__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Social omsorg Helen Carlander

1

Lärarhandledning


Social omsorg 1 LÄRARHANDLEDNING Helen Carlander


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Symboler på s. 161–162: nr 1 Europeiska kommissionen övriga Arbetsmiljöverket

Social omsorg 1, lärarhandledning © 2021 Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Malin Arnberg, Jessica Anderlind Bildredaktör Carin Carlsson Formgivare Sten Melin Grafisk Form Första upplagan, första tryckningen ISBN 978-91-511-0540-6 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, då ej annat anges i materialet. De sidor som får kopieras får endast spridas inom skolenheten! På kopierade sidor ska © och upphovsrättinnehavarnas namn anges. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. PrePress Bording AB, Borås 2021. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001 Tryck Bording AB, Borås 2021. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001


Introduktion till elevboken Läromedlet Social omsorg 1 är skrivet till gymnasieskolans kurs (SOASOC01) med samma namn och är en introduktion till ämnet. Det kan även användas på utbildningar som introducerar, orienterar och förbereder elever för vård- och omsorgsutbildning. Läromedlets kapitel och innehåll utgår från centralt innehåll i kurs Social omsorg 1. Strukturen är tydlig och enkel att följa. Varje kapitel inleds med en fallbeskrivning och tillhörande frågor samt viktiga begrepp som ger en introduktion. Detta ger eleven en snabb och översiktlig ingång till vad kapitlet handlar om. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning i punktform, ord att öva på samt instuderingsfrågor. Löpande i kapitlet finns frågor som uppmuntrar eleverna till att reflektera och diskutera. Förstod du-frågorna i marginalen syftar till snabba repetitioner. Läromedlets syfte är att ge förutsättningar att utveckla teoretiska kunskaper och praktiska förmågor i ämnet på en grundläggande nivå. Teoretiska kunskaper behövs för att utveckla förståelse för olika delar och perspektiv i arbetet. Praktiska förmågor syftar till att kunna utföra socialt omsorgsarbete inom området på ett yrkesmässigt sätt. Läromedlet vänder sig till studerande som ska utvecklas för att professionellt kunna ge stöd och hjälp till människor i utsatta situationer. Det ger förutsättningar för att utveckla yrkesmässiga kunskaper och förmågor. I läromedlet används begreppet personal, alternativt stödassistent eller undersköterska. Det finns flera olika begrepp inom området. I lärarhandledningen under kapitel 10 finns en översikt över vanliga benämningar av personal inom området. Begreppet brukare används konsekvent genom hela läromedlet. Bakgrunden till begreppet finns beskrivet i kapitel 1 i läroboken.

3

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


Introduktion till lärarhandledningen Lärarhandledningen är ett komplement till läromedlet. Båda har samma kapitelindelning och följer samma centrala innehåll. Syftet med lärarhandledningen är att ge stöd till läraren i undervisningen. Lärarhandledningen inleds med Skolverkets beskrivning av ämnesplan och kursplan som följs av kunskapskraven. Varje kapitel i lärarhandledningen innehåller:

• Introduktion till kapitlet med koppling till Skolverkets styrdokument. • Till dig som undervisar, med tips på vad du kan tänka på vid genomförande. • Lektionsförslag med konkreta uppgifter och övningar med tillhörande beskrivning, förklaring och ibland kopieringsunderlag kring upplägg och genomförande.

• Bildanalys med förslag på uppgifter. • Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor. • Boktips och länkar. • Ord att öva på översatta till arabiska. I lärarhandledningen finns lektionsförslag till varje kapitel som i första hand är skrivna till läraren. Det börjar med syfte och beskrivning av hur förslaget praktiskt kan genomföras. Det finns tips på saker som kan vara bra att tänka på. Lektionsförslagen kan ofta genomföras på olika sätt och är ibland en kombination av flera moment. Vissa förslag lämpar sig som uppstart till ett tema, men kan lika väl användas som en inlämningsuppgift som är betygsgrundande. Det är beroende på hur läraren väljer att använda dem. Förslagen kan ofta anpassas till vad som passar gruppen och undervisningen bäst t.ex. enskilt, i grupp eller helklass. Till vissa förslag finns kopieringsunderlag. Dessa kan ibland behöva förstoras upp och även lamineras. Under bildanalys finns varierande förslag på hur bilderna i boken kan användas. Eleverna kan tillägna sig kunskaper och öva olika förmågor genom bilduppgifterna. Bildanalys ger möjlighet till fördjupning av brukarperspektivet, vilket är positivt. Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor ska ses som förslag. Svaren utgår från de centrala delarna som finns med i boken. Boktipsen och länkarna ger eleverna möjlighet att fördjupa sig i litteratur och digitalt material. Eftersom bredden inom både ämnet och verksamheterna är stort varierar även bredden på lektionsförslagen. Det är många förslag att välja mellan som är tänkta att skapa bra förutsättningar för en varierande undervisning samt ge möjlighet till lärande och utveckling för eleverna på olika pedagogiska sätt. Lärarhandledningen är tänkt som ett smörgåsbord där läraren väljer ut vad som passar elever och undervisning bäst och som känns mest relevant. Min förhoppning är att både lärare och elever ska få mycket glädje och inspiration av läromedlet under kursen Social omsorg 1. Helen Carlander

