Page 1

AR BETSH ÄFTE Teknik 1 är framtagen för gymnasieskolans kurs med samma namn

Författare till Teknik 1 är Johnny Frid med mångårig erfarenhet som läromedelsproducent och lärare.

Gy11 Johnny Frid

Teknik1ABomslag.indd 1

2011-08-22 12.57


I N N E H Ă… L L

ArbetsbokTK1.indd 3

2011-05-31 11.55


Arbetshäftet är det verktyg som ska lotsa dig genom kursen Teknik 1. Här finns både sammanfattningar av faktabokens teori, anvisningar om hur du ska arbeta och uppgifter som du ska lösa. UÊ Instuderingsuppgifterna är till för att du ska kunna kontrollera att du lärt dig det viktigaste i ett avsnitt. UÊ Arbetsuppgifterna har tillkommit för att du ska kunna kontrollera att du förstått det du lärt in. Arbetsuppgifterna är indelade i tre olika svårighetsgrader. Utöver dessa uppgifter ska du göra projektuppgifter inom ramen för projektarbeten. Projektuppgifterna är till för att du ska se att du kan tillämpa dina kunskaper.

Lycka till med studierna!

Degeberga maj 2011 Johnny Frid

ArbetsbokTK1.indd 4

2011-05-31 11.55


TEKNIK !

KapITEL 2

p R O J E K Ta R B ET E

Projektarbete är en arbetsform där man använder flera människors arbete och kunskaper för att lösa en uppgift. Ett projekt UÊ BÀÊ̈`ÃLi}ÀB˜Ã>Ì UÊ …>ÀÊÌÞ`ˆ}ÌʓF UÊ …>ÀÊ̈`i>ÌÃÊÀiÃÕÀÃiÀÊvŸÀÊ>ÌÌʓ>˜ÊÎ>ʎ՘˜>Ê}i˜œ“vŸÀ>Ê«ÀœiŽtet. Inte minst projektets målsättning är viktig. Ett mål ska vara UÊ “BÌL>ÀÌ UÊ ÌÞ`ˆ}Ì UÊ Ài>ˆÃ̈Ḭ̂

För projekt som utförs inom ett företag är beställaren i regel företagets ledning. Beställaren utser projektledare och projektmedarbetare. Projektgruppen bildas ofta av personer från olika avdelningar. I vissa fall låter man också externa konsulter ingå i projektgruppen.

ArbetsbokTK1.indd 7

2011-05-31 11.55


TEKNIK !

Projektrapporten bör presenteras efter ett visst mönster för att läsare av rapporten snabbt ska kunna ta till sig det väsentliga.

ArbetsbokTK1.indd 8

2011-05-31 11.55


TEKNIK !

I2:1

Vilken är skillnaden mellan projekt- och grupparbete?

I2:2

Vad måste en företagsledning avsätta för att ett projekt ska komma till stånd?

I2:3

Namnge ett projekts sju faser.

I2:4

Vilka tre villkor gäller för ett mål?

I2:5

Vilka delar kan ingå i en projektplan? Ange minst tre.

I2:6

Varför lägger man sammanfattningen av en projektrapport i början?

I2:7

Varför kan ett projekt gå ”snett”? Ange minst tre anledningar.

I2:8

Varför gör man en projektdagbok? Ange ett skäl.

I2:9

Vilka är projektledarens uppgifter i ett projekt? Ange minst tre uppgifter.

I2:10

Vilken är skillnaden mellan mål och syfte?

A2:1

En projektmedlem upptäcker att en planerad åtgärd i ett projekt kommer att kosta mer än vad man beräknat. Vilka åtgärder bör projektmedlemmen vidta?

A2:2

Diskussionsuppgift: I en projektgrupp är alla – utom en – eniga om hur uppgiften ska lösas. Denne är envis och vill inte ge med sig. Du är projektledare. Hur vill du lösa problemet?

A2:3

Diskussionsuppgift: En projektgrupp tar fram en projektplan som inte godkänns av beställaren. Denne vill att gruppen ska angripa uppgiften på ett annat sätt, men anger inte hur. Du är projektledare och din uppgift blir att motivera gruppen för att ta nya tag. Hur motiverar man?

ArbetsbokTK1.indd 9

2011-05-31 11.55


TEKNIK !

A2:4

Diskussionsuppgift: Läs om konfliktlösning på sidan 28 i faktaboken. Situationerna enligt nedanstående lista kan lätt leda till konflikter om de inte bemöts på rätt sätt. a) Någon kommer för sent till avtalat möte. b) Någon tar för stor bit av gemensam ”kaka”. c) Någon tränger sig före i en kö. d) Någon i en grupp drar sig undan arbete. e) Någon låter inte andra tala till punkt. f) En projektledare bestämmer för mycket. Vad säger du i sådana situationer om du vill undvika konflikter? Du måste säga din mening, men på ett sådant sätt att du varken använder dit barn- eller föräldrajag.

A2:5

Läs om Z-bitsen på sidan 24 i faktaboken. Skriv en sammanfattning till projektrapporten.

A2:6

Läs om rivjärnsskyddet på sidan 26 i faktaboken. Gör en projektplan för projektet. Det ska vara genomfört på 6 månader. Du är projektledare och det finns ytterligare 3 personer i projektgruppen.

I kursen ska du arbeta med ett eget teknikutvecklingsprojekt. Du arbetar alltså i projektform och vad det innebär beskrivs i faktaboken. Du bildar då en grupp tillsammans med några kompisar i klassen. Innan ni startar med teknikutvecklingsprojektet kan det vara bra att träna projektarbetsformen. Därför finns här ett antal förslag till projekt som ni kan välja i samråd med er lärare. De första projekten har inte så mycket med teknikutveckling att göra utan får ses som en träning i projektarbete.

Planera en fest! Det kan var en födelsedagsfest, en studentexamensfest, en invigningsfest eller något annat som ska bemärkas. Utgå gärna från något tema. Tänk dig att du fått uppdraget av någon, t.ex. en förening eller dina föräldrar. Gör en projektplan och en tänkt projektrapport.

Här har ni fått i uppdrag av klassen att planera en klassresa. Resan ska vara i tre dagar. Några pengar är inte anslagna för resan och föräldrabidrag är inte tillåtet. Kostnaderna ska eleverna själva tjäna till. Gör en projektplan som också visar hur finansieringen ska gå till.

ArbetsbokTK1.indd 10

2011-05-31 11.55


TEKNIK !

Projektet går ut på att göra en plan för hur en skolturnering i t.ex. fotboll eller basket ska kunna genomföras i skolan. Planen bör omfatta lokaler, anskaffning av domare och annat som ingår i en komplett turnering.

Planera ett studiebesök på något verkstads- eller industriföretag på hemorten. Planen bör innefatta motiv varför ni vill göra studiebesöket, samt hur ni skaffar tillräcklig förhandskunskap om företaget för att kunna ställa ett antal specifika frågor under studiebesöket.

Kartlägg produktionsföretagen på din hemort utifrån vilka råvaror de använder i sin produktion. Gör en plan för hur kartläggningen ska ske och hur du ska skaffa dig den nödvändiga informationen.

Projektet går ut på att ta fram ett informationsmaterial som vägledning för dig och dina kompisar när ni ska välja fortsatt utbildning. Kartlägg de olika utbildningsvägarna inom teknikområdet, vilka kunskapskrav som ställs och vilka typer av arbeten de leder till.

Kvinnor är underrepresenterade i traditionella tekniska yrken. Projektets syfte är att kartlägga hur könsfördelningen ser ut inom teknik och naturvetenskap, samt troliga orsaker till snedfördelningen. Projektgruppen ska också ge något förslag till åtgärder inom utbildningen som leder till jämnare könsfördelning.

Projektet går ut på att skriva en artikel om en för människan och samhället betydelsefull teknisk uppfinning, t.ex. bilen, symaskinen, datorn. Projektplanen ska omfatta faktainsamling, vilka områden (t.ex. historia, samhällsbetydelse, teknikfakta) som ska belysas i artikeln.

I en stor undersökning av hur tekniker och ingenjörer presenteras i media kom en forskare fram till att medias bild är en vrångbild som inte är speciellt smickrande. Din uppgift är att planera en kampanj som lyfter fram ingenjören som kreativ problemlösare och skriva en pressrelease att skicka till alla dagstidningar. Budgeten för projektet är 1 miljon kronor.

ArbetsbokTK1.indd 11

2011-05-31 11.55


TEKNIK !

Vad behövs egentligen i ett hem? Gör en inventering av vad du själv har hemma och dela in sakerna i tre kategorier: nödvändiga, önskvärda och onödiga. Gör en projektrapport som blir en vägledning för den som ska skaffa sig sitt första egna hem. Välj själv om det är fråga om ett hushåll för en eller två personer.

Projektets syfte är att ta reda på vad olika bilar kostar per mil. Undersök dels en ny bil, dels en som är 5 år gammal och dels en 10 år gammal bil. Utgå från att nybilen kostar 250 000 kr i inköp och att värdeminskningen är 10 % per år. Räkna med att service- och reparationskostnaden är 5000 kr/år fram till 5 års ålder. Summan fördubblas fram till 10 års ålder. Skaffa uppgifter om övriga kostnader (skatt, försäkring, bensinförbrukning).

Parallellt med att du läser in kursen ska du alltså tillsammans med några kompisar i klassen genomföra ett ”riktigt” teknikutvecklingsprojekt. Beroende på vilken typ av projekt du valt blir du kanske inte helt klar innan kursen är slut och därför måste du samråda med din lärare hur exempelvis projektrapporteringen ska genomföras. Först gäller det att välja lämpligt projekt, ett projekt där ni skapar någon helt ny produkt eller utvecklar en redan befintlig. Vad ni ska utveckla avgör ni själva. Målet är att ni ska få fram en fungerande prototyp, men beroende på vad ni väljer är det kanske inte möjligt. Ni får kanske nöja er med att få fram en modell som visar hur ni tänkt er lösningen. Det är dock viktigt att ni har ett mål för arbetet och när ni valt projekt sätter ni upp målet i samråd med er lärare.

Utöver de metoder som beskrivs på sidorna 12–15 i faktaboken kommer här några tips på hur man kan hitta idéer till utvecklingsprojekt. Grundtanken är att man arbetar systematiskt: UÊ Gå igenom kataloger. Clas Ohlson, BILTEMA, Ikea m fl har kataloger att studera. Här kan man få idéer till produktförbättringar. UÊ Välj ett område som innehåller mycket prylar, t.ex. hemmets köksutrustning. Skriv upp alla prylar som du vet finns i ett kök och se om det finns någon som du tycker inte fungerar speciellt bra, utan behöver utvecklas. UÊ Sök inom ditt intresseområde. Gå systematiskt igenom alla prylar som du känner till inom ett område som du är intresserad av. UÊ Sök inom temaområde. Välj ut ett tema, exempelvis resor.

ArbetsbokTK1.indd 12

2011-05-31 11.55


AR BETSH ÄFTE Teknik 1 är framtagen för gymnasieskolans kurs med samma namn

Författare till Teknik 1 är Johnny Frid med mångårig erfarenhet som läromedelsproducent och lärare.

Gy11 Johnny Frid

Teknik1ABomslag.indd 1

2011-08-22 12.57

9789140674135  

Johnny Frid Gy11 INNEHÅLL