9789180070195

Page 1

Erik Thomé

VÄRLDENS MATEMATISKA GRUND Lösningar


/*❧❞❡♥) ♠❛'❡♠❛'✐)❦❛ ❣*✉♥❞ ▲#%♥✐♥❣❛&

❊/✐❦ ❚❤♦♠0 ✶✼ .❡♣-❡♠❜❡/ ✷✵✷✶


✐✐


❉❡♥♥❛ ❜♦❦ ✐♥♥❡❤)❧❧❡H ❢"HG❧❛❣ E✐❧❧ ❧"G♥✐♥❣❛H ❢"H ✉♣♣❣✐❢E❡H♥❛ ✐ ❜♦❦❡♥ /*❧❞❡♥) ♠❛'❡♠❛'✐)❦❛ ❣*✉♥❞✳


➞ ❊H✐❦ ❚❤♦♠J ✷✵✷✶

❡H✐❦✳E❤♦♠❡❅❧❛♥❞G❦H♦♥❛✳G❡ ❋"H❧❛❣✿ ❇♦❉ ✲ ❇♦♦❦G ♦♥ ❉❡♠❛♥❞✱ ❙E♦❝❦❤♦❧♠✱ ❙✈❡H✐❣❡ ❚H②❝❦✿ ❇♦❉ ✲ ❇♦♦❦G ♦♥ ❉❡♠❛♥❞✱ ◆♦H❞❡HGE❡❞E✱ ❚②G❦❧❛♥❞ ■❙❇◆✿ ✾✼✽✲✾✶✲✽✵✵✼✲✵✶✾✲✺✈✐


■♥♥❡❤!❧❧ ✶ ❛❞ ❜❡GE)I ✈-I❧❞❡♥ ❛✈❄

✷ ❑✈❛♥E♠❡❦❛♥✐❦ ✕ ❣I✉♥❞❡I ♦❝❤ ✉♣♣❦♦♠GE

✸ ❘❡❧❛E✐✈✐GE✐G❦ ❦✈❛♥E♠❡❦❛♥✐❦

✸✸

✹ ❑✈❛♥E❢-❧EE❡♦I✐ ✲ ❡♥ G❦✐GG

✺✾

✺ ▲❛❣I❛♥❣❡♠❡❦❛♥✐❦ ✲ ❡EE G✐❞♦G♣)I

✻✺

✻ ❙E❛♥❞❛I❞♠♦❞❡❧❧❡♥G ▲❛❣I❛♥❣❡❞❡♥G✐E❡E

✼✾

✼ ●❛✉❣❡G②♠♠❡EI✐✕ G②♠♠❡EI✐♥ G♦♠ ❜❡GE-♠✲ ♠❡I ❤✉I ♠❛E❡I✐❡♥ ✈-①❡❧✈❡I❦❛I ✾✶ ✽ ❉❡♥ ❡❧❡❦EI♦G✈❛❣❛ ❦I❛❢E❡♥ ♦❝❤ ♣❛I✐E❡EGG②♠✲ ♠❡EI✐ ✕ ❤❛❞❡ ✈✐ ♠-I❦E ♥)❣♦♥ G❦✐❧❧♥❛❞ ♦♠ ✈✐ ✈✐✐


✈✐✐✐

❧❡✈E ✐ ❡♥ G♣❡❣❡❧✈-I❧❞❄

✶✵✶

✾ ❉❡♥ GE❛I❦❛ ❦I❛❢E❡♥ ♦❝❤ ❦✈❛I❦❛I♥❛G ❢)♥❣❡♥✲ G❦❛♣ ✶✶✼ ✶✵ ❋❡②♥♠❛♥❞✐❛❣I❛♠ ♦❝❤ I❡♥♦I♠❡I✐♥❣

✶✷✶

✶✶ ❍✐❣❣G♠❡❦❛♥✐G♠❡♥

✶✸✶

✶✷ ❇❡❤"✈G ❢②G✐❦ ❜♦IE♦♠ GE❛♥❞❛I❞♠♦❞❡❧❧❡♥❄ ✶✹✶ ✶✸ ▼"I❦ ♠❛E❡I✐❛✱ GE♦I❢"I❡♥✐♥❣ ♦❝❤ ❦✈❛♥E❣I❛✈✐✲ E❛E✐♦♥ ✶✹✼


❑❛♣✐.❡❧ ✶ ❛❞ ❜❡/.!0 ✈"0❧❞❡♥ ❛✈❄


❆✈G❧✉E❛♥❞❡ "✈♥✐♥❣✿

❉❡E ❤-H ❣)H ❛EE ❢✉♥❞❡H❛ ♠②❝❦❡E ♣)✱ ♠❡♥ ❡♥ "✈❡HG✐❦E❧✐❣ ❣❡♥♦♠❣)♥❣ ❛✈ ❞❡ ♦❧✐❦❛ ✜❧♦G♦❢❡H♥❛ ❦❛♥ ✈❛H❛✿ ❚❤❛❧❡G ❚❛♥❦❡♥ ❛EE ❛❧❧E -H ✈❛EE❡♥ ✐♥EH♦❞✉❝❡H❛H ❢H)❣❛♥ ♦♠ ❞❡E ✜♥♥G ❡♥ ❣H✉♥❞❧-❣❣❛♥❞❡ ❜❡GE)♥❞G❞❡❧ ✐ ✈-H❧❞❡♥✳ ❙✈❛H❡E -H ❢❡❧✶ ✱ ♠❡♥ ❢H)❣❛♥ ❤❛H ❢♦HEG❛EE G②GG❡❧G-EE❛ ♠-♥G❦❧✐❣❤❡E❡♥ ❢H❛♠ E✐❧❧ ✐❞❛❣✳ ❊❢E❡HG♦♠ ✈❛EE❡♥ ✉♣♣❡♥❜❛H❧✐❣❡♥ ❦❛♥ ✉♣♣EH-❞❛ G♦♠ )♥❣❛✱ ✈-EG❦❛ ♦❝❤ ✐G -H ❞❡E ✐♥E❡ G) ❦♦♥GE✐❣E ❛EE E❛♥❦❡♥ ❦❛♥ ✉♣♣GE) ❛EE ❛❧❧E -H ♦❧✐❦❛ ❢♦H♠❡H ❛✈ ✈❛EE❡♥✳ ❆♥❛①✐♠❡♥❡G R) G❛♠♠❛ ❢H)❣❛ ❦♦♠ ❆♥❛①✐♠❡♥❡G ❢H❛♠ E✐❧❧ ❛EE ❛❧❧E ❜❡✲ GE)H ❛✈ ❧✉❢E✳ EE❡H❧✐❣❛H❡ ❡EE G✈❛H G♦♠ ✈✐ ✐❞❛❣ ✐♥E❡ ✈❡E -H H-EE✱ ❛♥E❛❣❧✐❣❡♥ ✉♣♣❦♦♠♠❡E ❢H)♥ ♦❜G❡H✈❛E✐♦♥❡♥ ❛EE ❧✉❢E ❦❛♥ ❢"HE-E❛G ♦❝❤ ❢"HE✉♥♥❛G✳ ❊♠♣❡❞♦❦❧❡G ❙E❡❣❡E E✐❧❧ ❛EE ❛❧❧E ❜❡GE)H ❛✈ ❞❡ ❢②H❛ ❡❧❡♠❡♥E❡♥ ❥♦H❞✱ ✈❛E✲ E❡♥✱ ❧✉❢E ♦❝❤ ❡❧❞ ✐♥EH♦❞✉❝❡H❛H E❛♥❦❡♥ ❛EE ❞❡E ✐♥E❡ -H ❡♥ ❣H✉♥❞❧-❣❣❛♥❞❡ ❜❡GE)♥❞G❞❡❧ ✉E❛♥ ❡♥ ✉♣♣G-EE♥✐♥❣ ❛✈ ❞❡♠✳ ❍❡H❛❦❧❡✐E♦G ❆EE ❛❧❧E ❢"H-♥❞H❛G -H ♥)❣♦E G♦♠ ❜❧✐H ♠❡H ♦❝❤ ♠❡H ❦❧❛HE ❞❡GE♦ ♠❡H ✈✐ ❧-H ♦GG ♦♠ ✈-H❧❞❡♥✳ ■♥♦♠ ♠♦❞❡H♥ ❦✈❛♥E❢-❧E✲ E❡♦H✐ -H ✐♥E❡ ❡♥G ❡❧❡♠❡♥E❛H♣❛HE✐❦❧❛H♥❛ ♦❢"HGE"H❜❛H❛✱ ✈✐❧❦❡E ❣$6♥❛ ❞❡❧❡♥ ♦♠ ❚❤❛❧❡5 ✐ ❇❡646❛♥❞ ❘✉55❡❧❧5 ,'%❡(❧❛♥❞❡%' ✜❧♦'♦✜ ❢!6 ❡44 ❢!65!❦ ❛44 ✉46❡❞❛ ♦♠ ❞❡4 $♥❞" ❦❛♥ ❧✐❣❣❛ ♥"❣♦4 ✐ ❞❡44❛ 5✈❛6✳ ✶ ▲$5


Tanken bakom boken Världens matematiska grund är att introducera kvantmekanik och partikelfysik genom att använda så mycket som möjligt av gymnasiematematiken (och lite till). Boken innehåller många uppgifter som är avsedda att leda till eftertanke och binda ihop ämnet. Alla är inte helt triviala. I denna volym presenteras därför förslag till lösningar för dessa.

9

789180

070195