__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

beslut av andra myndigheter i frågor som rör skolväsendet. av skolplikt och förutsättningarna för att beviljas dispens eller ledighet, disciplinära åtgärder, lärares befogenheter gentemot elever, utrymmet att använda tvång, yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter, regeringsformens krav på saklighet, frågor om skolplacering, särskilt stöd och anpassningar m.m. Urvalet är gjort för att passa på kurser i juridik inom Rektorsprogrammet.

Skoljuridik och myndighetsutövning

Dessa berör bland annat rätten till utbildning, innebörden

Red. Lotta Lerwall

DENNA BOK INNEHÅLLER avgöranden från domstolar och

Skoljuridik och myndighetsutövning Rättsfall och beslut

ISBN 978-91-7737-151-9

Red. Lotta Lerwall


© Författaren och Iustus Förlag AB, Uppsala 2021 Upplaga 1:1 ISBN 978-91-7737-151-9 Produktion: eddy.se ab, Visby 2021 Omslag: John Persson Förlagets adress: Box 1994, 751 49 Uppsala Tfn: 018-65 03 30 Webbadress: www.iustus.se, e-post: kundtjanst@iustus.se Printed by Eurographic Group, Denmark 2021


SKOLJURIDIK OCH MYNDIGHETSUTÖVNING – RÄTTSFALL OCH BESLUT red. lotta lerwall


Innehållsförteckning Högsta domstolen  7 NJA 2009 s. 776 NJA 2013 s. 397 NJA 2014 s. 910 NJA 2016 s. 596 NJA 2020 s. 578

Läraren och elevassistenten  9 Tejpningen  32 Tjänstefel vid myndighetsutövning 49 Örfilen  62 Soffan i rasthallen  77

Högsta förvaltnings­domstolen  93 HFD 2013 ref. 49 Ej synnerliga skäl för hemundervisning  95 HFD 2017 ref. 50 Resursskolor för elever i behov av särskilt stöd  104 HFD 2019 ref. 8 Varning av legitimerad lärare  116 HFD 2020 ref. 28 Krav på vitesföreläggande av Skolinspektionen  125 Europadomstolen 133 B.N. and S.N. v. Sweden 30-06-1993, Application no. 17678/91  135 Konrad and Others v. Germany 11-09-2006, Application no. 35504/03  143 Arbetsdomstolen 153 AD 2011 nr 23 Avslutat anställningsförfarande – gravid kvinna  155 Kammarrättsavgörande 169 Kammarrätten i Sundsvall – Befrielse från undervisning  171 Justitieombudsmannen 177 JO 2008/09 s. 534 Avslutat samarbete med ”skolpräst”  179 JO 2010/11 s. 509 Slumpvisa drogtester  183 JO 2014/15 s. 584 Krav på samtycke från vårdnadshavare vid sekretess  197 JO 2016/17 s. 506 Barnavårdsutredning i skolan  205 JO 2016/17 s. 615 Spridning av flygblad i skolan  214 JO 2017/18 s. 180 Krav på bemötande (RF 1 kap. 9 §)  218 JO 2017/18 s. 480 Förbud för elever att använda den svenska flaggan  222 JO 2017/18 s. 498 Skolpersonals neutralitet vid vårdnadstvist  227 JO 2018/19 s. 605 Rektors personliga åsikter – krav på saklighet  232 JO 2018/19 s. 608 Elevskåpsvisitation  235 JO 2020/21 s. 535 Placering i förskola – vårdnadshavarna ej överens  240 JO 2020-11-17 Polisens utlämnande av uppgift – brott mot Europakonventionen 247 5


Innehållsförteckning Skolväsendets överklagandenämnd  253 Beslut 2016-02-03 dnr 2015:489 Gränsdragning mellan extra anpassningar och särskilt stöd  255 Beslut 2016-02-16 dnr 2016:40 Delegation vid omplacering av elever mellan skolenheter  259 Beslut 2016-02-18 dnr 2016:17 Skyldighet att ta emot sökande från annan kommun  262 Beslut 2016-04-15 dnr 2016:13 Överklagande av beslut om skolplacering 264 Beslut 2018-10-18 dnr 2018:1034 Grundsärskola – synnerliga skäl för placering  268 Beslut 2019-09-06 dnr 2019:1456 m.fl. Rätt till utbildning för EU-medborgare 272 Lärarnas ansvarsnämnd  279 2018-04-18 dnr 2017:2024

