9789176516584

Page 1

Karaktärer som uppträder i boken Furstliga a dol f j oh an, Christinas halvkusin, yngste son till Catharina Vasa och Johan Casimir, pfalzgreve, hertig. c a r l gu sTaf, Christinas halvkusin, äldste son till Catharina Vasa och Johan Casimir, pfalzgreve, hertig. Efter Christinas abdikation kung Karl X Gustav. c ath ar i na vasa, svensk prinsessa och pfalzgrevinna, drottningens faster (halvsyster till Gustav II Adolf ). c hr i sti na, Sveriges drottning, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora. em el i e av tarent, Carls älskarinna 1648–50. Prinsessa av HessenKassel, gift med franske hertigen Henri Charles de la Trémoille av Tarent. Fredrik av Hessens syster. f redr i k av h essen, lantgreve, Lenegens make. f redr i k wi l h el m av b ra n d e n burg, Christinas kusin och Maria Eleonoras brorson, kurfurste av Brandenburg. j o h an casi m i r, Catharinas make, pfalzgreve. kr i sti na av h ol stei n-got to rp, änkedrottning efter Karl IX, mor till Gustaf II Adolf. l e negen (Eleonora Catharina), Christinas jämngamla halvkusin, dotter till Catharina Vasa och Johan Casimir, pfalzgrevinna, senare gift med lantgreve Fredrik av Hessen. m ar i a el eonor a, Christinas mor, änkedrottning efter Gustav II Adolf. m ar i gen (Maria Euphrosine), Christinas två år äldre favorithalvkusin, dotter till Catharina Vasa och Johan Casimir, pfalzgrevinna, senare gift med Magnus Gabriel De la Gardie. s ti ni cke (Christina Magdalena), Christinas halvkusin, äldsta dotter till Catharina Vasa och Johan Casimir, pfalzgrevinna, senare gift med markgreve Fredrik VI av Baden-Durlach.

1:6


Övriga a dl er salv i u s, duktig uppkomling och Christinas man i Tyskland. Senare riksråd. agneta h or n, Gustaf Horns dotter, Axel Oxenstiernas och Anna Bååts dotterdotter. a lgot anth or sson, bagardräng som startade den stora branden 1652. a nna b ååt, Axel Oxenstiernas hustru, grevinna. a nton stei nb erg, hovstallmästare. a r nol d m esseni u s, Johan Messenius son. Tidigare anställd i det pfalzgrevliga hushållet, senare avrättad. a xel b anér, hovmarskalk, före detta hovstallmästare, Christinas guvernör och ridlärare. Gustaf II Adolfs favorit. a xel oxensti er na, rikskansler, senare greve. ba az, preceptor (lärare) hos Carl. bagare th önni esson, ägare till bageriet varifrån den stora branden 1652 startade. be ata oxensti er na, överhovmästarinna hos Christina. be l l e (Ebba Sparre), hovdam hos Christina 1645–53 och favorit. Senare gift med Jacob Casimir De la Gardie. be ngt b engtsson oxenstie rn a, riksstallmästare, riksråd, generalguvernör. Gift med Margareta Brahe i hennes första äktenskap. be ngt gab r i el sson oxe n stie rn a, var förlovad med Belle innan hon bröt. Lillebror till Gustaf Gabrielsson Oxenstierna och Axel Oxenstiernas brorson. bo ni faci o pongi ni b b i o, kodnamn för jesuiten Casati. bu l strode wh i telocke, engelsk ambassadör. c a r l car l sson gyl l enhie lm, riksamiral, Christinas farbror, halvbror till hennes far Gustaf II Adolf, illegitim son till Karl XI och prästdottern Karin Nilsdotter. c a r l gu staf l ewenh au p t, fältmarskalk, gifte sig med Christina Catharina De la Gardie. c a r l gu staf wr angel, fältmarskalk, riksråd, greve, generalguvernör. Hertig Carls suparbroder och kamrat. c hr i sti n ni el sdot ter, ”fostermor” hos Christina. c hr i sti na cath ar i na de l a ga rd ie, Jacob De la Gardies och Ebba Brahes dotter. c l as f l em i ng, amiral, riksråd, stadsplanerare, överståthållare. c l au de de sau m ai se, lärd vid Christinas hov 1650–51. dani el b engtsson, bokhållare år hertig Carl. eb b a b r ah e, gift med Jacob De la Gardie och Gustaf II Adolfs ungdomsförälskelse. eb b a l ei j onh u f v u d, överhovmästarinna. eb b a ryni ng, överhovmästarinna hos Christina. el sa b r ah e, Erik Oxenstiernas hustru. er i k gyl l ensti er na, riksråd. er i k oxensti er na, Axel Oxenstiernas yngste son. 2:6


er i k ryni ng, amiral, riksråd. er i k spar re, Belles bror. Förlovad med Agneta Horn innan hon slog upp förlovningen. f r ancesco m al i nes, jesuit utskickad av påven för att omvända Christina. g ab r i el b engtsson oxe n stie rn a, riksskattmästare, Axel Oxenstiernas kusin. g ab r i el gu staf sson oxe n stie rn a, riksdrots, Axel Oxenstiernas bror. g ab r i el nau dé, Christinas bibliotekarie 1652–53. Annars bibliotekarie hos Mazarin i Paris. g aspard coi gnet de l a thuille rie , fransk ambassadör, greve. g régoi re f r ançoi s du rie tz, Christinas livläkare 1642–52. Blev senare Karl X Gustavs livläkare. g u staf gab r i el sson oxe n stie rn a, Axel Oxenstiernas brorson. g u staf gu staf sson, Christinas halvbror, illegitim son till Gustaf II Adolf och Margareta Slots, lantgreve av Wasaborg. g u staf h or n, fältmarskalk. Agneta Horns far. g u staf oxensti er na, Axel Oxenstiernas brorson, gift med Maria Sofia De la Gardie. g u staf rosenh ane, hovjunker hos Christina. h ans ch r i stoph von kön igsma rck, greve, militär, guvernör, riksråd. h ans wach tm ei ster, friherre, general och riksråd. h enr i ch anu t, Pierre och Marguerite Chanuts äldste son. h er m an f l em i ng, amiral, riksråd, överståthållare. Son till Clas Fleming. i saac vossi u s, filolog och Christinas bibliotekarie, handskriftsletare och lärare i grekiska. i van nat t och dag, änkedrottningens riksmarskalk. j acob casi m i r de l a gard ie , Magnus De la Gardies lillebror, senare gift med Belle (Ebba Sparre). j acob de l a gardi e, riksmarsk, far till Magnus Gabriel, Maria Sofia, Christina Catharina och Jacob Casimir De la Gardie. j a kob l i l l i eh öök, hovman. j o h an adl er salv i u s, friherre, riksråd. Adlad 1629 av Gustav II Adolf. j o h an ar nol d m esseni us, rikshistoriker, senare avrättad. j o h an b anér, fältmarskalk och riksråd. Axel Banérs bror. j o h an ekeb l ad, hovman. j o h an h ol m , Christinas kammarherre. j o h an oxensti er na, Axel Oxenstiernas äldste son. j o h an sky t te, riksråd, hovrättspresident, universitetskansler, generalguvernör över Livland. Född ofrälse, adlad av Gustaf II Adolf vars lärare han varit. j o h annes f rei nsh ei m , Christinas hovbibliotekarie och lärare i romersk statskonst.

3:6


j o h annes m at th i ae, hovpredikant, Christinas lärare, sedermera biskop i Strängnäs. j o h annes ter seru s, det lägre prästerståndets talesman vid riksdagen 1650. j o sé pi nto de perei r a, chef för en portugisisk delegation som kom till Stockholm 1648. j ul es m az ar i n, kardinal och fransk försteminister hos Anna av Österrike, änkedrottning efter Ludvig XIII. kr i sti na r i b b i ng, Carl Carlsson Gyllenhielms hustru, grevinna. kr i stof er presb ecki u s, präst och gymnasielektor som attackerade Christina i Storkyrkan. l a dy j ane ru th ven, skotsk hovdam, hovjungfru hos Christina. l a sse (lorentz ) von de r lin d e , militär, riksråd, hertig Carls suparbroder och kamrat. l e nnart tor stensson, general, riksråd. lo u i s de geer, holländsk entreprenör som bodde och verkade i Sverige. Sveriges rikaste man på sin tid. lov i sa f r ån nor r a u nn a ryd , soldatänka, mor och sköka i krigets Tyskland. lu ci o b onnani , kodnamn för jesuiten Malines. m agnu s gab r i el de l a ga rd ie , Jacob De la Gardies och Ebba Brahes äldste son, senare gift med Marigen. m argareta b r ah e, Johan Oxenstiernas hustru. m argu er i te ch anu t, Pierre Chanuts hustru. m ar i a sof i a de l a gardie , Magnus De la Gardies syster, överhovmästarinna hos Christina. m at th i eu , kock hos familjen Chanut. m ärta al l er z , rådmansdotter i Stockholm och hertig Carls älskarinna 1646. De fick en son 1647. n i col aas h ei nsi u s, Christinas latinske sekreterare och handskriftsletare. n i el s j u el , dansk ministerresident. n i l s ni l sson, borgmästare, borgerskapets talesman vid 1650 års riksdag. n i l s sku nk, statsskrivare, riksdagsman. paolo casati , jesuit utskickad av påven för att omvända Christina. peder pry tz , trotjänare hos den pfalzgrevliga familjen, först som informator åt yngste sonen Adolf Johan och sedan som sekreterare åt Carl Gustaf. per b r ah e, riksråd, greve. per er i ksson i edi nge, bonde, riksdagsman. pier re b ou rdelot, Christinas franske livläkare 1652–53. pier re ch anu t, fransk ministerresident och sedermera fransk ambassadör i Stockholm. pär ander sson f r ån ka lma r, bonde och riksdagsman 1644. r a i m ondo m ontecu cco li, fältherre och general hos den habsburgske kejsaren. I Stockholm som påvens utsända ombud. 4:6


ren é d escartes, fransk filosof som vistades vid Christinas hov 1649–50. Dog i Stockholm. s c h er ing rosenh ane, ämbetsman, riksråd. s i eu r pi qu es, fransk ministerresident efter Chanut. s t en bo ck, kammarherre hos Carl. w u l leni u s, Christinas tyske livläkare 1649–50 medan Du Rietz var på besök i hemlandet Frankrike. å k e a xel sson nat t och dag, Maria Eleonoras hovmarskalk

5:6


BOX 3159

• SE-103 63 STOCKHOLM • BESÖKSADRESS: SVEAVÄGEN 56 TEL +46(0)8 696 87 60 • www.bonnieraudio.se

6:6