Page 7

Innehåll

28. Bearbetning av materialet  227

Transkribering av intervjuer och fokusgrupper  228 Textanalys 233 Urvalsundersökning och innehållsanalys  236 Checklistor: Analys av materialet  238 29. Redogöra för resultaten  241

Att referera samt citera personer och personliga texter  248 Dokumentanalys och offentliga texter  254 Siffror, tabeller och statistik  254 Ingen nakenhet i texterna  257 30. Och vad betyder det då?  261

Var uppmärksam på  266 Slutdiskussion 267 Förslag till vidare forskning  268 Checklista: Redogörelse för och analys av resultaten  271

Del V Göra färdigt 31. Göra färdigt texten  275

Inledningen 276 Skapa en slutversion  277 Rubriker 279 Titel 279 Innehållsförteckning samt tabell- och figurförteckning  280 Referenser och referenslista  280 Bilagor 281 Vetenskapligt språk och dina läsare  281 Korrekturläsning 282 Kritiska vänner  283 Abstract 283 Får man använda jag?  284 Att skriva könsneutralt  285 Checklista: Slutversionen   289 ©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

7

Profile for Smakprov Media AB

9789144130019  

9789144130019  

Profile for smakprov