4

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


Innehåll Skolverkets beskrivning av ämne och kurs..............................................................................................7 1. Begrepp inom social omsorg.................................................................................................................... 12 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................14 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................17 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor...........................................................................................................20 Boktips och länkar.................................................................................................................................................................22 Ord att öva på – arabiska....................................................................................................................................................24

2. Lagar och värdegrund..................................................................................................................................... 25 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................27 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................32 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor...........................................................................................................36 Länkar........................................................................................................................................................................................38 Ord att öva på – arabiska....................................................................................................................................................39

3. Historisk utveckling och organisation.............................................................................................. 40 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................42 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor...........................................................................................................49 Länkar........................................................................................................................................................................................52 Ord att öva på – arabiska....................................................................................................................................................53

4. Lycka, livskvalitet och det goda livet.................................................................................................. 55 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................57 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................64 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor...........................................................................................................67 Boktips och länkar.................................................................................................................................................................70 Ord att öva på – arabiska....................................................................................................................................................71

5. Mellanmänsklig kommunikation............................................................................................................ 72 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................74 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................80 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor...........................................................................................................83 Boktips och länkar.................................................................................................................................................................87 Ord att öva på – arabiska....................................................................................................................................................88

5

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


6. Bemötande, förhållningssätt och relationer............................................................................... 90 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................92 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................96 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor........................................................................................................101 Boktips och länkar..............................................................................................................................................................104 Ord att öva på – arabiska.................................................................................................................................................105

7. Sociala uppgifter och aktiviteter....................................................................................................... 106 Lektionsförslag....................................................................................................................................................................108 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor........................................................................................................113 Boktips och länkar..............................................................................................................................................................115 Ord att öva på – arabiska.................................................................................................................................................116

8. Personnära omsorg....................................................................................................................................... 117 Lektionsförslag....................................................................................................................................................................119 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor........................................................................................................128 Boktips och länkar..............................................................................................................................................................130 Ord att öva på – arabiska.................................................................................................................................................131

9. Serviceuppgifter.............................................................................................................................................. 132 Lektionsförslag....................................................................................................................................................................134 Kopieringsunderlag............................................................................................................................................................136 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor........................................................................................................139 Boktips och länkar..............................................................................................................................................................141 Ord att öva på – arabiska.................................................................................................................................................142

10. Administrativa uppgifter....................................................................................................................... 143 Lektionsförslag....................................................................................................................................................................145 Kopieringsunderlag............................................................................................................................................................148 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor........................................................................................................151 Länkar.....................................................................................................................................................................................153 Ord att öva på – arabiska.................................................................................................................................................154

11. Arbetsmiljö........................................................................................................................................................ 155 Lektionsförslag....................................................................................................................................................................157 Kopieringsunderlag............................................................................................................................................................161 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor........................................................................................................165 Länkar.....................................................................................................................................................................................168 Ord att öva på – arabiska.................................................................................................................................................169

6

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1

1. Begrepp inom social omsorg Introduktion till kapitlet Detta kapitel handlar om begrepp och perspektiv som förklarar och ramar in social omsorg. Det professionella sociala omsorgsarbetet innebär att utveckla brukarens sociala kompetens som gör det möjligt att delta i samhällets gemenskap. Det viktigaste ”verktyget” i arbetet är relationen med brukaren. Eleverna får läsa om: • Social omsorg • Social • Omsorg • Brukare • Gemenskap • Delaktighet • Tillgänglighet • Mål och professionalism Kapitlet utgår från centralt innehåll: Centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg. Bemötande, relationer och professionalism inom social omsorg. Kunskapskrav: Betyg E: Eleven redogör översiktligt för innebörden av centrala begrepp inom social omsorg och socialt arbete. Betyg C: Eleven redogör utförligt för innebörden av centrala begrepp inom social omsorg och socialt arbete. Betyg A: Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av centrala begrepp inom social omsorg och socialt arbete.

