__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ALFA sfi  A spår  1

Lärarhandledning

Cinna Alenius      


Sanoma Utbildning Postadress: Besöksadress:

Box 38013, 100 64 Stockholm Rosenlundsgatan 54, Stockholm

www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Redaktör: Daniel Bastviken Grafisk form: Camilla Laghammar och Jonas Veronesi Layout/sättning: Jonas Veronesi Illustrationer: Camilla Atterby och Jonas Veronesi Bildredaktör: Camilla Atterby, Jonas Veronesi och Susanna Mälarstedt/Sanna Bilder ALFA – sfi A spår 1 Lärarhandledning ISBN 978-91-523-5938-9 © 2020 Cinna Alenius och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2020


Förord Vad kul att du undervisar i kurs A och lägger ditt pedagogiska fokus på elever med kort- eller ingen studiebakgrund, även kallad studieväg 1. Det är precis här som jag själv verkar och undervisar sedan 2016 och jag älskar det. På skolverkets webbplats kan man läsa följande stycke om sfi-undervisning: ”Utbildningen avseende grundläggande läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan tidigare utbildning och till personer som har kort utbildning och som inte är funktionellt litterata. Genom undervisningen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och i huvudsak på studieväg 1 ska eleven få möjlighet att förvärva grundläggande läs- och skrivfärdigheter, vilket inbegriper att fördjupa och automatisera sina kunskaper.” Det här materialet är framtaget för att göra just detta, att på ett pedagogiskt och effektivt sätt hjälpa eleverna närma sig en grundläggande läs- och skrivfärdighet. Att undervisa i studieväg 1 på kurs A kräver ett enormt tålamod, ett långsammare tempo, oerhört tydlig pedagogik och många repetitiva övningar. Materialet har ett tydligt vuxenperspektiv, är beprövat på många av mina egna elever och är format med lämpliga övningar efter SFIs fyra hörnstenar: lyssna, läsa, skriva och tala. Stor vikt har lagts vid att utforma ett material som stöttar elever som är i början av sin utbildning och som ofta inte kan skriva på sitt förstaspråk eller har spenderat tid i någon skola tidigare. Materialet har alltså för avsikt att hjälpa dem som behöver vägledning att knäcka läskoden, införskaffa sig ett ordförråd och introduceras i svenska språket och samhället. Lycka till! Cinna Alenius


InnehĂĽll Vad innehĂĽller materialet? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 5

Kapitel 11 .......................................... 145 Kopieringsunderlag . .................. 148

Kapitel 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 9 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13

Kapitel 12 .......................................... 156 Kopieringsunderlag . .................. 159

Kapitel 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 51 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Kapitel 13 .......................................... 166 Kopieringsunderlag . .................. 169

Kapitel 3 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Kapitel 14 .......................................... 176 Kopieringsunderlag . .................. 179

Kapitel 4 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 76 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79

Kapitel 15 .......................................... 183 Kopieringsunderlag . .................. 186

Kapitel 5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Kapitel 16 .......................................... 190 Kopieringsunderlag . .................. 193

Kapitel 6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Kapitel 17 .......................................... 198 Kopieringsunderlag . .................. 201

Kapitel 7 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Kapitel 18 ......................................... 206 Kopieringsunderlag . ................. 209

Kapitel 8 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Test kurs A ......................................... 212

Kapitel 9 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Kapitel 10 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Bildkällor . ............................................ 216


Vad innehåller materialet? Materialet består av en läsebok, övningsbok och en lärarhandledning. Den pedagogiska tanken är att eleverna ska lära sig att läsa, skriva och uttala fem ord samt arbeta med ett tema i varje kapitel. Arbetet med ett kapitel motsvarar ungefär en veckas heltidsstudier i kurs A.

