Page 1

i nt e n sivträn i ng i matematik

HANDLEDNING

åk 1 –

3

Talkamrater för talen 1–10 −

+

= ÷

Imatte_Lararbok2_Talkamrater.indd 1

matte

Ingrid Olsson

2014-06-03 14:06


5 Talfamiljer, samband mellan + och – Lärandemål: ⋆ Förstå sambandet mellan + och – . ⋆ Förstå och kunna använda sig av talfamiljer, dvs utifrån ett uttryck som 3 + 2 = 5, kunna skriva 2 + 3 = 5, 5 – 2 = 3 och 5 – 3 = 2. Material: Plockisar, spelkort med talen 1–4, samt K 5 underlag för uppgiftskort som ska skrivas för talen 2–5. Att ta hem: Spelkort med talen 1– 4 och uppgiftskort för talen 2–5.

Den kommutativa lagen och sambandet mellan + och – leder till de fyra uttrycken för t ex talen 5, 3 och 2, nämligen 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5, 5 – 3 = 2 och 5 – 2 = 3. De fyra uttrycken gäller för talfamiljen 5, 3 och 2. Det innebär att om man kan ett av de fyra uttrycken, så har man de övriga tre gratis. Man behöver alltså inte lära sig en additionsoch en subtraktionstabell utan man kan utnyttja sambanden mellan + och –. De här sambanden mellan de två räknesätten behöver eleven behärska även i många andra sammanhang. Att förstå sambanden mellan uttrycken skrivna på mattespråket ligger på en hög abstraktionsnivå. Få elever kan utveckla förståelse enbart genom att se de skrivna uttrycken. De behöver få arbeta med konkret material och behöver många samtal om hur man genomför de olika räkneoperationerna för att utveckla förståelse av hög kvalitet. Det går inte att i förväg veta vad som passar just din elev bäst, utan var kreativ och variera aktiviteterna utifrån den respons din elev ger.

Genomgång inför uppgift 1 • Eleven fördelar fem plockisar mellan sina händer, öppnar sedan händerna och visar antalet plockisar, t ex 3 och 2. Tillsammans är det 5 plockisar och uttrycket kan skrivas 3 + 2 = 5. Låt eleven hålla armarna i kors så att man i stället ser 2 och 3 i händerna. Då kan man skriva 2 + 3 = 5. Samtala om att 3 + 2 är lika mycket som 2 + 3 och låt eleven visa genom att flytta sina händer med plockisar. • Lägg de fem plockisarna på bordet och ta bort 3 (dra dem lite åt sidan). – Vi har 5 och tar bort 3. Hur många är det kvar då? (Det måste vara den andra delen som de fem kulorna delades upp i, nämligen 2.) –  Hur skrivs det på mattespråket? (5 – 3 = 2) • Ta i stället bort delen 2. Då blir delen 3 kvar och det skrivs 5 – 2 = 3. Nu har ni fyra olika uttryck som alla bygger på de tre talen 5, 3 och 2, en talfamilj. Kan man ett uttryck, så har man alltså tre gratis om man har förstått sambanden. Genom att lära sig samband i matematik, så kan man utnyttja sina kunskaper på flera olika sätt. • Lägg upp de 5 plockisarna på ett papper och placera en sticka mellan den 3:e och den , så att man ser de 4:e plockisen två grupperna med 3 och 2. Beskriv de fyra uttrycken till plockisarna. Vänd på papperet för . att se • Låt eleven dela upp de fem plockisarna på ett annat sätt mellan båda händerna. (Välj inte 0 nu.) Eleven väljer kombinationen 4 och 1. Samtala om hur ni kan skriva och förklara de två additionerna och sedan skriva och förklara de två subtraktionerna. Lägg upp de fem plockisarna och placera stickan så att den visar de två grupperna.

Gör uppgift 1 Låt eleven beskriva var och en av de fyra spalterna och då ta med alla tre representationsformerna, dvs den konkreta bilden av kulorna i händerna, bilden med de ritade kulorna och situationen skriven på mattespråket.

16

Imatte_Lararbok2_Talkamrater.indd 16

2014-06-03 14:06


Genomgång inför uppgift 2

Förbered hemma-uppgift 4–5

• Lägg plockisar på samma sätt som i uppgiften och skriv uttrycken till räknehändelserna.

Uppgift 4: Spela ”Svälta räv” med spelkort 1– 4,

4  +   1   =   5 5   -   4   =   1 På första raden är det sammanläggning på två sätt enligt kommunikativa lagen. På den andra raden i elevhäftet är det ta bort med 4 respektive 1. Samtala om de fyra uttrycken.

Gör uppgift 2 Uppmärksamma eleven på att svarsraderna har olika färg. Låt eleven muntligt beskriva sambanden mellan de fyra uttrycken till talfamiljen.

Genomgång inför uppgift 3

16 stycken kort.