12

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Till dig som undervisar Det här kapitlet är en introduktion till ämnet social omsorg för att eleven ska bli bekant med begrepp och uttryck. Begrepp är ett sätt att ringa in och försöka förstå kärnan i social omsorg. Begrepp kan ibland uppfattas lite teoretiska och abstrakta. Det är viktigt att använda konkreta exempel för att tydliggöra begreppen för eleverna. Ett bra sätt att närma sig begreppen är att koppla dessa till eleverna och deras liv och erfarenheter. Försök att levandegöra begreppen utifrån att vara människa, utifrån brukarens livssituation och även utifrån vad som förväntas av dem i framtida yrkesroll. Då blir det oftast lättare att resonera om och förstå begreppen. Begreppen ligger till grund för elevernas framtida förhållningssätt och professionella utveckling. När de börjar är de amatörer som förhoppningsvis har goda avsikter och under utbildningen ska de utvecklas mot ett medvetet professionellt förhållningsätt. I förlängningen ska det leda till att eleverna reflekterar över brukarnas livssituation och hur de på bästa sätt kan stödja och hjälpa dem. Lärarmaterialet presenteras som lektionsförslag med uppgifter, övningar och fallbeskrivning. Ofta innehåller ett lektionsförslag olika alternativa sätt att utföra dem på.

13

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Lektionsförslag Lektionsförslag − Begrepp och förklaring Kopieringsunderlag 1:1 finns på sidan 17, längre fram i kapitlet. Begreppen i kopieringsunderlaget är centrala inom social omsorg. Till vänster står begreppen och till höger står förklaringen. OBS! Inte i rätt ordning. Kopieringsunderlaget kan användas på olika sätt. Elever kan arbeta enskilt, i par eller i grupp. Uppgiften kan göras med eller utan bok. Tips: Använd Ord att öva på, sidan 27 i elevboken, som facit. Alternativ 1: Klipp ut korten med begrepp och förklaringar.

a. Eleverna lägger ut korten i två rader; en med begrepp och en med förklaringar. b. Eleverna ska para ihop korten.

Alternativ 2: Sätt ihop begreppet och förklaringen på samma sida av korten.

a. Arbeta i grupp. b. Lägg korten med texten nedåt. c. Var och en tar i turordning ett kort och läser begreppet för personen till höger. Personen ska beskriva begreppet.

Alternativ 3: Använd bara begreppen och låt eleverna hitta förklaringarna i boken och skriva ner dessa. Alternativ 4: Para ihop och dra linjer mellan begreppen till vänster och förklaringarna till höger.

Lektionsförslag − Social kompetens Gå först igenom begreppet social kompetens. Fokusera på förmågor och kompetens. Därefter arbetar eleverna med begreppet social kompetens utifrån nedanstående frågeställningar. Uppgiften kan göras enskilt, i par eller i grupp.

• Vad innebär begreppet social kompetens? • Vilka förmågor och kompetenser behövs för att klara av ett arbete (oavsett vad själva arbetet innehåller)? • Vilka förmågor och kompetenser krävs för att laga mat?

– Oavsett vad man ska laga? – Till exempel laga korv och makaroner?

• Vilka förmågor och kompetenser krävs för att köra bil i trafiken? • Vilka förmågor och kompetenser är bra att ha när man går i skolan och är elev?

Lektionsförslag – Brukare inom social omsorg Den här lektionen kan med fördel göras på tavlan som en mind map. Gå igenom och gör en lista på av vilka olika anledningar en person kan vara brukare inom social omsorg. Vilka kan behöva stöd och hjälp och vad kan de behöva stöd och hjälp med? Koppla ovan till framtida yrkesroll. Se på bredden och vilka förväntningar som kan finnas på personalen. Vad behöver personal kunna? Se på allmänna kunskaper och förmågor men även på specifika. Koppla ovan till ”Brukare” i elevboken. Hur ska personalen agera för att brukaren inte ska bli passiv mottagare av stöd och hjälp? Koppla ovan till ”Begreppet social omsorg” – faktaruta i elevboken. Hur stämmer er mind map med beskrivningen av social omsorg?

14

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Lektionsförslag – Fallbeskrivning Mohanad Fallbeskrivningen kan användas som enskild uppgift eller gruppuppgift. Syftet är att koppla centrala begrepp inom social omsorg till en brukares livssituation. Använd bilden på sidan 18 i elevboken. Mohanad är en kille på 15 år som är gravt rörelsehindrad på grund av en CP-skada. Han har dessutom intellektuell funktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå samt svår tal- och kommunikationsstörning. Han kan inte tala utan har vissa läten. Däremot kan han kommunicera lite genom bildstöd med personer som känner honom väl och som vet vad han vill. Mohanad bor hemma hos sin familj och har personlig assistans som hjälper honom med det mesta. En kväll i veckan och en helg i månaden är Mohanad på ett korttidshem. Det blir miljöombyte för Mohanad och han träffar kompisar som också är där. Familjen får avlastning. Mohanad går i träningsskola och ska snart börja på gymnasie­särskolans individuella program.

• Vilka förmågor och kompetenser är viktiga för Mohanad att utveckla i framtiden? Motivera varför dessa är viktiga att utveckla. Vad ska förmågorna leda till?

• Vilka gemenskaper och sociala sammanhang är viktiga för Mohanad att bli delaktig i? • Vad är viktigt att tänka på i arbetet med Mohanad för att ge god omsorg?

Lektionsförslag – Delaktighet och tillgänglighet Använd bilden i boken under rubrik ”Delaktighet och tillgänglighet”.

• Resonera om vad begreppen innebär i förhållande till bilden? • Resonera om vad motsatsen till begreppen innebär både för individen och samhället? • Ge exempel på och förklara olika former av tillgänglighet? • Resonera om skillnaden mellan att anpassa och göra miljön tillgänglig samt att individen ska anpassa sig till miljön.

Lektionsförslag – Motsats till … Eleverna ska beskriva motsatsen till begreppen i kapitlet och ge exempel på handlingar till motsatsen, se kopieringsunderlag 1:2 på s. 18. Förslaget kan användas på olika sätt. Alternativ 1: Eleverna sitter i par och drar var sitt kort, ett i taget. En av dem läser ordet som står på kortet, och beskriver därefter motsatsen till ordet. Den andra personen får gissa. Alternativ 2: Eleverna arbetar enskilt och skriver ner motsatsen till det som står på kopieringsunderlaget. De ska även ge exempel på handlingar som beskriver motsatsen. Helst ska handlingarna utgå från möte med brukare. Uppföljning: Samtala om vad som krävs för att inte hamna i motsatsen? Finns det något begrepp som innebär en balansgång i arbetet t.ex. omsorg? Man vill gott men det blir det motsatta?

15

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Lektionsförslag – Oavslutade meningar … Läraren kan förbereda och genomföra övningen på olika sätt: Alternativ 1: Läraren läser upp de oavslutade meningarna en i taget. Alternativ 2: Läraren visar meningarna via ett presentationsprogram, t.ex. powerpoint, men eleverna kan själva se och läsa. Alternativ 3: Läraren kan kopiera upp och klippa ut de oavslutade meningarna samt lägga en omgång i ett kuvert till varje grupp. Om läraren väljer den här varianten bör läraren ändå styra när det är dags att dra en ny lapp. Det är enklare om klassen är i någorlunda samma fas när övningen genomförs. Eleverna sitter i mindre grupper. En oavslutad mening kommer upp (enligt nedan). Varje elev funderar över hur hen vill avsluta meningen. På lärarens kommando avslutar eleverna meningen en i taget i turordning. OBS! Det är viktigt att alla får prata till punkt innan eventuell diskussion i gruppen. Därefter är det dags för nästa oavslutade mening. Förslag på oavslutade meningar:

• Att få vara del av en gemenskap innebär … • När en person är social tänker jag på … • En brukare kan behöva stöd och hjälp med ... • Motsats till professionell är … • Informell omsorg kan vara … • Med kvalitet tänker jag på … • En bra relation bygger på … • En person med sunt förnuft är … • När man inte får vara med i en gemenskap känns det … • Motsats till utanförskap är … • En god handling mot en annan människa kan vara … • Man kan visa omsorg om sina medmänniskor genom att … • Att vara delaktig i saker som rör ens liv är … • En person som har social kompetens är en som … • Tillgänglighet i samhället är bra för … • När jag hör begreppet social omsorg tänker jag på …

16

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Kopieringsunderlag 1:1, Begrepp och förklaring Social

Olika förmågor sätts ihop i en situation så att en helhet bildas. Förmåga att umgås med andra och delta i samhället.

Social kompetens

Professionell och organiserad omsorg som samhället ansvarar för.

Omsorg

Ingå i sociala sammanhang och grupper. Sammanhållning.

Delaktig

Bästa tillgängliga kunskap, brukares situation och erfarenhet vägs samman.

Tillgänglig

Noggrant, bra och ordentligt.

Formell omsorg

Förmågor och strategier för att hantera olika livssituationer.

Informell omsorg

Människor i samspel, t.ex. kamratlig, sällskaplig, samhällelig, medborgare.

Gemenskap

Utförs i praktiskt arbete.

Brukare

Medvetet, genomtänkt och planerat.

Livsstrategier

Obeständigt, personligt och situationsbundet.

Sunt förnuft

Samspel mellan brukare och personal. Det viktigaste verktyget inom social omsorg.

Kvalitet

Människor som är användare av stöd och hjälp via SoL och LSS.

Relation

Samhällets utformning för att så många som möjligt ska kunna ta del av det. Anpassa samhället.

Handling

Yrkesmässig. Motsats till amatör.

Målinriktat

Att bry sig om och ställa upp för vänner och familj i privata sammanhang.

Professionell

Bry sig om och ta ansvar för att andra ska må bra.

Evidensbaserat

Att vara en del av samt aktivt medverka.

17

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Kopieringsunderlag 1:2, Motsats till ... Ord/begrepp

Motsats

Handling som är motsats

Social

Omsorg

Delaktighet

Professionellt

Gemenskap

Tillgänglighet

Kvalitet

Social kompetens

18

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Bildanalys Arbeta med en eller flera bilder i kapitlet. Bilderna kan användas på olika sätt beroende på vad kapitlet handlar om och vad syftet är. Det ger språkträning för att utveckla ordförrådet och den kommunikativa förmågan samt medvetenhet kring sig själv och sin egen värdegrund. Välj ut bilder utifrån vad som passar. Exempel på användningsområden:

• Beskriva och förklara ord och begrepp utifrån bilder. • Teorikopplingar. • Inledning till rollspel eller dramatiseringar. • Utgångspunkt för samtal och diskussion kring olika teman. • Koppling till yrkesroll och brukare. • Skriva egna fallbeskrivningar med tillhörande frågor till bilderna. • Öva empati och inlevelse genom att beskriva känslor och tankar. • Öka förståelsen för brukarperspektivet genom att eleverna gör en personbeskrivning utifrån bilder. • Utgå från något av lektionsförslagen men lägg till en bild. • Språkträning för att utveckla ordförrådet och den kommunikativa förmågan. • Medvetenhet kring sig själv och sin egen värdegrund. Exempel på frågeställningar till bilderna:

• Vem/vilka är personen/personerna? • Vad händer? Vilka ord och begrepp kan användas för att förklara bilderna? • Vilka teoretiska kunskaper och praktiska förmågor speglar bilderna? • Vilka kopplingar kan man göra mellan bilden och social omsorg? • Hur uppfattar du brukarperspektivet i bilden? • Vilka känslor väcker bilden/bilderna hos dig? • Vad tänker du när du ser bilderna? • Vilken/vilka bilder berörde dig särskilt och varför?

19

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor 1. Förklara vad gemenskap innebär och varför det är centralt inom social omsorg.

Svar: Gemenskap innebär att människor är en del av samhället och ingår i olika grupper och sociala sammanhang. Människor är sociala och utvecklas i samspel med andra. Därför är gemenskap viktigt. Det finns yttre former av gemenskap som sammanbinder människor t.ex. hemort, utbildning, yrke, land och språk. De inre formerna för gemenskap är samhörighet och samspel och att dela värderingar. De inre banden skapar mening och identitet. Motsatsen till gemenskap är utanförskap. Ett samhälle ska sträva mot att människor inte ska hamna i utanförskap. Inom social omsorg inriktas arbetet mot att brukarna ska vara en del i samhälls­ gemenskapen i olika sociala sammanhang.

2. Vad är likheterna och skillnaderna mellan formell och informell social omsorg?

Svar: Likheterna handlar om att visa omsorg och att människor ska ingå i olika gemenskaper och sociala sammanhang. Den informella sociala omsorgen avser privata situationer och sammanhang. Människor umgås och bryr sig om varandra, stöttar och hjälper varandra som t.ex. familj, vänner eller grannar. Den formella sociala omsorgen handlar om samhällets ansvar för varandra. Samhället tar hand om människor som är i behov av stöd och hjälp för sin livsföring. Den informella omsorgen styrs av lagar och det finns uppbyggda organisationer och verksamheter. Personal anställs för att utföra sociala omsorgshandlingar.

3. Vad är motiveringen till att benämningen brukare började användas?

Svar: I och med införandet av lagen LSS började benämningen brukare användas. Tidigare upplevde många som mottog stöd och hjälp att de blev vårdade och lätt hamnade i underläge. Brukare och brukarorganisationer ville komma bort från detta. Det är skillnad i människosynen och i bemötandet mellan att vara mottagare och att vara användare av stöd och hjälp. Att vara mottagare innebär risk för passivitet. Att vara användare av innebär att vara aktiv. Med brukare ville man uppnå ett annat synsätt och därmed ett annat bemötande mot människor som använder sig av stöd och hjälp inom social omsorg.

4. Vad betyder begreppet social?

Svar: Social har två betydelser; mål och verktyg. Med mål menas att arbetet med brukarna ska inriktas mot att brukarna ska ingå i olika gemenskaper och sociala sammanhang. Strävan att motverka utanförskap. Med verktyg menas relationen mellan personal och brukare. I arbetet medverkar personalen till att utveckla brukares förmågor som möjliggör deltagande i olika sociala sammanhang och gemenskaper.

5. Begreppet social kompetens är tudelat, vad innebär det?

Svar: Personal behöver utveckla sin egen sociala kompetens som de använder i arbetet med människor. Personalen ska även arbeta med att utveckla brukarnas sociala kompetens inom vitt skilda områden beroende på i vilken verksamhet och med vilken målgrupp de arbetar.

6. Social kompetens inom social omsorg har två inriktningar, förklara dessa.

Svar: Dels handlar det om förmågor som innebär att umgås och samspela med andra människor och dels handlar det om förmågor i ett vidare sammanhang som innebär att vara en del av samhället t.ex. att klara av ett arbete, boende, ekonomi och utbildning.

7. Vad handlar begreppet omsorg om? Vad är omsorg inom social omsorg?

Svar: Ofta förknippas omsorg med att bry sig om och ta hand om. Inom social omsorg kan omsorg beskrivas på två sätt: en praktisk del och en del som handlar om kvalitet: – Skötsel, tillsyn, vård, ta hand om – Omtänksamhet, noggrannhet, omtanke, göra något med omsorg, hänsynstagande, uppmärksamhet. Omsorg innebär att praktiskt ta hand om andra människor genom stöd och hjälp, men arbetet ska utföras med kvalitet. Samhället tar ansvar för medborgarna och det görs professionellt.

20

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 8. Vad innebär delaktighet? Förklara skillnaderna mellan att vara med i en grupp och att känna sig som en

del av en grupp. Svar: Begreppet delaktighet innebär ”att vara en del av” en gemenskap eller socialt sammanhang. Människor kan vara en del av en gemenskap på två sätt, dels som deltagare t.ex. i en förening, i en skolklass, i ett arbetslag och dels med att uppfatta och känna sig som en del av gemenskapen. Även om människor ingår i t.ex. ett arbetslag eller en skolklass är det inte säkert att de själva känner sig som en del av gemenskapen. Deltagare kan vara utstötta, kränkta och mobbade av andra i gemenskapen. Delaktighet har därav två innebörder; att ingå i en grupp samt att själv uppleva och känna sig som en del i gruppen.

9. Förklara begreppet tillgänglighet och ge exempel på vad det kan innebära.

Svar: Tillgänglighet kan beskrivas som samhällets anpassning av miljön för att möjliggöra att det blir tillgängligt för alla. Exempelvis hissar, trottoarer, förstorad och uppläst text, lättläst text, internet och plattformar är anpassade.

10. Förklara riskerna med sunt förnuft.

Svar: Det är obeständigt och kan förändras. Bedömningarna skiljer sig åt mellan olika personal. Personalens åsikter kan få stort inflytande. Det är personligt och följer varje person och inte någon gemensam kunskapsbas i arbetslaget. Om personalen arbetar utifrån sitt personliga sunda förnuft leder det till att var och en gör som de anser vara det bästa eller vad de har förmåga till. Det kan vara bra handlingar men omdömet finns bara hos just den personen. Det är inte säkert att personal som utför handlingar kan förklara bakgrunden och konsekvenserna av att just denna handling utförs och inte något annat alternativ. Eftersom inte kunskapen är gemensam inom arbetsgruppen kan det bli otryggt för brukaren och det finns ingen möjlighet att utveckla stödet. Det är situationsbundet och det är inte säkert att ett bra utförande utförs på liknande sätt hos andra brukare eller vid andra tillfällen.

11. Socialt omsorgsarbete ska vara målinriktat och professionellt, vad innebär det?

Svar: Medvetet: arbetet styrs av medvetna handlingar. Arbetet har tydliga mål och syften. Personal vet vad de gör och varför. Arbetet är genomtänkt och personal arbetar med reflektion. De kan förklara varför de arbetar som de gör och inte på något annat sätt. Arbetet är systematiskt och konsekvent. Det finns en planering och väl valda metoder för arbetet.

12. Vad är fördelarna med att arbeta evidensbaserat inom social omsorg?

Svar: Det vilar på teoretiska kunskaper och inte sunt förnuft. Med beprövad erfarenhet menas att det har testats och utvärderats och det är alltså ingen slump som styr utan det är professionellt. Dessutom beaktas brukarens erfarenhet, önskemål och förutsättningar. Det stämmer väl överens med ett målinriktat och professionellt arbete. Man ska kunna beskriva arbetet och motiveringar till olika handlingar. Motsatsen till evidens är amatörmässigt och slumpmässigt.

13. Hur vill du beskriva begreppet social omsorg? Vilka delar är viktiga att få med vid en beskrivning?

Svar: Frågan är vid men bör innefatta resonemang om begreppen:

– Social (som mål och verktyg) – Social kompetens (förmågor som bildar kompetens inom olika områden för att kunna delta i samhällets gemenskap) – Livsstrategier (skapa möjligheter, utveckla förmågor, anpassningar) – Omsorg (praktiskt arbete och kvalitet) – Gemenskap (sociala sammanhang och gemenskap) – Delaktighet (vara del av en grupp, känna och uppleva sig som en del av gemenskapen) – Tillgänglighet (samhällets anpassning) – Formell omsorg (samhällets stöd)

21

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Boktips och länkar Länktips Nedanstående länkar är bra för eleverna att känna till. Här finns mycket information som berör deras kommande yrke samlat. SKR − Sveriges kommuner och regioner SKR:s uppgift är att stödja och bidra till utveckling av verksamheter inom kommunen och regionen. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. De erbjuder kurser och konferenser inom olika ämnen. SKR − social omsorg skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg.7244.html Inom SKR finns en avdelning som är inriktad mot social omsorg. Den är bra för eleverna att känna till. Myndigheten för delaktighet www.mfd.se/ Myndighetens uppdrag är att arbeta med att främja ett samhälle som är användbart och tillgängligt för alla. Det finns mycket bra material som eleverna kan fördjupa sig i. Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se/ Socialstyrelsen har ett omfattande informationsmaterial. De publicerar material som stöd i arbetet och för att utveckla verksamheterna i kommun och regioner. Det är bra om eleverna är bekanta med Socialstyrelsens hemsida. Det finns material som är riktat speciellt till arbete med äldre, barn och unga samt människor med funktionsnedsättningar. Välfärdsteknik – Delaktighet och tillgänglighet www.atea.se/aldreomsorg/ Folkhälsomyndigheten – Digital teknik för social delaktighet bland äldre www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/aldre-psykisk-halsa/ valfardsteknik-for-psykisk-halsa/ Kommunalarbetaren – Särtryck om välfärdsteknik www.kommunal.se/sites/default/files/valfardsteknik_for_trygghet_halsa_och_utveckling_i_arbetet_ kommunal_2019_webb.pdf Folkhälsomyndigheten – Mötesplats social hållbarhet www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/ Vad är social hållbarhet för oss? Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Boktips Blomdahl Frej, G, Eriksson, B (1998). Social omsorg och socialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. Cederlund, E, Eriksson, L, Ringsby Jansson, B. A. Svensson, L (2019). Renässans för socialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, L, Nilsson, G, Svensson, L (2013). Gemenskaper – Socialpedagogiska perspektiv. Göteborg: Daidalos. Madsen, B (2001). Socialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 22

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Molin, M, Bolin, A (2018). Socialpedagogisk handling i teori och praktik. Trollhättan: Högskolan väst. Molin, M (2004). Att vara i särklass: om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. Doktorsavhandling vid Institutet för handikappvetenskap. Linköpings universitet. Molin, M (2008a). Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. Forskningsrapport vid Högskolan Väst, 2008:2. Stensberg, H (2011). Gemenskapens socialpsykologi. Stockholm: Liber. Strang, P (2014). Att höra till: om ensamhet och gemenskap. Natur och kultur Akademiska.

23

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


1 Ord att öva på – arabiska Social omsorg − Samhällets stöd och hjälp för att för­ söka bevara, utveckla, skapa möjligheter och livsstrate­ gier för att människor ska kunna vara en del av sociala sammanhang och gemenskaper.

،‫ مساعدة ودعم يقدمهام املجتمع للحفاظ عىل‬-‫الرعاية اإلجتامعية‬ ‫وتطوير وخلق إمكانيات واسرتاتيجيات حيايتية متكّن الناس من‬ .‫املشاركة يف السياقات واإلنتامئات اإلجتامعية‬

Social – Människor i samspel, t.ex. kamrat, sällskaplig, samhällsmedborgare.

‫ عندما يتفاعل الناس مع بعضهم البعض مثل الزمالء‬-‫إجتامعي‬ .‫واملواطنني يف املجتمع‬

Social kompetens − När olika förmågor sätts ihop till en helhet bildas kompetens. Förmåga att umgås med andra och att delta i samhället.

‫ عندما نجمع القدرات املختلفة مع بعضها البعض‬-‫كفاءة إجتامعية‬ ‫ يقصد بالكفاءة اإلجتامعية القدرة عىل معارشة‬.‫يتشكل لدينا كفاءة‬ .‫الناس واملشاركة يف املجتمع‬ ‫ اإلعتناء باآلخرين وتحمل املسؤولية لجعلهم يشعرون بالصحة‬-‫رعاية‬ .‫الجيدة‬

Omsorg − Bry sig om och ta ansvar för att andra ska må bra. Livsstrategier − Förmågor och strategier för att han­ tera olika livssituationer.

‫ القدرات واإلسرتاتيجيات التي نستخدمها‬-‫اإلسرتاتيجيات الحياتية‬ .‫للتعامل مع املواقف الحياتية املختلفة‬

Delaktig − Vara en del av och aktivt medverka.

.‫ أن يكون الفرد جزءا ً مام يحدث ويشارك به بنشاط كبري‬-‫ُمشارك‬

Tillgänglig − Samhällets anpassning för att så många som möjligt ska kunna ta del av det.

‫ تأقلامت يف املجتمع يك يتمكن أكرب عدد من الناس أن يكونوا‬-‫متوفر‬ .‫جزءا ً منه‬

Formell omsorg − Professionell och organiserad om­ sorg som samhället ansvarar för.

‫ رعاية منظّمة وإحرتافية تكون من مسؤولية املجتمع‬-‫رعاية رسمية‬ .‫تجاه املواطنني‬

Informell omsorg − Bry sig om och ställa upp för vän­ ner och familj i privata sammanhang.

‫ اإلعتناء باألصدقاء والعائلة ودعمهم يف السياقات‬-‫رعاية غري رسمية‬ .‫الخاصة‬

Brukare − Människor som använder sig av stöd och hjälp inom social omsorg.

‫ األشخاص الذين يستخدمون الدعم واملساعدة من‬-‫ُمتلقي الرعاية‬ .‫مجال الرعاية اإلجتامعية‬

Gemenskap − Ingå i sociala sammanhang och grupper, sammanhållning.

‫ روح‬،‫ اإلنتامء يف السياق اإلجتامعي إىل مجموعات مختلفة‬-‫جامعة‬ .‫التامسك‬

Sunt förnuft − Obeständigt, personligt och situations­ bundet.

‫ فطنة تكون مرتبطة باملوقف الخاص الذي يعيشه‬-‫الفطرة السليمة‬ .‫الشخص‬ .‫ الدقة والجودة واإلنتظام‬-‫النوعية‬

Kvalitet − Noggrant, bra och ordentligt.

.ً‫ ما يُط ّبق عمليا‬-‫إجراء‬/‫فعل‬

Handling − Utförs i praktiskt arbete.

‫ تفاعل متلقي الرعاية مع املوظفني وهي تعترب األداة األهم‬-‫العالقة‬ .‫يف مجال الرعاية اإلجتامعية‬

Relation − Samspel mellan brukare och personal, det viktigaste verktyget inom social omsorg.

.‫ مخطط له بدقة ووعي‬-‫هادف‬

Målinriktat − Medvetet, genomtänkt och planerat.

.‫ عكس الهاوي‬،‫ مهني‬-‫محرتف‬

Professionell – Yrkesmässig, motsats till amatör.

‫ املوازنة بني التجارب‬،‫ أفضل نوع من املعرفة‬-‫مستند عىل أدلة‬ .‫السابقة ورغبة متلقي الرعاية‬

Evidensbaserat − Bästa kunskap, erfarenhet och bruka­ res önskemål vägs samman.

24

Får kopieras! © Helen Carlander och Gleerups Utbildning AB


Social omsorg Helen Carlander

1

Lärarhandledning Lärarhandledningen är ett komplement till elevboken Social omsorg 1. Båda har samma kapitelindelning och följer samma centrala innehåll. Syftet med lärarhandledningen är att ge stöd till läraren i undervisningen. Lärarhandledningen börjar med Skolverkets beskrivning av ämnesplanen. Varje kapitel inleds med hänvisning till kursplanens centrala innehåll följt av kunskapskrav. Lärarhandledning till Social omsorg 1 innehåller:

• Lektionsförslag med konkreta uppgifter och övningar med tillhörande beskrivning kring upplägg och genomförande

• Bildanalys med förslag på uppgifter • Lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor • Boktips och länkar Lärarhandledningen presenterar en bredd av lektionsförslag att välja mellan. Dessa är tänkta att skapa bra förutsättningar för en varierande undervisning samt ge möjlighet till lärande och utveckling för eleverna på olika peda­go­giska sätt.

Helen Carlander är socialpedagog med inriktning mot äldre- och funktionshinder­ omsorg. Hon arbetar som lärare på Vård och omsorgs­programmet samt på gymnasie­ särskolans nationella program Hälsa, vård och omsorg.

Profile for Smakprov Media AB

9789151105406  

9789151105406  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded