__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


KVANT MEDVETANDET EN RESA GENOM VERKLIGHETER PETER SMITH

Översättning: Anna Lytsy


Peter Smith har även skrivit: Hypnoenergetics – The Four Dimensions: An Overview of the New Approach to Hypnotherapy That Is Inspiring People Around the World

© 2018 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Översättning från originalet: Quantum Consciousness: Journey Through Other Realms © 2018 Peter Smith Published by Llewellyn Publications Woodbury, MN 55125 USA www.llewellyn.com Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Den här boken tillhandahåller inte medicinsk rådgivning. Läsare med medicinskaoch/eller a­ ndra hälsorelaterade problem uppmanas att ta kontakt med läkare eller ­andra professionella inom hälso- och sjukvården för rådgivning och/eller behandling. Varken författaren eller förläggaren tar något ansvar för konsekvenser av användandet av någon av de tekniker eller övningar som beskrivs i boken. De åsikter och ståndpunkter som framförs i boken, liksom de slutsatser och synsätt som ligger bakom dem, är författarens egna och överensstämmer inte nödvändigtvis med vare sig förläggarens, översättarens eller faktagranskarens. Översättning: Anna Lytsy Faktagranskare: Sandra Deimer Omslagsdesign: Art Industry Inlaga: Lilla blå tornet Tryck: Scandbook AB, Falun, 2018 ISBN: 9789188633279


Till Melina … som står vid min sida, hand i hand med mig, på den punkt där våra personliga universum förenas och våra själar sammansmälter.


Innehåll Förord av Jane Jacobs  9 Förord  13 Inledning  17 Kapitel 1:  Vad kvantfysiken talar om för oss   29 Kapitel 2:  Vågor av visdom från frontlinjen   43 Kapitel 3:  Kvantmedvetandet uppenbarar sig   71 Kapitel 4:  Resan genom ditt personliga universum   91 Kapitel 5:  Det lagrade medvetandets verklighet   99 Kapitel 6:  Det alternativa medvetandets verklighet   107 Kapitel 7:  Det parallella medvetandets verklighet   129 Kapitel 8:  Det interdimensionella medvetandets verklighet   145 Kapitel 9:  Det eviga medvetandets verklighet   159 Kapitel 10:  Kvantmedvetandeupplevelsen  165 Kapitel 11:  Om att förändra förhållandena på planeten Jorden   185 Kapitel 12:  Den förnyade planeten    201 Slutsats: Det nya medvetandet   209 Vill du veta mer?  219 Litteratur  221 Tack  225 Om författaren  227 Att skriva till författaren  229


FÖRORD Vi människor behöver använda oss av två olika världar för att kunna förstå vår plats i universum: vetenskapsvärlden och den andliga världen, vilka står för varsin version av ”sanning”. I århundraden har de här två världarna hållits åtskilda genom olika slags filosofiska, logiska och även fördomsfulla sätt att se på saker och ting, men just nu pågår en sorts revolution, där de här motsatta världarna eller landskapen har börjat sammansmälta. Naturvetenskapen började förändras för ungefär hundra år sedan i och med upptäckten av kvantfysik (som i början, och ibland fortfarande, kallas kvantmekanik). Plötsligt blev de minsta beståndsdelar som vetenskapen dittills förhållit sig till ännu mindre, och vi började förstå att på den subatomära nivån fungerade de klassiska naturlagarna som Newton formulerat inte alls, fast de ditintills hade gjort jobbet med att förklara världen i flera hundra år. Långsamt upptäckte vi att vi alla är en del av den väv som utgör universum, och att vår vänstra lilltå består av precis samma byggmaterial som vilken planet som helst. Vi upptäckte att vi till syvende och sist hänger samman allihop, genom en hänförande energistruktur, möjligen bestående av små vib­ rerande strängar, som bygger upp den verklighet vi uppfattar. Vi för13


stod att det finns ytterligare dimensioner, alternativa verkligheter, parallella universum och att allt detta, kanske, började med en jättesmäll, en big bang. Men den största överraskningen för vetenskaps­ världen var att allt det här faktiskt verkar kunna beläggas genom matematiska beräkningar eller experiment. De här två grundförutsätt­ningarna för trovärdighet: gamla (och en del nya) matematiska formler samt reproducerbara experiment, genomförda under noggrant kontrollerade omständigheter, visade tydligt att vår gamla syn på verkligheten var felaktig. Parallellt med att allt det här pågick utforskade en annan grupp människor utanför vetenskapsvärlden medvetandet på många olika sätt. De här medvetandepionjärerna gjorde sina egna experiment och hade fullt upp med att undersöka och bekräfta sådant som minnen av tidigare liv (vilket ibland skedde under hypnos, och ibland inte), näradödenupplevelser, utomkroppsliga resor och upplevelser av verkligheten mellan olika inkarnationer. De erfarenheter som gjordes i sådana här utvidgade medvetandetillstånd visade att medvetandet inte behöver en kropp för att överleva, och att det kan både lämna kroppen tillfälligt för att sedan återvända, liksom minnas ut-ur-kroppenupplevelser medan det fortfarande befinner sig i den. De lärosatser som tillhandahålls genom traditionella religioner visade sig plötsligt bara vara användbara fram till en viss punkt. När den var passerad tog törsten efter egna erfarenheter över, och människor började utforska saker och ting på egen hand. Kvantfysikerna talar om för oss att vi består av energi, av subatomära partiklar, och att hela universum är vår hemvist. De som utforskat medvetandet talar om för oss att vi består av ener­ gi som ständigt förändras, och som är oberoende av tid och rum. Båda har rätt: vi består av kvantmedvetande. Vi är en ingång till en dynamisk och ständigt föränderlig universell 14


resa. Eller med ­­andra ord: vi är en mänsklig portal till själva den kosmiska väven, som väntar på att öppnas. Syftet med den här boken är att hjälpa människor att minnas: att minnas att vi alla är en del av skapelsen och en del av en större energi. Liksom att allt som krävs för att förändra ett liv är att man minns det här genom personlig erfarenhet. Boken består av en blandning av tankar, av nya idéer och koncept, av vad ­­andra som utforskat medvetandet kommit fram till och av resultat av de kliniska fallstudier som har gjorts inom nätverket av kvantmedvetande-handledare. I slutänden är vår intention att tillföra nya tankar till den här hårt pressade planeten. Att förflytta oss alla från en värld av osäkerhet till en värld av möjligheter. Att skapa en ny framtid utifrån ett fram­ växande perspektiv som innebär ett uppvaknande för mänskligheten. Att sammanföra kvantverkligheten med erfarenheterna av utvidgade medvetandetillstånd. Välkommen till kvantmedvetandet.

15


INLEDNING Det finns en arketypisk berättelse som heter Hjältens resa. Mytologiprofessorn Joseph Campbell ägnade sitt liv åt att studera innehållet i myter från hela världen, och framhöll just hjälteberättelsen, som återfinns i såväl litteratur och film som i muntligt berättande från hela världen. Hjälteberättelsen kan också användas som inspirationskälla för alla som vill styra sitt eget livs resa, nå sin fulla potential och komma i mål. Sammanfattningsvis består hjälteresan av tre delar: att huvudpersonen ger sig av från sin välkända miljö på grund av att hon eller han får någon sorts kallelse, att personen tar sig fram i den nya okända tillvaron, som är full av äventyr och utmaningar samt återvänder hem, förändrad. Min egen livsresa är ingen hjälteresa, eftersom jag har misslyckats med att leverera den tredje och sista delen. Jag har nämligen aldrig återvänt hem. Jag har gett mig av, och jag har hittat en värld full av äventyr – och jag har bestämt mig för att stanna i den. Jag har i min yrkesutövning under ett antal år erbjudit mina klienter en upplevelse som kallas life review (livsåterblick). Den går ut på att vi upprättar ett transtillstånd i en kärleksfull, stödjande och läkande miljö, varifrån vi reser till framtiden, ända till slutet av klien-

