9789198125047

Page 1

7:e

Webbredaktörens skrivhandbok

upplagan

Klarspråk på nätet

Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson





















Webbredaktörens skrivhandbok är en praktisk handbok för dig som arbetar med texter, mikrocopy och form för webb, surfplattor och mobiltelefoner. Författarna tar ett språkligt grepp på användbarhet och visar hur språket samspelar med andra element på sidan. Boken ger dig vägledning och konkreta tips och råd för alla delar av textproduktionen, i utvecklingsfasen såväl som i förvaltningsfasen. Den tar fasta på olika webbredaktörers arbetsvardag – vissa skriver texter från början, andra redigerar andras texter. Oavsett hur du arbetar får du mycket användning av innehållet i boken.   Den här sjunde och omarbetade upplagan har anpassats efter den ständigt pågående tekniska utvecklingen och det ständigt föränderliga beteendet hos webbanvändarna. Vi har vävt in nya begrepp och nya företeelser och ökat vårt fokus på mobil. Webbredaktörens skrivhandbok kan användas som handbok eller kurslitteratur på skrivkurser för webbcopy, UX-skribenter, webbredaktörer, webbansvariga och webbdesigner. Det finns gott om exempel och tips – allt från prov på hur du kan strukturera dina texter till tips för hur du åstadkommer ett hårt mellanslag på webben. Karin Guldbrand är UX-skribent och användbarhetsexpert med lång erfarenhet av pedagogiska texter och användarstöd. Hon arbetar med utveckling och förvaltning av digitala tjänster på SEB. Helena Englund Hjalmarsson är språkkonsult och användbarhetsexpert. Hon har arbetat som skribent och språkvårdare, och håller kurser och föredrag i att skriva för webb.

ISBN 978-91-981250-4-7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.