Page 14

1 Inledning

Bokens struktur och hur du kan läsa den Bokens struktur följer forskningsprocessens struktur och är indelad i sex delar. Varje del motsvarar en etapp i din forskningsresa. Flera av delarna inleds också med ett övergripande kapitel. Läser du boken från början till slut följer du således arbetsprocessen. Och det är förstås bra om du läser den så. Ofta läser vi emellertid den här typen av böcker på ett annat sätt, mer som en uppslagsbok, och jag har därför också planerat att den ska gå att använda så. Du kan gå in och ut ur den och läsa det kapitel som stämmer överens med var du befinner dig i processen. Därför finns det gott om referenser i texten till andra kapitel där en fråga tas upp och diskuteras mera ingående. Många av kapitlen avslutas med en tipsruta. Se det som en anslagstavla med påminnelser om viktiga saker. Det finns också många gånger förslag på litteratur i anslutning till kapitlet. Jag ger också tips på olika hjälpmedel som är mycket användbara när man ägnar sig åt forskning. En del av dem använder jag själv, andra har jag letat upp. Här och var finns det checklistor där du kan kontrollera att du fått med allt som du behöver. Den första delen, Packa din ryggsäck, handlar om att rusta dig med kunskaper som du behöver innan du ger dig ut på din resa. Den första delen handlar därför om forskningsdagbok och tankekartor, skrivandet, tidsplanering, forskningsetik, vetenskaplig noggrannhet samt handledning. Dessa kunskaper behöver du med dig från allra första början för att din forskningsresa ska bli så givande som möjligt och så att du kan göra rätt från början. Dessa kunskaper kommer att spara dig mycket tid och bekymmer framöver. Det finns ytterligare saker som du behöver i din ryggsäck, nämligen referenser och referensteknik samt källkritik. Detta hör samman med att söka och läsa litteratur. Jag har därför valt att lägga det i del III som handlar om detta. Den andra delen, Strukturera ditt projekt, handlar om den första biten i ditt projekt. Där kommer vi att prata om hur man hittar en forskningsfråga, vad en problemformulering är för något, hur du kan formulera syfte och frågeställningar. Här kommer vi också att diskutera val av metod och val av material, hur du skriver om detta, för att sluta med hur du skriver ett PM för ditt kommande projekt.

18

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

Profile for Smakprov Media AB

9789144130019  

9789144130019  

Profile for smakprov