Uppgift 5: Träna med uppgiftskort för talen 2–5.

Anteckna de kombinationer som eleven är osäker på. Försök att hjälpa eleven med något bra knep eller minnesbilder för att komma ihåg just dem.

☻ Intensivträna digitalt Sammanfatta Ställ frågor till eleven utifrån uppslaget i elevhäftet och diskutera tillsammans. – Nu har du tränat på att skriva uttryck till talfamiljer. Vilken nytta har du av att förstå talfamiljer? –  Är det något av detta som du känner dig osäker på?

• Lägg upp 3 plockisar och placera stickan så . Samtala om hur man ska skriva här talfamiljen till denna uppdelning och skriv de fyra uttrycken med talen 1, 2 och 3. Det blir alltså 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2 och 3 – 2 = 1. Det är viktigt att eleven själv kan sätta ord på de olika uttrycken med talen 1, 2 och 3. Gör fler uppdelningar om eleven behöver träna på ytterligare exempel. • Lägg nu upp 5 plockisar och låt eleven placera stickan och visa på 1 + 4, 5 + 0, 3 + 2 och 0 + 5. Välj ut en talfamilj, t ex 1, 4, 5 och låt eleven skriva uttrycken i en mall som du skriver: + 

 

 

• Lägg upp 4 plockisar och låt eleven visa hur de kan delas upp i två grupper på fem olika sätt. Skriv uttrycken.

Gör uppgift 3 Här får eleven ett av de tre uttrycken och ska då dels kunna rita strecket mellan den första och den andra kulan, dels skriva de återstående tre uttrycken.

17

Imatte_Lararbok2_Talkamrater.indd 17

2014-06-03 14:06


Intensivträning i matematik är ett material för elever som av någon anledning har missat grundläggande begrepp. Dessa elever kan genom en intensivinsats få möjlighet att hämta upp kunskaper, knäcka en viktig matematisk kod och vara med på banan igen! Intensivträning i matematik innebär att en elev får en-till-en-undervisning utöver undervisningen i klassen under en begränsad tid, 20–30 min per dag, 4 –5 dagar/vecka. Varje träningstillfälle har ett eget uppslag i elevhäftet och där finns även aktiviteter som eleven ska göra tillsammans med en vuxen hemma eller med läxhjälp i skolan. Till varje elevhäfte finns en handledning med aktiviteter, uppgifter och utmanande frågor. Handledningen har en tydlig arbetsgång som man kan följa vid varje träningstillfälle. Arbetsgången ger eleven möjlighet att använda språket, generalisera och utveckla inre bilder som ett stöd för det abstrakta tänkandet.

Talkamrater för talen 1 –10 Häftet är tänkt för de elever som inte automatiserat talkamraterna och utvecklat förståelse för sambanden mellan addition och subtraktion i talfamiljer, t ex 3 + 5 = 8, 5 + 3 = 8, 8 – 3 = 5 och 8 – 5 = 3. Lärandemålen är: ⋆ Behärska alla talkamrater för talen 1–10. ⋆ Kunna skriva fyra uttryck som visar sambanden inom talfamiljer.

Följande häften för åk 1 – 3 tar upp de vanligaste, grundläggande områdena, som brukar orsaka svårigheter vid elevers lärande i matematik: I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

åk 1 –

åk 1 –

Räknemetoder utan övergångar −

+

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

3

+

=

åk 1 –

+

=

+

+

=

3

+

=

Ingrid Olsson

Namn

matte

Ingrid Olsson

÷

Namn

matte

Ingrid Olsson

åk 1 –

Alla räknesätt med textuppgifter

÷

Namn

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

3

Räknemetoder vid övergångar

=

matte

Order och distribution: Förlagssystem, Box 30 195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se

Ingrid Olsson

åk 1 –

Taluppfattning 1–100

=

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

3

÷

NATUR & KULTUR Box 27 323, 102 54 Stockholm Produktinformation/kundsupport: Tel 08-453 87 00, produktinfo@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se

Projektledare Veronica Thurén Textredaktör Anna Markhede Grafisk form Kari Wahlström Illustrationer Åsa Gustafsson

+

matte

Namn

åk 1 –

÷

Ingrid Olsson

matte

Namn

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

3

Talen 11–19

÷

Ingrid Olsson

matte

matte

Namn

− ÷

÷

Ingrid Olsson

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

3

Räknesätten + och − med textuppgifter

Talkamrater för talen 1–10

=

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

åk 1 –

3

Namn

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering är inte tillåten för undervisningsändamål. Detta gäller ej kopieringsunderlagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

© 2014 Ingrid Olsson och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Polen 2014 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-43834-7

ISBN 978-91-27-43834-7

9 789127 438347

Imatte_Lararbok2_Talkamrater.indd 40

2014-06-03 14:06

9789127438347  
9789127438347