__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KOMMUNALRÄTT

2:A UPPLAGAN

Kommunalrätt – en introduktion för professionsutbildningar

Lotti Ryberg Welander (red.)

ger en kortfattad beskrivning av den kommunala rätten och anknytande lagstiftning. Regeringsformen och den nya kommunallagen står i centrum för framställningen, men också de arbetsrättsliga lagarna och lagen om offentlig upphandling behandlas, liksom regler om överklagande av kommunala beslut. Boken ger dessutom en kort introduktion till EU-rättslig lagstiftning och dess påverkan på den kommunala och landstingskommunala verksamheten. Författarna har långvarig erfarenhet av såväl undervisning och forskning om den offentliga förvaltningen som av arbete och uppdrag inom den offentliga sektorn. Boken lämpar sig särskilt för kursdeltagare och andra som är eller kommer att vara yrkesverksamma inom kommun och landsting, men även för andra som vill ha en introduktion till de lagar som styr kommuners och landstings verksamheter.

KOMMUNALRÄTT – en introduktion för professionsutbildningar Lotti Ryberg Welander (red.)

Libers serie en introduktion för professionsutbildningar är lämpliga för samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar, men även olika former av personalutbildningar. Böckerna ger på ett pedagogiskt och lätttillgängligt sätt tillräcklig kunskap inom centrala rättsområden för olika verksamheter med juridisk anknytning.

Peter Skoglund Annika Staaf Lars Zanderin

Best.nr 47-12831-0 Tryck.nr 47-12831-0

4712831_Kommunalrätt omsagsoriginal.indd 1

30/10/18 11:55 AM


KOMMUNALRÄTT – en introduktion för professionsutbildningar Lotti Ryberg Welander (red.) Peter Skoglund Annika Staaf Lars Zanderin


INN EHÅ LL

Förkortningar

6

Författarpresentationer 8 Förord till första upplagan

9

Förord till andra upplagan

10

KAPITEL 1 Kommunalrätten och den nya kommunallagen (2017:725) 11 1.1 Den nya kommunallagen – en lag med långa rötter

11

1.2 De rättsliga grunderna för kommunal verksamhet 12 1.2.1 Kommunalt självstyrelse 12 1.2.2 Kommunala befogenheter och angelägenheter 13 1.2.3 Likställighetsprincipen 15 1.2.4 Direktvalda högsta beslutande församlingar 15 1.3 Kommunalrätten i förhållande till några anknytande rättsområden 16 1.3.1 Civilrättsliga och offentligrättsliga relationer 16 1.3.2 Statsrätten/konstitutionell rätt 17 1.3.3 Förvaltningsrätten 19 Instuderings- och diskussionsuppgifter 20 KAPITEL 2 Kommuner och landsting

21

2.1 Fullmäktige i kommuner och landsting 21 2.1.1 Beredningar och revisorer 22 2.1.2 Ledamöter och ersättare i fullmäktige och nämnder med mera 22 2.1.3 Ett ärendes gång i fullmäktige 25 2.2 Kommunstyrelse och landstingsstyrelse 2.3 Nämnder i kommuner och landsting

28

30

2.4 Ett ärendes handläggning och beslut 33 2.4.1 Landstingens ärendehantering 33 2.5 Kommunal verksamhet i andra former 2.5.1 Kommunal samverkan 34 2.5.2 Kommunalförbund 34

34


4

innehåll

2.5.3 Regioner 35 2.5.4 Kommunala företag 36 2.5.5 Privata företag 37 2.5.6 Ytterligare former för kommunal verksamhet

37

2.6 Ett exempel inom ett primärkommunalt förvaltningsområde: äldreomsorgen 38 Instuderings- och diskussionsuppgifter 41 KAPITEL 3 Ekonomi, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning 42 3.1 Kommunal ekonomi och planering

42

3.2 Ett kommunalt budgetärende 43 3.3 Kommunala revisorer 45 3.3.1 Reglerna för den kommunala revisionen

47

3.4 Laglighetsprövning 49 3.4.1 Rätt att överklaga kommunala besluts laglighet 49 3.4.2 Inskränkningar i rätten till laglighetsprövning 50 3.4.3 Grunderna för laglighetsprövningen 51 3.4.4 Vissa processuella frågor 56 3.4.5 Verkställighet och rättelse 57 3.5 Förvaltningsbesvär 58 3.5.1 Rätt att överklaga myndighetsutövande beslut 3.5.2 Klagorätt vid förvaltningsbesvär 60 3.5.3 Överklagans form och innehåll samt tidsfrister 3.5.4 Rättelse och ändring av beslut 63 3.5.5 Beredning vid högre instans 65 3.5.6 Extraordinära rättsmedel 66

58 61

3.6 Annan kontroll av de kommunala verksamheterna 69 3.6.1 De kommunala organens kontroll av de kommunala verksamheterna 69 3.6.2 Justitieombudsmannens (JO:s) kontroll av kommunerna 70 3.6.3 Annan statlig kontroll av kommunernas och landstingens verksamheter 73 Instuderings- och diskussionsuppgifter 75


innehåll

KAPITEL 4 Kommunen som arbetsgivare 4.1 Inledning

76

76

4.2 Civilrättslig reglering

77

4.3 Offentligrättslig reglering 4.4 Kollektivavtal

83

85

Instuderings- och diskussionsuppgifter 87 KAPITEL 5 Offentlig upphandling 5.1 Inledning

88

88

5.2 Kortfattad historik 89 5.3 Grundläggande upphandlingsprinciper 5.4 Upphandling över tröskelvärdet

90

91

5.5 Särskilda upphandlingsregler för hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänst 93 5.6 Upphandling under tröskelvärdet 5.6.1 Direktupphandling 94 5.7 Klaga på en upphandling

94

95

5.8 Något om kommande upphandlingsregler 96 5.9 Kort om lag om valfrihetssystem, LOV 97 Instuderings- och diskussionsuppgifter 99 KAPITEL 6 Kommunerna och EU 6.1 Inledning

100

6.2 EU-rätten

100

100

6.3 EU-rätten och den kommunala verksamheten 6.4 Annat stöd och samarbete inom EU

106

Instuderings- och diskussionsuppgifter 107

105

5


FÖRKORTN IN G A R

AB ABL AD AFS AMF AML BrB DL FEU FEUF FL FPL HSL HÖK IVO KF KL KS LAS LSS LOA LOU LOV LUF LVU MBL OL OSL PBL PSL PSO RF

Allmänna bestämmelser Aktiebolagslag (2005:551) Arbetsdomstolen Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöförordning (1977:1166) Arbetsmiljölag (1977:1160) Brottsbalk (1962:700) Diskrimineringslag (2008:567) Fördraget om Europeiska unionen Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Förvaltningslag (2017:900) Förvaltningsprocesslag (1971:291) Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Huvudöverenskommelsen Inspektionen för vård och omsorg Kommunfullmäktige Kommunallag (2017:725) Kommunstyrelsen Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lag (1994:260) om offentlig anställning Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Ordningslag (1993:1617) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Plan- och bygglag (2010:900) Patientsäkerhetslag (2010:659) Partssammansatta organ Regeringsformen (1974:152)


SFB SKL SoL TF YGL

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstlag (2001:453) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)


FÖRFATTA RPRE S E N TAT I O NE R

Lotti Ryberg-Welander är jur.lic. och fil.dr i rättssociologi. Hon är universitetslektor vid Malmö universitet och Linnéuniversitetet, där hon undervisar i bland annat arbetsrätt, migrationsrätt, EU-rätt och förvaltningsrätt. Hennes nuvarande forskning är främst inriktad på den offentliga anställningen. Peter Skoglund är lärare i juridik vid Linnéuniversitetet, där han undervisar vid ett flertal utbildningsprogram och kurser, bland annat i förvaltningsrättsliga ämnen inom vilka han också medverkat som författare i ett flertal böcker och rapporter. Han är förordnad av regeringen som särskild ledamot av Förvaltningsrätten i Växjö i mål om laglighetsprövning och har tidigare varit chef för en enhet för rättsliga frågor vid Boverket samt adjungerad ledamot av Kammarrätten i Jönköping. Vid sidan av sin lärartjänst arbetar han som rådgivare i förvaltningsrättsliga frågor inom skolväsendet i Kalmar kommun. Annika Staaf är jur.kand. och fil.dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet. Hon är även knuten till Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Annika har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och myndigheter. Hon har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. Lars Zanderin är fil.lic. i statsvetenskap, fil.dr i rättssociologi samt universitetslektor i politologi (em). Han har skrivit ett flertal böcker och uppsatser i arbetsmiljörätt, arbetsrätt och förvaltning, på egen hand eller tillsammans med olika kollegor, och har lång erfarenhet av olika uppdrag inom förvaltning och näringsliv.

9789147128310b1-108c.indd 8

07/11/18 5:15 PM


FÖRORD TIL L F Ö RS TA U PPL A GA N

Boken Kommunalrätt ska ge en grundläggande introduktion i den kommunala rätten med anknytande lagstiftning och kopplingar till regionerna samt till regeringsformen, de arbetsrättsliga lagarna, lagen om offentlig upphandling och olika entreprenader, speciallagar samt JO:s tillsyn. Vi anknyter också till EU-rätten ur olika perspektiv. Det framgår av respektive kapitel vem som har skrivit de olika delarna. Redaktörer för boken är Annika Staaf och Lars Zanderin. Vi har tagit hänsyn till förändringar i lagstiftning och olika föreskrifter till och med februari 2010.


FÖRORD TIL L A N D RA U PP L A GA N

Vår andra upplaga har samma grundläggande struktur som den första. Det är fråga om en kortfattad introduktion till det kommunalrättsliga området, med en genomgång av den grundläggande regleringen och tillsynen av kommunal verksamhet. Den andra upplagan är främst föranledd av ändringar av kommunallagen (2017:725) och förvaltningslagen (2017:900), men vissa avsnitt är helt nyskrivna. Vi hoppas att boken ska stimulera till fortsatta studier av kommunernas och landstingens ansvar och verksamhet!

Vi nås via mail: Annika Staaf

annika.staaf@mau.se

Peter Skoglund

peter.skoglund@lnu.se

Lotti Ryberg-Welander

lotti.ryberg-welander@mau.se


Kommunalrätt ISBN 978-91-47-12831-0 © 2019 Författarna och Liber AB

Förläggare: Claudia Suraga Formgivning: Fredrik Elvander Omslag: Birgitta Dahlkild

Upplaga 2:1

Repro: OKS Prepress Services, Indien Tryck: Sahara Printing Company, Egypten, 2019

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och eslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se

Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se


KOMMUNALRÄTT

2:A UPPLAGAN

Kommunalrätt – en introduktion för professionsutbildningar

Lotti Ryberg Welander (red.)

ger en kortfattad beskrivning av den kommunala rätten och anknytande lagstiftning. Regeringsformen och den nya kommunallagen står i centrum för framställningen, men också de arbetsrättsliga lagarna och lagen om offentlig upphandling behandlas, liksom regler om överklagande av kommunala beslut. Boken ger dessutom en kort introduktion till EU-rättslig lagstiftning och dess påverkan på den kommunala och landstingskommunala verksamheten. Författarna har långvarig erfarenhet av såväl undervisning och forskning om den offentliga förvaltningen som av arbete och uppdrag inom den offentliga sektorn. Boken lämpar sig särskilt för kursdeltagare och andra som är eller kommer att vara yrkesverksamma inom kommun och landsting, men även för andra som vill ha en introduktion till de lagar som styr kommuners och landstings verksamheter.

KOMMUNALRÄTT – en introduktion för professionsutbildningar Lotti Ryberg Welander (red.)

Libers serie en introduktion för professionsutbildningar är lämpliga för samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar, men även olika former av personalutbildningar. Böckerna ger på ett pedagogiskt och lätttillgängligt sätt tillräcklig kunskap inom centrala rättsområden för olika verksamheter med juridisk anknytning.

Peter Skoglund Annika Staaf Lars Zanderin

Best.nr 47-12831-0 Tryck.nr 47-12831-0

4712831_Kommunalrätt omsagsoriginal.indd 1

30/10/18 11:55 AM

Profile for Smakprov Media AB

9789147128310  

9789147128310  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded