9789197900850

Page 1


INNEHÅLL Inledning

7

AVELSKATT?

8

Kattklubbar och rasringar

8

Katter behöver inte ha avkomma

9

Avelskatt/Utställningskatt

9

GRUNDLÄGGANDE AVELSKUNSKAP

13

Avelspopulationen

13

Effektiv avel

13

Olika principer för att välja avelshane

15

Begränsning av hankatt

19

Selektering av egenskaper

19

Samarbete kring en egenskap

21

Defektbekämpning

22

Exempel på avelssamarbete mot en defekt

24

Inavel

26

Inavelsgrad

27

Inavelsdepression

28

Uppbyggnad av en ras

28

GENETIK

30

Genetisk karta

30

Celler, kromosomer

32

Gener

34

Könet

35

Färger

36

Rött ärvs könsbundet

36

Dilution

41

2


Choklad

44

Silver

44

Helvit katt

45

Extension

47

Sunshine

47

Mönster

48

Agouti eller solid

49

Mönstertyp

51

Burma- och siamesfärger

52

Vidbandsanlaget

53

Vitfläck

53

Pälslängd

56

Rex/lockighet

57

Glittergen

57

Polygener

60

Ofullständig penetrans och variabel expressivitet

60

Genetiska defekter

60

Raser som bygger på defekter

61

Andra defekter

63

FORTPLANTNING OCH PARNING

72

Hankatten

72

Honkatten

73

Löpning

74

Skendräktighet

75

Undvikande av dräktighet

75

Kastrering

76

3


Livmoderinflammation

78

Eventuella tester före parning

79

Blodgrupper

79

Tecken på en frisk katt

84

Försäkring

84

Parningsålder

85

Parning

87

Två fäder?

88

Parningsöverenskommelse

89

Att ha avelshane

92

DRÄKTIGHET OCH FÖRLOSSNING

94

Dräktigheten

94

Den dräktiga honkatten

95

Katten blir inte dräktig

98

Kattungebo

99

Förlossningstecken

101

Öppningsstadiet

101

Utdrivningsstadiet

102

Efterbördsstadiet

104

Vad ska man ha till hands?

104

Att hjälpa till

105

Livlös unge

108

När ska man kontakta veterinär?

108

Efter förlossningen

110

Kejsarsnittad hona

111

Döda ungar

112

4


Mjölkstockning och eklampsi

112

UPPFÖDNING AV KATTUNGAR

114

Allra första tiden

114

Uppfödning av kull

115

Uppfödning av ensam kattunge

117

Kattlekar

118

Kattungemat

119

Vad gör man om någon är lös i magen?

121

Föda upp ungar om inte mamman finns

122

Uppfostran

123

Farligheter

126

REGISTRERA OCH SÄLJA KATTUNGAR

130

Behålla en unge

130

Sälja kattungar

130

Säljetik

131

Lagar och köpeavtal

132

Ekonomi

135

Registrera ungar

137

Läsa stamtavlor

137

Stamnamn

139

Hur döper man ungarna?

139

Export/import av katt

140

REGISTER

141

5


katter har troligen något de är bäst på eller i alla fall bättre än genomsnittet i rasen. En toppkatt är inte bäst på samtliga egenskaper. Det finns ett fackuttryck inom avelsplanering som heter effektiv popula­ tionsstorlek. Formeln är: 1 Ne

=

1 4Nm

+

1 4Nf

Ne = Effektivt antal djur, Nm = Antalet hanar, Nf = Antalet honor. Sätter vi in värden i formeln får vi följande tabell. Antalet hankatter 1 2 5 10 20

Antalet honkatter 5 10 3,3 3,6 5,7 6,7 10,0 13,3 13,3 20,0 16 26,7

20 3,8 7,3 16,0 26,7 40

50 3,9 7,7 18,2 33,3 57,1

oändligt 4 8 20 40 80

Aveln är effektivast, det vill säga det är störst chans att få med så många anlag som möjligt till nästa generation, då antalet hanar i avel är lika med antalet honor. Normalt används fler honor än hanar i avel eftersom det är svårare att hålla en okastrerad hane. Lägg märke till att en avel på två hanar och två honor ger samma värde för effektivt antal avelsdjur som avel på en hane och ett oändligt antal honor. Reducering av antalet hanar medför en dramatisk effekt. Det är något att tänka på när alla honkattsägare ska para sin katt men hanen på modet – avelsmatadoren! I de fallen tar vare sig hankattsägaren eller honkattsägarna ansvar för rasen.

Samma hane kan få utseende­ mässigt olika ungar med olika honor.

14


Antal hanar 16 18 20 23 25 28 30

Antal honor 240 90 60 44 38 33 30

Effektiva djurantalet 60 60 60 60,4 60,3 60,6 60

Att bara använda ett fåtal hanar i aveln fast det finns fler okastrerade hanar gör att rasen hamnar i samma riskläge som en mycket liten ras. För en liten ras gäller det att öka antalet hanar innan man selekterar på utseendemässiga egenskaper. I detta fallet är det enklare – använd betydligt fler hanar i avel av de befintliga okastrerade. Varje rasring bör ta fram statistik över hur många okastrerade hanar som finns (avelshaneregistret) och hur många av dessa hanar som används under ett år. Det är nog på flera håll som dessa siffror manar till eftertanke – att man bör använda fler hanar! Man bör ha minst 20 hanar i avel per år i en ras. Har man inte detta bör det första målet vara att öka antalet hanar i avel. Alla unghanar som inte har en defekt eller temperamentsproblem bör övervägas att användas i avel minst en gång före kastrering. Man får vänta med att selektera på utseendemässiga egenskaper. Detta ger naturligtvis långsammare framsteg, men ger rasen utvecklingsmöjligheter. Vi bör ha ett värde på minst 60–70 för det effektiva djurantalet, något som vi får med minst 20 hanar och minst 60 honor i avel under ett år. Med 25 hanar behöver vi endast 38 honor för att nå samma värde. Man kan se att det ger snabb effekt att öka antalet hanar. Värdet på 60 är också ett absolut minimum för en någorlunda sund avel. Det är önskvärt att ha ett högre målvärde, gärna 100.

OLIKA PRINCIPER FÖR ATT VÄLJA AVELSHANE Vid parningsval gäller det att bevara honans positiva egenskaper. Genom att välja hane på ett lämpligt sätt kan man även förbättra hennes mindre bra egenskaper.

15


Neva masquerade med ungar

40


DILUTION D – för dilution Pigmentkornen kan vara normalt placerade och ge intensiv färg (fullfärg) eller klumpa ihop sig och ge utspädd färg (dilution). Anlaget för dilution är recessivt. Den intensiva färgen (DD, Dd) är dominant över den diluterade (dd). Dilutionsanlaget dd fungerar lika bra på svart pigment som på rött pigment. Dilutionsanlaget i dubbel upplaga ger blå färg på svartpigmenterade katter och creme färg på rödpigmenterade. Det dominanta anlaget skrivs först. Ett bindestreck (-) tillsammans med en dominant (D-), stor bokstav, betyder att man inte vet om katten är homozygot dominant (DD) eller heterozygot dominant (Dd). När man ska göra rutscheman är det enklast att ta ett anlag i taget, det vill säga att göra fyra rutor (2x2) i ett korsningsschema. Visserligen får man då inte fram sannolikhetsprocenten för vissa färgkombinationer, men det gör inte så mycket när ändå slumpen spelar in. Det visar i alla fall vilka färgvarianter som är möjliga i en viss parningskombination. Vill man ta två anlag samtidigt medför antalet kombinationer att detta korsningsschema blir 16 rutor stort (4x4). Anlag kan bevisas genom föräldrar eller barn. Om en katt har en creme förälder (dd) vet man att katten bär på dilutionsgenen. Om en katt får en blå avkomma (dd) bevisas att den bär på dilution.

Sköldpaddshona med olikfärgade ungar.

41


Turkisk van 96


97Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.