Page 1

Linnea Lindquist

En tickande bomb

En bok om skolsegregation


EN TICKANDE BOMB

Linnea Lindquist


© 2020 Linnea Lindquist Illustration: Märta Lindquist, Brånaform Korrekturläsning: Emelie Eliasson Sättning: Åsa Plesner Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 978-91-78519477


EN TICKANDE BOMB

5


INNEHÅLL

En tickande bomb Förord Disposition och källor Förklaring av begrepp

3 9 11 12

Del ett Skolsegregation Inledning Kritik från OECD Skilda världar Skolmaten Språkutveckling Skolsegregation Elevsammansättning Att arbeta i ett särskilt utsatt område

15 17 19 25 31 33 37 41 49

Del två Skolans styrning Inledning Effektiviseringskrav Budget i balans Marknadsstyrning Utbudsansvar

53 55 57 59 63 65


Skolpeng Hög omsättning av elever Vinstuttag Betygsinflation Referenstagning av elever

67 69 71 73 75

Del tre En likvärdig skola är möjlig Sammanfattning En mer likvärdig skola Åtgärder på nationell nivå för en mer likvärdig skola Förslag på organisation för lovskola på lågstadiet Åtgärder på lokal nivå för en mer likvärdig skola Finansiering av förslagen En tickande bomb

77 79 81 85 87 89 95 97

Tack Referenslista

101 102


EN TICKANDE BOMB

9

FÖRORD

Det är få saker som gör mig så upprörd som skolsegregation. Sverige har ett skolsystem som får konsekvensen att en stor andel av eleverna i socioekonomiskt svaga områden misslyckas i skolan. I den här boken förklarar jag hur det kommer sig att det i en kommun kan skilja 70% mellan den skola som har bäst respektive sämst betygsresultat. Sverige har ett extremt skolsystem som inte går att återfinna i något annat land. Före kommunaliseringen och friskolereformen var Sverige ett föregångsland vad gäller likvärdighet men idag slits skolan isär och elever med olika socioekonomisk bakgrund möts i allt lägre utsträckning. När inte elever från olika socioekonomisk bakgrund möts och lär sig fungera tillsammans påverkar det samhället negativt. Jag brukar säga att i min skola träffas elever från hela världen, förutom från Sverige. När jag frågar förespråkare för marknadsstyrningen varför marknadsstyrning av skolan är bra får jag ofta – därför, och – valfrihet är viktigt till svar. Det finns varken studier eller statistik som ger belägg för att marknadsstyrningen är bra för skolan som helhet, de argument för marknadsstyrningen som förs fram i debatten är helt och hållet ideologiska. Jag hoppas att boken bidrar till ökad förståelse för skolsegregationens konsekvenser, hur den har vuxit fram och vad vi behöver vidta för åtgärder för att lösa problemet. Jag har arbetat som rektor de senaste åtta åren och det tog mindre än ett år innan jag började ifrågasätta uppdraget. Att leda en skola i ett särskilt


10

LINNEA LINDQUIST

utsatt område är ur många aspekter ett omöjligt uppdrag. Det spelar väldigt liten roll vad vi gör på våra skolor så länge vi inte löser de strukturella problemen. Det är inte synd om eleverna på våra skolor och det är inte synd om oss som arbetar i särskilt utsatta områden men den vardag vi verkar i är väsensskild från skolorna i socioekonomiskt starka områden. Vi ska givetvis ställa samma krav på våra elever som man gör på skolor i socioekonomiskt starka områden. Ett av problemen vi brottas med är att vi inte har de resurser som krävs för att kompensera för elevernas olika förutsättningar vilket får konsekvensen att eleverna inte får det stöd de behöver för att klara skolan. Om vi anser att skolan är till för eleverna och att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett vilka föräldrar de har eller var de bor måste vi styra skolan på ett annat sätt. Elever ska inte vara lönsamma, de går i skolan för att utbilda sig. Det finns en uppsjö med böcker om skolutveckling men jag anser att det behövs en bok om skolsegregation som utgår från strukturella problem och utifrån en rektors perspektiv. Det är den boken du håller i din hand. Linnea Lindquist Göteborg augusti 2020


Mohammed blir inlåst på ungdomshem vid 14 års ålder. Adam bor trångt och är trött i skolan. När Fatima sitter och tittar på TV skjuter någon in i familjens kök och hon tvingas byta skola. En hög andel av eleverna i särskilt utsatta områden lämnar grundskolan utan fullständiga betyg vaje år. Politiker pratar om hårdare straff och fler poliser medan vi som arbetar i skolan vet att den långsiktiga lösningen är en lyckad skolgång. Vad beror skolsegregationen på, hur tar den sig i uttryck och vad kan vi göra åt den? Om det handlar den här boken.

Linnea Lindquist har de senaste åtta åren varit verksam som rektor i Stockholms och Göteborgs förorter. Frågan om skolans likvärdighet har engagerat henne i ett och ett halvt decennium.

www.bod.se

Profile for Smakprov Media AB

9789178519477  

9789178519477  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded