Page 7

1 Förskolans och barndomens historia. En statlig förskolepolitik växer fram I Sverige har förskolan idag en central plats i barns liv. Nästan alla barn i åldrarna två till fem år deltar i förskoleverksamhet och har därmed erfarenhet av att vara förskolebarn. Förskolan uppfattas både som en rättighet och som en möjlighet, men sett i ett längre perspektiv har institutioner för små barn långt ifrån varit självklara. För vilka barn, på vilket sätt och vems ansvar är frågor som varit aktuella alltsedan institutioner för yngre barn på privat initiativ började inrättas i Sverige under 1800-talet i form av småbarnsskolor, barnkrubbor och barnträdgårdar. Förskolan är de yngre barnens gemensamma arena. Vilka resurser som förskolan tilldelas, och vilket politiskt intresse som riktas mot institutioner för barn innan skolåldern, påverkar både institutionerna och personalens status. I Sverige hörde dessa institutioner länge till den sociala barnavården och i många fall vägde sociala skäl tungt vid intagning. En förändrad syn på barns behov och fler förvärvsarbetande mammor bidrog till att det som ursprungligen var en specifik hjälp, särskilt för ensamstående mammor, under 1970-talet började formuleras som en generell rättighet. På 1980-talet sades att förskolan skulle vara för alla barn och i slutet av 1990-talet flyttades den till utbildningssektorn. Idag är heltidsverksamhet med hög kvalitet ideal för förskolan samtidigt som förskolan är det första steget i ett livslångt lärande. Betraktat på det här sättet har således mycket hänt i synen på förskolans roll i samhället och familjelivet. Institutioner för barn innan skolåldern var länge få till antalet och det var inte givet vilka satsningar som skulle göras. Olika tillsynsformer har funnits och också utmanat varandra, exempelvis det egna hemmet, halvdag på institution, heldag på institution, och familjedaghem (idag pedagogisk omsorg). Det har förts en kamp mellan olika synsätt på barns behov och förmåga, om vad som setts som lämplig ålder för institutionsvistelse, hur lång den bör vara och vad den ska innehålla. Det har också förts politiska strider om vad som ansetts vara föräldrars ansvar, kommuners ansvar respektive statens ansvar, samt vilka ekonomiska 9

Profile for Smakprov Media AB

9789140697219  

9789140697219  

Profile for smakprov