Varning på grund av åsikter  281

Skolinspektionen 291 Beslut 2017-08-18 dnr 42-2016:8008 Pricksystem  293 Beslut 2017-12-04 dnr 401-2017:7883 Klädkod  299 Beslut 2018-06-25 dnr 41-2016:7801 Avgiftsfri skola – lärverktyg  302 Beslut 2019-05-09 dnr 41-2018:8264 Elevskåpsvisitation – mobil­ telefon 308 Beslut 2019-08-23 dnr 2019:3560 Kroppsvisitation  313 Datainspektionen 317 Beslut 2019-08-20 dnr DI-2019-2221

6

Ansiktsigenkänning  319


HÖGSTA DOMSTOLEN


NJA 2009 s. 776 Läraren och elevassistenten

NJA 2009 s. 776  Läraren och elevassistenten [Mål nr B 1354-07] Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande. Referat

Uppsala tingsrätt Allmän åklagare väckte vid Uppsala tingsrätt åtal mot S.F. och Å.G. med följande gärningspåståenden: 1. Olaga frihetsberövande och misshandel. S.F. och Å.G. har någon gång under tiden den 3–25 mars 2003 i Knutby skola, Knutby, tillsammans och i samförstånd berövat F.S. friheten genom att Å.G. tagit tag i F.S. och tvingat in honom på en toalett samt genom att antingen S.F. eller Å.G. därefter låst dörren. Inne på den låsta toaletten har Å.G. tryckt upp F.S. mot ett hörn. Därefter har Å.G. och S.F. lagt eller dragit omkull F.S. på golvet för att därefter sätta sig på eller bredvid honom och hålla fast hans armar, huvud och ben. Av våldet har F.S. tillfogats smärta och rodnad. 2. Misshandel. S.F. har den 18 december 2003 vid Knutby skola, Knutby, misshandlat P.S. genom att på nära håll kasta eller trycka in flera snö/isbollar i ansiktet på honom. S.F. har därefter två gånger fällt P.S. till marken. Av våldet har P.S. tillfogats smärta och blånader. F.S. yrkade skadestånd av S.F. och Å.G. solidariskt med 20 000 kr, varav 5 000 kr för kränkning avseende olaga frihetsberövande, 10 000 kr för kränkning avseende misshandel och 5 000 kr för sveda och värk, jämte ränta. P.S. yrkade skadestånd av S.F. med 15 000 kr, varav 10 000 kr för kränkning och 5 000 kr för sveda och värk, jämte ränta. S.F. och Å.G. förnekade brott och bestred de enskilda anspråken. Tingsrätten (ordförande rådmannen Erik Brattgård) anförde i dom den 30 november 2005 inledningsvis följande. Bakgrund Å.G. var lärare och S.F. elevassistent på Knutby skola där målsägandena var elever. Vid tiden för händelserna var L.N. rektor på skolan. På skolan fanns ett antal elever som var mycket utåtagerande och som fick hjälp av elev­assistenter, däribland S.F. och A.W. Såväl F.S. som P.S. hade under perioder egna assistenter som hjälpte dem i olika situationer på skolan. När F.S. började fjärde klass blev A.W. hans assistent. A.W. var assistent åt F.S. till dess F.S. slutade i sjätte klass. Å.G. var klassföreståndare för F.S. i årskurs fyra. När F.S. började femte klass blev P.S-s föreståndare för hans klass. Vid tiden för händelsen under åtalspunk9


beslut av andra myndigheter i frågor som rör skolväsendet. av skolplikt och förutsättningarna för att beviljas dispens eller ledighet, disciplinära åtgärder, lärares befogenheter gentemot elever, utrymmet att använda tvång, yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter, regeringsformens krav på saklighet, frågor om skolplacering, särskilt stöd och anpassningar m.m. Urvalet är gjort för att passa på kurser i juridik inom Rektorsprogrammet.

Skoljuridik och myndighetsutövning

Dessa berör bland annat rätten till utbildning, innebörden

Red. Lotta Lerwall

DENNA BOK INNEHÅLLER avgöranden från domstolar och

Skoljuridik och myndighetsutövning Rättsfall och beslut

ISBN 978-91-7737-151-9

Red. Lotta Lerwall

Profile for Smakprov Media AB

9789177371519  

9789177371519  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded