har kiknat;

kilometer /çilometer/ subst. ª-metern, några -meter, -meternaº är tusen meter.

{stjärnkikare {titta på fåglar i kikare

1

K

Terminen börjar

17

2013-06-20 08.50


2 I textboken får du veta vad du kan hitta i en ordbok, men du kan få mer information om en del ord. titta på sidan 17 här i övningsboken och svara på frågorna här nedanför. Diskutera gärna med en kamrat.

1

a Efter ordet kikna står det /çikna/. Vad vill det säga er?

b Efter orden kila, kind och kippa står det något med fet stil. Vad är det? 3 tänk dig att du ska skriva om de här tre orden i en ordbok. Hur skulle du skriva? a ett äpple

b trött

c prata

18

Kapitel 1

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

2013-06-20 08.50


4 ali och Fatima har problem med att hitta några ord i sina ordböcker. Vad gör de för fel? Diskutera med en kamrat.

Ali: Jag letar efter ordet skriver och hittar det inte. Vad gör jag för fel?

1

Fatima: Jag letar efter ordet snälla men hittar inte det. Vad gör jag för fel?

5 Slå upp orden här nedanför på ditt modersmål och på svenska. Samarbeta gärna med någon som har samma modersmål som du. Vilken förklaring är bäst? Varför? snäll

ung

läser

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 19

Terminen börjar

19

2013-06-20 08.50


lyssna!

1

1

Vilket ämne har de? lyssna och skriv rätt bokstav (a till d) under rätt bild.

2 Vad får du veta om klass 8C? lyssna och sätt kryss. a Hur många elever går i 8C? 25

b Hur många pojkar går i 8C? 12

26

21

27

22

c Hur många flickor går i 8C? 15

d Hur många språk talar de i klassen? 8

14

18

5

e Vad är Emre bra på? Skriva läsa

Räkna

26

Kapitel 1

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 26

19 f

Hur är läraren?

Hjälpsam och sträng Rättvis och rolig

Hjälpsam och rolig

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

2013-06-20 08.50


Skoltidning stoppar mobbning

*

Svara på frågorna här nedanför i din skrivbok. 1

läs rubriken på sidan 116 i textboken. Vad vill du veta mer om? Skriv en fråga.

2 läs hela texten.

a Får du svar på din fråga? b Skriv svaret.

6

3 Den här texten är en nyhetsartikel. a Var kan du läsa en sådan text? b Vad är syftet med en sådan text, alltså varför skriver man en nyhetsartikel? c Hur kan du se att det är en nyhetsartikel? d I en nyhetsartikel ska du svara på frågorna Vad? Var? Vem? och När? Var i texten får du svar på de här frågorna? Visa en kamrat. 4 Jimi skriver om mobbning i skoltidningen. Är det bra att göra så, tycker du? Skriv ett argument för varje åsikt. •

Det är bra att skriva om mobbning i skoltidningen

Det är inte bra att skriva om mobbning i skoltidningen

5 texten slutar med orden ”tillsammans är vi starkare!” Vad menar Jimi? Skriv och förklara. använd orden påverka, mobbning, skoltidning när du förklarar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 107

Tillsammans är vi starkare

107

2013-06-20 08.51


Tänk på språket! 1

Det finns ord som du stavar likadant men uttalar olika. Stegen är ett sådant ord. Vilken bild passar till vilken mening? Skriv rätt bokstav under rätt bild. a Kan du hjälpa mig med stegen? Jag måste upp på taket för att hämta ner vår katt. b Vi måste gå fortare om vi ska hinna med bussen klockan tio. Snabba på stegen lite.

9

2 längst upp på sidan 155 i textboken finns tre pratbubblor.

a Vad betyder uttrycken i fet stil? Diskutera med en kamrat och skriv svar. prata bakom ryggen

kasta vatten

kasta in handduken

146

Kapitel 9

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 146

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

2013-06-20 08.51


b Finns det sådana här uttryck på ditt modersmål? Ge exempel.

3 läs vad pojken på sidan 155 i textboken säger. a Vilken pratbubbla är bäst?

b Vilka ord i den andra pratbubblan passar inte i ett bibliotek?

4 Här är två situationer att fundera kring.

a Fatima ska ringa till sin pappas jobb och fråga efter honom. Vilken mening passar bäst, tycker du? Sätt kryss.

9

Halloj! Kan jag snacka med pappa? Hej! Det är Fatima. Kan jag få prata med min pappa, tack. b Carlos ska skriva ett mejl till sin kompis. Vilken inledning passar bäst? Kära antonio! Hej antonio! Hej kompis!

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 147

En massa språk

147

2013-06-20 08.51


27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 168

2013-06-20 08.51


Uppslagsdel Innehåll BYggA MenIngAR 170

Huvudsatser 170 Bisatser 172 VeRB 173

tempus 176 SUBSTAnTIV 178 ADJeKTIV 180 STOR OCh lITen BOKSTAV 182 SKIlJeTeCKen 183

RäKneORD 184 ORDnIngSTAl OCh DATUM 186 äMnen I SKOlAn 187 länDeR OCh SPRåK 187 KlOCKAn 188

KROPPen 190 KläDeSPlAgg OCh FäRgeR 191

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

27-42231-5_Fordel_2_ob.indd 169

Uppslagsdel

169

2013-06-20 08.51


Fördel

Sve n s ka som a nd ra s p rå k f ör u n g a nybör ja re

F Ö RD E L

ÖVN I N GSBO K 2 – SVA för unga nybörjare

på högstadiet och gymnasiet. Materialet vänder sig till elever på nybörjar- och mellannivå. Övningsboken följer textbokens 10 tematiska kapitel. Här finns uppgifter som tränar läsförståelse, ord och fraser. Eleverna får också skriva och läsa olika typer av texter, till exempel berättande, återgivande och argumenterande texter. Sist i varje kapitel finns hörövningar som knyter an till kapitlets tema. Ljudfilerna till hörövningarna laddas ned tillsammans med lärarhandledningen.

Fördel 2 består av Textbok

27-42230-8

Textbok Digitalbok ljud

27-42954-3

Övningsbok

27-42231-5

Lärarhandledning

27-42232-2

(nedladdningsbar pdf + ljudfi ler mp3)

ISBN 978-91-27-42231-5

ÖV N I N GS BO K 2 – S VA F Ö R U N GA N Y BÖR JAR E

Fördel är ett material i svenska som andraspråk för ungdomar

Ö vni ng sb ok 2

Fördel

MARIA RAMSBY GUILLEMAIN

9 789127 422315

27-42231-5_Fordel_2_ob_omsl.indd 1

2013-06-20 11.08

9789127422315  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you