__MAIN_TEXT__

Page 1

J OS EFI N SC HYGG E

Boken Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna tar avstamp i författarens samlade erfarenheter och aktuell skolforskning. Den blickar både utåt samhället och hur det påverkar vuxenutbildningen och inåt den egna undervisningen. Boken tar upp ämnen som distansundervisning, språket i alla ämnen och hur man sätter konkreta lärandemål och innehåller både praktiska exempel och underlag för vidare diskussion i lärarkollegiet. Med boken vill författaren väcka en diskussion om hur vuxenutbildningen kan bli ännu bättre. Det handlar bland annat om att börja dela goda exempel och lära av varandra. Josefin Schygge är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och filosofi och författare till flera böcker. De senaste tio åren har hon undervisat inom vuxenutbildningen, både inom sfi och på grundläggande och gymnasiala kurser, i klassrum och på distans.

ISBN 978-91-7741-122-2

9

789177 411222

Vuxenutbildning

Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Vuxenutbildningen erbjuder dagligen hundratals kurser i olika studieformer och studietakter och i heterogena elevgrupper. Mitt i detta står vuxläraren som träffar sina elever få timmar i veckan, under en begränsad tidsperiod och samtidigt ska sträva efter hög genomströmning och största möjliga utveckling hos varje elev. Hur skapas en vuxenutbildning där det är möjligt?

J OS EFI N SCHYGG E

Vuxenutbildning Allt du behöver veta för att undervisa vuxna


Vuxenutbildning


J OS EFI N SCHYGG E

Vuxenutbildning Allt du behรถver veta fรถr att undervisa vuxna


© 2019 Författaren och Gothia Fortbildning AB ISBN 978-91-7741-122-2 Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Fortbildning AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Redaktör: Åsa Larsson Omslag och grafisk form: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design Omslagsfoto: Shutterstock Första upplagan, första tryckningen Tryck: Dimograf, Polen 2019 Gothia Fortbildning Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70 info@gothiafortbildning.se www.gothiafortbildning.se


INNEHÅLL INLEDNING...........................................................................9 DEL 1 VUXENUTBILDNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................13 VUXENUTBILDNING – HUR SER DET UT?........................................................... 14 Olika sätt att bedriva vuxenutbildning................................. 14 Upphandling ........................................................................15 Mina personliga erfarenheter av upphandling...................... 17 Det här är specifikt för vuxenutbildning...............................20 Vuxenutbildningens olika roller........................................... 21 Reflektera............................................................................. 32 YTTRE FAKTORER SOM PÅVERKAR VUXENUTBILDNINGEN...................................................33 Vuxenutbildningen som politisk arena .................................33 Digitalisering och globalisering.............................................35 Den kontinuerliga antagningen............................................ 36 Eleven som kund.................................................................. 39 Hur kan Michael Fullans forskning tillämpas inom vuxenutbildningen?..............................................................42 Reflektera............................................................................. 45 DISKUTERA: VAR ÄR VI, VART SKA VI OCH HUR TAR VI OSS DIT? ............................................46 Agera....................................................................................46


DEL 2 VAD KÄNNETECKNAR EN TILLGÄNGLIG VUXENUTBILDNING?......................................................49 BLANDADE LÄRMILJÖER INOM VUXENUTBILDNINGEN.................................................. 50 Detta händer alltid i mitt klassrum...................................... 54 Språkutveckling i blandade lärmiljöer ................................. 57 Stöttning i blandade lärmiljöer ............................................ 61 Digitalisering i vuxenutbildningen ......................................62 Reflektera ............................................................................64 FÖRVÄNTAD PROGRESSION – DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT........................................... 65 Validering och kartläggning.................................................66 Hur kan studieplanen bli ett värdefullt pedagogiskt dokument?...........................................................................67 Motivation...........................................................................69 Att sätta konkreta lärandemål..............................................70 Hur mäter vi kvalitet? .......................................................... 73 Reflektera ............................................................................76 VUXENUTBILDNING PÅ DISTANS................................77 Distansundervisning i praktiken..........................................77 Att anpassa distanskurser till eleverna..................................80 Förstå kunskapskraven......................................................... 83 Sätta betyg...........................................................................84 Bedömning .........................................................................86 Stödfunktioner kring distansutbildning............................... 89 Reflektera............................................................................. 91 DISKUTERA: VAR ÄR VI, VART SKA VI OCH HUR TAR VI OSS DIT? .......................................92 Agera....................................................................................92