Läsebok Det första kapitlet i läseboken består av en bokstavsintroduktion samt ett upplägg för att arbeta med det egna namnet. Från kapitel två och framåt inleds sedan varje kapitel med fem ord, alla uppbyggda med två konsonanter i kombination med vokaler. Orden i varje kapitel utgår från kapitlets konsonanter och är valda för att vara relevanta för eleverna. I denna del varvas uttal, läs- och skrivinlärning med ordinlärning – ett arbete som kan vara utmattande för elever. Därför varvas arbetet med mer dynamiska och varierande läraktiviteter som återfinns i lärarhandledningens kopieringsunderlag. Ett av kapitlets ord bestämmer också respektive kapitels tema. Precis som de fem inledande orden så är alla teman utvalda för att kännas relevanta och användbara för eleven ute i samhället.

Övningsbok I övningsboken finns övningar kopplade till läseboken. Eftersom eleverna ska lära sig att skriva är det viktigt att de faktiskt får chans att skriva och träna på att forma bokstäver. Denna bok kan läraren med fördel behålla och dela ut endast när den ska användas, meningen är inte att eleven ska arbeta i den självständigt utan det sker tillsammans med läraren i klassrummet. I övningsboken får eleverna öva på de fem orden på många olika sätt för att främja läs- och skrivträningen. Eleven får också möta ett par uppgifter som berör respektive kapitels tema.

Lärarhandledning Till läromedlet finns också denna lärarhandledning med tips på lektionsupplägg, kopieringsunderlag samt extrauppgifter. Kopieringsunderlaget innehåller uppgifter kring alla kapitels teman och har en varierande svårighetsgrad för att passa nivåblandade klasser. Här finns också material i form av bildkort, spel, bildalfabet och bokstavskort. När du börjar använda detta läromedel kan du därför med fördel lägga ner lite tid på att skriva ut alla bild- och ordkort i en klassuppsättning samt laminera dem. Du kommer nämligen återanvända dem ofta. Just bokstavskorten är bra om det finns en uppsättning till varje elev (både

5 


med gemener och versaler). Du som lärare kan förvara alla ord- och bildkort på ett bra ställe och ta med till varje lektion, eleverna kommer till slut lära sig att arbeta med materialet på eget initiativ. Spelen, som finns till varje kapitel i kopieringsunderlaget, fungerar som en muntlig gruppövning men kan också spelas enskilt. (Läs mer om spelen på sidan 10 och 11 i denna lärarhandledning.) Förslagsvis varvar ni inlärningen av kapitlets fem ord med kapitlets tema. I denna lärarhandledning är därför arbetsgången uppdelad i två moment i varje kapitel, först ges förslag på hur man kan arbeta med de fem orden och sedan ges tips på hur man kan arbeta med temat. Varva gärna dessa två arbetssätt under skolveckan. Till exempel så kan ni under första delen av en lektion arbeta med läs- och skrivträning med hjälp av kapitlets fem ord för att under andra halvan arbeta med temat. Arbetssättet med de fem orden och själva läs- och skrivträningen är sedan detsamma genom hela läromedlet. Lägg därför lite extra tid på att läsa tipsen på arbetsgång i första och andra kapitlet i denna lärarhandledning. När de arbetssätten känns invanda gör du helt enkelt samma med inlärningen av alla kapitels fem ord. Detta underlättar för eleverna som känner igen arbetssättet och vet vad som förväntas. Det blir också enklare för dig som lärare att planera dina lektioner eftersom mycket följer ett mönster. Under arbetet med läromedlet kommer ni närma er olika teman och ni kommer göra många muntliga övningar. För eleverna är det nödvändigt att kunna presentera sig på olika sätt för att kunna kommunicera ute i samhället. De behöver också rikligt med tillfällen att träna då de kommer möta många sådana övningar i de högre kurserna inom SFI (inte minst i de nationella proven från kurs B och framåt). Därför innehåller lärarhandledningen presentationsövningar vars syfte är att låta eleverna lära sig skriva och uttala viktiga meningar om sig själva. I slutet av arbetet med boken kommer eleverna ha samlat på sig massor av användbara presentationsmeningar som ni kan avsluta med att repetera både skriftigt och muntligt. Sätt gärna upp dessa meningar på väggen i klassrummet, om möjligheten finns, och repetera dem så ofta ni kan för att befästa dem hos eleverna. Ett tips, ifall dessa meningar sätts upp på väggen, är att eleverna alltid skriver sitt namn överst på pappret men sedan skriver meningen i jag-form. Längst bak i kopieringsunderlaget finns också ett test som kan fungera som ett underlag för att kontrollera när en elev är klar med kurs A och kan ta sig vidare till kurs B.

