Page 1

BILDRIKT TALAT

reflektionsbok

Martin Modéus foto och text


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 2

2021-06-23 10:51


BILDRIKT TALAT

R E F LE K T I O N S B O K

Martin Modéus FOTO OCH TEXT

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 3

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 4

2021-06-23 10:51


INTRO D U K TI O N

Jag har alltid haft bilder som vänner. På The National Gallery i London, till exempel, hänger några tavlor i impressionist­ salen som jag går och »hälsar på« varje gång jag kommer dit. Och jag bär med mig dessa bilder som en sorts klangbotten i min person­ lighet. Inte för att tänka stora tankar utan för att de, under någon del av mitt liv, har tagit plats i mig, precis som vänner kan göra. Måla kan jag inte. Jag behärskar inte ens en bråkdel av tekniken. Och om jag ska vara ärlig så tror jag att jag är för otålig för den långsamma process som krävs för en meningsfull bild. Men jag kan fotografera. För mig handlar fotograferandet till stor del om att ta emot gåvor. I vår kultur tänker vi ofta att vi »tar« i stället för att vi »får«. Vi tar ett bad, tar en paus, skaffar barn osv. Egentligen kanske man skulle uttrycka det att vi får ett bad, får en paus – och att jag »får« en bild. Motiven och bilderna kommer till mig. En svan tar inte regi, jag får vänta tills tillfället erbjuds. Men i bilderna letar jag efter något: en attityd, en blick, ett perspektiv som på något sätt griper tag i mig. Jag är amatörfotograf. Ordet kommer av franskans »aimer«, att älska. Jag fotograferar eftersom jag älskar det. I naturen, mest, så söker jag efter det som får mig att haja till, att associera vidare. Den som vill hitta de tekniskt sett perfekta bilderna får leta någon annanstans, men förhoppningsvis så hjälper en del av motiven dig som tittare att sträcka tanken och associationsvärlden. Så fungerar det för mig, och också en hel del av mina egna bilder går jag och bär med mig i tanke och sinne. Jag är biskop i den evangelisk-lutherska kyrkan Svenska kyrkan. Vår tradition är en ordets tradition. I andra kyrkor ser det lite annor­

5

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 5

2021-06-23 10:51


INTRO D U K TI O N

lunda ut. Men också i vår historia finns de rikt bemålade kyrkorna, med färgsprakande bilder från den bibliska historien. Dessutom var faktiskt de första utgåvorna av Martin Luthers lilla katekes illustrerade – för att inspirera till frågor. Ibland sägs det att bilderna finns där »för att folk inte kunde läsa«. Men då vill jag protestera; de visuella bilderna är ingen »plan B«. De är ett självständigt språk som nog ofta går mycket djupare. De österländska kyrkornas ikon-tradition representerar något som vi haft men tappat bort i vår kyrka. Genom ikonen ser vi in i en större verklighet. Men det finns också en sorts skapelsens ikoner; djuren, växterna, allt det vi möter runt oss viskar också: »Se på mig, och se igenom mig. Jag har något att berätta.« För mig berättar allt det jag möter i naturen om Gud. Och om medmänniskan som en del av skapelsen, och om mig själv. Livets tre grundrelationer: till Gud som är och andas i allt, till medmänniskaoch-skapelse, utan att skilja dem åt, eftersom människan är en del av skapelsen, och till mig själv. Det är roligt att få presentera denna bok. Och att få slå ett slag för bildens plats i kyrkan. Och i minst lika hög grad för att slå ett slag för lekfullheten. Tolkning är inte att fastslå vad som är rätt utan att hitta nya perspektiv, att öppna nya dörrar in i livet. Så kan man göra med bilder och så kan man också göra med bibeltexter. Boken skulle man kunna se som ett samtal mellan dig och bilden. Fotot och dina associationer är grunden för samtalet. Bilden har en självständig röst. Du har en egen. De två är de viktigaste. Jag har också en röst. Bilden och du får mötas, och genom de få ord som bildens titel har så ger jag en enda liten kommentar in i det samtalet.

6

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 6

2021-06-23 10:51


INTRO D U K TI O N

Om du vill möta några röster till så ger jag också ett förslag till en bibeltext. Inte för att tolka bilden utan för att fler röster ska få höras in i det samtal som mest handlar om dig och bilden. Det är sällan självklart varför just en viss bibelberättelse är vald till en viss bild, och flera av berättelserna är svåra, ibland stötande. Detta är berättelser som finns i den bibliska traditionen, och som vi ibland hänvisar till i förbigående, men som kanske inte läses så ofta. Jag har avsiktligt valt så, för att sätta fart på tankarna. Och vi behöver öva oss i att förhålla oss också till Bibelns svåra berättelser. Om du vill bjuda in ännu fler till samtalet så finns det längst bak i boken några samtalsfrågor till varje bild, för att öppna ytterligare några perspektiv. Samtalsfrågorna är av lite »galen« karaktär – också detta för att ge hjälp att förskjuta tankemönstren. De går att använda för enskild reflektion eller för samtal i grupp. Eftersom boken har drygt 30 bilder passar den också som en »bildandaktsbok« för enskilt bruk under en månad. Att vara amatör är att göra det man älskar. Jag är amatör­ fotograf, en som älskar bilder. Förhoppningsvis kommer bilderna att nå många som är amatörer i den bemärkelsen, som ser på bilder för att man älskar det, och för att bilder faktiskt har betydelse.

— Linköping i påsktid 2021 Martin Modéus Biskop i Linköpings stift

7

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 7

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 8

2021-06-23 10:51


M E NIN G S F U LL KO M M U NIK ATI O N  11 TO N L ÄG E T 12 JAG S E R D I G  14 K A M E LE O NT  16 LIVS KR A F T  19 IN G E N O M S PRI C KO R N A  20 Å R E N S G Å N G  22 N Å D  25 S M Ä LT IN  26 S JÄ LE N S DJ U P  29 S E PÅ M I G!  30 O R K A R N ÅG O N PROTE STE R A?  33 STA R K A TILLSA M M A N S  3 4 M OT STÅ N D 36 O BOTLI GT H O PPF U LL  39 TÄ NJA G R Ä N S E R  4 0 N YA PE R S PE K TIV – E LLE R INTROV E R T?  42 U T I D E T O K Ä N DA  45 L Å N G VÄG K VA R  4 6 Ä R PÅ M IN VA K T  4 8 TRYG G I M I G S JÄ LV  51 V IN N A R S K A LLE  52 VA R MT VÄ LKO M M E N  5 4 Ö G O N KO NTA K T  56 S KÖ NT AT T FÅ VA R A I F R E D  58 D E T IN R E L J U S E T  60 TJ O H O!  63 D E N S O M G A PA R  6 4 BE K Y M M E R F Ö R S M Å SA KE R  66 D E TA L J E R  69 ÖV E RV IN N A S I G S JÄ LV  70 SA K TA F R A M ÅT  7 3 G L A D ÖV E R D E T LILL A  74 VA R A E N I G Ä N G E T  76 L J U S N A N D E F R A MTID Ä R VÅ R  78 VA D S E R D IN FA NTA S I I BILD E N?  81 S L Ä PP LO S S TA N K A R N A! 

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 9

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 10

2021-06-23 10:51


M E NIN G S F U LL KO M M U NIK ATI O N

— Josua 6:1–27 Josua och Jerikos murar

11

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 11

2021-06-23 10:51


TO N L ÄG E T

— Apostlagärningarna 6:8–15 Debatten om Stefanos

12

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 12

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 13

2021-06-23 10:51


JAG S E R D I G

— Första Moseboken 3:1–13 Syndafallet

14

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 14

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 15

2021-06-23 10:51


K A M E LE O NT

— Andr a Moseboken 2:1–10 Den nyfödde Mose

16

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 16

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 17

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 18

2021-06-23 10:51


LIVS KR A F T

— Andr a Moseboken 17:1–7 Mose slår med staven på klippan så att det kommer vatten

19

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 19

2021-06-23 10:51


IN G E N O M S PRI C KO R N A

— Matteusevangeliet 3:13–17 Jesu dop

20

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 20

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 21

2021-06-23 10:51


ÅRENS GÅNG

— Luk asevangeliet 2:22–40 Symeon och Hanna i templet

22

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 22

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 23

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 24

2021-06-23 10:51


NÅD

— Uppenbarelseboken 7:9–17 Den stora vita skaran som står inför Gud

25

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 25

2021-06-23 10:51


INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 80

2021-06-23 10:52


VA D S E R D IN FA NTA S I I BILD E N? S L Ä PP LO S S TA N K A R N A!

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 81

2021-06-23 10:52


VA D S E R D IN FA NTA S I I BILD E N?

1. Vad kännetecknar ett bra argument? 2. När bör vi »bli stilla och be« och när bör vi »bli aggressiva och be«?

1. Vilken av stenarna i muren är du? 2. Gå nära muren och titta noga. Vad ser du? Vad säger det till dig? 3. Vad finns bakom muren? 4. Om livet är en klättring, var får du då grepp?

3. Fundera över »den vänliga vreden«, dvs. det behärskade motståndet som inte möter den uppretade på motsvarande känslonivå, utan med leenden och överslätanden. 4. Bibeln talar ibland om Gud som »hämndens Gud« (till exempel Psaltaren 94). Hur tolkar vi det i dag?

1. Hur vet kameleonten vad som är typiskt för en kameleont? Vet du vad som är typiskt för en människa? 2. När i livet vill du kliva undan? När vill du stiga fram? 3. Livet är grått, säger man ibland. Fundera kring vad olika nyanser av »livs-grått« står för. 4. Vad är samvetet för dig? Hur använder vi det? 82

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 82

2021-06-23 10:52


S L Ä PP LO S S TA N K A R N A!

1. Hur känns det när något är utan sprickor, perfekt? 2. Vad betyder vatten för dig? 3. Hur låter törstens bön? 4. Vilket är ditt livgivande vatten? 1. I gamla kyrkor finns ofta en triangel med ett öga mitt i, en symbol för Guds allseende öga. Hur reagerar du inför ögat? 2. Zooma in på livet eller zooma ut? Detaljer eller helhet i livspusslet? Hur hänger de ihop? 3. Är synden en skuld att gömma, en olycka som ska tas bort genom förlåtelse eller en gåva som ska leda till mognad? 4. Vilka associationer väcker färgen gult i dig?

1. När har du släppt fram livs kraften på ett oväntat sätt? 2. Hinder i livet – har du det? Är de bara begränsande? 3. Det strömmande, friska vattnet söker sig till dalgångarna. Var finns dina dalgångar? 4. Var bryter bönen fram av sig själv i livet?

83

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 83

2021-06-23 10:52


VA D S E R D IN FA NTA S I I BILD E N?

1. Hur håller du kontakt med alla dina årsringar? 2. Vad i bilden fastnar du mest för – förgrunden eller bakgrunden? 3. Grått hår, vad betyder det för dig? 4. Är ungdomens, medelålderns och ålderdomens bön olika?

1. Hur tror du att byggnaden ser ut i sin helhet? Vad finns bortanför bilden? 2. Hur är man en ledning för livgivande vatten i en törstig värld? 3. Vilken nyans är vackrast? 4. Hur är det att vara gammal? Hur är det att vara ung? Fundera kring det du (ännu) inte är …

1. När skiner solen på dig? 2. Knäpper du händerna över magen ibland? När? 3. Är du bra på att avläsa kroppsspråk? Hur gör man? 4. Vilken färg har ditt liv?

84

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 84

2021-06-23 10:52


Martin Modéus är biskop i Linköpings stift, och författare till ett flertal böcker. På sin fritid är han en hängiven amatörfotograf med förkärlek för naturmotiv.  Fotograf: Zandra Erikshed

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 95

2021-06-23 10:52


© 2021 Martin Modéus och Verbum AB Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet © Psalmtexter och övriga texter respektive rättighetsinnehavare Omslag och formgivning: Anna Larsson Design Omslagsbild: Martin Modéus Tryck: ADverts, Lettland 2021 Utgiven med tryckbidrag från Kultursamverkan Svenska kyrkan ISBN 978-91-526-3880-4 Verbum AB Box 22543 104 22 Stockholm Tel 08-743 65 00 verbum.se

INLAGA_Bildrikt talat_Martin Modeus_ORIGINAL.indd 96

2021-06-23 10:52


Jag tror det var den gamle mäster­ fotografen Sune Jonsson som alltid uttryckte det som att han »fått« bilderna, inte att han tagit dem. Det är en ödmjuk hållning som präglar även Martin Modéus bok. Bilderna tar han emot som en »gåva«. Här är bilderna inte bara vackra eller intresssanta i sig; bibelhänvisningarna leder tanken

BILDRIK T TALAT

»Motiven och bilderna kommer till mig. En svan tar inte regi, jag får vänta tills tillfället erbjuds. Men i bilderna letar jag efter något: en attityd, en blick, ett perspektiv som på något sätt griper tag i mig.« Bildrikt talat är en reflektionsbok med drygt 30 foton av biskop Martin Modéus. Bokens bilder spänner över olika motiv men med fokus på natur- och djurbilder. Till varje bild finns det ett ord och en bibeltext. På så sätt bjuder Martin Modéus in till ett samtal – ett samtal mellan dig som betraktare, bilden och en biblisk berättelse. Martin Modéus är biskop i Linköpings stift, och författare till ett flertal böcker. På sin fritid är han en hängiven amatörfotograf.

BILDRIKT TALAT

R E F LE K T I O N S B O K

vidare, ger bilderna ytterligare dimensioner. Många hänvisningar känner de flesta av oss igen, andra ger mig som läsare en anledning att slå upp passagen och läsa. Biskop Modéus bok är inte bara en vacker fotobok utan även eller kanske ännu mer en tankebok. Men det är läsarens tankar det handlar om. Jag tycker om det. Brutus Ö stling, fotograf

Martin Modéus

I den här boken är bilderna, inte orden, det viktigaste språket. Det blir tvära kast och oväntade associationer. Martin Modéus har gett oss en rolig och underfundig bok! Stefan Edman, författare Att se är att ta emot. Att se åt samma håll är att ta emot tillsammans. Martin Modéus delar med sig av det han sett, så att fler kan ta emot. Cristina Grenholm, kyrkosekreterare

ISBN 978-91-526-3880-4 ISBN 978-91-526-3880-4

9 789152 9 789152

638804 638804

Martin Modéus FOTO OCH TEXT

Profile for Smakprov Media AB

9789152638804  

9789152638804  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded