9789189852006

Page 1

Sommar sångboken


Sommarsångboken © 2024 Notfabriken Music Publishing AB Notskrift: NotPoolen/Notfabriken Omslag: Ulf Ekwall Foton: Shutterstock & Adobe Stock Tryckeri: BALTO Print, Litauen 2024 Upplaga 1:1 ISBN 978-91-89852-00-6


Innehåll Att angöra en brygga ..................... 5

I sommarens soliga dagar ............. 57

Barfotavisan ................................. 6

Idas sommarvisa .......................... 58

Bedårande sommarvals .................. 8

Jag tror på sommaren .................. 60

Blå, blå känslor ........................... 10

Jag vet en dejlig rosa .................... 62

Brev från kolonien ........................ 11

Kajsas udde ................................. 63

Båtlåt .......................................... 12

Kostervalsen ............................... 64

Calle Schewens vals ..................... 14

Magaluf ...................................... 66

Dansen på Sunnanö ..................... 18

Maj på Malö ............................... 70

Den blomstertid nu kommer ........ 17

Midsommarblomster ................... 72

Den första gång jag såg dig ........... 20

Midsommarvals .......................... 74

Det var dans bort i vägen ............. 22

Nu grönskar det .......................... 69

Dina färger var blå ....................... 24

När solen färgar juninatten .......... 78

Du gamla du fria ......................... 26

När vi gräver guld i USA ............. 76

En glad calypso om våren ............ 28

Oh boy ........................................ 82

En kväll i juni ............................. 30

Oh vilken härlig dag .................... 79

En midsommarnattsdröm ............ 32

Om maskros och tjärdoft ............. 84

Fjäriln vingad .............................. 36

Om sommaren ............................ 86

Flickan i trädet ............................ 35

Om sommaren sköna ................... 90

Flickorna i Småland ..................... 38

På festplatsen .............................. 92

Glädjens blomster ....................... 39

Råd till dej och mej ..................... 94

Guld och gröna skogar ................. 40

Sakta vi gå genom stan ................. 96

Gôtt å leva ................................... 44

Semester ..................................... 98

Gå i solen .................................... 43

Sjösala vals ................................ 100

Gå & fiska ................................... 46

Små lätta moln ............................ 89

Husvagn ..................................... 49

Sol, vind och vatten ................... 102

Här är den sköna sommar ............ 52

Solen glimmar ........................... 104

Högsommarnattsvisa ................... 54

Sommaren är kort ...................... 106

I denna ljuva sommartid .............. 56

Sommarkort .............................. 108


Sommarlängtan .......................... 110 Sommar’n som aldrig säger nej .... 112 Sommarnatt ............................... 114 Sommarpsalm ............................ 116 Sommarsången ........................... 117 Sommartider .............................. 118 Stockholm i mitt hjärta .............. 120 Stockholmsmelodi ...................... 122 Strövtåg i hembygden ................. 124 Studentsång .............................. 126 Summer is a-coming in ............... 127 Sverige ....................................... 128 Så länge skutan kan gå ............... 130 Så skimrande var aldrig havet ...... 132 Ta mej till havet ......................... 134 Till Stockholms skärgård ........... 136 Turistens klagan ......................... 138 Ute blåser sommarvind .............. 139 Uti vår hage .............................. 140 Vals om sommaren ..................... 144 Vals på Ängön ............................ 141 Visa i Molom ............................. 146 Visa vid midsommartid ............... 147 Visa vid vindens ängar ................ 148 Ångbåtsblues ............................. 150 Änglamark ................................. 152 Ännu doftar kärlek ..................... 154 Öppna landskap .......................... 156 Överbyvals ................................. 158


5

ATT Att ANGÖRA angöra EN en BRYGGA brygga

text: hans alfredson & tage danielsson • musik: lars färnlöf Text: Hans Alfredson/Tage Danielsson D F m/C

fan man fan

1. O, 2. vet 3. O,

ni hur ni

B7-9/D

Em7/D

bryg nat byg

an kurs bo

gör ge och

en nom be

Bm7/A

sko sval li

F m-5/C

tas split tas

ka ett ka

män tåg, män

C m7-5

C

F m

ni som ni som finns nå

med för gon

sol bå skö

bar ten na

B7+

B7

ni

tys

ta,

ga, ten, ga,

tis sar tis

1 F m9

G m7-5 Gm7

star

som som som

vet fin ha

kad i re

A 9 A13

A7

2 F m9

B7+

Em7

A7+

E/D A7/D D

tryg

som

män

vet

allt

om

vat

hand hamn konst

hål ler ö ver här i

ni

lug

na,

ni

G m7-5 C 7-9

ten!

F m+

Ack,

den

som

kun

de

bras

sa

F m+

F m6

ra

ett

slag,

snö

F m+

kun

man er be

Em7

spänn, våg, den

F m

hur ner ven

F +/A

i de än

som

ka,

Musik: Lars Färnlöf Em

tet lan vet

ga

ni ni att

B7

ak

F m9

an

ter

om

tvärs

märs,

Ack,

den

F m

ra

ett

stag.

F m6

de

en

F m7

slö

ra

en

som

B7+

Em7

A7+

E/D A7/D

D

ra

rätt

en

bryg

ga?

© 1966 Intersong-Förlagen AB, adm av Warner Chappell Music Scandinavia AB Copyright © Tryckt med tillstånd genom Notfabriken Music Publishing AB/Faber Music Ltd.

som

F 7 D.C. al

mar

dag.

NOTFABRIKEN


20

DEN SÅGdig DIG DenFÖRSTA första GÅNG gång JAG jag såg text & musik: birger sjöberg G/D

C

Birger Sjöberg

D7

G

1. Den

G/B

G

förs förs där

gång gång när

ta ta för

jag jag jag

såg såg ser

Am

för blän dri

mid dan van

dan de lig

då som ger

so sva glitt

ens det jag

var gläns ock

bu ju frus

gan bel i

len nen ran

lys i de

mor gen, dar

av från och

de ut al

drog så sång från jag ur

sak him du

D7

D

Em

smög en var den blå klint

böl lil och

ja la med

kär lär klö

som mar dag, som mar skyn vin terns dag

te sin och

i av la

D

klar. skrud. kall,

Och Då nog G/B

mång a sko gens lär kans

hun grö fris

dra na ka

par fåg ful

vid lars la

slag, bryn slag

de lik och

par. ljud. fall.

Och Då Nog

C

te me nig

på så då

D

G

den en er

en te i D/F

A7

do ett gens

G/B

C

al la blom i från sko som mar'ns vin

D7

vin ljöd tyck

det då om

Em

D/A

sto som vå

dig, dig, dig,

A7/E

G

äng kom hör

C

lig len, bädd

och så sig

ne re skön som grö na A7

leks full till kan grå, så ver blad, som

G/B

in ing väx

vid a ter

den, ra; ga

där det med

den. ra. ga,

Den Den att

D7

rit.

snäck an svår att äls kan

stran fle dra

ut ob de

i ser be

san ve ha

Copyright © NOTFABRIKEN


21

G/B

G

förs förs som

ta ta mar

gång gång so

jag jag len

ta dan na

gång de och

jag och som

3 D7

G

ha

ga.

C

dig, dig, ner

det då på

var gläns di

G/D

Am

förs blän rod

såg såg ski

C

G/B

tog grann strå

dig som la

ut ald och

i rig be

G/B

en te na

mar mar lets

dag, skyn drag

1 2 D7

G

han me

den. ra.

G

C

som som an

den så som

2. Den 3. Och

G/B

G/D

D7

G

NOTFABRIKEN


26

Du gamla DU duFRIA fria DU GAMLA,

text: richard dybeck • musik: svensk folkmelodi Text: Richard Dybeck

Trad. Em

G

1. Du 2. Du

gam tro

tys ä

ta, rat

G

A7

häl vet

sar att

la, nar

du ditt

dig, du

G

sol, jag

din him vill le

G

sol, jag

din him vill le

Copyright © NotPoolen AB

du på

A7

fri min

gläd namn

je flög

D

Bm

vä är

nas och

D

G

mel, va,

di jag

a, nen

du från

fjäll forn

hö sto

G

Em7

Asus

A7

ri ö

ka ver

skö jor

te du

A7

land blir

up vad Dsus

äng dö

der i

ga ra

Nord, dar, D

du då D7

na! den.

Em

C

na vill

D

Jag Jag

D

på du D

grö Nor

D

G

G/F

C/E

G/D

Am/C

mel, va,

di jag

na vill

äng dö

der i

grö Nor

D

D7

jord, var.

din Ja,

Em

D/F

na, den!

din Ja,

G

na. den!

NOTFABRIKEN36

FJÄRILN vingad VINGAD Fjäriln carl michael bellman

C. M. Bellman F

C

1. Fjä riln ving

ad

syns

F

Ha

F

dun

sig

B 6

blom

sitt

grö

C

man

sin

C

F

skjul

til

pau

tid

frost

ga

so

Min sta

och

y

lens

vär

ma

2. Haga, i ditt sköte röjes gräsets brodd och gula plan. Stolt i dina rännlar höjes gungande den vita svan. Längst ur skogens glesa kamrar höras täta återskall än från den graniten hamrar, än från yx i björk och tall.

kräk,

i

kärr

och

väckt,

el das

vid

till

C

B 6

ra

i

F

F

lig

och

D

lun.

nyss av

ra,

hög

dim mors

la

C

C

ny

mel lan

C

F

Gm

sy

na

ga

Gm

se

fi

en

F

rens

fläkt.

3. Se, Brunnsvikens små najader höja sina gyllne horn, och de frustande kaskader sprutas över Solna torn. Under skygd av välvda stammar på den väg man städad ser, fålen yvs och hjulet dammar, bonden milt åt Haga ler.

Copyright © NOTFABRIKENFlickorna i Småland

38

Flickorna i Småland

text: karl williams • musik: fridolf lundberg

&

##

c j œ

1. På 2. Och 3. Och

D

œ.

œ œ.

œ œ.

œ œ.

œ œ.

# # Em & œ.

ling - on - rö - da tu - vor och går du ut på vä - gar - ne, vän - der du dig spör - jan - de

på vil lan - de mo du gång - an - de sven, att få den gå - tan löst,

œ œ.

E7

## D & œ.

œ œ.

œ œ.

œ œ.

œ œ.

œ œ

œ

œ.

œ œ.

œ œ

kan frå skall

du se gar du du hö

# # E7 & #œ.

ling månn’ sva -

# # A7 & œ.

œ œ.

œ i

œ œ.

œ

A

œ œ.

œ œ

D

œ œ.

# # A7 & œ.

œ œ

## G . & œ

œ œ.

flic - kor -na

-

lan - de

œ

œ

œ œ.

flic - kor - na

val

œ œ.

Små - land,

-

œ i

det är

som vall - mo- blom

œ

œ

Små - land,

œ œ.

och tral

œ œ

flic - kor - na

U U

œ #œ

œ

œ.

œ œ.

och

lil -

ja och

mon.

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

vil

-

œ.

är

œ œ Det är

o 3 œ œ #œ

D#

pi - on.

Ja, det är

œ

‰ œ œ 3

och su - si - lo. D

Det

œ

från

D

œ œ œ.

lan - de

på var dig

A

œ

r œ

‰.

dan - san - de på tå. bäs - ta flic - kor bo. bäs - ta flic - kor bo:

D

œ œ. -

E7

œ.

su - si - lull

A7

r œ

där och då

och stun - dom två och två, si - lull och su - si - lo si - lull och su - si - lo

œ œ œ.

œ œ.

‰.

si - lull och su - si - lo, att sö - ka dig en vän, mot väs - ter och mot öst,

on - rö - da tu - vor kom - ma i he - la värl den de ra var i värl den de

flic - kor -na

&

œ.

dem, en och en och spör - jer, su - ra vin - dens su

œ œ.

œ œ

# # Gœ .

œ

-

där ja, och

A7

œ.

fu - ru - sko - gen su - sar su går du ut i värl - den för vän - der du dig sör - jan - de

œ

r œ

‰.

œ œ

œ œ.

som gå

œ œ.

lan - de mo. NOTFABRIKEN


Glädjens blomster

39

Glädjens blomster text & musik: trad.

# 3 Em & 4 œ.

œ

œ

F #7

œ œ.

œ.

Gläd - jens bloms - ter

# Em & œ.

œ œ

œ.

Kär - lek själv

# G & œ.

Men

œ œ

där o

# Em & œ œ Hör

du

-

œ

ej,

ju

œ.

van

œ

hur

i

œ

B

#œ œ

F #7

œ.

B

#œ œ

B

œ

för hopp och tro

œ

an - dar

œ

ljuvt

visst

œ œ.

œ

om

œ

œ.

dem

œ

till

Œ

œ. œ œ Em

Œ

œ œ

ditt hjär - tas ro.

œ œ.

blomst - ra Am7

Em

ald - rig gro.

B7

för Em

œ œ œ 

œ

ack

œ.

för - såt - lig är F #m

œ

œ.

jor - dens mull

B7

A7

B

œ œ #

de e - vigt fris - ka.

B7

œ

hjär - tat

B7/E Em

vis - ka?

NOTFABRIKEN


104

Solen SOLENglimmar GLIMMAR carl michael bellman

G

1. So 2. Stå 3. Seg

C

len glim mar let gnist rar, len flad dra,

blank och trind, pi pan tänds, sku tan går,

C

Små Rod Ly

ning om upp ret vri des, ran brum mar,

blå sku böl

vatt Ol Jer

net likt le klår ker tar

vind vänds, slår,

en sitt sin

Am/C

G

ser tan jan

Carl Michael Bellman D7 G

Am/C

G

i gub allt

de fall ben har med våld

D7

na att och

se gö y

gel. ra. ra.

D7

hö soln top

båt i pen

står. skyn. ses.

Ol le gri nar vim pelns

på en han mot fläkt i

G

C

G

Em

Am/C

går, gryn, hes.

skju skall Nu

ter lås nu seg slog klock

tan te och

G

A7

år bryn gles,

ju hjär sträv

D7

D/A

med en ö gon bräck lig,

ka tin ur tin, gub bens pen gol så

gel. ra. ra.

G

Vim peln sträcks, och Un der skar pa Sku tan knar kar,

Kers Kers Tup

spe ö ly

och len an

D7

G

re fö fy

gel. ra. ra.

NOTFABRIKEN126

Studentsång STUDENTSÅNG

text: herman sätherberg • musik: prins gustaf Prins Gustaf C

F

C/G

G

C

li

ga dag!

F

Sjung

om

stu den

tens

lyck

C

Am

C/G

G

C

ung

do mens vår!

D/F

D

G

C

G/D

D7

G

G7

och

den

ljus

nan

de fram

tid

är vår.

Ing

Än

G7

i

ra

sin

nen bo,

dess löf

C

F

de

ten

här

li

C/G

G7

lag

rar

Copyright © NotPoolen AB

C/G

tat

med fris

ga

när

vi

C/G

G

lag

rar

kny

na

oss fröj

das

E7/G

Am

ka

slag,

i

Am/G

C

a

pet

stor

mar än

är

vår vän,

A/G

A /G

tro,

om

C

hop

G

vi

F

G7

D7

där

klap par hjär

C

Låt

ta

för

bund

Am

F

gro,

där

och

G7

i

den lund

de

C

Am

här

li

ga

C

na

gro.

Hur

ra!

NOTFABRIKEN


Summer is a-coming in

127

Summer is a-coming in kanon från 1200-talets england

# & # 68 œ

œ œ J

œ J

# # III & œ

j œ œ

j œ œ

and

j œ œ

blow - eth mead,

# . & # œ

œ.

œ.

Œ.

œ

I

Sum - mer is

cuck

# & # œ

j œ œ

# & # œ

œ J

-

oo!

af - ter calf

mer

# & # œ

Well

? # # .. œ .

Basstämma I

Sing

-

ry

Ew

j œ œ.

Œ.

œ J

œ.

j œ

œ.

œ.

œ

oo,

now

the

œ sing

singst thou

-

œ

spring - eth wood

œ J

œ ‰

j œ œ

j œ œ

loud - ly sing

and

j œ œ

-

e bleat - eth

af

j œ œ

j œ œ

a - new.

-

ter

cuck

j œ œ

j œ œ.

thee nev - er

now!

II

œ.

œ.

œ.

œ

sing

cuck

j œ œ

O cease

-

œ J

too, vert - eth,

oo,

-

low'th

j œ œ

buck,

j œ

lamb,

œ.

Cuck

œ J

œ.

œ.

œ. œ

cuck - oo!

j œ œ

j œ œ

Bul - lock start - eth

cuck - oo;

œ.

j œ œ.

œ

IV

œ

cow.

j œ œ

II

cuck - oo!

j œ œ

cuck

œ œ œ œ J

a - com - ing in,

Grow - eth seed

Sing

œ

oo!

œ

-

oo!

j œ

Œ.

‰ ..

NOTFABRIKEN


Sommarsångboken I den här boken finns noter på alla de finaste sommarsångerna! Boken rymmer åttiofem sånger. Här finns valserna, folkvisorna, popklassikerna, de humoristiska sångerna och de vackraste visorna. Sångerna presenteras med melodi, text och ackord.

ISBN 978-91-89852-00-6

9 789189 852006


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.