Allmänna tips • När ni arbetat er igenom boken finns självklart möjligheten att fortsätta en vända till. Många klasser på SFI har ett kontinuerligt intag och det kommer säkert vara så att klassen fylls på då och då. Ett förslag är att ni repeterar kapitel ett och presentationsmomenten så fort en ny elev kommer. Lästräning är en levande färdighet som behöver mycket tid, tålamod och framförallt repetition för att utvecklas. Boken kan därför göras om och 6 


repeteras – det är bara av godo. En elev som första vändan av läromedlet aldrig var redo att prova extrauppgifterna i kopieringsunderlaget är kanske redo att prova dem nästa vända? Många elever har svårt att knäcka läskoden. De kanske dessutom har underliggande läs- och skrivsvårigheter eller ett stort trauma som hindrar deras inlärning/utveckling. En del av dessa elever läser kurs A under en lång period och det är därför nedlagt mycket omsorg i att skapa ett material som eleven ska kunna arbeta med både en, två och tre gånger utan att det ska kännas som en oinspirerande repetition. • Varva gärna undervisningen med studiebesök och muntliga övningar. Glöm inte att ta många korta pauser, gör gymnastik, lyssna på musik och måla. • Bjud på dig själv som lärare så blir inte bara undervisningen roligare utan dina elever kommer öppna upp sig, bli glada och få lättare att lära sig. Elever i studieväg 1 kommer ofta med svåra trauman i bagaget. För många är sfi en fristad där de slipper tänka på saker som har hänt och som måste lösa sig i hemmiljön. Det är därför av största vikt att undervisningen sker i ett långsamt tempo, att den är dynamisk och att den känns hoppfull och lättsam. • Vid behov av byte av aktivitet så gör en springdiktamen. Sätt upp ett papper utanför klassrummet med några bekanta ord, enskilda bokstäver eller siffror (detta kan ni givetvis göra varje vecka med till exempel kapitlets ord). Elev 1 sitter i klassrummet med papper och penna medan elev 2 springer ut och läser det första ordet/bokstaven/siffran på pappret. Hen springer tillbaka till elev 1 och meddelar vad hen läst, elev 1 skriver ner det och elev 2 springer tillbaka ut för att läsa nästa ord/siffra/bokstav. Rätta tillsammans i helklass eller låt eleverna byta papper med ett annat par för att bedöma svaren. Nu får elev 1 och 2 byta plats och ni gör likadant med ett nytt papper utanför klassrummet med nya ord/siffror eller bokstäver. • Använd gärna dator för att bildgoogla tillsammans med klassen. Det är också en stor fördel om eleven får översätta orden till sitt förstaspråk. Gör gärna så med alla nya ord ni möter i läromedlet. Utnyttja elever i andra klasser som kommit längre i sin svenskundervisning som tolkhjälp. Be dem översätta och hjälpa varandra att ladda ner bra översättningsappar. Detta är nämligen ett effektivt sätt att förankra ordet hos eleven. En positiv fördel med detta är också att du själv lär dig dina elevers språk och vinner ett större ordförråd. Du som pedagog har mycket nytta av det i ditt fortsätta arbete och det skapar ett ömsesidigt engagemang mellan dig och dina elever, vilket gör att ni kommer komma mycket närmare varandra.  

7 


Det finns med andra ord bara vinster i att ni skapar en gemenskap genom att intressera er för varandras språk. • Att använda bild- och ordkort är ett effektivt sätt att befästa kunskap. Låt eleverna laborera med dem så ofta som möjligt, möjligheterna är oändliga. Du kan låta eleverna göra diktamen med varandra, spela memory, låta eleverna bokstavera hela ord med bokstavskort, skriva av ett ord med gemener på ett annat papper fast med versaler, koppla ihop bilder och ord, titta på en bild och skriva ordet och så vidare. Att använda bild- och ordkorten är också ett ypperligt tillfälle för dig som pedagog att skapa enskild tid med eleverna. Du kan på så vis kontrollera varje eleves kunskap när korten används men du får också tid med elev 1 medan elev 2 är sysselsatt med korten. Eleverna erbjuds att enskilt laborera med ord, bokstäver och bilder. Eleverna lär sig också olika strategier och införskaffar sig en studievana. Eleverna brukar även ganska snabbt upptäcka på vilket sätt de själva lär sig bäst. En bra arbetsgång kan alltså vara att använda ordkort och spel varje dag.

8 


Kapitel 1

1

Syfte I det första kapitlet möter eleverna det svenska alfabetet. För några elever, som läser kurs A, är det här den första gången de stiftar bekantskap med våra latinska bokstäver. För många andra kan det vara den första gången de deltar i läs- och skrivundervisning överhuvudtaget. Av den anledningen kan du som lärare, beroende på din elevgrupp, behöva arbeta med kapitlet en längre period och därtill repetera löpande under det fortsatta arbetet med boken. Syftet med kapitlet är att arbeta med alfabetet på ett målgruppsanpassat sätt. Stor ansträngning är nedlagd på att konstruera ett bildalfabet som känns relevant för vuxna elever. Fokus ligger på uttal, läsning och skrivning medan grammatiken är avskalad. Eleverna får lära sig bokstävernas ljud och kopplar också ihop ljud med tecken. Kapitlet tar upp vad som är en konsonant och vad som är en vokal samt varför vokaler är så viktiga när vi läser och skriver. Eleverna arbetar med sina egna namn som det första skrivna och lästa ordet. Detta görs både i elevboken och i helklass. Det är bra att inleda lästräningen med bekanta ljud. För vissa elever är namnet det enda ordet (med latinska bokstäver) som de kan koppla ihop med ljud som de själva kan. Det är också ett ord som eleverna stött på skrivet på svenska (bland annat genom alla handlingar som de ska signera i sitt nya land, ny legitimation osv.) och det är ett ord som eleven vet hur det låter. Eleverna lär sig att koppla ihop de bekanta ljuden med svenska bokstäver. Vid alfabetsgenomgången nämns bokstaven som ”stor” och ”liten” (gemener och versaler) och eleverna får lära sig att namn och länder inleds med en versal följt av gemener. Första kapitlets tema är jag, hon och han. Detta då eleverna arbetar med sitt eget namn och börjar referera till sig själv som jag. Eftersom klassen ofta är ny så passar det också att presentera sig för varandra och urskilja vem som är hon och han samt kvinna och man. Arbetet med detta tema varvas alltså med alfabetsintroduktionen.

Arbetsgång • Kapitlet inleds med en bokstavsintroduktion. Bildalfabetet, som finns att skriva ut i kopieringsunderlaget 1:1, sätts med fördel upp i klassrummet (detta alfabet finns även i läseboken). Gå igenom varje bokstav, en i taget, och uttala bokstavens ljud högt tillsammans. Bokstäverna nämns redan här som stor och liten (gemener och versaler). • Förklara att vårt alfabet har 29 bokstäver där 20 är konsonanter och 9 är vokaler. Det är inte viktigt att eleverna lär sig just orden vokal och

9 


konsonant men det är viktigt att de vet att det är skillnad på dem inför den kommande läsningen. • Arbeta med bokstävernas ljud, inte bokstävernas ”namn”. Bokstav M heter ”äm” men bokstavens ljud är ”mmm”. När ni pratar om vokalernas ljud så påpeka att vokalerna kan låta på två sätt. Gör också eleverna uppmärksamma på att vokalerna i bildalfabetet är röda och konsonanterna svarta. Uttala bokstävernas ljud men också det som bilderna föreställer. T.ex. A – apelsin. Se till att eleverna förstår vad en apelsin är. Vad heter apelsin på elevernas modersmål? Finns likheter med svenskan? • Använd övningsbokens första sidor där eleven får träna på att skriva alfabetets alla bokstäver rätt på raden samt att urskilja stora bokstäver bland små och tvärtom. • Låt eleverna gå fram till tavlan och skriva en del eller alla alfabetets bokstäver (beroende på vad eleven är redo för). • Gör en diktamen med bokstäver. Om skolan har tillgång till enskilda whiteboard-tavlor så använd gärna dem då det är lätt att sudda och skriva nästa bokstav. Ett förslag är att göra detta vid varje lektions slut. Viktigt är att bara jobba med ett par bokstäver i taget i början, annars kan det bli för mycket att ta in för eleverna. • Låt eleverna arbeta med bokstavskorten (Kopieringsunderlag 1:2 och 1:3). Här följer några tips på övningar som eleverna kan göra med bokstavskorten: ◦ Memory – para ihop gemener och versaler, A och a. ◦ Placera alla bokstäver i rätt ordning. Först en gång med versaler och sedan med gemener. ◦ Eleverna kan samarbeta genom att blanda korten och lägga fram ett och ett och turas om att uttala bokstaven. ◦ Elever som har kommit längre kan ta ett bokstavskort utan att visa vilket för sin kompis, uttala bokstaven och sedan be kompisen använda sina bokstavskort för att leta reda på den bokstav hen hör. ◦ Lägg alfabetet bak och fram med ö först. ◦ Spela memory med två alfabet. • Spelen (1:4 och 1:5) Använd till exempel gem som spelpjäser och ha en uppsättning tärningar. Eleverna får öva på att räkna med hjälp av tärningen och flyttar sig framåt 10 


på spelplanen. De ska sedan uttala bokstaven/siffran/ordet högt där de hamnar. Det finns en genväg på varje spelplan där eleven får gå framåt eller bakåt. Dessutom finns rutor där eleven ombeds gå tillbaka till start. Det finns ett spel till varje kapitel. Använd dem på samma sätt. Eleverna hjälper varandra och vågar på så sätt prova på att uttala och samtala på svenska, helst med en klasskompis med annat förstaspråk. Elever som kommit lite längre i sin läs- och skrivträning kan också skriva ner orden de hamnar på (landar de tillexempel på en tröja så ska de skriva tröja på sitt papper). • Det egna namnet. Skriv ut kopieringsunderlag 1:6. Be eleven att skriva sitt eget namn (nya elever kan här behöva assistans). Om eleven är bekväm med det så be hen också rita ett självporträtt. Läraren gör likadant med sitt eget namn, och om alla är bekväma med det så använd dokumentkamera eller liknande för att visa upp papperna en i taget och ljuda er igenom klassens namn tillsammans. (Många skratt utlovas när självporträtten visas upp!) • Gör namnskyltar. När alla skyltar är klara sätts dem upp på tavlan, blanda och be eleverna gå fram och hämta sin skylt. Detta kan med fördel göras vid varje lektions början och slut. Laminera därför gärna skyltarna (prova också låta en elev som kommit lite längre i sin lästräning att dela ut klassens skyltar). • Låt eleverna prova att skriva varandras namn. • Använd bokstavskorten för att skriva det egna och eventuellt klasskamraternas namn. • Låt eleverna arbeta med de följande sidorna i övningsboken som hör till första kapitlet. Eleverna arbetar med alfabetet och att skriva rätt bokstav till rätt ord och bild. De urskiljer gemener och versaler genom att ringa in, skriver sitt namn med versaler och ringar in bokstäverna och gör sedan samma sak med gemener. Slutligen skriver de sitt namn en gång till och ringar in vokalerna. • Låt eleverna skriva sina namn på tavlan inför klassen. Tillsammans ljudar ni igenom namnen igen och markerar vilka vokaler som finns samt hur namnet skulle låta utan vokaler. • Presentationsövning: Låt eleverna prova att skriva hela meningen: JAG HETER … och presentera er för varandra. Sätt upp allas papper på väggen och starta sedan varje lektion med att repetera.

  11 


TEMA • Arbeta med första kapitlets tema genom att först titta i läseboken. Återigen kan whiteboard-tavlorna eller liknande användas för att träna på att skriva orden HON och HAN samt KVINNA och MAN. Använd även gruppen för att räkna hur många män respektive kvinnor som finns i klassen. • Visa bildkorten som föreställer människor i olika åldrar (Kopieringsunderlag 1:10). Tillsammans avgör ni om bilden föreställer hon eller han. Gör det sedan en gång till och kategorisera om det är en kvinna eller man samt flicka eller pojke. • Låt eleverna prova själva. Låt eleverna skriva hon och han på två papper och sedan kategorisera korten i högar med hon och han. De elever som kommit lite längre kan även dela upp i kvinna, man, flicka och pojke. • Prata om de personliga pronomen som finns presenterade i första kapitlet i läseboken. Förstår alla deras innebörd? Vad heter dessa pronomen på elevernas förstaspråk? • Låt eleverna använda de sista sidorna i övningsboken som hör till temat. Eleverna ska skriva hon eller han, skriva av meningar samt skriva rätt pronomen. • De elever som kommit lite längre kan även få testa sidorna i kopieringsunderlag 1:8, 1:9 och 1:10. Övning 1:10 är en övning som heter ”ringa in ordet du hör”. Den kan med fördel göras med just dessa elever. Här läser du som lärare upp ett av de tre orden på varje rad och eleven ringar in ordet de hör. • Innan eleverna börjar med kapitel två så är det bra om läraren kan se till att få en stund själv med varje elev för att verkligen ljuda igenom hela det egna namnet, bokstavsljud för bokstavsljud, tillsammans med eleven samt ljuda alfabetets bokstäver.

12 


1

Kopieringsunderlag 1:1

1

Bildalfabet

Aa

Apelsin

Gg Glas

  13 


1

Bb Bil

Hh Hår 14 


1

Cc

Citron

Ii Is

15 


1

Kopieringsunderlag 1:3

Bokstavskort gemener

a f k p u z

b g l q v å

c h m r w ä

d i n s x ö

e j o t y

  43 


1

Kopieringsunderlag 1:4

Bokstavsspel versaler

START

N O P

A

M Q

B L R Å Ä

44 

C K S Z Ö

D J T Y MÅL

E I U X

F G H Gå tillbaka till start

V W


1

Kopieringsunderlag 1:10

Hörförståelse Ringa in ordet din lärare säger.

1. be bi bä 2.

sy

ny

by

3.

bo

ko

ro

4.

ni

nu

ny

5.

min

man

mun

6.

bil

bal

bål

7.

liv

lev

löv

8.

del

fel

hel

9.

rep

rap

rop

10.

ros

dos

jos

11. mus mås mos 12. lova sova dova 13. fina mina tina 14. rita reta räta 15. äta mäta fläta

50 


3

Kopieringsunderlag 3:12

Skriv siffran fyra

_________

tolv

_________

sjutton

_________

nio

_________

noll

_________

nittioett _________

åttio

_________

fem

tretton

_________

femtiotre _________

_________

tjugoåtta _________ 18 ___________________________________ 3

___________________________________

31

___________________________________

68

___________________________________

10

___________________________________

23 ___________________________________ 11 ___________________________________ 55 ___________________________________ 1

___________________________________

99

___________________________________

12

___________________________________  

75 


Kapitel 6

6

Syfte I detta kapitel är det konsonanterna H och S som tillsammans med vokalerna E, I, Y, Å och U bildar de fem orden: hes, hus, is, sy och sås. Kapitlets tema är sjukvård.

Arbetsgång • Kapitlet inleds med att ni tillsammans pratar om de fem orden. Återberätta att varje kapitel är uppbyggt kring fem ord och ett tema som eleven förväntas kunna läsa och skriva innan kapitlet är slut. • Titta på sidan i kapitel 6 i läseboken där de fem orden presenteras. Se till så att alla eleverna förstår ordens innebörd och låt eleverna översätta dem och berätta hur orden låter på sina förstaspråk. Förklara att alla ord har bokstaven H och S i sig tillsammans med några vokaler. När ni tittar tillsammans så urskilj vad som är konsonant och vad som är vokal. Använd bildalfabetet på väggen för att visa vilka två konsonanter och vilka vokaler ni kommer arbeta med. Visa också vad som kommer bli kapitlets tema (i detta fall sjukvård). Titta på kapitlets första sida och börja med att uttala konsonanten H tillsammans med alla vokaler och sedan bokstaven S. Viktigt är att här berätta att det som nu uttalas tillsammans inte är saker som betyder något utan något som sägs bara för att träna uttalet av konsonant tillsammans med vokal, för då blir läsningen lättare. • Använd övningsboken och arbeta med den första sidan i kapitlet med eleverna. Lägg förslagsvis upp övningsboken på tavlan med hjälp av dokumentkamera eller liknande och gå igenom ljudningens steg genom att läsa de blå pratbubblorna. Peka på varje bokstav och uttala dess ljud för att sedan koppla ihop det med nästa bokstavs ljud och fortsätt så tills hela ordet är uttalat. Skriv varje ord på raderna bredvid – med både versaler och gemener – och medan du i långsam takt skriver varje bokstav, så uttalar du dess ljud. • När alla orden är genomgångna så sätts förslagsvis de fem orden tillsammans med tillhörande bilder upp på ett tydligt ställe i klassrummet (bildkort och ordkort där vokalen är i rött finns i kopieringsunderlag 6:1 och 6:2). Hänvisa till dessa bilder ofta under arbetet med kapitlet. Avsluta med en diktamen vid varje lektionsslut (helst i början av lektionen också). Ta gärna fram whiteboard-tavlor eller tomma papper och prova att göra

95 


en diktamen redan här men låt då orden stå kvar på tavlan så eleven kan se dem samtidigt. • Låt eleverna göra den första sidan i övningsboken själva. Ljuda sedan igenom orden tillsammans med eleverna enskilt. • Ta fram ord- och bildkorten igen (som visar de fem orden) som sitter uppsatta på ett lämpligt ställe i klassrummet. Visa att vokalerna är markerade i rött. Skriv orden på tavlan utan vokal och försök uttala dem. Peka ut var vokalerna finns i bildalfabetet. Låt gärna eleverna komma fram och skriva de fem orden på tavlan. En elev kan få skriva av ordet på tavlan genom att titta på det medan en elev som kommit lite längre kan få prova att skriva det genom att du bara säger bokstavsljuden. • Låt eleverna göra följande sidor i elevboken som behandlar de fem orden. Här får eleverna arbeta med att para ihop bild och ord, para ihop de fem orden skrivna i versaler och gemener samt fylla i vokalerna som saknas. Visa först i helklass hur man använder sidorna i elevboken och låt eleverna arbeta med sidorna enskilt. Viktigt är att du som lärare hela tiden är med eleverna när de arbetar. Låt dem repetera vad de gjort och visa för dig. • Arbeta praktiskt med ord- och bildkort (kopieringsunderlaget 6:1 och 6:2). Para ihop ord och bild, eleverna har två ordkort med både versaler och gemener. • Använd gärna bokstavskorten från första kapitlet och bilda orden – både med versaler och gemener. • Eleverna kan också göra en diktamen med sig själva eller med varandra genom att den ena säger ett av de fem orden och den andra lägger fram antingen rätt ordkort eller skriver ordet med bokstavskorten eller för hand. Nu är de fem orden introducerade och nu börjar arbetet med kapitlets tema som är sjukvård.

TEMA • Titta på sidorna i läseboken som handlar om temat. Se till så att eleven förstår innebörden av orden. Be dem översätta alla orden till sina förstaspråk och jämför klassens ord med varandra. Finns det likheter? • Fortsätt arbeta med temat. Vad betyder det att vara frisk respektive sjuk? Använd bildkorten (kopieringsunderlaget 6:3) som visar olika sjukdomar och formulera meningar genom att se på bilderna. Tillexempel ”han är sjuk, han hostar”. 96 


• Prata mer om sjukvård. I Sverige ringer vi 112. Vilket telefonnummer används i elevernas hemländer? • Läs sidan om sjukanmälan tillsammans. Om eleverna känner sig redo så prova ett rollspel där eleverna får låtsas ringa till varandra och boka tid hos de olika instanser som visas på bilderna (BVC, MVC, läkare tandläkare, sjukgymnast). Tillsammans kan ni skriva ner hur ett sådant samtal skulle kunna låta. Ni kan också skriva ner hur en kallelse skulle kunna se ut? Kanske har en elev en kallelse som de kan visa? • Gör kapitlets sista sidor i övningsboken. • I kopieringsunderlaget 6:4 finns ett spel om sjukvård. Låt eleverna spela med varandra på samma sätt som med alfabetsspelet i första kapitlet. • I kopieringsunderlaget 6:5 och 6:6 finns övningar som elever som arbetar lite snabbare kan ta sig an. • Avsluta kapitlet med en diktamen. En rekommendation är att eleverna får göra en diktamen efter varje lektionsslut med kapitlets aktuella ord och att de fem orden sitter uppsatta på väggen/tavlan tills arbetet med kapitlet är slut och nya ord presenteras.

97 


6

Kopieringsunderlag 6:1

Bildkort

IS is

HUS hus

SY sy

SÅS sås

HES hes

98 


6

Kopieringsunderlag 6:2

Ordkort

IS

is

HUS

hus

SY

sy

SÅS

sås

HES

hes  

99 


6

Kopieringsunderlag 6:5

Skriva sms Skriv sms till din lärare och berätta att du är sjuk:

Boka tid Skriv vad du säger om du vill boka tid för ditt barn hos en läkare:

102 


6

Kopieringsunderlag 6:6

Läs kallelsen och skriv svar När ska hon till MVC? Välkommen till MVC och barnmorska Anna Svensson, onsdag klockan 12:00.

Onsdag klockan 12:00

När ska hon till tandläkaren? Välkommen till tandläkare Anna Svensson. Tisdag klockan 08:30.

När ska hennes dotter till BVC? Välkommen till BVC. Torsdag klockan 09:00.

När ska hon till sjukgymnast?  Välkommen till sjukgymnasten David Lund på måndag klockan 13:30.

103 


9

Kopieringsunderlag 9:5

Spel om kläder

START

Gå tillbaka till start

MÅL  

133 


Kopieringsunderlag 12:7

12

Skriv meningar Använd verben och klockslagen för att skriva om en dag i ditt liv.

Ex. Jag städar klockan 16:00.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

  165 


Kopieringsunderlag 13:3

13

Bildkort

  171 


13

Kopieringsunderlag 13:4

Ordkort

172 

hel

trasig

tjock

smal

gammal

ung

mĂśrk

ljus

smutsig

ren

upp

ner


13

Kopieringsunderlag 13:7

Skriv motsatsen Jag är inte lång.

Ex. Jag är kort.

Jag är inte frisk.

Jag är inte pigg.

Jag är inte inne.

Jag är inte varm.

175 


16

Kopieringsunderlag 16:5

Skriv rätt svar Hon bor i centrum. Hon kommer från Syrien. Hon heter Fatima.

Var bor hon? Vad heter hon? Varifrån kommer hon?

Skriv rätt fråga Vilket språk talar du? När kom du till Sverige? Hur gammal är du?

Han är 54 år. Han talar arabiska, engelska och lite svenska. Han kom till Sverige år 2018.  

197 


17

Kopieringsunderlag 17:4

Korsord

204 


ALFA sfi  A spår  1

Lärarhandledning

Cinna Alenius  

ALFA sfi A spår 1 är ett läromedel som vänder sig till elever med kort- eller ingen studiebakgrund som studerar på sfi i kurs A på studieväg 1. ALFA Lärarhandledning är kopplad till ALFA Läsebok och ALFA Övningsbok. Att undervisa elever med kort- eller ingen studiebakgrund kräver ett långsammare tempo och en ibland annorlunda pedagogik. I denna lärarhandledning finns tips och idéer på just detta. Kapitlen innehåller tydliga instruktioner med förslag på lektionsupplägg till Läseboken och Övningsboken – som service till dig som lärare. Dessutom innehåller samtliga kapitel rikligt med kopieringsunderlag som kan användas både i helklass och som extrauppgifter till elever som kommit längre i sin läs- och skrivinlärning.

ISBN 978-91-523-5938-9

(523-5938-9)

Profile for Smakprov Media AB

9789152359389  

9789152359389  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded