9789144158792

Page 1

DU! Hela DU!

Hela

Viktiga samtal med barn Viktiga samtal med barn

ELISABETH HAGBORG K ARIN SALMSON ILLUS TRER AD AV

TEOLVI SE AHBEEN N IH XA G B O R G TH K ARIN SALMSON ILLUS TRER AD AV

TOV E HENNIX


KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och studenters begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access kopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 45193 ISBN 978-91-44-15879-2 Upplaga 1:1 © Författarna och Studentlitteratur 2022 studentlitteratur.se Studentlitteratur AB, Lund Formgivning inlaga: Louise Nordborg Formgivning omslag: Francisco Ortega Illustrationer: Tove Hennix Omslagsbild: Tove Hennix Printed by Dimograf, Poland 2022


Innehåll del 1

del 2

Hela människan-hjulet_______ 9

Du har rätt … ______________ 23

Empatisk vuxen ____________ 10

Du! ______________________ 24

Samtal med barn __________ 11

Hela människan-hjulet______ 27

Stöd för dig _______________ 12

Dina rättigheter____________ 32

Normer och förväntningar ___ 13

Känslor_____________________ 41

Gruppen __________________ 14

Självkänsla_________________ 56

Känslorna _________________ 15

Kroppen____________________ 61

Lek och utveckling _________ 16

Min kropp är min __________ 62

Förebyggande arbete _______ 17

Tankar _____________________ 69

Känsla av sammanhang _____ 18

Vilja _______________________ 75

Du som är vuxen

Med barnen

Relationer _________________ 79 Egen kraft ___________________ 85 Behöver du hjälp? ____________ 89 Dedikation __________________ 91 Referenser ___________________ 93Hej vuxen!

Den här boken vänder sig till dig som vill vara ett stöd för barns hälsa och mående. Texten riktar sig främst till dig som arbetar professionellt med barn och unga, men är så klart möjlig att använda även i privata relationer. Boken bygger på år av erfarenhet och samtal med barn, samt forskning och underlag som barnkonventionen och andra lagar. I den första delen ger vi grundläggande information för att du ska känna dig trygg i rollen som förmedlare av kunskap och i samtal med barn. Den andra delen är tänkt att läsas tillsammans med barn. Innehållet i den andra delen kan ni läsa tillsammans, fundera ihop men även låta barn läsa och klura kring själva. Texten är tänkt att kunna läsas på egen hand, även om vi gärna ser att du som vuxen finns där för stöd och guidning. Den andra delen vänder sig till alla barn. Inte bara barn som lever i utsatthet eller har problem av olika slag, även om de kan ha mest konkret hjälp av den. Alla människor ställs inför utmaningar, det är en del av livet, och boken är tänkt att ge stöd för att klara av dem bättre. Med ditt stöd och din röst kan boken ge barn i din närhet viktiga kunskaper och verktyg som handlar om deras mående, om att be om hjälp och ge medvetenhet om deras rättigheter. Tack för att du tillsammans med oss och andra bidrar till barns hälsa. Elisabeth Hagborg och Karin Salmson

© Författarna och Studentlitteratur

5


D U H A R R ÄT T …

Vad behöver just jag för att må bra?

Vi upplever världen genom våra sinnen: känsel, smak, lukt, syn och hörsel. Som små nyfikna barn är det så vi lär oss om världen och tar hand om våra behov. När vi blir äldre så använder vi sinnena till att lära oss mer om världen och om oss själva, och det fortsätter vi med hela livet!

26

© Författarna och Studentlitteratur


D U H A R R ÄT T …

Hela människan-hjulet Vi börjar med det här med att MÅ BRA. Ibland känns saker bara dumma! För att kunna göra något åt det så behöver vi förstå vad som är knasigt. För det är aldrig allt som är fel. Tänk dig att ditt liv är ett hjul. Som ett rullande cykelhjul.

Nu känns allt trassligt. Hur ska det redas ut?

© Författarna och Studentlitteratur

©T He


D U H A R R ÄT T …

DU HAR RÄTT: Att vara du. Att känna och uttrycka dina känslor. Att få respekt för vad du tycker och känner. Att få berätta om dina behov. Att ta ansvar för det som du gör. Att ställa krav på att vuxna hjälper dig. Att få säga nej – utan att känna dig självisk. Att be om hjälp. Att göra misstag. Att ändra dig. Att ha dina egna åsikter. Att må bra, även om andra mår dåligt.

Visste du det här? Är det svårt att förstå? Finns det någon du kan fråga?

40

© Författarna och Studentlitteratur


©T Hennix

Känslor Visste du att alla känslor är okej? Att du får känna allt som du känner. Men ibland kan känslor vara jobbiga. Och ibland kan de vara svåra att sortera. Därför kan vi behöva träna på att känna igen känslor. Känslor är signaler. De är som ett språk inuti oss. De berättar för oss vad vi tycker om. Och vad vi inte tycker om. Ibland viskar de. Kanske saker vi inte vill höra. Och ibland skriker känslorna. Kanske: Du är i fara!

Känslorna är som meddelanden som kan hjälpa mig att ta beslut om vad jag ska göra.

© Författarna och Studentlitteratur

41


Elisabeth Hagborg är fil.mag i socialt arbete, handledare, konsult, författare och har många års erfarenhet av att arbeta praktiskt med barn i grupp. Karin Salmson är författare och utbildare inom barnrättsfrågor och normkritik, främst mot förskola och skolans yngre åldrar.

Hela

DU!

Viktiga samtal med barn Hela du – Viktiga samtal med barn är boken för dig som vill göra skillnad i barns liv. Den innehåller både grundläggande kunskap om barn och psykosocial hälsa och en del att läsa tillsammans med barn. Du som läser får den teoretiska bas du behöver samt ett handfast verktyg för att direkt påbörja ett praktiskt arbete för barns hälsa. Boken bygger på forskning och beprövad erfarenhet, och utgår från metoden Hela människan-hjulet. Hjulet är en pedagogisk modell för att ge barn möjlighet att prata om sina liv, utforska olika delar av det och be om den hjälp de har rätt till för att må bra. Hela du handlar om känslor, självkänsla, kroppen, tankar, vilja, relationer och rättigheter. För alla människor har rättigheter och rätt att känna till dem. Rättigheter som till exempel handlar om hälsa och trygghet. Samtidigt får alla människor problem, och kan behöva hjälp att lösa dem. Den här boken vänder sig till dig som arbetar med barn och vill förmedla kunskap och verktyg till dem så att de kan förstå sig själva, sina liv och vägar till en bättre hälsa.

Art.nr 45193

studentlitteratur.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.