Page 15

1 Inledning

Den tredje delen, Litteratur och källor, handlar om vad tidigare forskning är för något i en vetenskaplig undersökning och om att välja teoretiska utgångspunkter. Delen börjar med en genomgång av varför referenser är viktiga samt olika system för att göra referenser i den löpande texten. Det är också viktigt att granska sina källor när man gör en undersökning. Det här är saker som du bör ha i din ryggsäck. Vi kommer också att diskutera hur man söker och läser litteratur på ett effektivt sätt. Detta arbete ska resultera i en litteraturöversikt – hur du skriver den kommer jag att ta upp. Du ska också skriva om dina teoretiska utgångspunkter. Sist kommer en diskussion om betydelsen av att du definierar viktiga begrepp som du kommer att använda. Den fjärde delen, Genomförandet, handlar om det praktiska arbetet. Du behöver förbereda och planera arbetet, samla in materialet och bearbeta det. Hur går man från att exempelvis ha genomfört intervjuer till att få ut något resultat av dessa? Att skriva och redogöra för resultaten du kommit fram till för att sedan sluta med analys och diskussion av resultaten är viktiga delar i processen och skrivandet. De texter, byggstenar, som du har skrivit under processen ska bearbetas till en färdig text som läsaren kan ta del av. I den femte delen, Göra färdigt, står därför slutarbetet med texten i fokus. Vad som ska ligga som bilagor och vilken funktion de fyller ingår också här. Här ska vi också diskutera vad ett abstract är och hur du kan skriva det. Den sjätte och sista delen, Snabbguide, litteraturtips och exempel, innehåller en snabbguide för referenser, en lista med förslag på metodlitteratur samt exempel av olika slag. Sist i boken ligger förstås referenslista och sakregister.

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

19

Profile for Smakprov Media AB

9789144130019  

9789144130019  

Profile for smakprov