DEL 3 VAD KÄNNETECKNAR EN EFFEKTIV VUXENUTBILDNING?.................................. 93 LEDARSKAP I KLASSRUMMET .......................................94 Detta är en expertlärare .......................................................94 Eftertraktade förmågor hos vuxlärare ..................................98 Att höja lärarkvaliteten ....................................................... 101 Reflektera ...........................................................................103 LEDARSKAP I LÄRARRUMMET ................................... 104 Att vara ledare inom vuxenutbildningen............................ 104 Det pedagogiska ledarskapet...............................................105 Min erfarenhet av pedagogiskt ledarskap........................... 107 Systematiskt kvalitetsarbete ............................................... 109 Arbetslaget ......................................................................... 113 Att göra skillnad för eleverna .............................................. 115 Reflektera ........................................................................... 117 BFL OCH SYNLIGT LÄRANDE INOM VUXENUTBILDNING ...................................................... 118 De fem nyckelstrategierna................................................... 118 Synligt lärande i praktiken ................................................. 125 En planering – att skriva en fördjupning ............................127 Att undervisa är att bedöma, eller?...................................... 131 Reflektera............................................................................134 DISKUTERA: VAR ÄR VI, VART SKA VI OCH HUR TAR VI OSS DIT? ...................................... 135 Agera................................................................................... 135 DEL 4 VAD KÄNNETECKNAR EN INKLUDERANDE VUXENUTBILDNING?.....................................................137


ELEVER MED TIDIGARE SKOLMISSLYCKANDEN – HUR VÄNDER VI TRENDEN?......................................... 138 Skolmisslyckanden..............................................................139 Vad kan vi lära av folkhögskolan?........................................143 Hur gör vi för att fånga upp en elevs förväntningar?........... 147 Reflektera........................................................................... 148 VILKET FOKUS HAR VI PÅ LITTERACITET I VÅR UNDERVISNING?.............................................................. 149 Varför blir det så? ...............................................................150 Vad kan vi göra?...................................................................151 Språket i alla ämnen............................................................ 153 Reflektera............................................................................ 157 FORTBILDNING – VAD OCH HUR?.............................. 158 Vad är effektiv fortbildning?................................................ 158 Ett personligt exempel på givande fortbildning.................. 160 Var rädda om problemen.....................................................165 Reflektera............................................................................167 DISKUTERA: VAR ÄR VI, VART SKA VI OCH HUR TAR VI OSS DIT? ...........................................168 Agera...................................................................................168 SLUTORD........................................................................... 169 REFERENSER......................................................................172


INLEDNING Året var 2009. Jag satt i ett långsmalt klassrum där höstsolen sken in genom smutsiga fönster och lyssnade när den kommunalt anställda rektorn sa: ”Vår kommun ska bli bäst i Sverige på vuxenutbildning”..” Som ny inom vuxenutbildningen tyckte jag att den tanken var befriande, dels därför att en av mina största drivkrafter är viljan att ständigt bli bättre, dels därför att det är lagom kaxigt av en relativt liten kommun att vilja axla manteln som bäst i Sverige på vuxenutbildning. I dag har det gått omkring tio år sedan jag först tog del av den dåvarande rektorns vision. Han bytte jobb innan uppdraget var slutfört och själv började jag arbeta i en helt annan kommun, en av Sveriges största sett till antalet kommuninvånare, och därmed fick vi aldrig möjlighet att tillsammans uppfylla det där målet. I dag lägger jag inte fokus på att bli bättre än alla andra, utan jag lägger hellre fokus på att vara en del i en nationell, välfungerande vuxenutbildning. Jag vill lyfta det kollegiala lärandet. Runt om i landet finns det många goda exempel på bra vuxenutbildning, vi är bara mindre bra på att dela dem med varandra och det behöver vi bli bättre på. Det ska inte vara svårt att hitta goda exempel inom vuxenutbildningen, eller tidskrävande att koppla aktuell forskning till vuxenutbildningen. Det ska bara finnas där. Den här boken är ett första steg mot detta. Det finns också saker som är oförändrade sedan min allra första tid inom vuxenutbildningen. Som strävan efter att ständigt bli bättre. Modern skolforskning framhåller lärarens påverkan som något av det mest effektiva för lärandet. Genom bland annat Carol Dwecks forskning har lärare och föräldrar aktivt försökt börja se misslyckanden som en tillgång. Att misslyckas är att lära. Att ännu inte kunna något är en möjlighet att lära sig det. Det är inte jättemånga vuxna som likt ett barn utropar ”jag tror att jag kan hjula” 9


och därefter kastar sig ner i golvet bara för att till sin förvåning och bestörtning märka att man kraschar med ansiktet före rakt ner i golvet. Nej, som vuxna begränsar vi oss i stället till vad vi tror att vi kan redan innan vi börjar. I bästa fall gör det att vi förbereder oss innan vi kastar oss ner mot golvet, till exempel genom att ta reda på hur man bäst hjular eller vilken styrka kroppen behöver ha för att kunna hjula. I sämsta fall gör vår försiktighet att vi aldrig ens försöker. Personligen har jag bestämt mig för att försöka ”hjula” mer och utmana mig själv och andra i syfte att upptäcka nya saker. Jag har gett mig själv utmaningen att tankehjula mer. Du som läser den här boken är en del av den utmaningen. Jag vill inte längre bli bäst i Sverige på vuxenutbildning men jag vill att Sverige ska ha bästa möjliga vuxenutbildning. Då måste vi vuxlärare börja lyfta fram goda exempel. Vi måste stå upp för det arbete vi gör. Och vi måste göra det tillsammans. När en lärare inom vuxenutbildningen ska presentera sig uttrycker sig han eller hon ofta så här: Jag heter NN och i grunden är jag … Det är ytterst få som faktiskt är utbildade vuxlärare. En del hävdar att det är en del av vuxenutbildningens problematik. Själv hävdar jag att det, liksom allt annat, är en faktor att vara medveten om men inte nödvändigtvis något att låta sig nedslås av. Det gör behovet av relevant kompetensutveckling för lärare inom vuxenutbildningen större, men det gör också att vuxenutbildningen får ta del av många olika erfarenheter och perspektiv varav de allra flesta är välgrundade och relevanta. Det som dock är tröttsamt som vuxlärare är att det mesta man möter inom skolforskningen är ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Forskning kring vuxenutbildning lyser med sin frånvaro. I bästa fall kommer det att ändras framöver och vi får mer forskning riktad specifikt mot vuxnas lärande. Fram till dess kan ni ta del av mina egna tolkningar av de stora inom modern skolforskning och hur de kan användas inom vuxenutbildningen. Jag som skriver den här boken heter Josefin Schygge och i grun10


den är jag gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och filosofi. Jag har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom vuxenutbildningen, både inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och inom grundläggande och gymnasiala kurser. Den här boken vänder sig till alla som arbetar med vuxenutbildning. Framför allt ser jag boken som en möjlighet att påbörja en diskussion med alla er som är intresserade av att göra vuxenutbildningen bättre. Vi gör det tillsammans!

11


DEL 1 VUXENUTBILDNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR


VUXENUTBILDNING – HUR SER DET UT? I vardagligt tal används begreppet vuxenutbildning som synonym till komvux och det är så begreppet används i den här boken. De lagar och regler som påverkar vuxenutbildningen finns samlade i styrdokument, där den första läroplanen för vuxenutbildningen kom 1982 och komvux fick status som egen skolform 1984. Skollagen gäller i lika hög utsträckning här som inom skolväsendet för barn och unga. Grundtanken i svensk vuxenutbildning är att alla ska ha rätt att utbilda sig och syftet är att individen ska kunna stärka sin ställning i arbets- och samhällsliv men även främja sin personliga utveckling.

Olika sätt att bedriva vuxenutbildning Komvux har flera olika funktioner (Fejes & Holmqvist, 2018). Individer som tidigare inte har avslutat sina studier på grundskoleeller gymnasienivå ska få möjlighet att göra det. Undervisningen på komvux ska vara utformad så att individen har möjlighet till personlig utveckling och individen ska i slutändan bli mer anställningsbar. De här tre olika funktionerna hänger ihop och i ett större personligt perspektiv handlar allt om att växa som människa. Ur ett mer samhälleligt perspektiv handlar det framför allt om att få fler personer ut i arbete. Från regeringens sida görs genomgripande insatser för att vuxenstuderande ska komma ut i arbete så fort som möjligt. 14


DISKUTERA: VAR ÄR VI, VART SKA VI OCH HUR TAR VI OSS DIT? Så här skulle jag vilja besvara frågan: Vad kännetecknar en inkluderande vuxenutbildning? • När vi ser och utmanar våra elevers förväntningar. • När vi ser den litteracitet som krävs i vårt ämne och är säkra på att eleverna har den. • När allt lärande har högre måluppfyllelse för eleverna som utgångspunkt. Frågan är om ni håller med mig eller inte? Vilka tre punkter håller ni som de viktigaste för en inkluderande vuxenutbildning?

Agera När ni har enats om tre punkter är det dags att skala ner punkterna eller kanske välja en punkt att skatta ert nuläge kring. Fundera enskilt på frågorna och återkoppla sedan till varandra i gruppen: • Var i förhållande till mål X är ni enligt dig? • Skatta er på en skala från 1–5. Vilka tecken finns det på att ni är där du skattat er, enligt dig? • Vad är nästa steg, enligt dig? Diskutera tillsammans och sammanställ era tankar i åtgärdspunkter. 168


J OS EFI N SC HYGG E

Boken Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna tar avstamp i författarens samlade erfarenheter och aktuell skolforskning. Den blickar både utåt samhället och hur det påverkar vuxenutbildningen och inåt den egna undervisningen. Boken tar upp ämnen som distansundervisning, språket i alla ämnen och hur man sätter konkreta lärandemål och innehåller både praktiska exempel och underlag för vidare diskussion i lärarkollegiet. Med boken vill författaren väcka en diskussion om hur vuxenutbildningen kan bli ännu bättre. Det handlar bland annat om att börja dela goda exempel och lära av varandra. Josefin Schygge är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och filosofi och författare till flera böcker. De senaste tio åren har hon undervisat inom vuxenutbildningen, både inom sfi och på grundläggande och gymnasiala kurser, i klassrum och på distans.

ISBN 978-91-7741-122-2

9

789177 411222

Vuxenutbildning

Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Vuxenutbildningen erbjuder dagligen hundratals kurser i olika studieformer och studietakter och i heterogena elevgrupper. Mitt i detta står vuxläraren som träffar sina elever få timmar i veckan, under en begränsad tidsperiod och samtidigt ska sträva efter hög genomströmning och största möjliga utveckling hos varje elev. Hur skapas en vuxenutbildning där det är möjligt?

J OS EFI N SCHYGG E

Vuxenutbildning Allt du behöver veta för att undervisa vuxna

Profile for Smakprov Media AB

9789177411222  

9789177411222  

Profile for smakprov