17


tens liv. När vi befinner oss i det framtida, kloka tillståndet ser vi tillbaka på det aktuella livet, som om det hade fortsatt på samma sätt som det dittills levts, och klienten får reflektera över frågor som ”Uppnådde jag det som jag kom hit för att göra?” och ”Vad har varit mina största bedrifter och vad ångrar jag mest?”. Syftet med upplevelsen är att man ska få syn på sina pregrets (det man ångrar, innan man har faktisk anledning att göra det). Eller med ­­andra ord att förstå från ett högre perspektiv vad det var som inte gick som det var tänkt. Väl tillbaka till här och nu, är det möjligt att göra de förändringar som krävs för att man ska känna inspiration och våga gå framåt i livet utifrån nya intentioner. Min syn på den här sortens livsåterblickar förändrades dock när jag gjorde den häpnadsväckande upptäckten att tid och rum inte är vad vi hittills trott. Under en livsåterblick kan det förvisso vara så att man får en glimt av en verklig framtid genom att överskrida tid och rum, vilket möjliggörs av det utvidgade medvetandetillstånd man befinner sig i. Och när så sker är det faktiskt möjligt för oss att skapa en alternativ verklighet genom att på ett medvetet och livsomvälvande sätt förändra den linjära tidslinje vi befinner oss i här. Det vi då gör är inget mindre än att förflytta oss till den verklighet vi föredrar, för att leva det slags liv vi vill leva. Det sätt på vilket jag först förstod allt det här vilade på en newtonsk världsbild. Min nya hållning däremot, vilar på en förståelse av världen utifrån kvantfysik. Vilken av dem föredrar du? Mänskligheten står inför ett avgörande vägval. Ska vi fortsätta tro på orsak och verkan och blunda för de senaste rönen inom kvantfysik som talar om för oss att vi är skapare av vår egen verklighet? Eller har vi modet att ge oss ut på en gemensam hjälteresa, genom att utvidga våra medvetandeterritorier? Har tiden kommit för oss att inse det som uråldriga skrifter, schamaner och medvetanderörelsen har försökt få 18


oss att förstå hela tiden, nämligen att vi skapar vårt eget öde, att det är vi själva som formar verkligheten? Vi består av möjligheter, inte av något bestämt. Sett ur kvant­ perspektiv är vi en samling subatomära partiklar i ständig förändring, utifrån intentionerna i vårt eget medvetande. I filmen Matrix ger en av karaktärerna, Morpheus, huvudpersonen Neo ett val: han kan svälja det blå pillret och förbli i salig okunnighet om att den verklighet han upplever är en simulering, eller så kan han ta det röda pillret och få kunskap om världen. Den här boken vänder sig till människor som vill ta det röda pillret. Den tar upp en del grundkunskap om kvantfysik, som kan användas som en språngbräda till utvidgad medvetenhet, till ett tillstånd där medvetandet är befriat från intellektet och ­­andra begränsningar som hör ihop med de mänskliga villkoren. Det du kan lära dig av boken är att din egen multidimensionella storhet är närmare än du tror. Genom ­­andra människors vittnesmål om hur deras liv förändrats, kan du komma till insikt om att även din egen storslagenhet finns inom räckhåll. Vi kan allihop få tillgång till guidning inifrån vårt eget djup, om vi bara stannar upp och lyssnar. Kanske kan man kalla den röst som då talar inom oss för ”själ”. Den fungerar hur som helst som en liten GPS som hela tiden finns med oss på resan och informerar oss om när det börjar bli dags att svänga (i dessa tider tror jag dock att bokstaven ”G” i GPS står för galaktisk snarare än global). Den här GPS:en startar i alla fall varje gång vi kommer till ett väg­ skäl, och hjälper oss att välja det alternativ som framstår som modigast – eller inte. Ibland är det bara möjligt att urskilja det där modet i efterhand, och inte sällan bara när någon gör sig omaket att göra oss uppmärksamma på det. Du stannar upp, och kanske får du då en insikt om att den händelse du just kom att tänka på innehöll ett sådant 19


obemärkt, modigt val, som du en gång gjorde. Emellanåt har alla vi människor sådana ögonblick, och våra liv blir precis så fulla av, eller tomma på, dessa händelser som vi väljer att de ska bli. Jag rekommenderar dig dock att ta alla chanser du kan att söka dig till dessa tillfällen, eftersom de är så starkt kopplade till äventyr och också till den grad av tillfredsställelse du kan få uppleva på just din hjälteresa genom livet.

Lite bakgrund Min födelse var inget annat än en tämligen ordinär händelse som inträffade strax väster om Sydney i Australien år 1964. Mina föräldrar tillhörde den hårt arbetande medelklassen och jag var yngst av tre barn. Min barndom var trygg, full av både kärlek och starka, traditionella värderingar, så jag fick en stabil start i livet. Min inre sökare lät dock inte vänta på sig, vilket ledde till att jag började läsa böcker för att fylla det tomrum inom mig som var konsekvensen av ett sinne som sökte svar och ständigt letade efter något slags högre sanning. Jag läste böcker om så kallade paranormala fenomen, UFO:s, Bigfoot och liknande, som jag vägde upp med äventyrshistorier som gav mig hopp och inspiration, i det att de på något sätt återspeglade att det fanns stora och okända aspekter av livet kvar att upptäcka. En av mina första erfarenheter av ett utvidgat medvetandetillstånd inträffade när jag fick en ut-ur-kroppenupplevelse i tidiga tonåren. Jag vaknade av att jag flöt omkring ovanför vårt hus och reflekterade över hur konstigt det var att se trädgården från den synvinkeln. Jag kommer ihåg att jag la märke till att takrännorna var fulla av löv som behövde plockas bort, och att jag tänkte att vår trampolin verkligen såg väldigt liten ut. I nästa ögonblick befann jag mig i min kropp igen, som låg i min säng, och trampolinen hade blivit normalstor och jag 20


behövde inte bry mig om eventuella löv i hängrännorna. Ungefär vid den här tiden började också det jag dittills uppfattat som lysande pärlor i min traditionella, kristna uppfostran förlora sin glans. Den kristendom jag mött innehöll förvisso fantastiska löften om kärlek, frid och förlåtelse, men mycket annat föreföll ovisst. En sak jag uppfattade som ologisk var att om det nu var så att vi hade en odödlig själ som levde i evighet, hur kom det sig då att den bara steg ner på jorden en enda gång, i ungefär 80 år? En så kort tid måste ju bara vara som ett ögonblick för något som var odödligt. Min lärare i söndagsskolan sa åt mig att läsa Bibeln för att hitta svar på mina frågor, vilket inte fungerade, så jag läste science fiction i stället. Jag har alltid varit känslig för andras ­­ energier och har kunnat känna in ­­andras känslor, vilket blev till stor hjälp långt senare när jag började arbeta som terapeut. Jag har också märkt att jag ibland kan rena mitt eget energifält när så behövs genom att skriva poesi – jag kan uppnå ett slags katharsis genom att formulera djupa reflektioner i skrift. Vid 35 års ålder var jag mitt uppe i att göra karriär inom bankväsendet, och det var då mitt liv började förändras. En sak jag minns från den perioden är att någon visade mig ett gammalt fotografi av en släkting som var lika gammal på bilden, som jag var när jag fick se den. Till min stora förvåning såg mannen på bilden och jag exakt likadana ut. Jag hade förhållit mig öppen till tanken på reinkarnation genom livet, men jag behövde någon sorts egen erfarenhet för att kunna tro på det fullt ut. Händelsen med fotografiet ledde till att jag sökte upp en hypnoterapeut som arbetade med tidigare liv, och i och med det hade jag påbörjat min resa mot en djupare förståelse av mig själv. Så jag blev en av de där splittrade varelserna – företagsledare på dagarna och andlig sökare efter kontorstid. Förändringarna började 21


gå fortare. Jag hoppade av den MBA-vidareutbildning i företagsekonomi som banken jag arbetade för stod för. Då hade jag redan hunnit fuska en del med reiki och en del andra ­­ healingmetoder, men började nu i stället studera hypnoterapi. Jag var fascinerad av det slags energi vi är, som manifesterar sig i mänsklig form, och upptäckte att mycket av det jag hade fått höra om detta var antingen ofullständigt eller helt felaktigt. Företaget jag arbetade för höll på med en massa intressant förändringsarbete, och jag anmälde mitt intresse för att vara med och leda det. Än en gång var jag ute efter personliga erfarenheter, som kunde ta mig vidare på förändringens väg. En minnesvärd händelse från den här tiden är när jag en gång deltog i en kraftfull övning där jag, iförd ögonbindel, skulle hitta en person på ett fält som var lika stort som en fotbollsplan, genom att på ett medvetet sätt fokusera på hennes energifält, vilket innebar att jag gick förbi oräkneliga andra ­­ människor, och rakt in i hennes famn. Det hade inte varit möjligt om det inte var något som pågick. Mitt sökande intensifierades ytterligare. När jag fyllde 40 hade jag lämnat affärsvärlden helt. Jag hade hållit mig kvar precis tillräckligt länge för att hinna tillgodogöra mig en del djupare kunskaper från bankväsendet. Företaget som jag hade arbetat för under 23 år hade ändå förhållit sig till och undersökt medvetandet på några olika sätt. De kommande åren utforskade jag Richard Barretts Seven Levels of Consciousness-modell, David Hawkins Map of Consciousness (som bygger på tillämpad kinesiologi) och Don Becks och Christopher Cowans Spiral Dynamics (som också är titeln på en bok av samma upphovsmän). Samtliga utgör utvecklingsmodeller för det mänskliga medvetandet och visar på mänsklighetens fulla potential, och på hur vi kan expandera genom att dra åt samma håll. Jag började arbeta kliniskt som hypnoterapeut samtidigt som jag startade en konsultfirma och jobbade med att hjälpa både individer 22


1

VAD KVANTFYSIKEN TALAR OM FÖR OSS Jag vill börja med att säga att jag, hur man än vänder och vrider på det, inte ens är i närheten av att vara någon kvantfysiker. Däremot har jag tagit del av så mycket av så många som vet vad de pratar om, att jag blivit ”kvantfanatiker”. Och nu, till slut, håller allas vår sanna, obegränsade, mänskliga potential på att uppenbaras för vetenskapen, genom alla de här småskaliga experimenten, den teoretiska fysiken och till och med genom matematisk validering. Jag ser kvantfysik som möjligheternas vetenskap. Mitt kompetensområde är utvidgade medvetandetillstånd, och genom alla år som jag har arbetat kliniskt med detta har jag hjälpt människor att uppleva och erfara sådant som gjort att de kunnat förändra sina liv genom att släppa taget om långlivade trosföreställningar och lösgöra sig från sina omedvetna energifält. En del av dem har också fått förstahandsupplevelser av att de är andliga varelser som är med om mänskliga erfarenheter. På senare tid, efter att vi skapade och började sprida det vi kallar 29


kvantmedvetandeupplevelsen, har vi jobbat både med kvantpotentia­ ler och expanderade tillstånd. Eftersom jag alltid vill förstå saker genom egna erfarenheter behövde jag sådana även vad gäller detta. Som den person jag är, som hela tiden befinner mig på gränsen till vad som är allmänt accepterat, är jag övertygad om vikten av förstahandsupplevelser av vad som faktiskt är möjligt att skapa, så att den erfarenheten de facto blir till verklighet. Och den jordiska eller mänskliga aspekten av oss måste ju lita på och arbeta tillsammans med våra expanderade sidor. När jag delar med mig av upptäckter från kvantmedvetandeupplevelsen så kommer jag också att dela med mig av den feedback vi fått från våra klienter. För att våra handledare ska få erbjuda den här typen av sessioner, måste de först ha haft upplevelsen själva, på ett djupt och autentiskt sätt. Först därefter får de arbeta med den med ­­andra. Detta är vår variant av ”ringar på vattnet”, det vill säga av att skapa en våg av medvetandeutveckling åt mänskligheten, medan vi alla närmar oss de nya och överväldigande tänkesätt som behövs för att en förändring ska komma till stånd. Låt oss uppehålla oss ett ögonblick vid när kvantfysiken dök upp, som en förbryllande och uppseendeväckande vetenskap som verkligen förändrade världen. Många människor uppfattar fortfarande verkligheten utifrån klassisk fysik, som har sitt ursprung i Isaac Newtons arbete för flera hundra år sedan. Det han åstadkom var verkligen förbluffande givet den tid han levde i. De rörelselagar han formulerade utgör grunden för den klassiska fysiken som utgår från orsak och verkan och gör att vi förstår himlakropparnas rörelser. När kvantfysiken dök upp för ungefär hundra år sedan var världen redo för ett annat sätt att tänka. Kvantfysikens historia har skrivits många gånger, och i stället för att fortsätta upprepa den kan vi nu bygga vidare på den och ta det hela längre. För dem som ändå vill 30


fördjupa sig i historien kan jag rekommendera sådant som gjorts av fysiker som Brian Greene, Fred Alan Wolf och Stephen Hawking, som alla på ett framgångsrikt sätt lyckats förklara olika aspekter av kvantfysik på ett sätt som kan förstås av gemene man. Filmen What the Bleep Do We Know!? från 2004 var också mycket viktig, i det att den förmedlade kvantfysiken på ett mycket underhållande sätt till allmänheten genom animationer och intervjuer. Som delaktig i den så kallade medvetanderörelsen kan jag se ett antal tecken på att vetenskap och andlighet håller på att närma sig var­­andra nu. Kvantfysiken accepterar att det existerar ­­andra dimensioner, alternativa verkligheter och parallella universum, och att vi allihop kanske har dubbelgångare där ute någonstans. Allt vi behöver göra är att hitta ett sätt att förflytta oss till dem för att ta kontakt. Och det är här detta med utvidgade medvetandetillstånd kommer in i bilden. De senaste rönen om strängteori är att allting, ytterst, består av vibrerande energisträngar som är så mikroskopiskt små att till och med den atomära världen förefaller bestå av enorma enheter. Och även om detta ännu inte har kunnat beläggas genom experiment, eftersom allt som har med det att göra är så oerhört litet, så är teorin matematiskt bekräftad, såvida vi kan acceptera existensen av elva dimensioner. Det förefaller alltså som om vi människor består av samma sak som galaxer, och genom det kan vi lugnt dra slutsatsen att vi är en del av allt som är. Och som en följd av den anmärkningsvärda upptäckten är det helt rimligt att ställa sig frågan huruvida vi skapar vår egen verklighet. Tankens kraft har blivit noggrant dokumenterad under senare år, men har vi verkligen förstått hur långtgående detta är? Vad är det egentligen vi är kapabla att skapa utifrån vår fullkomliga och obegränsade kapacitet? Vad gäller den saken har vi anledning att titta lite närmare på vad det står i en del gamla religiösa och filosofiska texter: 31


Profile for Smakprov Media AB

9789188633279  

9789188633279  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded